Adviestarieven Loonwerk 1986 in de provincie Zeeland SAMEBEHOEDTUYOOR TELEURSTELLINGEN! e CEBECO-HANDELSRAAD 24 gesynchroniseerde versnellingen vtx)r- en achteruit U KUNT TERECHT BIJÉÉN VAN ONZE VESTIGINGEN IN DE BUURT: Bij de opstelling van de voor 1986 ver melde Adviestarieven is uitgegaan van redelijke gemiddelden van de katalo- gusprijzen van de verschillende mer ken per werktuig met dien verstande dat rekening gehouden is met de prijs van werktuigen met een redelijk ni veau aan accessoires. Uiteraard is te vens rekening gehouden met de Zeeuwse omstandigheden. In het ta- rievenboekje treft men ook een bere kening aan van de loonkosten per uur per 1 januari 1986. Ook is een over zicht opgenomen van de premieper centages sociale verzekeringen, terwijl tevens een aantal voorbeeldberekenin gen inzake de tariefstelling zijn op genomen. Alle hierna opgenomen tarieven zijn adviestarieven die gelden voor norma le werkzaamheden onder normale omstandigheden. De tarieven zijn ex- klusief B.T.W. Steeds dient de opdrachtgever van enige afwijking op de hoogte te wor den gebracht. Dit voorkomt ongenoe gen over het uiteindelijk in rekening te brengen bedrag. Aan te bevelen is de uitvoering der opdrachten te doen geschieden onder de Algemene Werk- en Spuitvoor- waarden voor de Landbouwam- bachtsbedrijven, gedeponeerd bij het Landbouwschap te 's Gravenhage. Ingevolge de door het Landbouw schap ingestelde Verordening Bestrij ding Knolcyperus is degene die werktuigen heeft gebruikt op een met knolcyperus besmet perceel verplicht deze machines aansluitend aan dit ge bruik te reinigen, alvorens de werk tuigen het betreffende perceel c.q. bedrijf verlaten. De kosten van het (verplichte) schoonmaken van de machines kun nen door de loonwerker bij de op drachtgever in rekening worden gebracht. De noodzaak van het schoonmaken van werktuigen en ma chines beperkt zich uiteraard niet tot de gevaren van knolcyperus. Door toename van de mechanisatie is im mers de kans op verplaatsing van grond van het ene bedrijf naar het an dere maar ook binnen het bedrijf gro ter geworden. Daardoor is ook de kans op verspreiding van aaltjes, on kruiden, schimmels e.d. aanmerkelijk toegenomen. Ter bevordering van de bedrijfshygië- ne zal het dan ook raadzaam zijn steeds te zorgen voor schone machi nes, alvorens de werkzaamheden op een ander perceel voort te zetten. Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot: De Gewestelijke Raad voor Zeeland van het Landbouwschap, telefoon 01100-12220 of De B.O.V.A.L., telefoon 01620-50639. TREKKERS 29 - 37 kW 40 - 50 pk) 59,— 44 - 52 kW 60 - 70 pk) 66,— 52 - 63 kW 70 - 85 pk) 75,— 63 - 74 kW 85 - 100 pk) 81, 74 - 81 kW (100 - 110 pk) ƒ100,— BEMESTING Kunstmeststrooien Tarief voor kunstmeststrooien, naar gelang type strooier en de te strooien hoe veelheid: ƒ65,tot ƒ80,per ha. Mestverspreiden Per wagen: ƒ78,tot ƒ110,per uur Gier/mengmestspreiden met tankinhoud van 8000 liter: ƒ93,per uur GRONDBEWERKING Ploegen met wieltrekkers Ploegen met wentelploeg ƒ178,tot ƒ255,per ha Gelijktijdig woelen: ten hoogste 11/2 maal het bovengenoemde tarief. Woelen met vaste tanden: ƒ110,per uur Eggen, met aangedreven egge: ƒ100,— per uur Tarief voor eggen aardappelland en moeilijk bewerkbare percelen: ƒ177,— tot ƒ202,per ha Eggen overige percelen: ƒ100,tot ƒ152,per ha Voorkomen is heter dan ruilen. Dat kost u immers altijd geld. Met Same maakt u de juiste keuze: 34 tot 160 pk 2- en 4-wielaandrijving normale en smalspoor- uitvoering met of zonder cabine diesel of turbo-diesel Axel, tel. 01155-1938 Goes, tel. 01100-21200 Kerkwerve, tel. 01110-2455 Klaaswaal, tel. 01864-3077 Middelburg, tel. 01180-14957 Nieuwendijk, tel. 01834-1388 I)aar licht men ti nader in Nieuwe Tonge, tel. 01875-1347 ()ver de winterharde motoren: Oudenhoorn, tel. 01882-1318 Rilland, tel. 01135-1317 Schoondijke, tel. 01173-1305 luchtgekoeld, "reparatjearm en pompschuw". Daar kunt u horen dat Same Steenbergen, tel. 01670-63440 njet van anderen afhankelijk is, want Wissenkerke, tel. 01107-1215 Same fabriceert alles in eigen huis: de achterbruggen, versnellings bakken, hydraulieken en vierwiel- aandrijvingen. Daardoor kan kwaliteit naai' de hoogste maatstaven worden Daar is men in staat u qua vakmanschap een goede service te verlenen. Daar vertelt men u alles over de OK-zekerheid 3 jaar of 3000 uur garantie* gehanteerd en kan er zon uitzonderlijke garantie worden gegeven. Ga eens in een Same zitten ervaar het gemak van de hendels binnen handbereik en de uiterst gerieflijke, hydraulisch geveerde zitting. Bedenk daarbij dat een Same een prettige ruggesteun betekent door zijn geldbesparende prijs. :::Al naar gelang het eerst verstreken is 4462 EW GOES Dr. A. F. Philipsstraat 9 Tel. 01100-21 200 Grondfrezen Volveldsfrees (2.00 m): ƒ108,per uur Tarief voor weide- en klaverpercelen: ƒ190,tot ƒ270,per ha Tarief voor graszaadpercelen: ƒ243,tot ƒ324,per ha Vaste tand kultivator: ƒ76,tot ƒ90,per ha Spitten Spitten met spitmachine: ƒ282,— tot ƒ353,per ha Spitten en zaaien: ƒ338,tot ƒ422,per ha ZAAIEN, PLANTEN EN POTEN Zaaien - van granen: ƒ90,— tpt ƒ135,— per ha Dit tarief geldt inklusief ineggen, mits in één bewerking uitgevoerd. - met precisiezaaimachine van suikerbieten: ƒ136,per ha - voor het zaaien met rijenbespuiting of met granulaatstrooien: ƒ166,per ha - voo het zaaien met rijenbespuiting én met granulaatstrooien: ƒ196,per ha - met precisie-zaaimachine van mais en peulvruchten, inkl. granulatstrooien: ƒ150,tot ƒ180,per ha - met grasdoorzaaimachine: ƒ255,tot ƒ290,— per ha Planten en poten - van aardappelen (volautomatisch): ƒ173,— tot ƒ227,50 per ha - van gladiolen: ƒ385,— per ha - van knolselderij exkl. bediening machine: ƒ336,/ha of f69,/uur - van plantuien: ƒ350,per ha VERZORGINGSWERKZAAMHEDEN Aardappelrijenfrees: ƒ180,ƒ300,per ha Schoffelen: ƒ87,— - ƒ108,— per ha Spuitmachine Alle bespuitingen al naar gelang perceelsgrootte en -vorm, veel of weinig wa terverbruik: ƒ27,ƒ40,— per ha - percelen kleiner dan 1 ha: ƒ40, - rijenbesp. van bieten: ƒ62,ƒ82,per ha - rijenbesp. van aard.: ƒ82,ƒ102,per ha MAAIEN - met cyclomaaier (gras, klaver, luzerne): ƒ98,ƒ123,per ha graszaadmaaien, dubbele messenbalk: ƒ90,per uur of ƒ160,ƒ227,50 per ha zwadmaaien: ƒ185,per uur of ƒ185,ƒ277,50 per ha maaien van 1 kant: hektaretarieven 30% extra Maaien van slootkanten en wegbermen - met cyclomaaier: ƒ98,per uur - met klepelmaaier: /0,10/m' of ƒ98,— per uur al naar gelang de omstan digheden - met maaikorf (aanbouw): ƒ90,per uur OOGSTWERK GRAS, HOOI EN STRO Opraapwagens: ƒ85,122,— per uur. Al naar gelang type en inhoud. Kuilverdelen: ƒ80,per uur Persen van hooi en stro: ƒ0,65 per pakje met een minimum gewicht van 20 kg. Verzamelen per kar of slee: ƒ0,15 per pakje extra OOGSTWERK GRANEN - GRASZAAD Maaien met maaidorsmachine - van granen: ƒ415,per ha - van graszaad uit zwad: ƒ265,ƒ315,per uur - van erwten en bonen met Mobil Viner: ƒ430,ƒ480,per ha Strohakselen - strohakselen: ƒ108,ƒ162,per ha - met maishakselaar: ƒ150,- ƒ200,per ha VLASPLUKKEN - rondplukken: ƒ275,- ƒ300,per ha - plukken van één kant: ƒ450,per ha Deze prijzen gelden exklusief touw. OOGSTWERK AARDAPPELEN Aardappelloofklapper: 105,ƒ160,per ha 4-rijig Loofplukken: ƒ355,ƒ475,— per ha Rooien Aardappelrooier, 2-rijig met wagenrooier exkl. transport: ƒ624,ƒ728,per ha met zelfrijdende bunkerrooier, exkl. transport: ƒ740,ƒ875,per ha Aanbouwloofklapper: ƒ90,ƒ105,/ha extra Bij afvoer tot in de cel zal extra in rekening gebracht worden voor een: - voorraadstortbak: ƒ145,per ha - transporteur: ƒ55,per ha - boxenvuller: ƒ130,per ha OOGSTWERK UIEN Klappen - met klepelklapper: ƒ160,ƒ185,per ha - met centrifugaalklapper: ƒ260,ƒ290,per ha Uienrooier (opbouw) Tarief voor machinaal rooien van zaaiuien: ƒ325,ƒ390,per ha Machinaal oprapen van zaaiuien, los gestort: ƒ325,ƒ390,per ha OOGSTWERK BIETEN - KNOLSELDERIJ Rooien Bietenrooier, 6-rijig, 1 fase: ƒ660,ƒ755,— per ha Bietenrooier, 6-rijig, 2 fasen: ƒ625,ƒ715,per ha Bietenrooier (bunkerrooier): ƒ690,ƒ790,per ha Knolselderij rooien: gelijk aan tarieven bietenrooien 5%. OOGSTWERK SNIJMAIS Hakselen van snijmais: ƒ800,per ha Dit tarief geldt voor hakselen inklusief aanrijden en transport met bijlevering van ten hoogste twee wagens. DIVERSEN Laad- en graafwerkzaamheden (in de agrarische sektor) - kleine grijpers: ƒ60,— - ƒ65,— per uur - grote grijpers: ƒ65,75,per uur - trekker met voorlader: ƒ70,per uur Voor deze werkzaamheden geldt een minimum tarief van één uur. Transportwerkzaamheden: ƒ65,ƒ90,— per uur al naar gelang het tonnage. Grondontsmetten met freesschaarinjekteur: ƒ255,ƒ340,per ha Vrijdag 21 maart 1986 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17