Ingezonden stuk IdlIUr 611 'Zao0 zegge en schrijve Mestproblematiek Lente zuidelijke landbouw maatschappij Prins Claus opende kantoor Landbouwschap Prins Claus pakte bij de openingshandeling zelf de hooivork ter hand. Daarbij kwam de gedenksteen met het op schrift "Dit gebouw is geopend door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden", tevoorschijn. Tot mijn genoegen blijkt ons landbouwblad min of meer een podium te worden voor het voeren van openbare diskussies over zaken die de land- en tuinbouw bezig houden. Alleen al de laatste paar maanden waren er drie kwesties die de pennen behoorlijk in beweging brachten, namelijk de rol die de nieuwe zeeuwse vei ling al dan niet kan spelen met betrekking tot de groente-afzet, de nu lopende diskussie over de oplos sing van de (graan-)overschottenproblematiek en de vraag of de landbouworganisaties zich aktief bezig moeten houden met nevenaktiviteiten voor boeren en tuinders. Over dit laatste onderwerp - naar aanleiding van mijn artikel van 23 januari jl. - heb ik verschillende brieven (en telefoontjes) ontvangen die echter om uit eenlopende redenen het landbouwblad niet gehaald hebben. In ieder geval blijkt uit die reakties dat er wel degelijk behoefte is aan de begeleiding door de land bouworganisaties bij het vinden en uitoefenen van ne venaktiviteiten. Ik ben dan ook van plan hier de komende tijd nog eens wat dieper in te duiken. Bij de reakties waren trouwens ook suggesties voor het op zetten van nevenaktiviteiten. Een heel aardige gedach te vond ik bijvoorbeeld om met een groep boeren en tuinders een winkeltje te beginnen voor het verkopen van zelfgeteelde produkten om op die manier het aan bod (van huisverkoop) te konsentreren met alle voor delen van dien. En zo waren er wel meer goede ideeën. Ook de ingezonden stukken over de veiling en de over- schottenproblematiek kunnen mijns inziens een inte ressante bijdrage leveren aan de diskussie over deze, voor de agrarische sektor, belangrijke zaken. Vooral als deze reakties uit de praktijk komen. Als redaktie van het ZLM-blad zijn wij dan ook blij met zulke ingezon den stukken, niet in de laatste plaats omdat daarmee de funktie van ons blad als intermediair wordt be vestigd. De minister van Landbouw heeft laten doorschemeren dat er wat hem betreft nog wel te praten is over de wijze van uitvoering van de maatregelen met betrek king tot de mestproblematiek. Zo zal er in bepaalde ge vallen ontheffing verkregen kunnen worden van het uitrijverbod en voor de overschotheffing zou differen tiatie bespreekbaar zijn mits het benodigde totaalbe drag op tafel komt. Na zo'n mededeling zijn er direkt al weer stemmen te horen die menen dat het 'dus' met de aanpak van de mestproblematiek wel zo'n vaart niet zal lopen. Zo is het echter beslist niet; door deze schijn bare versoepeling zouden de spanningen in eigen huis zelfs wel eens toe kunnen nemen ten koste van de zwakkere bedrijven en/of bedrijven die er part noch deel aan hebben. Ook mag het mestprobleem niet willens en wetens gebagatelliseerd worden want daar is de zaak toch echt te serieus voor. Bovendien moet niet vergeten worden dat de mestproblematiek in de publie ke opinie nu eenmaal slecht valt, zeker gezien alle be richten over de al dan niet vermeende bedreiging van het milieu en de volksgezondheid. Wat dat betreft vindt de land- en tuinbouw zich - van nature - in een uiterst kwetsbare positie. Daarmee moet dus rekening gehou den worden, in het bijzonder bij de aanpak van de mest problematiek. Doekjes voor het bloeden zijn daarvoor echt niet toereikend. Deze weèk is de lente begonnen en daarbij past een opgewekte stemming. Dat geldt zeker voor de kam- wm wm VRIJDAG 21 MAART 1986 g* #1 HA 74e JAARGANG NO. 381^ tuinbouwblad Prins Claus heeft op vrijdag 14 maart jl. het nieuwe ge bouw van het Landbouwschap aan het Prinsevinkenpark in Den Haag officieel geopend. Het volledige landelijk se- kretariaat van het Landbouwschap opereert nu vanuit een, deels vernieuwd, kantoor. Nu alle ruim 170 mede- werk(st)ers zijn gehuisvest onder één dak, kan aanzien lijk efficiënter worden gewerkt. Het grootste deel van het landelijk personeel was overigens al eind 1982 verhuisd van de Raamweg naar het Prinsevinkenpark. De inge bruikneming werd onder andere bijgewoond door minister ir. G. Braks. Naast de 28 kamers, waarin ongeveer 40 mensen werken, bestaat de nieuwbouw uit een souterrain, een konsiërge- woning en twee vergaderzalen. Het Landbouwschap kan hierdoor het aantal vergaderingen 'buiten de deur' aan zienlijk beperken. Prins Claus noemde de agrarische sektor, waarin onge veer 250.000 mensen werken zo'n 140.000 bedrijven, eko- nomisch gezien van zeer grote betekenis. Volgens de Prins wordt het imago van de land- en tuin bouw steeds meer beïnvloed door de aanhoudende over- schotproduktie en de daarmee gepaard gaande hoge kosten. Ook de invloed van de landbouw op het milieu en het optimale evenwicht tussen beiden krijgen steeds meer aandacht. Hij zei te menen, dat de kritiek op boe ren en tuinders luider wordt, al merkte hij even tevoren op dat zij echter vanouds uitblinken door hun aanpassings vermogen en vernieuwingsdrang. In ons land ontwikkelde technieken en kennis op agra risch terrein kunnen waardevol zijn om strukturele tekort komingen in arme landen op te lossen, zo betoogde Prins Claus. De landbouwproductie kan naar zijn mening ook worden gebruikt voor voedselhulp om akute honger te le ningen. Onze landbouweksport kan de landbouwontwikkeling in die landen frustreren. 'We kunnen in dat opzicht niet voor zichtig genoeg zijn', aldus de Prins. Door de overschot ten, de hoge produktiviteit en het onvermogen om een marktevenwicht tot stand te brengen, kunnen veel EG- produkten op de wereldmarkt goedkoper worden aange boden dan het prijspeil binnen de Gemeenschap eigenlijk toestaat. Het betekent wel dat de ontwikkelingslanden het soms moeilijk hebben hun produkten tegen rechtvaardi ge prijzen op de wereldmarkt af te zetten. Kostbare sub sidies zijn voor hen niet betaalbaar, zo hield Prins Claus zijn gehoor voor. Hij wees ook op de bescherming, die de landbouw in ons werelddeel heeft opgebouwd. Ook daardoor kunnen ontwikkelingslanden kansen worden ontnomen, waarop zij evenveel recht hebben als wij zelf. De Prins drong er voor het landbouwgezelschap op aan de cruciale belangen van ontwikkelingslanden niet uit het oog te verliezen. Voorzitter drs. Joris Schouten van het Landbouwschap zei te betwijfelen of de politici in Brussel en andere Euro pese hoofdsteden op tijd oplossingen zullen aandragen voor de krisisachtige situatie, waarin de Europese land bouw thans verzeild is geraakt. Gemakkelijke oplossingen zijn er niet, zo zei Schouten, die de sektor aansprak op eigen verbeeldingskracht en in zet. De voorzitter van het Landbouwschap vindt dat de agrarische sektor zijn eigen verantwoordelijkheid niet uit de weg mag gaan: 'We moeten de moed hebben met ge waagde ideeën en voorstellen naar onze achterban te stap pen'. De toekomst van de sektor als ekonomische bedrijvigheid ziet hij niet pessimistisch. Schouten zei, dat met het oog op de grenzen bij de afzet, de belangen van het milieu en de verdere produktiviteit- sontwikkeling minder mensen en grond nodig zullen zijn. De herstrukturering van de Europese landbouw zal naar zijn mening onherroepelijk mislukken als er zowel in de sociale als in de strukturele sfeer geen maatregelen wor den genomen. 'Niettemin zal ekonomische bedrijvigheid voorop moeten blijven staan. De boer mag niet in de si tuatie komen van volledig afhankelijk landschapsbeheer der of onderaannemer van industriële multinationals'. peerboeren nu het er naar uitziet, dat ze via de Wet op de Openluchtrekreatie kans hebben op tien kam peermiddelen per bedrijf. Ook zou de regeling meer toe gespitst worden op de plaatselijke omstandigheden wat natuurlijk ook een voordeel is. Ook in Yerseke kan de lente opgewekt beginnen nu de landinrichtingskom missie is geïnstalleerd. Zo zachtjes aan wordt dat in stalleren van landinrichtingskommissies in ons werkgebied wel routine. Overigens een goede zaak die perspektief geeft voor de toekomst. Voor de land- en tuinbouw als geheel is de lente natuurlijk vooral het be gin van een nieuw boerenjaar. Laat ons hopen dat het een goed bóerenjaar zal zijn. Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1