"Op zoek naar een eigen plekje" p.j. zuid geluid Bekende namen WvJ WW II II llf Mevr. P.J. de Rooy-Janse redaktie Peter Risseeuw Met de PJZ op wintersport, kan dat? Ja natuurlijk kan dat!! Met de afdeling Schouwen-Duiveland! ■VJb m A ■^■1 onderredaktie van deRedaktiekommis- W IIII mZ sie Bond van Plattelandsvrouwen voor Ha- Ir MA Zeeland en Brabant ■■f B BB BBV Redaktieadres: Bra. wW H WW Ir Postbus 42, 4424 ZG Wemeldinge Op 27 en 28 januari j.l. was er een tweedaagse kursus op de "Guldenberg" met het thema: "Op zoek naar een eigen plekje. De kursus was speciaal opgezet voor leden van de Bond in Oost- en West Brabant. Er waren zoveel aanmeldingen, dat er nog een tweede kursus bij kwam op 17 en 18 februari. Aan deze tweede kursus heb ik zelf deelgenomen. Maandagochtend kwamen we van alle kanten aanrijden naar de Guldenberg. Om half tien begon de ken nismaking. Onze groep bestond uit 19 dames waaronder Madeleine Starmans (gespreksleidster van de Guldenberg) en Yvonne van Daalen (gespreksleidster van de Bond). Het ijs was vlug gebroken en de meesten waren benieuwd wat deze dagen voor ons zouden gaan betekenen. We begonnen met een gesprek over invloed en macht binnen de struktuur van de bond. Hieruit kwamen twee begrippen naar voren: "Verantwoordelijkheid en Macht". "Waar ligt je verantwoordelijkheid en waar niet?" "Voor welke verantwoordelijkheid kies je wel en voor welke niet?" De eerste ochtend werd besteed aan het begrip verantwoordelijkheid. We bespraken later voor welke taken je thuis, in je omgeving, de maatschap pij en de Bond wel of geen verant woording op je nam of wilde nemen. Daar werkten we dit gezamenlijk uit op flaps en werd "verantwoordelijk heid" doorgetrokken naar het begrip macht. Bij het woord "macht" denk je meestal aan iets groots en onaan genaams. Iedereen heeft echter dage lijks met macht te maken. Zowel in positieve als in negatieve zin. Vanuit jezelf, maar ook vanuit je omgeving en de maatschappij word je er mee ge- konfronteerd. Ér worden vier ver schillende soorten macht Op vrijdagnacht van 24 of 25 janua ri 1986, om 3.00 uur, is de afdeling Schouwen-Duiveland vertrokken naar het plaatsje Lermoos in Oostenrijk. In totaal waren we met 19 leden. Op de heenreis hebben we niet het aller beste weer getroffen. We hebben na melijk een groot deel van de reis sneeuw gehad. Maar ondanks dat hebben we ontzettend veel plezier ge had. Van de 19 leden die meegegaan zijn, konden er in totaal 5 skiën, de rest had nog nooit eerder op de lat ten gestaan. Vandaar dat we geza menlijk een skileraar hebben genomen, wat op sommige momen ten natuurlijk leidde tot lachwekken de taferelen. 's Middags moe van het skiën werd er nog wat gedronken, daarna op naar het appartement waar gegeten werd en 's avonds gekaart of iets der- onderscheiden: deskundig heidsmacht, sanktiemacht, formele macht en referentiemacht. Met Yvonne en Madeleine gingen we er helemaal in op. Het kreeg steeds meer je interesse. Maar toen kregen we de opdracht. De opdracht "Een kind van 10 jaar moet elke dag een drukke verkeersweg oversteken naar school. Wat zou je daaraan kun nen doen? Maak van dit gegeven een strip, collage, toneelstukje of gedicht, waarin alle soorten macht voorkomen". We vormden drie groepen en kregen één uur de tijd om deze opdracht uit te werken. Onze allereerste gedachte was: "Dat is veel te moeilijk, hoe moet je zoiets doen en dan nog wel gelijks. Op zondagavond hebben de dames voor de gehele groep gekookt. Wat stuitte op kleine moeilijkheden waaronder de grootte van de pannen. Na afloop van een week gezelligheid is op zaterdag 1 februari een deel van de groep naar huis gegaan. De ande re groep is nog 1 week langer geble ven. Natuurlijk moeten jullie niet denken dat alles van een leien dakje is gegaan, want er is menige bestuurs vergadering aan vooraf gegaan voor dat alles in kannen en kruiken was. Maar al onze moeite is niet voor niets geweest, want iedereen heeft het ont zettend naar z'n zin gehad. En een groot deel van de groep is dan ook vastbesloten om volgend jaar weer mee te gaan. Hebben jullie belangstelling om ook zo iets dergelijks te organiseren? Bel dan even iemand van het bestuur van in één uur?" Maar het was ook een leuke uitdaging. Je moet dan gewoon maar beginnen. Eerst werd besloten wat we gingen doen. Dat was al een werkstuk op zichzelf. Heel toevallig koos elke groep iets anders (wat we niet van elkaar wisten). Hoeveel krea- tiviteit, vindingrijkheid en goede din gen komen er dan door samenwerking na een uur niet uit de bus! Kareltje De eerste groep koos voor een to neelstuk. En Kareltje, de jongen van 10 jaar, zal altijd in onze herinnering blijven. Terwijl de moeder pa deskun dig probeerde te overtuigen van het gevaar van de verkeersweg, kwam Ka reltje, gekleed in overall en baret, luid bellend binnenfietsen. Hij brulde te gen z'n bezorgde moeder dat hij al léén naar school wilde, omdat de afdeling Schouwen-Duiveland. We willen jullie met alle plezier informe ren over deze aktiviteit. We raden het dan ook iedereen aan om te gaan. Ellen van de Velde afdeling Schouwen-Duiveland PJZ Agenda 4 april - afd. Noord-Beveland orga niseert een dropping op Walcheren. Verzamelpunt is bij het dorpshuis te Wissekerke om 19.15 uur. Kosten slechts ƒ2,50. Opgeven bij Connie tel. 01109-282. Iedereen is van harte welkom. 11 april - afd. Schouwen-Duiveland houdt een puzzelrit. Start is om 19.00 uur. Men dient een kwartier voor tijd aanwezig te zijn om in te schrijven. Er zijn leuke prijzen te winnen. Voor de prijsuitreiking worden er nog een paar rondjes bingo gespeeld. 18 april - afd. Walcheren organiseert een exkursie naar de drukkerij van de PZC te Vlissingen. Verzamelen om 19.15 uur bij Hotel Walcheren in Koudekerke. Opgeven bij Ko Vader 01182-1381 of bij Peter Dreessen 01184-70306. Nieuws van de afdeling Tholen 't Was droevig wat betreft de op komst. Slechts 5 mensen kwamen op de vormende aktiviteit over schoon heidsspecialisme af. Deze 5 kwamen echter niet voor niets naar de Vosse- kuil in Oud-Vossemeer. P.J.Z.-lid Wilma Stoel vertelde aan de hand van enkele demonstraties over verzorging, massage en make up. Zij deed dit heel duidelijk en vooral op een heel gezellige manier, en zag het zelf als een prima oefening voor haar examen voor schoon heidsspecialiste. Jammer dat voor de ze avond zo weinig animo was. Voor de P.J.Z.-Tholen is het echter geen re den om geen vormende aktiviteiten meer te organiseren: integendeel. We houden de moed erin en rekenen er "gewoon" op dat er weer meerdere mensen enthousiast worden, en dan ook komen....!!, Elles Punt, P.J.Z. Tholen St.Philipsland R. Mouthaan-Mantel De namen van Mevrouw R. Mou- thaan - Mantel en Mevrouw C.J. Overbeeke - Breure zijn heel be kend bij onze trouwe lezeressen en lezers. Vele jaren leverden ze hun copy voor deze pagina. Het zijn beiden heel fijne leden van de perskommissie geweest en zeker is dat we hen nu gaan mis sen. Zelfs al zullen de plaatsen weer worden ingevuld, toch, om dat ze elk zo'n uitgesproken "eigen stijl" hadden, wordt het een gemis. Gelukkig kunnen we dat heel soepel laten lopen want ze willen beide nog wel eens schrij ven voor onze pagina. Hierbij treft u dan een foto van elk van hen aan. Zo komen de na men wat meer tot leven en de fo to's geven heel duidelijk aan wie ze zijn. Mevrouw Mouthaan is ernstig en serieus met een bijzon der prettige - vriendelijke onder toon in haar stukjes. En Mevrouw Overbeeke is heel spontaan en vlot in haar reakties. Volgens mij is dat op de foto's goed te zien. We namen afscheid bij beiden thuis, dat wil dus zeggen 1 verga dering in Zierikzee en de volgen- iedereen dat mocht. Hij reed op on verantwoordelijke wijze hard weg en terwijl moeder tegen pa stond te ver tellen welke stappen ze ging onderne men, werd Kareltje door een auto geveld. Aan zijn houding was niet te zien dat hij slechts licht gewond was en onmiddellijk kwam onder sirene- geloei een bed op wielen binnenrijden. Kareltje werd afgevoerd. Moeder, on bewust van het ongeval, had intussen voor elkaar gekregen, dat een voor stel voor verkeerslichten of ver- keerstunnel in de raadsvergadering opgenomen werd. Toen Kareltje uit het ziekenhuis ontslagen werd, kreeg moeder tenslotte bericht van de ge meente, dat de weg beveiligd zou worden. De tweede groep had gekozen voor een collage. Het was een prachtig uit gebreid beeldverhaal geworden. De ze moeder had de oudercommissie en de burgemeester ingeschakeld. Geza menlijk kregen ze het voor elkaar, dat ook deze weg beveiligd werd. Het zebra-pad, een echte blikvanger, had den ze gemaakt van de "stripes" van een Amerikaanse vlag uit een tijd schrift. De derde groep koos voor een lied. Het werd gezongen op de wijs van: "Toen onze mop een mopje was". Het refrein was naar een liedje van Herman van Veen. De soorten macht werden tussen het zingen door op ge dragen toon gezegd. Het luidde als volgt: Inleiding Toen onze zoon naar school toe ging, hij was tien jaren oud. Was daar steeds een belemmering, de weg, die lag er fout. Refrein, gezongen door: het drukke verkeer. Pas op, pas op, kijk uit, wij hebben zo'n verschrikkelijke haast. We moeten rijden, brommen, fietsen en maar doorgaaaéaan. Moeder zei, ik breng je weg, maar zoonlief was toen kwaad. deskundige macht M'n vriendjes mogen allemaal, dan weet ik me geen raad. referentie macht C.J. Overbeeke-Breure de in de Heen. Het is dan wel veel moeilijker om te vergaderen om dat de gezelligheid bovenaan staat. Eigenlijk zouden we niet het af scheid maar het welkom thuis moeten doen want na zo'n bezoek kent men de ander toch beter en vooral anders. Het was erg gezellig die twee be zoeken en dat viel de volgende ver gadering van de perskommissie nog veel meer op omdat we het toen zonder hen moesten doen. Met twee nieuwe leden van de perskommissie maakte u reeds kennis, zij versterkten de gelede ren al enige maanden. Toch zijn we niet voltallig en hopen dat leden-met-een-pen-in-de-hand zich zullen willen aanmelden. We hadden een erg fijne tijd met de dames Mouthaan en Overbee ke en het is zeker dat ook zij het goede kontakt met de kommissie zullen missen in de komende tijd. Allebei: heel veel dank voor alles wat jul lie deden en nog willen doen in de nabije toekomst. Het was een fij ne tijd en we verliezen jullie niet uit het oog! De perskommissieleden die bleven. Refrein Maar denk eens in, jij gaat alleen en breekt je linkerbeen. Dan moet je naar het ziekenhuis en laat je mij alleen. sanctie macht Refrein De moeder ging naar 't schoolhoofd toe, ze zei, zeg hoor eens man, die toestand kan niet blijven dus, doe jij d'er maar wat an. formele macht Refrein De koppen kwamen bij elkaar en stapten naar 't stadhuis Er waren geen financiën, dus was het nog niet pluis. belemmering Refrein Toen Jantje van de school af ging, was 't eind'lijk voor elkaar. Er kwam een heel mooi tunneltje en weg was het gevaar. resultaat Refrein Zo zie je, moeders hebben macht, gebruik die als het moet. Al pluk je zelf de vruchten niet, is 't een ander die het doet. moraal. De volgende morgen vertelde Yvon ne ons over de struktuur van de Bond. In groepjes bespraken we, hoe het is om als leden verantwoordelijkheid in de bond te aanvaarden. We werken dit konkreet uit aan de hand van voorbeelden op een flap en bespraken onder elkaar wat er moeilijk en/of uitdagend aan zou zijn. Toen volgde de afsluiting en het was echt een afscheid. Zo dicht waren we als groep tot elkaar gekomen. Yvon ne en Madeleine werkten met plezier samen en vulden elkaar volkomen aan. Mede daardoor werd onze groep natuurlijk geïnspireerd. Het was heerlijk om mee te denken over en bewust te worden van de be grippen verantwoordelijkheid en macht. Als je je eenmaal van iets bewust bent, kan dat niet meer uit je gedach ten weg. We zullen dus zeker nu en in de komende tijd met deze begrip pen vanuit onszelf gaan werken. Corry van Duijne-Toet Vrijdag 4 april 1986 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17