Weidevogelbeheer op het modern bedrijf IGRATER SPANT DE KROON ALS HET OM ONKRUID BESTRIJDING GAAT I6TERRII0ET r Aanmelding leerlingen R.M.A.S. Schoondijke nieuwe kursus gestart I grater is hèt onkruid bestrijdingsmiddel voor de hele aardappelteelt, on geacht grondsoort en ras. Toepassing voor opkomst betekent een zeer brede werking tegen zaadonkruiden en eenjarige grassen, zoals straatgras, duist en wind- halm. Bovendien is Igrater veilig voor het gewas en de volgteelt! PVS-bestuur bezorgd over gelegenheidswerk Deze week zijn nieuwe versies ver schenen van de brochure Boeren met Weidevogels en van de zoge heten grasgroei/weidevogelliniaal Dit zijn hulpmiddelen waarmee de veehouder in de gangbare bedrijfs voering ruimte kan kreëren voor weidevogels. Brochure Voorjaar 1985 brachten het Centrum Landbouw en Milieu en Vogelbe scherming in samenwerking met een aantal melkveehouders de brochure Boeren met Weidevogels uit. In de brochure staan tips voor veehouders over weidevogels en de inpassing daarvan in de gangbare bedrijfsvoe ring. Kernpunt is dat de veehouder via kleine verschuivingen in het grasland gebruik weidevogels meer ruimte kan bieden om eieren uit te broeden. Soms blijken belangen samen te vallen. Zo is in maart slepen van grasland niet alleen voor de weidevogels maar ook voor het bedrijf beter dan slepen in april. Een andere eenvoudige maat regel is de volgorde van maaien aan passen door de meest vogelrijke percelen het laatst te maaien. Zo kun nen veehouders door weinig extra ar beid en zonder verlies aan inkomen weidevogels meer mogelijkheden bie den voor een goed broedsucces. Liniaal De grasgroei/weidevogelliniaal is een hulpmiddel bij de graslandgebruiks- kalender. De liniaal is het resultaat van samenwerking tussen het Cen trum Landbouw en Milieu, Vogelbe scherming en het Proefstation voor de Rundveehouderij, met subsidie van het Ministerie van Landbouw en Vis serij. Met behulp van de liniaal kan de veehouder schatten na hoeveel da gen er een bepaalde hoeveelheid gras aanwezig is op een perceel. Dit hangt o.a. af van de stikstofgift. Daarnaast staat op de liniaal per weidevogelsoort weergegeven hoeveel dagen elke soort nodig heeft om eieren te leggen en uit te broeden. Zo kan een veehouder be palen of bijv. de periode tussen twee keer weiden lang genoeg is. Blijkt dat niet het geval dan kan hij proberen op een ander perceel te weiden. Komt dit ook slecht uit, dan kan hij overgaan tot plaatsing van nestbeschermers. (De brochure kan worden besteld door overmaking van ƒ5,(inkl. ver zendkosten) op giro 4204713 of RABO-rekening 39.42.82.388 t.n.v. Centrum Landbouw en Milieu te Utrecht. De liniaal is tegen verzend kosten (ƒ3,50 per stuk) verkrijgbaar bij het Centrum Landbouw en Milieu en de regionale Konsulentschappen voor de Rundveehouderij onder ver melding van "liniaal".) Drs. C.G.M. Klitsie hoofd afdeling kwaliteitszaken Op 1 maart 1986 is mevr. drs. C.G.M. Klitsie benoemd tot hoofd van de af deling kwaliteitszaken van de direk- tie akker- en tuinbouw van het ministerie van landbouw en visserij. Zij volgt hiermee de heer ing. M.J. Zijp op, die op die dag met pensioen is gegaan. Mevrouw Klitsie (33 jaar) studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Lei den, waar zij in 1980 haar doctoraal behaalde. De aanmelding van nieuwe leerlingen voor de kursus 1986/87 is op gang gekomen. Voor de open dag op 7 maart j.l. was een goede belangstelling. De adver tenties voor de aanmelding zijn ook in diverse bladen verschenen. Aan- Diergeneesmiddelenwet Binnenkort verschijnt als losbladige uitgave de Diergeneesmiddelenwet. De wet van 27 juni 1985, houdende regelen m.b.t. diergeneesmiddelen (Stb. 410) is van belang voor iedereen die beroepshalve met diergeneesmid delen omgaat; producenten, im- en eksporteurs, voederfabrikanten, die renartsen, apothekers, dierenhande laren en -houders, asielhouders, keuringsdiensten en opsporingsamb tenaren. Deze wet en de daarop gebaseerde uit voeringsvoorschriften geven regels met betrekking tot vervaardiging, ver werking, verpakking, aflevering, re gistratie, keuring, toezicht, het voorhanden hebben, gemedicineerde voeders, ambtelijke bevoegdheden, etc. betreffende diergeneesmiddelen. Prijs ƒ16,50 (tot mei 1986) Verschijningsdatum: april 1986 Te bestellen via de boekhandel of rechtstreeks bij de uitgever. melding graag vóór 1 april. In de praktijk blijkt dat er elk jaar nogal wat aanmeldingen binnen ko men na die datum. Die zijn natuur lijk wel welkom, maar voor de planning en organisatie is het zeer ple zierig om al vroegtijdig te weten hoe veel nieuwe leerlingen er komen. °P 'M* MS -OP15!"" °P'f iM - °p151"» GRASGROEI i" 11111 i"i 11111 fl i 3000 kg <H 4000 kg dl 5000kg. 11 fl 11111 g 11111 "t y i'i i 1 I I I I M I II I I M I I I I I l2J I I I I I '2 WEIDEVOGELS U W U jongen (veilig voor maaien:- n m rrrrrrrr 1111111111111111111 i*i rrnrrrrT-ri i mini n i n i n ii i 1 kguu.ve.ejN - 3.6 kg KAS oM.S kg MAS Q -cdesneOe 1700kgdi/ha ma»snede 3000 kg ds/*a Q maartneöe 4000 kgd*/ha ma»snede S000 kg ds/tw Aamol groodogcn beck cod voor goed onlwnic.dc pcccten onde» gemKJdetde wee»somsian«*ghede« Bk g>oe*zum weer mmder growdagen rxxfrg Bk hoog stootpe* gro«sntfh*d ee»sie mee u.vje» r~* Igrater is een geregistreerd handelsmerk van CIBA-GEIGY AG. Ligtermoet Chemie B.V., Postbus 1048,4700 BA Roosendaal, Telefoon 01650-32912. Goes of Schoondijke? Bij voldoende aanmeldingen kunnen we weer 2 eerste klassen vormen. Eén klas is dan de zgn. brugklas, van waa ruit leerlingen, die voldoen aan de ei sen, na 1 jaar Schoondijke, naar de 3-jarige A-opleiding te Goes kunnen. De eisen voor deze overgang die in Schoondijke gesteld worden zijn ek- sakt dezelfde aan die welke gesteld worden op de R.M.A.S. te Goes. De praktijk heeft geleerd dat de overgang ii\de meeste gevallen soepel verloopt. Vestigingswet Detailhandel Sinds enkele jaren heeft de school het eksamenprogramma zo ingericht dat in een eksrtra (7e) vak, n.l. kommer- ciële ekonomie, eksamen gedaan kan worden. Als dat vak voldoende is, dan geeft dat gekombineerd met het diploma van de school recht op vrijstelling voor de Vestigingswet De tailhandel. Dus geen ekstra diploma, maar het diploma van de school plus het aanvullend eksamen kommercië- le ekonomie geeft recht om een be drijf te beginnen. En het soort bedrijf is zeer ruim. Als uitzondering worden genoemd: horeca, vers vlees en vis, drogisterij en wapenhandel/industrie. Al met al een vrijstelling die veel mo gelijkheden biedt en die veel meer in houdt dan de vroegere vrijstelling voor het middenstandsdiploma. J. Salomons In een onlangs gehouden openbare bestuursvergadering van het Produkt- schap voor Siergewassen werd uit werknemerskring het probleem van het gelegenheidswerk in de bloembol- lensektor aan de orde gesteld. Over enkele maanden zullen de oogst-, pel en pakwerkzaamheden weer beginnen en het is een duidelijke zaak dat als er niets gedaan wordt er wederom een tekort aan gelegenheidswerkers zal ontstaan. Men vroeg zich af of er in samenwer king met de arbeidsburo's gekomen kan worden tot poolvorming ten be hoeve van gelegenheidswerkers. Voorts werd er voorgesteld dat de handelsbedrijven in de bloembollen- sektor nu reeds kontakt zoeken met de arbeidsburo's om hun behoefte aan gelegenheidswerkers in het aan staande seizoen aldaar te bespreken en aan te geven. Het bestuur van het PVS kon zich vinden in de suggesties die van werk nemerszijde werden gedaan en meent dat het een goede zaak zou zijn als de werkgevers in de bloembollensektor reeds nu kontakt zoeken met de ar beidsburo's in hun regio. 10 Vrijdag 21 maart 1986 oötti Jiöh. igsbihV

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 10