Week/dagboek minister Braks Woensdag 5 maart Behoorlijk bekaf 's nachts om 2 uur in Den Haag terug uit Leeuwarden. Een normaal dagprogramma plus twee grote bijeenkomsten op een dag, gaan een mens niet in de koude kleren zitten. Als ik om half 8 ge wekt word, gaan mijn gedachten te rug naar Hoogeveen. Heb het gevoel dat het goed is geweest dat ik deze demonstratieve bijeenkomst heb be zocht. Het perspektief voor de boe ren is moeilijk. Ook zij moeten hun hart eens kunnen luchten. Dat heb ben ze dan ook volop gedaan. Het is echter niet eerlijk ze een rad voor de ogen te draaien, hetgeen helaas in de inleiding wel gebeurde. In gedachten ben ik er weer; luisterend naar die inleiding en ik speel met de gedachte alle wensen in te willigen. De chaos zou dan kompleet zijn en volledig uitzichtloos. De meeste boeren en tuinders weten dat. Vaak houd ik ze de spiegel voor en ontvang ik ap plaus. Dat mag vandaag niet (alhoe wel bedankt zetmeelproducenten!) Ik besluit te zeggen wat ik vind. Hier en daar wat toelichting. Er is veel tu mult, dat zich snel beperkt tot de eerste rij. Via mikrofoon en de goed verspreide luidsprekers in de zaal wordt mijn betoog toch goed ge volgd. Je merkt het uit de reakties in de zaal. Jammer dat er niet enige diskussie kwam. De oorzaak schrijf ik voor een groot deel toe aan de op hitsende opmerkingen van de voor zitter over mijzelf en onze ambtena ren. Zijn dit nu de verantwoordelij ke mensen die steeds model staan voor goed overleg tussen overheid en het georganiseerde bedrijfsleven? Ik hoop dat het bij deze uitlaatklep blijft. 's Avonds bij de CBTB in Leeuwar den was er gelukkig wel een dialoog. Jammer dat er vele schriftelijke vra gen bleven liggen. Veel tijd voor een terugblik is er niet, als gewoonlijk. Om half negen een laatste voorgesprek in verband met het overleg met de Tweede Ka mer over onze mestmaatregelen. De Kamer stemt in met de hoofdlijnen. Er worden wel kanttekeningen ge plaatst bij de uitwerking. Opnieuw bleek de goede verstandhouding met kollega Winsemius. Ik blijf ervan overtuigd dat onze gezamenlijke aanpak de juiste weg is. Er blijft nauwelijks tijd om een hap je te eten, voordat er mondelinge vragen over Avebe beantwoord moeten worden. Na afloop nog wat nagepraat met Kamerleden. Daar zou meer tijd voor moeten zijn, want het is nuttig en wederzijds in formatief. Het valt me op dat men de publiciteit over Hoogeveen en van elders goed volgt. Over de hele breedte steunt men mijn aanpak. De meesten moedigen mij zelfs aan geen krimp te geven. Om 15.00 uur het maandelijkse overleg met het Dagelijks Bestuur van het Landbouwschap. De agenda is deze keer niet erg zwaar: de EG- prijsvoorstellen en het funktioneren van art. 53 van de Jachtwet. De dis kussie koncentreert zich op de uit werking van de Commissie voorstellen voor granen, rundvlees en zuivel. Ik meld de stand van za ken in de EG-raad en doe vertrouwe lijk enkele suggesties om tot oplos singen te komen. Afgesproken wordt dat we die verder zullen bespreken. Met betrekking tot het zogenaamde eigen jachtrecht van boeren meld ik dat de kriteria niet te streng zijn (80% van de aanvragen wordt de laatste jaren immers geho noreerd). Verder wordt er nog wat van ge dachten gewisseld over de laatste aanpassingen inzake de Superhef fing. Na afloop nog wat nagepraat met enkele naaste medewerkers van het departement. Met genoegen ge- konstateerd dat het Ministerie van Onderwijs de normen voor ophef fing van scholen voor het voortgezet basisonderwijs van 60 naar 30 terug brengt. Precies wat wij altijd bepleit hebben en ook voornemens waren in het landbouwonderwijs toe te passen. Met een broodje in de auto vertrok ken naar Zutphen voor de grote regi onale CDA-campagne bijeenkomst. Piet Bukman, Bert de Vries en Ruud Lubbers zijn de sprekers. Na afloop is er de mogelijkheid van konfronta- tie met bewindslieden. De hoek voor het Midden- en Kleinbedrijf en Landbouw is als gewoonlijk druk bezet. Er worden vele wensen uit gesproken. Maar vaak volstrekt te genstrijdig. Natuurlijk komt er weer een aantal probleemgevallen m.b.t. de superheffing. Na afloop ben ik er opnieuw van overtuigd dat indivi duele toedeling anders dan op basis van algemene spelregels onmogelijk is. Om goed één uur 's nachts thuis in St. Michielsgestel. Bekijk nog even de video-beelden van Hoo geveen. Donderdag 6 maart 's Morgens vraagt mijn vrouw hoe laat het is geworden. Als ik haar zeg: "half 2" vraagt ze zich bezorgd af: "of dat werken niet wat minder kan". Ik antwoord "op dit moment helaas niet" en vertrek binnen een half uur opnieuw naar Den Haag. Bij Utrecht gekomen meldt men een file van 12 km. tussen Reeuwijk en Nootdorp. We kiezen een sluipweg en ik zie dat de winter voorbij is. Veel prachtige, goed verzorgde boer derijen en weer wat frisheid in de weilanden. Om 10 uur op het Mini sterie. We bespreken eerst de agenda van de Ministerraad voor vrijdag. Vooral de kaderbrief voor de begro ting 1987 en de gevolgen van de lage re aardgasopbrengsten worden uit voerig bekeken. Vervolgens aan dacht voor de Notitie Zelfstandigen, want er is om 12 uur overleg met de Commissie voor het Midden- en Kleinbedrijf in de Tweede Kamer. Het valt me op dat de leden van deze kommissie onderling en in relatie tot hun bewindsman Staatssekretaris Van Zeil veel grimmiger reageren dan wij in de Landbouwkommissie gewend zijn. Ik zet de situatie in de landbouw nog eens op een rij. Mijn toelichting over de spreiding van agrariërs die een uitkering ineens ontvangen hebben heeft veel aan dacht. Door de wisselende in komsten in de landbouw zullen er al tijd mensen onder het minimum zit ten. De uitkeringen zitten dan ook zowel bij kleine, middelgrote als grote bedrijven. Ook het gegeven dat het gezinsinkomen uit bedrijven in de agrarische sektor sinds 1980 ge middeld is gestegen met zo'n 30%, maakt indruk. Als ik naar het ministerie terugkeer, maakt de radio melding van Rabo- gegevens over de opvallende investe- ringsgroei in de agrarische sektor. Ook voor mij een verrassing na alle negatieve berichten. In de namiddag overleg met het Da gelijks Bestuur van het Produkt- schap voor Zuivel. Dit produkt- schap heeft een extra zware taak ge had'met de uitvoering van de super heffing. Voorzitter Schelhaas maakt melding van zijn zorg over de markt ontwikkelingen in de zuivelsektor. Er zal snel aangepast beleid moeten komen anders loopt de zaak vast. Over de aanpak zijn we het in grote lijnen eens. Om half zes - zoals elke donderdag - politiek CDA overleg in het Cats- huis. Leden van het Kabinet, de fraktieleiding uit Eerste en Tweede Kamer en de Partijtop bespreken dan de politieke ontwikkelingen. Een zeer nuttige bijeenkomst. Ook de coalitiepartner kent zo'n overleg. Aldus komen de bewindslieden vrij dag in de Ministerraad goed besla gen ten ijs. Onderweg het Artikel van prof. De Wit van de LH gelezen over de nieu we bestemming van landbouwgron den. Het bevat een goede analyse. De Wit duidt de relaties helder aan, maar ook hij geeft geen panklare oplossing. Dat is precies het pro bleem waar we allemaal mee worstelen. Om circa half tien kom ik thuis in Brabant met 2 dikke tassen vol stuk ken. Toch ga ik iets voor 12 uur naar bed. Vrijdag 7 maart Half acht naar Den Haag; negen uur de Ministerraad. Een zware agenda. We beginnen met de aardgasproble- matiek en de kaderbrief van Ruding. Om het terugdringen van het finan cieringstekort waar te maken, moet er bezuinigd worden. De vraag is hoeveel en hoe? Moeten er wat weg gehaald worden bij de burgers of bij het bedrijfsleven. En welk aandeel moet de rijksbegroting dragen en dan komt de vraag, welk ministerie, welke sektoren. De gezonde opvat ting van Minister Ruding dat daar waar de laatste 10 jaar het meest ge profiteerd is van de ëxtra aardgasop brengsten nu ook het eerst herover wogen moet worden, wordt niet door iedereen gedeeld. Er worden nog geen konklusies getrokken. Opnieuw valt me op dat de politieke last van het bezuinigen onregelmatig verdeeld is. Iedereen moet bezuini gen, behalve Defensie en Ontwikke lingssamenwerking. Een belangrijk agendapunt voor mij is ook het rekreatiebeleid; de Nota Rekreantenbeleid en de Wet op de Openluchtrekreatie, waarin de Kam- peerwet opgaat. Met de principiële instemming van de kollega's wordt nog eens bevestigd dat er bij de laat ste kabinetsformatie een juiste keuze is gemaakt door Natuurbehoud en Openluchtrekreatie bij Landbouw in te delen. In de lunchpauze en na af loop van de Ministerraad overleg met dê ambtenaren over de Wijzigin gen die we in de Meststoffenwet (bijv. de verplaatsingsmogelijkheid) willen aanbrengen en de inhoud van de notitie over de mogelijke diffe rentiatie in de overschotheffing. Zo kunnen de stukken tijdig naar de Tweede Kamer, aangezien ik maan dag en dinsdag buitenslands vertoef en de behandeling van de Meststof fenwet a.s. donderdag niet vertraagd mag worden. Ik zie die behandeling met vertrouwen tegemoet. Zaterdag 8 maart Vertrek om kwart voor negen voor opnamen ten behoeve van Gewest tot Gewest over de bossterfte in De Rips. Een zorgelijke ontwikkeling. Nu ik toch in de buurt ben, breng ik snel een bezoek aan mijn broer op het ouderlijk bedrijf in Odiliapeel. Zo'n bezoek is altijd verhelderend, te meer omdat in onze familie nie mand een blad voor de mond neemt. Thuis in St. Michielsgestel heb ik eerst de kippen verzorgd en de tuin geïnspekteerd om te zien hoe we een en ander dit voorjaar zullen aanpak ken. Daar moest ik wat meer tijd voor hebben. Hopelijk kan ik samen met de kinderen er in de Paasweek wat tijd aan besteden. De avond verder besteed aan het bestuderen en wegwerken van stuk ken die mij in de dikke tassen blijven achtervolgen. Er zitten als gewoonlijk heel wat persoonlijke brieven bij. Die krijgen via het departement alle aandacht. Af en toe word ik onderbroken door een telefoontje van de meest uiteen lopende aard; boeren, tuinders en Kamerleden die blijkbaar hun huis werk voor de volgende week aan het maken zijn. Verder lees ik de post, waaronder alle landbouwbladen, die ik vaak met instemming, soms met wat ergernis lees. Zondag 9 maart Tot 9 uur uitgeslapen. Vervolgens de aantekeningen ten behoeve van dit dagboek gegroepeerd en uitgewerkt. Om 12 uur met mijn vrouw en drie kinderen naar de mis in de Sint Jan in Den Bosch. Het verhaal van de verloren zoon geeft me altijd te denken. Wat is de Sint Jan na de restauratie toch een prachtige kathedraal! In juni zal ik er mijn kollega's uit de EG ontvan gen als onderdeel van het informele programma van de EG- ministerraad. Om twee uur vertrek naar Zestienhoven voor het begin van een Elfstedentocht in Europa. Om half vier gaan we op weg naar Athene. We, dat zijn Direkteur-Generaal De Zeeuw, en Direkteur Marktorde ningsvraagstukken Pierhagen, als mede Trojan, de Kabinetschef van Commissaris Andriessen, en de Ita liaanse Direkteur-Generaal Frichio- ne van het Raadssekretariaat. Na een tussenstop in Klagenfurt ko men we na ruim vijf uur in Athene aan. Niet Andriessen is de eerste Ne derlander die we aantreffen, maar het bestuur van de CCF, op terug weg na een rondreis van enkele we ken door Afrika. Andriessen, zelf voor oriëntatie en kele dagen in Griekenland, heb ik onmiddellijk gevraagd of hij bereid is de vereveningsregeling te verlen gen. Zijn antwoord luidt: "Uiter aard niet, dat kost de EG 1 min ton melk per jaar". Mijn mededeling dat we in Neder land bij het toepassen van de korting min of meer uitgegaan zijn van voortzetting van de verevening maakt niet veel indruk. Maar geluk kig weet ik, dat ook enkele andere landen teveel melk hebben toe gewezen. Gegeten in Piraeus. Om 02.00 uur naar bed. Maandag 10 maart Om 08.00 uur uit de veren, want om 09.00 uur verwacht Potakis ons. In het gesprek met deze kollega komt het enorme verschil in sociaal- ekonomische situatie in de diverse landen uitgebreid op tafel. Ik noem slechts de inflatie die in Griekenland zo'n 25% bedraagt. Toen heb ik hem erop gewezen, dat ook voor de zuidelijke produkten (tabak, olijfolie, wijn) de kansen voor prijsstijging beperkt zijn. Potakis maakt me deelgenoot van het feit, dat er in Griekenland duide lijk sprake is van onrust onder de boeren vanwege de strukturele ach terstand in produktie, verwerking en afzet. De Griekse regering wil vooral prio riteit geven aan struktuurverster- king. Om zich te oriënteren komt Potakis spoedig naar ons land. Na de lunch vertrekken we naar Ro me. Onderweg hebben we de Griekse opstelling nader geanalyseerd. De Italiaanse kollega Pandolfi maakt duidelijk dat hij vooral een offensief zal lanceren tegen het in zijn ogen te grote aandeel van de Noordelijke produkten, waarvoor de EG netto-importeur is (maïs, du- rumtarwe) niet aan ontmoedi gingsmaatregelen mogen worden on derworpen. Naar aanleiding van kontakt met het thuisfront meteen de gevolgen van de staking van Italiaanse veterinaire inspekteurs aan de orde gesteld. Een helaas nogal eens voorkomend euvel bij de Italiaanse overheid. Om half negen vertrokken naar Ma drid, waar we kort na middernacht arriveren. Dinsdag 11 maart Tijdens het gesprek met Minister Romero blijkt al snel dat Spanje op vele punten de toetredingsregeling opnieuw ter diskussie wil stellen. Ik wijs erop, dat dit geen begaanbare weg is. Uit de opsomming van pro blemen blijkt duidelijk, dat ook in Spanje de agrarische infrastruktuur tekort schiet. Overigens komt duide lijk tot uiting, dat er in Spanje grote onzekerheid bestaat over het refe rendum inzake het lidmaatschap van de NAVO. Al met al was het een nuttig gesprek met deze nieuwe kollega. Elkaar en eikaars problemen goed kennen is belangrijk, zeker voor de voorzitter van de Raad. Om 12.30 uur zijn we al weer op weg naar Lissabon, waar de ontvangst en het gesprek uiterst plezierig was. Het weer was er ook naar: méér dan voorjaarsachtig. Minister Barretto heeft een duidelij ke visie op de toekomst van de Por tugese landbouw. De jaren waarin Portugal toegroeit naar volledige deelname aan het ge meenschappelijk landbouwbeleid wil hij benutten om zoveel mogelijk struktuurversterkende maatregelen door te voeren. Geen geringe opgave, gezien de enorme tegenstellingen tussen noord en zuid in zijn land. Kollega Barret to kiest gelukkig voor een puur Europese benadering. De tocht van Lissabon naar Parijs - ons vijfde en voor deze week laatste tussenstation in onze Europese Elfstedentocht - dreigt onverhoopt langer te duren. Onze vliegers van de Rijksluchtvaartschool melden forse tegenwind en voorzien een tussen landing in Bordeaux. Eenmaal bo ven het ruige landschap van Noord- Spanje blijkt de wind geluwd. We halen Parijs zonder tussenstop. Aan boord lees ik in La Republica, dat kollega Pandolfi zich presenteert als de leider van het Zuidelijke blok en zich als zodanig opstelt tegen Mi nister Kiechle, die leider van het Noordelijke blok zou zijn.... Parijs wordt een vluggertje. We lan den tegen 20.00 uur op Orly en zien kollega Naliet in een hotel op dat vliegveld. Hij brengt vertrouwelijk verslag uit van het recente overleg tussen President Mitterrand en Bondskanselier Kohl. Ik word er niet optimistischer door. In toenemende mate bereiken ons berichten, dat de Duitse Bondsrepu bliek opnieuw nationale maatregelen overweegt. Ons gesprek is, als gebruikelijk, se rieus en diepgaand. Toch merk ik bij de kollega bij de vooravond van de Franse parlementsverkiezingen wat onzekerheid. Geen wonder want de toekomst van de regering-Fabius - en dus ook Nal- lets eigen toekomst - staan op het spel. Wat Europa betreft konstateren we dat, als er niet snel passende maatre gelen worden genomen, de renatio nalisatie van het landbouwbeleid steeds dichterbij komt. Beiden vinden we dit uitermate on gewenst en ook gevaarlijk voor de stabiliteit van Europa. Vervuld van die zorg vertrek naar Nederland. We landen om half een op Schiphol, omdat Zestienhoven door de mist potdicht zit. Eenmaal aan de grond heeft de di rekteur Voorlichting en Externe Be trekkingen, die ons opwacht, het be richt dat de Mediawet de Meststof fenwet heeft verdrongen van de Ka meragenda voor deze week. Dat is zeer te betreuren. Ik hoop dat dit niet tot onverant woord uitstel zal leiden. 8 Vrijdag 14 maart 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8