Pachtprij svo orstellen ie 8(^5" MScrë ft.C vanuit de Z.L.M. gezien I VRIJDAG 28 MAART 1986 zuidelijke landbouw maatschappij Mm VV U% 74c JAARGANG NO. idno- en tuinbouwblad De voorzitter van de Coöperatieve Tuinbouwveiling Zeeland de heer W. Vermuë slaat de eerste paal van het nieuwe veilinggebouw van de CVZ de grond in. Direkteur P.G. Ver- maire onthult gelijktijdig het nieuwe beeldwerk van de veiling: een leeuw die boven komt daarbij wijzend op de herboren fruitteelt in Zeeland. De nieuwe pachtprijsvoorstellen zijn voor advies voor gelegd aan het Landbouwschap. De voorstellen hou den een pachtverhoging in voor onbebouwd van 15% voor klasse I, 13% voor klasse II en 10% voor klasse lll-gronden. Wij vinden de pachtprijsverhoging van 15% en 13% na de verhoging van rond de 10% in 1983 veel te fors. In de toelichting wordt gesteld dat de verhoging nodig is, niet alleen met het oog op de gestegen eige- naarslasten van 4,2%, maar eveneens met het oog op een verbetering van het rendement voor de ver pachter. Men gaat er zonder meer vanuit dat de terug loop van het areaal verpachte grond veroorzaakt wordt door het lage rendement. Bij deze benadering kunnen verschillende vraagtekens geplaatst worden. Niet nader wordt gemotiveerd dat het lage rendement inderdaad de hoofdoorzaak is van de terugloop van het pachtareaal. Enkele institutionele beleggers denken daar blijkbaar ook anders over. Geen rekening wordt er gehouden met de verlaging van de rentestand waardoor beleg ging in grond gunstiger wordt. Het moet ook bekend zijn dat de terugloop van pacht binnen familieverband het gevolg is van een gewijzig de bedrijfsovername. Bedrijfsovername vindt meer geleidelijk plaats door middel van maatschapver- banden. Te gemakkelijk worden konklusies getrokken die on voldoende zijn gebaseerd op feitenkennis of on derzoek. De ZLM heeft meerdere malen om onderzoek ge vraagd naar de oorzaken van de afname van de pacht met daarbij vooral de vraag welke maatregelen daar tegen genomen kunnen worden. Daarbij vooral den kend aan fiskale maatregelen. Wij zijn er niet van overtuigd dat met een rendementsverbetering door verhoging van de pachtprijs er beduidend meer be langstelling komt voor belegging in grond. Veel bezwaar hebben we ertegen dat het verschil in pachtprijs tussen de kwaliteitsklassen opnieuw groter wordt. Deze verschillen worden groter door het ver schil in procenten en de doorwerking daarvan in het nominale bedrag, voor kleigronden klasse I tot en met III respektievelijk f 80, ƒ45, en ƒ30, Maar ook de verschillen tussen zeeklei en andere grondsoorten worden steeds groter. Het verschil tussen klasse I zeeklei en klasse I zand- en dalgronden wordt nu met deze voorstellen ƒ155, Deze verschillen tussen zeeklei en zandgronden staan niet meer in verhouding tot de verkoopprijzen van de verschillende grondsoor ten zoals die in de praktijk gerealiseerd worden. Het verschil in gebruikswaarde van met name zeeklei en goede zand- en dalgronden is beduidend kleiner ge worden. De te forse verhoging van 15% voor klasse I zeekleigronden is naar onze mening opnieuw gericht op een rendementsverbetering voor de domeinen. De praktijk leert evenwel dat de pachtprijs op het oude land daardoor duidelijk wordt beïnvloed. Het blijkt erg moeilijk te zijn het opbrengend vermo gen voldoende in de verschillende kwaliteitsklassen tot uiting te laten komen. Wij hebben de indruk dat met name de Centrale Grondkamer in Arnhem daarbij een 'sturende' rol speelt naar boven. Wanneer ge- konstateerd wordt dat het rendement de laatste jaren in de verschillende sektoren is verbeterd dan kan dat niet ontkend worden. Daartegenover staat dan nu wel dat het jaar '85/'86 voor de akkerbouw zeer on gunstig zal zijn. En de perspektieven voor de komende Eerste heipaal nieuwe veiling Kapelle de grond in De voorzitter van de Coöperatieve Tuinbouwveiling Zee land (de CVZ) de heer W. Vermuë heeft woensdagoch tend 26 maart j.l. onder grote belangstelling de eerste paal de grond ingeslagen voor de bouw van de nieuwe veiling van de CVZ aan de Smokkelhoek in Kapelle. Daarmee verdween de eerste van de ruim 2500 heipalen in de bodem. In totaal zal het komplex gaan rusten op 30 km heipaal. Gelijktijdig met het verdwijnen van de eerste 10 meter van de 30 km heipaal liet de direkteur van de CVZ de heer P.G. Vermaire een doek zakken waar door het nieuwe beeldmerk van de veiling tevoorschijn kwam. Het logo stelt de in Zeeland herboren fruitteelt voor. In een toespraak voorafgaand aan de korte plechtigheid zei voorzitter Vermuë tot zijn vreugde vast te kunnen stellen dat de Zeeuwse fruitteelt na enige teleurstellende fusiebesprekingen thans één front maakt. "Dat wordt afgerond doordat er nu ook nog één centraal afzetpunt wordt gerealiseerd". De vorstschade heeft enige vertra ging in de voortgang van het werk veroorzaakt, zo ver telde de voorzitter "maar er zal in versneld tempo door gewerkt worden om eind augustus van dit jaar de eerste koelafdeling in gebruik te kunnen nemen". Hij zei te ho pen dat begin juli volgend jaar de totale nieuwbouw klaar zal zijn. "De Zeeuwse fruittelers zijn er ook klaar voor, de vakkennis bezitten ze en de grond is uitermate geschikt. De veiling zal daarbij zeker ook stimulerend werken voor de naaste èn verre toekomst". De voorzitter sprak de verwachting uit dat teelt en vei ling nog zullen groeien op bedrijven van de leden en op de bedrijven waarvan de ondernemer heeft gewacht op deze fusie en tot nu toe geen lid wenste te worden. Voorts zei hij mogelijkheden te zien om meer te gaan betekenen voor de groentenafzet. "Als blijk van het volste vertrou wen in de toekomst, zo besloot Vermuë, hopen wij de jongste en zo mogelijk de meest modern uitgeruste vei ling van Nederland in gebruik te nemen". Stimulans De burgemeester van de gemeente Kapelle de heer G. Huitsing sprak na de plechtigheid van een uitstekend en verstandig besluit om de veiling in Kapelle te stichten. Hij zei te verwachten dat van de nieuwe veiling een sti mulans uit zal gaan naar de fruitteelt en hoopte dat een zelfde ontwikkeling ook zal plaatsvinden bij de groenten. Hij zei toe dat de gemeente zich in zal zetten om enige verkeerstechnische problemen rond de aan- en afvoer van de produkten door de telers, vroegtijdig helpen op te lossen. Opening De direkteur Lavo ir. W.L.A.G. Tacken zei verheugd te zijn over het hoge tempo waarin een aantal wettelijke procedures die voor de bouw noodzakelijk zijn, afgewik keld konden worden. Hij wees ook op o.m. financiële ondersteuning van het projekt door de verschillende overheden: in totaal be looft dat mogelijk wel een bedrag dat gelijk is aan de to tale investering van ca. 30 miljoen. Ook hij sneed het probleem van de aan en afvoer naar de veiling vanuit de wijde omgeving aan. De direkteur Lavo zei op dit punt een kleine opening te hebben bespeurd en onderstreepte dat hiervoor op zeer korte ter mijn een oplossing moet worden gevonden: tijd zijn zeker niet gunstig gezien de problematiek van de overschotten van o.a. granen en mest. De voorstellen ten aanzien van de eksterne produktie- omstandigheden betekenen dat de verschillen tussen de grondsoorten kleiner zijn geworden. In 1977 heb ben wij in een kommentaar de vraag gesteld of een goede verkaveling, ontsluiting en waterbeheersing niet even belangrijk is voor zandgronden als voor klei gronden. Blijkbaar heeft men dat nu - terecht - onder kend. Een probleem waar wij in een deel van Zeeland mee te maken kunnen krijgen is de doorberekening van de kosten van de zoetwatervoorziening van de eigenaar naar de pachter. De maksimale toeslag van ƒ115,— voor de waterbeheersing is hiervoor onvol doende. Geen probleem hebben wij met de verhoging van de pachtnormen voor het gebouwd. De differenti atie naar doelmatigheid biedt met percentages van 6% tot 15% daarbij voldoende ruimte. Onze konklusie is heel duidelijk: een verhoging van de pachtprijs met 15% voor de klasse I gronden is veel te fors. Wat ons betreft mag de brief zoals die door het sekretariaat van het Landbouwschap is opgesteld meer aangescherpt worden. Doeieman

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1