Het NAJK en de mest "Deel van landbouwgrond in EG moet uit produktie" Rabo verstrekte vorig jaar in landbouw ca. 22% meer aan leningen dan in 1984 Jonge boeren demonstreren bij uitreiking eerste mestpasjes Joris Schouten bij loonwerkers: Europese Commissie oneens melkproduktie met suggestie inperking Temik weer beschikbaar in Nederland Door agrarische bedrijven werd in 1985 bij de Rabobank Neder land voor een bedrag van f4.344 miljoen aan leningen opgeno men, dat is 22% meer dan in 1984, toen f3.563 miljoen werd op genomen en bijna f300 miljoen meer dan in 1983, toen na een aantal jaren van neergang voor het eerst de kredietvraag weer dui delijk toenam. Dit werd woensdag meegedeeld in een perskonfe- rentie, door ir. P. Lardinois, president-direkteur van de Ra bobank. De aangekondigde superheffing maakte dat de vraag naar bankkre diet in de melkveehouderijsektor ge durende het tweede en het derde kwartaal van 1984 belangrijk terug liep, doch in de laatste maanden Weer opliep. Ir. Lardinois meende dat de gevolgen van de superheffing in het algemeen redelijk veerkrachtig zijn opgevangen en dat het vertrou wen in de toekomst niet fundamen teel werd aangetast. Tegenover het negatieve effekt van de heffing stond een positieve in vloed van de goede ruwvoederwin- ning en de lagere prijs voor krachtvoer. Intensieve veehouderij De intensieve veehouderij die eind 1984 gekonfronteerd werd met groeibeperkende maatregelen van de overheid leidde, vooral in de var kenshouderij tot versnelde realise Richard Cottrell, Brits lid van het Europese Parlement heeft aan de Europese Commissie een aantal vra gen gesteld, resp. suggesties gedaan tot inperking van de melkproduktie in de Gemeenschap. Een van de sug gesties van de heer Cottrell is de melkprijs met 1% te verhogen voor ieder procent waarmee de quota ex tra worden verlaagd. Een verhoging van de melkprijs, al dus Cottrell bezwaart slechts de be grotingsafdeling betreffende de af zet van overschotten, terwijl de jaar lijkse besparing waarschijnlijk rond Langs de hoofdverkeerswegen in Noord-Brabant en het zuiden van Gelderland zijn dezer dagen enkele honderden protestborden geplaatst te gen het landbouwbeleid van de rege ring. Op deze wijze willen ongeveer 3.000 jonge boeren hun ongenoegen kenbaar maken. Het protest moet op 13 maart uitmonden in een aktiedag in Veghel. Dat heeft een woordvoer der van het agrarisch jongerenwerk vrijdag meegedeeld. Volgens de woordvoerder zijn de jon ge boeren in Brabant en Gelderland het meer dan zat. "Het landbouwbe- ring van reeds bestaande investe ringsplannen, waardoor zelfs nog iets meer bankkrediet werd opgeno men dan in 1984. De krappe marges van de pluimveehouderij leidden tot duidelijk gedaalde investeringen. Investeringen De stijging van de investeringen in de veehouderij is deels toe te schrij ven aan de grotere vraag naar grond, waardoor in een aantal streken de grondprijzen behoorlijk opliepen. Voor de varkens- en pluimveehoude rij heeft dat vooral te maken met het instellen van maksimale mestnor- men per ha; bij de melkveehouderij lag daaraan het verkrijgen van een groter melkkwotum ten grondslag. Het totaalbedrag dat aan de agrari sche sektor aan kredieten werd opge nomen, te weten ƒ4.344 miljoen had voor ƒ2.705 miljoen betrekking op de landbouw (1984: ƒ2.248 miljoen); voor ƒ945 miljoen op de sektor tuin 900 miljoen ECU zou bedragen (ca. 2,25 miljard gulden). De Commissie wijst deze suggestie af, omdat dit niet in overeenstem ming te brengen zou zijn met het voorzichtig prijsbeleid van de Com missie en ook niet met een rationeel gebruik van de produktiefaktoren en daarenboven nog in het nadeel zou uitvallen van de melkproducerende gebieden. Hogere melkprijzen zou den ook kunnen leiden tot een daling van het verbruik van melkprodukten en een stijging op gang kunnen bren gen van de proportionele kosten van de maatregelen voor de afzet in de Gemeenschap en op de markten van derde landen. leid laat steeds minder ruimte aan jon geren op de minder kapitaalkrachtige bedrijven. Wij willen graag alterna tieven aandragen om de werkgelegen heid te behouden maar het blijkt dat de beleidsmakers zich weinig van ons aantrekken", aldus de woordvoerder. Een deel van de jonge boeren komt op 13 maart met de trekker naar Veg hel. Op de bijeenkomst zal onder meer het woord worden gevoerd door drs. J.J. Schouten, voorzitter van het Landbouwschap. Hij krijgt die dag ook het eerste exemplaar van een ak- tiepamflet. bouw (819) en voor ƒ694 miljoen (496) op kredietverstrekking aan agrarische rechtspersonen. Het totaal van de aflossingen steeg van ƒ10.461 miljoen tot ƒ12.410 miljoen. Het totaal van de uitstaande kredie ten steeg met 5% tot ƒ84,9 miljard. Rente Ir. Lardinois voorziet een voortzet ting van de rentedaling, doch waag de zich niet aan een uitspraak over tot hoe ver de daling zich zou voor tzetten. De automatisering is vooral de dienstverlening ten goede gekomen. De besparingen op arbeidskosten vielen tegen. De toenemende automatisering schept mogelijkheden voor nieuwe vormen van dienstverlening op kom- merciële basis. Kosten en baten De stijging van de bedrijfskosten steeg met 8% tot ƒ2.793 miljoen. Vorig jaar bedroeg deze stijging 5%. Uiteindelijk resulteerde een bruto winst van ƒ1.421 (1.499 miljoen), dat is 5% minder dan in 1984. Na belastingen resulteerde een netto winst van ƒ668 miljoen (619) of 8% meer dan in 1984, toen de winst met 9% steeg. Proef met bemesting tegen gevolgen zure regen in Harderwijk De landbouwhogeschool in Wage- ningen, het bosbouwproefstation, het Nederlands Meststoffeninsti- tuut en het Rijksinstituut voor na tuurbeheer gaan in een bos bij Harderwijk proeven nemen met bemesting tegen de gevolgen van zure regen. Gezocht wordt naar een methode om de Veluwse bos sen in stand te houden gedurende de decennia die nodig zijn om zu re regen bij de bron (industrie, verkeer en intensieve veehouderij) aan te pakken. De be- mestingsproeven zijn gericht op een verbetering van de vitaliteit van door zure regen aangetaste be groeiing. Het experiment, dat wordt uitgevoerd in een bosperceel van 4 hektare, gaat voorlopig drie jaar duren. Uit een analyse van de bodem, is gebleken dat het even wicht in de bossen kan worden hersteld en de vitaliteit van de bo men kan worden verbeterd door het "bijmesten" met calcium, ka lium en magnesium. Het veel gebruikte insekticide/ne- maticide Temik zal binnenkort weer beschikbaar zijn in Nederland. De fabriek in Institute (West Virginia, Verenigde Staten) produceert weer en werkt op volle kapaciteit. Eind maart 19.86 zullen de eerste voorraden grondstoffen bij onze fa briek in La Littorale (Beziers, Enkele tientallen jonge boeren hebben maandagmiddag in Oeffeit gede monstreerd bij de uitreiking van de eerste Brabantse mestpasjes. Ze wa ren met traktoren, met daarachter mesttanks, naar Oeffeit gekomen waar de Brabantse Gedeputeerde drs. J. de Geus de eerste vier mestpasjes uitreikte aan boeren uit die plaats. Die pasjes zijn in Noord-Brabant voor taan verplicht bij het vervoer van mest en moeten op de voorruit van de trak- tor worden bevestigd. Gedeputeerde De Geus zei er begrip voor te hebben dat de provinciale ver ordening wordt ervaren als een be dreiging. Hij wees erop dat de "Er is een aanpassing van het EG- landbouwbeleid noodzakelijk, om dat we met het huidige beleid vastlo pen. Er zullen nieuwe teelten en af zetmogelijkheden moeten worden gevonden. Hier en daar zal extensie ver geproduceerd dienen te worden en er zal niet aan ontkomen kunnen worden om in de EG landbouw grond uit produktie te nemen!" Dat klinkt in een agrarisch land als het onze ongelooflijk. Er zijn pijnlijke maatregelen op komst die noodzake lijk zijn om het gemeenschappelijk landbouwbeleid in stand te hou den". Dit onder meer zei de heer drs. Joris Schouten, voorzitter van het Landbouwschap, op donderdag 6 maart jl. in de Flevohof (Bidding huizen). Daar werd een buitengewone verga dering gehouden van de 50-jarige Bond van Loonbedrijven voor Agra risch en Grondverzetwerk in Neder land (BOVAL). Schouten ziet het uit produktie nemen van landbouw grond als een van de mogelijkheden, die bijdragen aan een oplossing van de overschottenproblematiek in de Europese Gemeenschap. Meer werk Voor de jubilerende organisatie van loonwerkbedrijven voorspelde Schouten meer werk, waarbij specia lisatie een grotere rol gaat spelen. De Onlangs heeft het NAJK na uitvoeri ge diskussie een standpunt ingeno men over het mestvraagstuk. Al aan het eind van de zeventiger jaren heeft het NAJK erop gewezen dat er maatregelen nodig waren om een groot mestoverschot te voorkomen. Het NAJK pleit al sinds die tijd voor de invoering van een vestigingswet tegen mammoets en om de groei in de intensieve veehouderij af te rem men. Maar zoals vaker in Den Haag, worden er pas maatregelen aange kondigd als het al aardig uit de hand gelopen is. Het NAJK vindt het in stand houden en verbeteren van het milieu zowel een verantwoordelijkheid van de landbouw als van de gehele samenle ving. De huidige situatie rond de mest is weliswaar een uitvloeisel van de keuze die de boeren bij het beheer van hun bedrijf op een aantal pun ten hebben gemaakt, maar ook het gevolg van het gevoerde beleid van het Ministerie van Landbouw (en in Frankrijk) worden afgeleverd. Naar verwachting zal Temik vanaf half april a.s. op beperkte schaal weer le verbaar zijn. De distributeurs Ligtermoet Chemie B.V. te Roosendaal en Schering Aa- grunol B.V. te Haren zullen graag inlichtingen verstrekken over de le veringsmogelijkheden. Onvoorziene omstandigheden voor behouden zal Temik vanaf septem ber dit jaar en in 1987 weer onbe perkt leverbaar zijn. verordening tot stand is gekomen in nauw overleg met de Noordbrabant se Christelijke Boerenbond (NCB). 'Het gaat er juist om dat de belangen van de boerenbedrijven worden vei lig gesteld. Als we niets doen gaat dat op den duur ten koste van de hele be drijfstak', aldus de Gedeputeerde. Ir. Latijnhouwers, voorzitter van de NCB, benadrukte dat zijn organisa tie geen probleem heeft met de pro vinciale verordening. 'We hebben wel bezwaar tegen de voorgestelde lande lijke wetgeving. Die gaat te ver. Als het protest van dit moment zich daar tegen richt ben ik het er helemaal mee eens'. Joris Schouten sektor zal zelf met name aandacht moeten besteden aan informatie en voorlichting aan de bedrijfsgenoten, aan een verbeterde bedrijfshygiëne, automatisering en gezondheids- en veiligheidszorg. Ook is er in zijn vi sie bijscholing nodig met het oog op nieuwe teeltmethoden en aangepaste werktuigen. Schouten wees tenslotte op de voort durende noodzaak om tussen de agrariër en zijn loonwerker goede en waterdichte afspraken te maken. het verlengde daarvan het Europees gevoerde beleid). Alle partijen moeten deze gedeelde verantwoordelijkheid erkennen en de konsequenties ervan akcepteren, vindt het NAJK. Het is daarom on aanvaardbaar de kosten van het mestvraagstuk volledig op de be trokken boeren af te wentelen. Het NAJK aanvaardt de nu voor gestelde overgangsnormen voor fos faat bij toediening van organische mest. De duur van de zogenaamde "eerste fase" moet afhankelijk zijn van de onderzoeksresultaten ter ver werking of ter verbetering van de kwaliteit van de mest. De eindfos- faatnorm mag niet lager worden vastgesteld dan wenselijk is voor een optimale groei van het gewas. In ge val van een te lage norm (de zgn. biologische ontrekkingsnorm) zal kunstmestfosfaat worden toege diend, en dat acht het NAJK een ab surde zaak. Rijksbijdrage Het NAJK vindt dat het rijk een bij drage moet leveren van 50% in de kosten van transport van mest gedu rende de eerste fase. De gemeen schappelijke verantwoordelijkheid rechtvaardigt een dergelijke bijdra ge. Uitgaande daarvan wijst het NAJK een overschotheffing van de hand, temeer nu de minister ook niet duidelijk heeft gemaakt waar die heffing voor gebruikt gaat worden. Bovendien moet er een sektorplan voor de veehouderij worden op gesteld, waaruit infrastrukturele voorzieningen moeten worden gefi nancierd. Bijvoorbeeld vergroting van de opslagkapaciteit. Het NAJK is niet beslist tegen een uitrijverbod, maar verbindt aan een dergelijk ver bod zoveel voorwaarden dat het er voorlopig nog niet van zal komen. Het NAJK is vooral bang dat boeren gedwongen worden investeringen te plegen die achteraf overbodig blij ken te zijn. Om er voor te zorgen dat de droogste mest ook buiten de over- schotgebieden afgezet wordt, en mest in z'n algemeenheid tegen de laagste kosten getransporteerd wordt, is een monopoliepositie van de mestbank voor overschotmest no dig. Overigens moet de zaak wel zo ingericht worden dat het bestaande goedkope transport door boeren zelf, in stand blijft. Tot slot vindt het NAJK dat de interimwet vervan gen moet worden door een vesti gingswet die zo is ingericht, dat be drijfsovername mogelijk blijft. Vrijdag 14 maart 1986 9

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 9