"Forse hagelbui - helaas - onze beste reklame" Braks en Winsemius krijgen Kamer mee in mestmaatregelen zaak" "verplaatsen drijf mest naar akkerbouwgebieden heilloze Bestuur Landbouwschap laat weinig heel van voorstellen landbouwprijzen 1986/1987 Resultaat boekjaar '84/'85 van Aardappelafzetorganisatie voor Zuidwest-Nederland te Zierikzee Onderlinge Zuidelijke Hagelverzekering u.a. Goes Direkteur AKorteweg bij afscheid Hagelverzekering: Het door de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EG) voorgestelde markt- en prijsbeleid 1986/1987 voor de granen is in zijn totaliteit onverteerbaar. Ook de voorstellen voor het rundvlees, waarvan de interventie nagenoeg geheel wordt afgeschaft, gaan veel te ver. Dit onder meer konkludeerde voorzitter drs. J. Schouten van het Landbouwschap op woensdag 5 maart in Den Haag, waar het bestuur van het schap nauwelijks een goed woord over had voor de voorgestelde landbouwprijzen. De Tweede Kamer gaat in hoofdlijnen akkoord met de wettelijke be perkingen die de ministers Braks (landbouw) en Winsemius (milieu) mestproducerende bedrijven willen treffen om het mestoverschot te lijf te gaan. Alleen wat betreft het uitrijverbod dat beide bewindslie den per 1 januari 1987 voor ogen hebben (gedurende een nader te be palen periode in de wintermaanden is uitrijden van mest taboe), wil een kamermeerderheid een zo mogelijk soepeler regeling. Dit is woensdag gebleken in een mondeling overleg van de vaste kamer kommissies voor landbouw en voor milieubeheer met beide ministers over de Meststoffenwet. Voorzitter J.D. Leeuwma van de hoofdafdeling Akkerbouw van het Landbouwschap vroeg van het bestuur een duidelijke uitspraak over de granen. Hij stelde dat het in komen van de akkerbouwers, die grotendeels afhankelijk zijn van de granen, met 60 procent omlaag zal gaan. Bovendien zijn de voorgestel de kwaliteitseisen voor granen in de praktijk niet. toepasbaar en moet ook de voorgestelde medeverant woordelijkheidsheffing (waar het Landbouwschap in principe wel voor is) in zijn huidige vorm worden afgewezen. Bovendien bestaat de kans dat de heffing pas in september wordt vastgesteld, aldus Leeuwma. Het bestuur van het Landbouw schap toonde zich eensgezind in een afwijzing van de voorstellen uit Diens vader was namelijk reeds be trokken bij de oprichting van een ha- gelverzekering onder supervisie van de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw en reeds in 1946 werd de funktie die hij daarin vervulde overgenomen door de heer A. Korte- weg. Tot de fusie van de drie onder- lingen van de kring Schouwen-Duiveland van de Z.L.M., de onderlinge uit Klundert en die van de N.-B.M.v.L. bekleedde hij die funktie. Hij werd toen direkteur van de O.Z.H. Namens de O.Z.H. bood de heer Snoek de scheidende direkteur een reis aan naar Andalusië. Me vrouw Korteweg, maar ook de naaste medewerkster mevrouw Alewijnse, werden in de bloemetjes gezet. Na- Brussel, al kon nog geen definitief oordeel worden geveld. Andriessen heeft namelijk bij de diskussies over het Groenboek en de diverse memo randums al aangekondigd een reeks sociaal-strukturele voorstellen te zullen doen voor het komend sei zoen. Deze ontbreken nog en zullen mogelijk pas in de loop van de maand worden gedaan. Schouten noemde het een blunder, dat die voorstellen er nog niet zijn. Hangijzer De graanprijs blijkt in de diskussie over de nieuwe landbouwprijzen een van de hete hangijzers te zijn. KNLC-voorzitter M.J. Varekamp is er voor om alle hektaren granen on der één heffing te brengen en deze vast te stellen op 1,5 procent, de mens de O.V.M. van de Z.L.M. sprak de heer L.W. van Nieuwenhuy- zen eveneens zeer waarderende woor den. Hij bood de heer Korteweg een boekwerk aan over de geschiedenis van de Nederlandse Delta. Namens de Z.L.M. en het personeel van het Landbouwhuis te Zevenbergen bood de heer Hoiting een boekenbon aan. In zijn dankwoord zei de heer Korte weg nu voorgoed te kunnen afreke nen met zijn fobie voor donkere wolken en onweersbuien. In zijn lan ge loopbaan als hagelverzekeraar zei hij op alle mogelijke manieren gepro beerd te hebben de landbouwers tot verzekeren te bewegen. De beste re- klame bleek echter steeds een forse hagelbui te zijn. Na dit slotwoord helft van de voorgestelde heffing. De verscherpte kwaliteitseisen noemde hij niet realistisch. Hoofd doel blijft volgens hem het streven naar een marktevenwicht, waarbij de graanteelt in Nederland echter niet ontmanteld mag worden. Hij drong aan op een houtsnijdend flan kerend beleid op sociaal-struktureel terrein en pleitte voor een studie naar de gevolgen van het braak laten liggen van landbouwgrond. Resumerend was de heer Varekamp over de prijsvoorstellen van mening, dat in Brussel te veel vanuit de bud gettaire problematiek wordt gerede neerd, dat boeren geen perspektief wordt geboden en dat prijsverlagin gen vanuit die.optiek niet te verdedi gen zijn. Van der Veen is met diverse andere woordvoerders van mening dat het aangekondigde pakket on voorwaardelijk verbonden moet worden aan de voorstellen, die al zijn gedaan. De hoofdlijn ervan staat zijn organisatie wel aan, al stuit de invulling bij de granen en het rundvlees op bezwaar. "Maar", zo zei hij, "we moeten onze kop niet in het zand steken. We zullen mee moe ten aanpakken. Dat is een boeren- belang". De heer ir. A.J. Latijnhouwers (KNBTB) zag ook in het zuivelbeleid diverse elementen, die per saldo tot een daling van de melkprijs kunnen leiden. A. Korteweg bleef het gezelschap nog enige tijd ge zellig bijeen onder het genot van een drankje. 's-Avonds werd het afscheid in kleine kring gevierd met een diner. Risiko Tot slot nog iets over het risiko. "De beste reklame was steeds een hagel bui", aldus de heer Korteweg. Op merkelijk dat velen het zover laten komen. Wacht niet tot het te laat is, verzeker u nü. Door middel van on derstaande bon of via telefoonnum mer 01100-38000 komt u gemakkelijk aan de nodige informatie. Het netto-resultaat van het boekjaar 1984/1985 van de Aardappelafzetor ganisatie voor Zuidwest-Nederland b.v. te Zierikzee bedraagt ƒ504.000,—. Het voldoet daarmee aan de destijds opgemaakte doelstel ling en maakt het mogelijk om, naast een dividenduitkering van 8%, het ei gen vermogen met ƒ415.800,te ver sterken. Een dergelijke versterking van de eigen vermogenspositie is ge wenst, mede door in het boekjaar ver richte investeringen. Dit schrijft de direktie in haar jaarverslag. Te voorzien is dat in de komende ja ren verdere uitbreidingsinvesteringen moeten worden gedaan in opslagka- paciteit. In het boekjaar 1985/1986 mag verwacht worden dat deze plaats zullen vinden in de regio Walcheren, Noord- en Zuid-Beveland. Volgens globale berekeningen zou de wettelijke beperking van het mestoverschot de veehouderij jaar lijks 50 miljoen gulden kosten. De ruim 90.000 mestproducerende be drijven in ons land zullen gemiddeld 60 gulden per jaar moeten betalen ingevolge de algemene mestheffing. Voor de 48.000 bedrijven die te kampen hebben met een mestover schot komt daar nog eens rond de 900 gulden per jaar bij. De eerste fa se loopt van 1 januari 1987 tot 1 ja nuari 1991. Braks zegde op aandrin gen van de CDA-er Van der Linden toe dat er in plaats van na vier jaar al na twee jaar een evaluatie komt om te bekijken of in de volgende fa se op dezelfde voet moet worden doorgegaan. Overschotheffing Behalve een uitrijverbod van mest (als het aan het kabinet ligt tussen 1 november en 15 februari) willen bei de ministers een overschotheffing mede ter financiering van maatrege len die moeten bijdragen tot een strukturele oplossing van het mesto verschotprobleem en de gevolgen voor het milieu. De gedachten gaan daarbij onder meer uit naar een Mestbank, waar veehouders die zelf geen afzetkapaciteit hebben met hun mest terecht kunnen alsmede een centrale opslag en verwerking van mest, die de nodige investeringen vergt. De drie grote frakties PvdA, Transport van mestoverschotten uit het zuiden en oosten van Nederland naar de akkerbouwgebieden in het noorden kan de verspreiding van bodem- en plantenziekten sterk be vorderen. Verplaatsing van drijf- mest is daarom een heilloze en ge vaarlijke zaak. Dat is de mening van de voorzitter van de Aceco, de koö- peratieve aan- en verkoopvereniging te Groningen, K. Dijksterhuis. Volgens Dijksterhuis is een zekere mate van verplaatsing van intensieve Mede als gevolg van de E.G.- landbouwpolitiek is een uitbreiding van de produktie van konsumptie- aardappelen in de E.G. te verwach ten. Een intensivering van het afzet- beleid, gepaard gaande met grotere financiële risiko's, is een tweede ar gument om een groter eigen vermo gen te vormen. Een aktiever afzetbeleid zal volgens de direktie gestoeld moeten zijn op een maximale kwaliteitsbeheersing. In de personele sfeer zijn hiertoe maat regelen genomen. Het aanstellen van een medewerker die speciaal belast is met kwaliteitsbewaking biedt ons de mogelijkheid om meer onderzoek te doen in de sfeer van nieuwe rassen, kwaliteitsbeïnvloeding tijdens en na de bewaring en behandeling in de sor- teerbedrijven. CDA en VVD stemmen in met de norm van 125 kilo die Braks en Win semius voor ogen hebben als hef- fingvrije voet bij de mestproduktie. Het betreft dan 125 kilo fosfaat per hektare per jaar. Bij overschrijding is de betrokken veehouder voor het meerdere een heffing verschuldigd van een kwartje per kilo fosfaat per hektare, tot een niveau van 200 kilo. Boven die 200 kilo wordt het het dubbele. De PvdA-er Tazelaar denkt dat de voet van 125 kilo .wellicht te grof is gekozen, maar volgens Win semius betreft het een richtgetal waar te zijnertijd eventueel nog eens kan worden gekeken. Braks staat huiverig tegenover het pleidooi om bedrijven die hun mestproduktie ex porteren vrij te stellen van de hef fing, gezien het argument dat zij niet mede schuldig zijn aan de milieuver ontreiniging. Braks: allemaal aar dig, maar diezelfde bedrijven zullen dan mogelijk verzoeken om hun ka- paciteit te mogen uitbreiden gezien de exportpositie en als het kontrakt met dat buitenland dan wordt ver broken zitten we hier in Nederland met de problematiek van het overschot. Braks kondigde verder aan dat er een speciale koördinator komt die wordt belast met de opzet van een programma dat zowel op korte als op lange termijn te verwachten knel punten in de mestproblematiek in kaart moet brengen. veehouderij naar akkerbouwgebie den een betere oplossing. De over heid zal dat naar zijn mening moeten stimuleren. Overschotheffingen voor noordelijke akkerbouwers, die op een andere, legale wijze hun mest kunnen afzetten acht de Aceco uit den boze. Voorzitter van de nationale koöpe- ratieve raad, ir. D. Luteijn, stelde in zijn inleiding tijdens de algemene vergadering dat de mestproblema tiek zeker niet mag worden afgewen teld op andere gebieden. "In het ver leden hebben veehouders in de kon- centratiegebieden enkel voordelen gehad: de kosten van het veevoer waren laag, de aflevering van dieren verliep goed. De nadelen zijn nu ook voor hun rekening", aldus Luteijn. Tijdens de algemene vergadering kwam ook de EG-problematiek rond de graanproduktie aan de orde. Aan produktiebeheersing valt vol gens Dijksterhuis niet te ontkomen, nu er binnen de EEG twintig procent meer graan geproduceerd wordt dan er binnen de EG nodig is. Volgens Luteijn is bevriezing van produktie-omvang per hektare geen oplossing op langere termijn. Wel kan er volgens hem een oplossing ge vonden worden door andere pro- dukten te telen, waarbij eiwithou- dende gewassen de voorkeur genie ten. Verder ziet hij mogelijkheden in de houtteelt en in het gebruik van agrarische grondstoffen voor in dustriële toepassingen. "Deze moge lijkheden vergen enige tijd, maar bij gekoördineerde aanpak kan in de negentiger jaren weer een evenwicht bereikt worden", aldus Luteijn. Hagelschade, een onberekenbaar risiko! Zeker dat risiko af bij de O.Z.H. Wij bieden u: lage premies vlotte schade-afwikkeling financiële zekerheid Overtuig u van onze premies en voorwaarden: stuur onderstaande bon in. Aan de Onderlinge Zuidelijke Hagelverzekering u.a. Postbus 72, 4460 BA GOES (01100-38000) Ondergetekende Adres Woonplaats verzoekt nadere inlichtingen over verzekeringen van zijn gewassen tegen hagelschade bij de O.Z.H. Handtekening Na afloop van de Algemene Vergadering van de Onderlinge Zuidelij ke Hagelverzekering 5 maart jl. te Hoogerheide werd in een geani meerde bijeenkomst afscheid genomen van de heer A. Korteweg, die vanaf de oprichting in 1966 direkteur van de O.Z.H. is geweest. De voorzitter van de O.Z.H., de heer Snoek, was in de geschiedenis ge doken en konstateerde dat het verzekeren tegen hagelschade de heer Korteweg welhaast in het bloed moet hebben gezeten. Vrijdag 14 maart 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7