VOO I? ml VKOIIW p.i. zuid geluid Gemeenteraadslid, dat is een geweldig leuke deeltijdbaan Afd. West-Zeeuws- Vlaanderen had een geslaagde dropping Provinciale Bowling-wedstrijd Denemarken Info-avond PJZ West Oost - 9 maart jl. redaktie Peter Risseeuw Film over jongeren op platteland onder redaktie van de Reaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee- jl land en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Chezeeweg 18, 4424 ZG Wemeldinge Deze uitspraak is afkomstig van mevrouw L.J. Mol - de Jager. Ze was dertien jaar lid van de Goese gemeenteraad en neemt daarvan nu bij deze verkiezingen afscheid. Naar aanleiding van dit gebeuren heb ik haar een aantal vragen gesteld over haar ervaringen in die jaren. Belangstelling Na de middelbare schoolopleiding kreeg ze van haar ouders niet zo di- rekt de gelegenheid om verder te stu deren. Een opleiding in de huishoudvakken was nog wel moge lijk geweest, maar dat paste nu juist niet zo goed bij haar belangstelling. Daarom studeerde ze op eigen gele genheid geschiedenis en ook toen al had ze grote belangstelling voor het vak burgerschapskunde. Ze was zeer geïnteresseerd in het staatsbestel en in het funktioneren daarvan. Vergelij king van de systemen, die er in de ge schiedenis geweest waren en die er nog zijn, zorgden er bij haar voor dat de demokratie hoog in haar vaandel stond. Als ik haar vraag naar haar partijpolitieke keuze brengt ze naar voren dat ze zich in de eerste plaats een liberaal voelt. Men moet het individu een zekere ruimte gunnen. De op 15 februari gehouden bowling wedstrijd is wederom een succes voor de afd. Fijnaart geworden. De orga nisatie vaq de bowling was in handen van de afd. Noord- en Zuid-Beveland en we hebben de wedstrijden gehou den in Bowling-Centrum Goes, waar we 4 banen tot onze beschikking had den om de strijd om de wisselbeker uit te vechten. Tijdens de voorronden moest er gestreden worden wie er in de finale moest gaan spelen. Van de 12 teams moesten er dus 8 afvallen. Jammer voor de teams die buiten de finale vie len, maar het was zeer zeker de moeite waard om die te bekijken. Vier strijd lustige teams zorgden voor een span- Het bureau Politiek Vormingswerk voor Jongeren maakt in samenwer king met de Nederlandse Federatie van Plattelands Jongeren Organisa ties (daarbij hoort de PJGN en dus ook de PJZ), de film "Of moet je moeder het soms voor je doen?" Wanneer je ouder wordt ga je je steeds meer afvragen hoe je je eigen leven wilt gaan inrichten. In de film komen deze vragen aan de orde. Je kunt er in zien wat anderen denken en te vertellen hebben. De jongeren die in de film aan het woord komen hebben één ding gemeen: ze zijn alle maal op het platteland opgegroeid. Zijn dat dan andere jongelui dan die in de stad? Sommigen denken van Vrijdag 21 maart 1986 Plattelandsvrouwen hadden veel be tekenis Het is waarschijnlijk niet nodig te ver melden dat mevrouw Mol al jaren lid van de Bond is. Haar aktiviteit werd wat minder toen ze vele andere taken op zich ging nemen, maar ze heeft de Bond steeds een warm hart toegedra gen. Dat is ook zeer terecht want ze heeft de Bond eigenlijk ook kunnen gebruiken als een soort opstapje voor haar politieke karriëre. Op de Internationale avonden van de Bond verzorgde ze vaak de toelichting op de geschiedenis van de diverse lan den. Het spreken in het openbaar ging haar goed af, evenals het leiding ge ven aan de vele-diskussies. Ze kreeg jp dit gebied ook begeleiding van de Bond, zodat ze zich daarin wat zeker der voelde. De politieke scholingskursussen lagen geheel in haar belangstelling en daar mee startte ook de politieke aktiviteit van mevrouw Mol. Verkiezingen Aanvankelijk probeerde ze niet te hoog op de verkiezingslijst te staan, want een zetel in de gemeenteraad was voor haar nu niet direkt het doel. Daar kwam nog bij dat de mensen in haar naaste omgeving daar ook niet direkt in geloofden. Door het vertrek van de top van de lijst kwam ze nu toch aan de beurt en omdat ze wel een keer verantwoordelijkheid moest en nende strijd om de wisselbeker te bemachtigen, terwijl andere teams hun eigen afdeling stonden aan te moedigen. Na de telling bleek dat afd. Fijnaart I voor het tweede jaar de wis selbeker gewonnen had, en tevens een beker voor de eerste prijs. De tweede beker ging naar afd. Walcheren II. De derde beker was voor Goes I, terwijl West-Zeeuws-Vlaanderen op een vier de plaats genoegen moest nemen met een taart. Verder waren er nog prijzen voor de beste en de slechtste dame en heer. We kunnen terugzien op een gezelli ge en sportief verlopen bowlingavond die zeker weer voor herhaling vatbaar is- Hans van Maldegem wel. Op de muur van een station in de Achterhoek staat geschreven: "Wat zijn jullie voor boeren?" De groeten uit Amsterdam. Wat is nu het verschil tussen het opgroeien op het platteland en in de stad? Voor som mige jongeren is het hebben van het bekende en vertrouwde het plezierigst van het wonen op het platteland. An deren die op het platteland wonen vinden zoiets juist vervelend en be klemmend. Beide opvattingen hebben te maken met hoe je je leven wilt in richten. Veel jongeren vinden dat er op het platteland niets te beleven valt. Daar kun je zelf een hoop aan doen. Uitzending van de Film vindt plaats op 28 maart om 19.30 uur bij de KRO op Hilversum 2. wilde gaan dragen stelde ze zich ver kiesbaar. Het kampagne voeren en het 'zieltjes winnen' ligt haar niet zo, hoewel ze de verkiezingen uit het oogpunt van de demokratie beslist noodzakelijk vindt. 'Ik heb dertien jaar met veel plezier in de gemeenteraad van Goes gezeten en ik heb geweldig prettige kontakten met mijn kiezers gehad in die perio de. Ik heb ook altijd het gevoel ge had dat ik hen vertegenwoordigde'. Het werk van de gemeenteraad De taken, die ze kreeg in de gemeen teraad lagen op het gebied van ruim telijke ordening en kuituur en welzijn. Daarbij was ze fraktievoorzitter van de VVD. Met haar werk bestreek ze een groot gebied van de gemeentelijke aktivitei- ten en ze was geboeid door het poli tieke gebeuren. Het werk in de gemeenteraad was zeer interessant in haar ogen, maar de bre de afweging die in de besluitvorming gewoonte is, werkte vaak zeer vertra gend op de uitvoering. Ze vipdt wel dat je de laatste jaren wat konstruk- tiever kunt werken dan in de begin periode van haar raadslidmaatschap. Het moet haar nog wel van het hart dat ze in al die jaren bij de Goese ge meenteraad nooit enige belangstelling voor de landbouw heeft kunnen bespeuren. Dit zeer tot haar spijt want ze had ook graag iets van het land bouwbelang op haar kollega's in de raad willen overdragen. Ook onze kollega's van de KPJ wa ren prima vertegenwoordigd. Na 8 groepjes gevormd te hebben werd een begin gemaakt met het rondbrengen van de groepjes. Deze werden rond gebracht in een geblindeerd busje. Ook werd getracht de deelnemers wat op een dwaalspoor te brengen door wat omweggetjes te rijden en een paar cirkeltjes te maken. Enkele hadden toch zo een geografisch gevoel dat ze zich direkt konden oriënteren op en kele bekende punten zoals de "Dow", kerktorens of sportvelden. De deelne mers kregen bij het uitzetten allemaal een routebeschrijving enkele op drachten. De lengte van de route's was 5 km en liep nu niet bepaald over de hoofdwegen. De echte land weggetjes waren behoorlijk populair bij de droppingscie, bestaande uit De organisatie van de uitwisselings- reis met Denemarken mocht zich op de onlangs gehouden info-avond ver heugen over 'n goede opkomst. Voor de 30 aanwezigen werd eerst een dia-serie vertoond over Denemar ken. Hierna werd er nog aanvullen de informatie verstrekt over de uitwisseling. Tevens was er gelegen heid tot het stellen van vragen. Na afloop werd er onder het genot Waterschap Als plaatsvervangend dijkgraaf van het waterschap Noord- en Zuid- Beveland heeft mevrouw Mol nog een omvangrijke taak. Mede in verband met tijdgebrek heeft ze een keuze moeten maken uit haar werk en ze besloot de bestuurlijke taak bij het waterschap voort te zetten. De werk wijze aldaar lag meer in haar lijn. Het bestuur en de uitvoerder staan dichter bij elkaar dan bij een gemeen te en de besluitvorming is veel direk- ter. Je werkt volgens een vast schema en een duidelijke planning en dat geeft veel voldoening. Bovendien werd mevrouw Mol aan getrokken door de kontituiteit in de bestuursfunktie want haar voorvade ren waren ook al waterschaps bestuurders. De boerderij De echtgenoot van mevrouw Mol is agrariër; hij heeft een normale poli tieke belangstelling maar over het werk in de gemeenteraad wordt thuis - als was het een soort afspraak - heel weinig nagepraat. Er zijn nog vele an dere dingen te doen op een boerderij; zelfs zo veel, dat mevrouw Mol daar bij ook ingeschakeld is. Vooral in de oogst moeten de zaken vlot en goed verlopen en organisatorisch is de vrouw van de boer daarbij vaak on misbaar. Daarbij komt nog maar grote liefde voor-het buitenleven. Het erf loopt vol dieren en hond en kat vinden daartussen ook. hun plaats. Ook dat vraagt de nodige aandacht. Het thuis op de boerderij zijn wordt ervaren als een heerlijk rustpunt in het drukke leven van een bestuurder. Een weekend zo doorbrengen, eventueel met wat tijd voor het lezen van ver gaderstukken, is de beste ontspanning die er is. Bovendien horen familieleden ook de nodige aandacht te krijgen. Waarom stoppen Uit het bovenstaande zal duidelijk zijn dat de omstandigheden thuis aan dacht vragen. Toch is er nog een tweede reden, die Leo, Rietje en Peter Lippens. De meeste groepjes lieten zich dan ook behoorlijk horen in de polder. Je kon ze al van heinde en ver horen aan komen, meestal aan het zingen. De route's en opdrachten waren toch be hoorlijk pittig voor de groepjes. En kelen raakten het spoor volkomen bijster en kozen maar voor de kortste pad terug naar het café. De laatst uitgezette groep werd de winnaar: deze groep bestond uit Ko, Ingrid, Marian en Freddy. Zij hadden het minst aantal strafpunten. Bedankt iedereen die heeft meegelopen, de or ganiserende kommissie, Van Over loop B.V. voor het beschikbaar stellen van de bus, en natuurlijk niet" te vergeten de Fam. Lippens. Namens bestuur W.Z.-V1. Peter Risseeuw van een hapje en een drankje nog wat nagebabbeld. Nog enige mededelingen betreffende de uitwisseling: Wanneer? 5-13 juli; Hoe? Lein (trein gaat tussen Puttgar- den en Rodby Havn op een veerboot); Kosten? ƒ400,(alles inbegrepen: vervoer, exkursies, eten etc. Je kunt er rekening mee houden dat je als gast wordt behandeld); mevrouw Mol graag zou willen noe men. Als een volk zich wil laten re geren door middel van een demokratisch gekozen bestuur, dan hoort dat bestuur zich ook te houden aan de termijnen, die daarvoor zijn gesteld. Uit dat oogpunt is het goed dat er na enige tijd ruimte wordt ge geven aan andere bestuurderen en ook aan jongeren. 'Tot mijn spijt word ik in de gemeen teraad van Goes niet opgevolgd door een vrouw', aldus mevrouw Mol. 'Ik vind dat jammer en het is verbazend dat zo weinig vrouwen in deze streek zich aangetrokken voelen tot de po litiek. Ik heb altijd met veel plezier ge werkt tussen de mannelijke kollega's en ik heb steeds het gevoel gehad dat men mij waardeerde om mijn kennis en kunde. Zo hoort het ook eigenlijk. Je bent verantwoordelijk voor je werk en het is niet van zoveel belang of je dan een man of een vrouw bent'. Welke eigenschappen De bovenstaande woorden zijn van mevrouw Mol afkomstig. Als toe hoorder en interviewer vraag je je dan af welke kwaliteiten iemand nu zo ge schikt maken voor deze funkties. Daar is in de eerste plaats het vermo gen om goed naar een ander te luiste ren. Misschien is dat nog wel belangrijker dan praten. Toch ver diepte mevrouw Mol zich steeds in de problemen, die ze voor zich kreeg. Ze bereidde de vergaderingen altijd pri ma voor en was ook genegen er echt op te studeren. Deze twee eigenschappen hielpen haar - wellicht met nog vele anderen - op de weg van het besturen. Ik denk dat ze die weg goed heeft bewandeld. M.J. van der Weele - Minderhoud Prov. Tentoonstelling Op dinsdag 25 en woensdag 26 maart organiseert de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen weer een provin ciale tentoonstelling. Zij tonen hier hun zelfgemaakte werkstukken in o.a. de technieken: Witsnee/Hardanger, Tapisserie, Kruissteek (merklappen), Kantklossen, Patchwork en Quilten, Perzisch Ajour, enz. Ook zullen er demonstraties worden gegeven. Het geheel wordt gehouden in het Kultureel centrum Zidewinde, Julia- nalaan 1 te Sprang-Capelle. De ope ningstijden zijn: dinsdag van 16 tot 21 uur en woensdag van 10 tot 17 uur. De toegangsprijs is voor niet-leden ƒ2.50 en voor leden ƒ1.— op vertoon van lidmaatschapskaart. PJZ agenda 21 maart - afd. Walcheren houdt een bowling in "De Kaasboer" te Bigge- kerke tussen 20.30 uur en 22.30 uur. Opgaves bij Ko, tel, 01182-1381 of bij Petra 01185-2613. Kosten ƒ9,en ƒ13,voor de niet-leden. 21 maart - afd. Tholen verzorgt een avond over schoonheidsspecialisme in "De Gouden Leeuw" te Scherpenis- se. Ook mannen zijn welkom. Aan vang is om 20.00 uur. 21 maart - afd. Schouwen Duiveland organiseert weer de ledenvergadering. Het begint om 19.30 uur en is in café- petit restaurant "Steelööre" te Ou- werkerk. Na afloop gezamelijk gour metten. Kosten hiervan zijn ƒ15, p.p. Opgeven bij Ellen, tel. 01113-1389. 21 maart - afd. Fijnaart e.o. draait de komische avonturenfilm Smokey and the Bandit met o.a. Burt Reynolds. Dit alles om 20.00 uur in "Het Wa pen van Fijnaart", kosten ƒ2,50. 31 maart - afd. Tholen gaat traditie getrouw weer vissen. Snelle opgave gewenst i.v.m. beperkte aantal plaat sen bij Bram, tel. 01660-3888. Waar? Svinninge (op 't eiland Sjael- land, ten westen van Kopenhagen). Als je nog vragen hebt kun je natuur lijk altijd terecht bij ondergetekende of bij Anja (01157-1395). N.B. Opgaves moeten voor 1 mei bin nen zijn! Namens de reiskommissie, Jacqueline Risseeuw, 01179-1306 21 Ideaal was het wel, het weer voor een dropping. Niet al te donker, maar toch droog en niet te veel wind. Verzamelpunt was café Lippens in Driewegen. Na dat de eersten om 20.00 uur wat aarzelend binnen kwamen veranderde dit spoedig en om 10 over 8 zat er 42 man, gekleed in een dikke jas en gewapend met een zaklantaarn. Ai, ai, hier had het bestuur niet op gerekend, op zo'n opkomst.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21