Epipré benadert het ideale spuitschema in wintertarwe Sterke staaltjes van Goudland. Vleestomaten straks in 7 kg-bak Verkoop en Distributiecentrum B. V. ZWEEGERS NIEUWENDIJK 25 19 De basis voor het uitvoeren van een gerichte bestrijding van schimmel ziekten en bladluizen in wintertarwe is een goede veldwaarneming. Met het geleide bestrijdingssysteem Epipré (de afkorting staat voor Epidemie Pro- duktie en Preventie) worden geduren de het groeiseizoen aan de hand van de waarnemingen in het veld bestrij- dingsadviezen gegeven. Daarbij moet steeds de aantasting voor ieder perceel afzonderlijk vastgesteld worden door de teler. De bestrijding van ziekten en plagen in wintertarwe heeft door de invoe ring van Epipré een aantal nieuwe im pulsen ondergaan. Deelnemers worden bij de beslissing om een bestrijding uit te voeren ondersteund door een computeradviesprogramma. Dit programma berekent op basis van ras- en perceelsgegevens of het renda bel is om bestrijding uit te voeren. De advisering wordt in samenwerking met de regionale voorlichtings diensten uitgevoerd door het Proefstation voor de Akkerbouw en de Groenteteelt in de Vollegrond (PAGV) in Lelystad. Het regionaal Konsulentschap voor de Akker- en Tuinbouw in Barendrecht neemt de Epipré-advisering voor het tweede jaar zelf ter hand. De regionale voor lichtingsdienst verzorgt veldinstruk- ties waar aktuele zaken over de tarweteelt op het programma staan. Telefonisch advies Wil een tarweteler baat hebben bij het Epipré-systeem, dan moet er snel en akkuraat geadviseerd worden. Ziek teaantastingen in wintertarwe kunnen zich onder gunstige omstandigheden immers in twee weken tijd verdubbe len. Uit de Epipré-proeven van 1984 kwam naar voren dat het vijf. dagen te laat uitvoeren van een bestrijding, een opbrengstderving tot 400 kg per hektare kan veroorzaken. Daarom is in 1985 overgeschakeld op het telefo nisch adviseren. Nadat de teler de tel ling telefonisch doorgeeft wordt het advies direkt gegeven. Aansluitend op dit mondelinge advies, wordt een schriftelijke bevestiging gestuurd. Als deelnemer krijgt U een spuitadvies dat afgestemd is op de ziektesituatie in het betreffende perceel. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat er tijdig en nauwkeurig een veldtelling wordt uitgevoerd Nauwkeurig waarnemen Een bijkomend voordeel van de cen trale verwerking van de veldwaarne mingen is, dat er een goed beeld ontstaat van de landelijke situatie. Een (onverwachte) snelle toename van' een meeldauwaantasting of het optre den van een nieuw fysio van gele roest kunnen bijvoorbeeld op deze manier snel aan de praktijk bekend worden gemaakt. Zo kon vorig jaar door nauwkeurige waarnemingen van deel nemers aan het Epipré in de Wierin- germeer en Oostelijk Flevoland een nieuw, agressief fysio van gele roest in het ras Granada vroegtijdig op gespoord worden. De gevolgen voor dit ras en aanverwante tarwerassen, zijn daarna in de Epipré-advisering doorgevoerd. Epipré helpt bij het be palen van het juiste tijdstip voor het doen van veldwaarnemingen. Daar naast moet voor een rendabele bespuiting het middel met de beste werking gekozen worden. In het ad vies wordt daarom vermeld welke middelen, gegeven de situatie op het perceel, het meest in aanmerking ko men. In 1985 kon door het konse- quent afwisselen van bestrijdingsmiddelen tegen meeldauw een verdere toename van resistente meeldauwstammen een halt worden toe geroepen. Deelname Binnen het PAGV wordt Epipré uit gebreid tot een geautomatiseerd teelt begeleidingssysteem voor wintertarwe. Getracht wordt nog dit seizoen een tweetal nieuwe adviespro gramma eraan vast te koppelen. U zult dus naast de spuitadviezen voor de bestrijding van ziekten en plagen, mogelijk ook nog geadviseerd worden over de De kosten die verbonden zijn aan deelname aan Epipré bedragen ƒ50,Voor dit bedrag kunt U een onbeperkt aantal percelen inschrijven. (De meeste deelnemers schrijven zich overigens met niet meer dan twee per celen in, omdat het uitvoeren van goe de veldwaarnemingen toch enige tijd vergt). U kunt zich via de bedrijfs- voorlichter van het regionaal konsu lentschap opgeven. Wanneer over een maand de eerste vleestomaten op de Nederlandse vei lingen komen, zullen ze in een nieu we bak worden aangevoerd. Op verzoek van Duitse en Franse af nemers is tegemoetgekomen aan een gestandaardiseerde bak van 60 x 40 cm, die past op de rolcontainers in de handel, die ^en afmeting van 80 x 60 cm hebben. Door deze verandering komt er een kilo meer in het bakje te zitten. Deskundigen hebben berekend dat verpakkings-, transport-, en ver- handelingskosten straks vier cent per kilo goedkoper worden. De krat is qua uiterlijk in lijn gebracht met de nieuwe Holland-layout. Tegelijkertijd zal worden overgestapt op het veilen per kilo. Verwacht wordt dat de export naar Frankrijk, nummer één op de exportlijst van vleestomaten, door deze maatregel zal stijgen. Goudland grondbewerkingsmachines: Gemaakt voor alle grondsoorten. Voor alle omstandigheden. Bewezen kwaliteit voor een gunstige prijs. Kies voor sterke staaltjes uit een kompleet programma. kantelploegen wentelploegen rondgaande ploegen schijven- ploegen stoppelploegen schij- veneggen kultivatoren diep- woelers grondfrezen tril- schoffelmachines 5664 HB GELDROP TEL 040-854155 Slecht weer komt altijd ongelegen Zeker als u nog net vóór het zaaiklaar maken of net vóór opkomst van uw gewas uw percelen onkruidvrij wilt maken. In deze situatie maakt Actor het u gemakkelijk Het hoeft maar even droog te zijn en u kunt Actor al toepassen. Na 10 minuten is Actor regenvast zodat weersomstandig heden géén invloed meer hebben op het resultaat En dat is een hele zorg minder! Vrijdag 21 maart 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19