Tabel 3. Varkens Tabel 4. Slachtpluimvee en eieren Tabel 7. Aardappelen en uien Tabel 8. Veevoeders Rubriek Utrechtse beurs (vr) Verwachting incl. BTW Week van 24/3 tot 4/4 Gesl. gew., 63/90 kg. gem. kw. franco slachterij levend gew., 101/120 kg. na 1 etm. vasten 0- 3,68 tot 3,70 - 5 2,95 tot 2,97 - 5 Varkensprijzen inkooporganisaties (incl. BTW) vorige week deze week 0- Per kg. gesl. gew. klasse EAA, 63/90 kg. Cavee/Coveco Druvar Encebe Hova Vagrocon Vako Vos Zuidgroep 3,72 3,69 3,60 3,75 3,75 3,65 3,77 3,75 n.t.b. in verband varkenspes niet vastge 3 met t steld Zeugenprijs (incl. BTW) Utrecht 1e kwal. Den Bosch 1e kwal. Utrecht 2e kwal. Den Bosch 2e kwal. do: 27/3 2,40-2,52 wo: 2/4 2,50-2,60 do: 27/3 2,30-2,40 wo: 2/4 2,25-2,50 Biggenprijs (incl. BTW) (opgave van het LEI) 23 kg. Af fokker! Week van 24/3 tot 28/3 104,75 2,35 toeslag t/m 25 kg 2,25 toeslag boven 25 kg Richtprijs landbouwschap Boven de rivieren (23 kg) Toeslag/aftrek voor elke kg tussen 17 en 27 kg Schemaprijs voor Z.-Nederland Voerprijscorrectie Toeslag/aftrek zwaarder/lichter dan 23 kg Week van 31/3 tot 6/4 kon nog niet door het LEI worden berekend T: A: Rubriek Slachtpluimvee Basiscontractprijs in de week van 31/3 tot 6/4 voor kuikens tot 1.400 2,07 (incl. BTW en met toeslagen-opgave VHVP) Vrije prijzen (incl. BTW) week 24/3 tot 29/3 lichte kippen 0,80- 0,85 half- tot middelzware kippen 0,90-0,95 wagonkippen 0,95-1,00 moederdieren 1,85-1,95 gele kuikens 2,09-2,14 witte kuikens 2,10-2,15 tamme konijnen Barneveld (2,5 tot 3,5 kg) 4,50-4,60 Barneveld (3,5 kg en meer) 3,00 Enki (2,5 tot 3,5 kg) 4,30 Enki (3,5 kg en meer) 4,30 -1 kg. Prijzen slachtkuikenintegraties Week 24/3 tot 29/3 (opgave LEI) Slachtkuikens, netto 1.601 g per kg lev. gew. af mester (incl. BTW) 2,18 Eendagskuikens per stuk franco mester (incl. BTW) 0,53 Eieren Markt Barneveld (do 27/3) Prijzen incl. BTW 48-54 g 57-61 g 64-67 g 9,00-10,25 10,75-11,75 12,90-13,10 per 100 stuks per 100 stuks per 100 stuks 1.88-1,90 per kg 1.89-1,93 per kg 2,02-1,95 per kg Eieren Gewicht in grammen 42-43 47-48 52-53 57-58 62-63 67-68 72-73 Per soort, excl. BTW, in gids. per 100 stuks week: 24/3-29/3 EIVEBA (1) wit bruin id d.d.id 6,90 6,98 7,80 7,90 8,55 8,66 9,75 9,87 11,5011,87 12,0012,68 13,1513,64 7,20 7,28 8,35 8,45 9,30 9,41 10,00 10,12 11,65 11,94 12,05 12,50 13,15 13,55 EVADAG (1) wit bruin 8,00 8,45 9,75 11,55 11,95 8,56 9,45 10,05 11,60 11,95 ROVECO (2) wit bruin 5,25 7,05 7,80 9,70 12,15 12,45 13,05 5,25 7,05 7,80 9,70 12,15 12,70 13,30 VEN (3) wit bruin 5,20 5,20 7,00 7,00 7,85 7,85 9,80 9,80 12,25 12,25 12,55 12,80 13,00 13,25 (1) Exclusief veilingkosten (l.d. lichter dooier en d.d. donkere dooier is 2 ct./kg.) (2) Inclusief een gemiddelde kwantumtoeslag van f 1,30 per 100 stuks en exclusief een donkere-dooiertoeslag. (3) Inclusief f 1,25 toesiag. Rubriek Rotterdam Dronten (D), Emmeloord (E), Goes (G), Leeuwarden (L), Zeewolde (Z), Middenmeer (M). Consumptie aardappelen Groot handels- prijzen (D) 7,50-9,50; (E) 7,50-10,00; (G) 6,00-10,00; (L) 9,00-13,50; (Z) 7,50-10,00; (M) 8,00-10,00 (L) Bintje Veldgewas klei 0 mm opw. klei 35-50 mm klei 50 mm opw. zand 35-50 mm zand 50 mm opw. Eigenheimer Irene 35 mm opw. geen beurs Voeraardappelen 4,00-5,00 (E) 4,50-5,50; (G) 4,50-5,50; (L) 4,00-5,50;(M) 4,75-5,25 Aardappeltermijnmarkt. Weekbericht 24/3 tot 28/3 Aanduiding categorie hoogste laagste slot (vr.) omzet open posities 35-50 mm november april mei 50 mm opw. november april mei '85-'86 8,00- 24,00- 18,50-29,50 '85-'86 5,50- -24,00 17,30-29,50 '85-'86 5,50- -13, 18,50-29,50 '85-'86 202- 13 1362-69 '85-'86 3-35 38 1593-896 I Pootaardappelen Uien (op auto gel.) Dronten Emmeloord Goes Zeewolde Klasse 2 NL 0 mm opw. Klasse 2 NL 35 mm opw. uien uien 7,50- 9,50 1,00- 6,00 5,00-10,00 tot 5,00- 9,00 Alle prijzen in deze tabel zijn excl. BTW. Rubriek Datum Goes Telersprijzen Hooi (excl. BTW op 1e snede 2e snede dijkhooi luzernehooi veldbeemd roodzwenk rietzwenk Eng. raaigras Ital. raaigras auto gel.) 335-350 270-295 245-270 400-425 250-280 160-210 160-230 Stro (excl. BTW) tarwe gerste haver erwten schokker br. bonen Goes 200-220 205-215 185-200 185-210 175-200 Week 24/3 tot 29/3 Z.-Ned. M./W.-Ned. N./0.-Ned. Verbrulkersprijzen - franco thuis - excl. BTW Hooi (A- en B-kwaliteit) 385 tot 400 tot 440 435 tot 460 Hooi (gedorst-veldbeemd) tot tot 370 tot Hooi (gedorst-overig) tot tot 300 tot Midden- meer Emmel- oo rd 240-250 tot 200 Maïs 24% d.s. kuil Perspulp 20% d.s. Bierbostel Z.-Ned. 265-270 275- 105-110 100- M./W.- Ned. 275 275 105 95 100 N./0.- Ned. 275-285 280-290 tot 110 tot 110 Krachtvoer. Week 21/3 tot 28/3 (Bron LEI) Grondstoffen (grooth. prijzen - excl. BTW) maal maïs maalgerst voertarwe tapioca/maniokpellets maïsgl. voermeelpellets Bietenpulppellets citruspulppellets kokosschilfers/pellets sojaschrootpellets 56,40 52,60 53,30 37,80 37,00 37,30 Mengvoeders (franco boerderij - incl. BTW) standaardbrok A 44,10 zeugebrok 51,20 mestvarkenbrok 53,60 voll.leg.-/batterijmeel 61,70 voll. slachtkuikenkorrel 71,80 slachtkuikenvoer 74,10 (bij levering van 8 ton opgave slachtkuikenintegratie) maanden proef, zal nagegaan worden of het verantwoord is de klassifika- tiegegevens naar buiten te brengen. Varkens Op de varkensmarkt heeft de uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Zoe- termeer grote gevolgen gehad. Zo sloot Italië (tijdelijk?) op dinsdag de grenzen voor levende varkens en var kensvlees. Bij het samenstellen van dit marktbericht viel nog niet te voorspel len wat het effekt van dit eerste geval van Afrikaanse varkenspest in Neder land voor financiële gevolgen zal heb ben voor alle varkenshouders in ons land. Het PVV konkludeert uit een verhandeling over de internationale handel in varkens en varkensvlees dat Nederland 2/3 deel van zijn produk- tie exporteert, waarvan 3/4 deel in de vorm van levende dieren en karkas sen. Vrijwel alles wordt afgezet op de EG-markt. Onze belangrijkste afne mer van levende dieren en karkassen is West-Duitsland. Maar veredelde produkten gaan o.a. naar Italië (ham men) en Engeland (bacon). Slachtpluimvee en eieren Op de slachtpluimveemarkt blijken de verkopen lager geweest te zijn, dan verwacht werd met Pasen. Enerzijds speelde daarbij het ruime aanbod een Vrijdag 4 april 1986 rol, anderzijds was het buitenlandse bezoekersaantal kleiner. Het hele ge beuren had dan ook een prijsuitdruk- kende werking. Op termijn zijn - zowel voor de diepvriesmarkt als voor de versmarkt de vooruitzichten even wel niet slecht. De prijzen van broedeieren en één- dagskuikens bleven vrijwel konstant. Op de eiermarkt blijft het gebrek aan export van eieren naar derde landen het prijspeil bepalen, dat zeker voor de tijd van het jaar bijzonder laag is. Zuivel Op de zuivelmarkt is alleen de note ring van boter de laatste week geste gen. In Duitsland is bekend geworden dat er vorig jaar in dat land 450.000 ton boter is verbruikt, dat is 24.000 ton of 5% meer dan in 1984. Het hoofdelijk verbruik in Duitsland ligt nu op 7,5 kg per persoon. Er wordt wat meer kaas geproduceerd dan op vrijwillige basis is afgesproken. In de periode 23 maart t/m 19 april wil de Commissie Produktiebeheersing kaas een gemiddelde weekproduktie van 10.100 kg. Insiders verwachten dat men zich redelijk aan dit streefgetal zal houden. Het is deze week niet de laatste week van het zuiveljaar 1985/1986 nu Brussel besloten heeft tot verlenging met 3 weken. De ver lenging is evenwel niet van invloed op de superheffingsperiode, zodat daar van de nieuwe periode van 52 weken op 6 april zal ingaan. Granen, zaden, vlas en peulvruchten Vanwege de achter ons liggende feest dagen valt de situatie op de graan markt moeilijk in te schatten. Omdat er afgelopen maandag in Rotterdam geen groothandelsbeurs werd gehou den valt over de prijsontwikkeling van zaden en peulvruchten deze keer geen nieuws te melden. Aardappelen en uien In de eerste twee maanden van dit jaar - zo heeft het Produktschap voor Aardappelen bekend gemaakt - is 216.000 ton aardappelen verwerkt tot aardappelprodukten. Vorig jaar was dat 200.000 ton en twee jaar geleden 182.000 ton. Nederlandse, Poolse en Spaanse uien brachten in de eerste week van maart resp. ƒ9,30, ƒ15, en ƒ12,80 per 25 kg op, op de Engel se markt. De Canadese uien wisten het zelfs tot ƒ20,50 per 25 kg te bren gen, vanwege een betere kwaliteit en meer uniformiteit, een aardig PGF- bericht om over na te denken. Veevoeders In het maartnummer van veevoeder grondstoffennieuws vat Cebeco- Handelsraad de situatie als volgt sa men: "De prijzen van maisgluten- voermeel lijken op wat langere termijn flauwer te zullen worden. Datzelfde wordt verwacht voor soja- schroot. Door een stijgend aanbod kunnen de prijzen van kokosproduk- ten en palmpitprodukten onder druk blijven. Als konkurrerende produk ten de komende tijd onder druk ko men zal dat ook gebeuren met raapzaadschroot". Onze konklusie uit zo'n verhaal is dat de veevoeder- prijzen voorlopig niet zullen stijgen, maar eerder de neiging tot dalen zul len kunnen vertonen. Uitvoercijfers uien Voor de week van 17-23 maart werd in totaal 7192 ton uien uitgevoerd, waarvan 3080 ton naar West- Duitsland, 578 ton naar Bel gië/Luxemburg, 321 ton naar Enge land, 96 ton naar Ierland, 1594 ton naar Frankrijk, 116 ton naar Zwedenr 2 ton naar Denemarken, 1075 ton naar Afrika, 81 ton naar Italië, 2 ton naar de Nederlandse Antillen, 67 ton naar West-Indië en 180 ton naar Su riname. Prijsontwikkeling eieren Bij de prijsontwikkeling van eieren is een duidelijk seizoenmatig verloop vast te stellen. Vanaf het begin van het jaar tot Pasen klimt de prijs meestal op. Ook in 1984 en 1985 was dat het geval (1986 heel weinig). De gemiddelde eierprijs in 1985 is nogal wat lager geweest dan in 1984. De ver klaring is dat in het eerste deel van vo rig jaar er een groot aanbod was als gevolg van een groter leghennen- bestand en in het tweede deel van 1985 was er een (te) kleine vraag van uit derde landen. Het aandeel derde landen export van de totale eierexport lag (maandelijks gemeten) 5 tot 15% lager. De afnemende leghennenstapel na mei 1985 kon dat niet kompense- ren, zelfs niet toen het verschil met 1984 ca. 5 tot 9% bedroeg. In de tweede helft van 1985 moesten van wege wegvallende exporten naar der de landen, bijna 300 miljoen meer eieren - dan in dezelfde periode 1984 - binnen de EG worden afgezet. De effekten daarvan op de exportwaar de en de producentenprijzen zijn dui delijk zichtbaar geweest. Veemarkt 's-Hertogenbosch, 27 maart 1986 Op de markt van 27 maart jl. te Den Bosch werden 234 stuks paarden aan gevoerd. De prijzen waren als volgt (per stuk): Luxe paarden van ƒ1.465,— tot ƒ2.515,—; voljarigen van ƒ1.365,— tot ƒ2.165,—2-jarigen luxe (merries) van ƒ1.165,— tot ƒ1.965,—; 2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.065,—tot ƒ1.965,—; 1-jarigen luxe (merries) van ƒ515,— tot ƒ1.265,—; 1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ465,— tot ƒ,1.265,—; veulens (merries van ƒ365,— tot ƒ965,—veu lens (hengsten) van ƒ315,— tot ƒ965,—; hitten van ƒ515,— tot ƒ1.465,—; Shetland pony's (merries) van ƒ175,— tot ƒ425,—; Shetland po ny's (ruins) van ƒ175,— tot ƒ375,— jonge slachtpaarden van ƒ4,20 tot ƒ6,per kg.gesl.gew.; oude slacht paarden van ƒ4,50 tot ƒ6,20 per kg.gesl.gew. De handel verliep rede lijk, prijzen gelijk. Kassenproduktie steeds groter De kassen brengen nu weer wel meer produkten voort. Sla, komkommers en tomaten zijn van dat gebeuren een paar goede voorbeelden. De aanvoer van tomaten begint nu fors te stijgen, met vooral voor de ronde.tomaten la gere prijzen. De komkommeraanvoer nam eveneens sterk toe en ligt nu op hetzelfde peil dan een jaar geleden. De prijs van de wat kleinere komkom mers daalde, maar de grote bleven duur en werden nog duurder. Kom kommers hebben op de veiling in Zuid-Holland dit jaar tot 15 maart ge middeld 75 cent per stuk opgebracht. Vorig jaar was dat ƒ1,13. De sla- aanvoer steeg voor de tijd van het jaar naar ongekende hoogte en bedroeg in de week voor Pasen maar liefst 26 miljoen kroppen. Ondanks dat steeg de slaprijs, zowel door meer export als door een toenemende vraag van uit het binnenland. Sla is in het voor jaar een geliefde groente en versiert b.v. met Pasen veel schotels. Na half maart verwachten de Fransen nog 24.000 ton sla te oogsten van de 100.000 ton, waarop de produktie ge schat is. Van vorig jaar 1 juni tot 15 maart dit jaar heeft glassla op de vei ling in Zuid Holland gemiddeld 42 cent per krop opgebracht. Een jaar eerder was dat 54 cent en twee jaar geleden 48 cent. De aanvoer van pa prika's nam wel toe, maar niet zo spektakulair. Opmerkelijk is dat de aanvoer van groene paprika's op een veel hoger niveau ligt dan een jaar ge leden, maar dat het met de aanvoer van de rode paprika's precies anders om ligt. Wat de prijs betreft was de ontwikkeling al evenmin gelijk. De groene werden duurder en bij de ro de was het prijsbeeld wisselend. Au bergines worden nu ook in grotere aantallen geplukt. Het prijsbeeld bleef redelijk stabiel. Radijs werd in zeer grote hoeveelheden aangevoerd. De aanvoer schoot in de week voor Pa sen met meer dan 30% omhoog. Toch bleef radijs dezelfde prijs opbrengen. Dit jaar bracht radijs (tot 15 maart) op de veiling in Zuid-Holland gemid deld 64 cent per bos op. Vorig jaar was dat 90 cent. Bloemkool bleef duur en werd nog duurder. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19