Risikoverzekering of kapitaalverzekering Q verzekeringen VI tel: 01100 -38000 den hollanderlaan 10 In dit onderwerp zit meer variatie dan in welke andere verzekering ook. Vaak wordt schrijver bena derd om een risikoverzekering, of nog meer omvattend, om een le vensverzekering te komen regelen. Het verschil tussen deze twee is voor velen abracadabra. Het woord levensverzekering betekent niet veel meer dan een verzamel naam voor risiko- èn kapitaalsver- zekerineen. Een risikoverzekering dekt het over- lijdensrisiko in en niet meer dan dat. Dit overlijdensrisiko kan tijdelijk in gedekt worden, een beperkt aantal ja ren, of levenslang. Ook is het mogelijk deze verzekering op één of op twee levens te sluiten. Verzekerin gen op één leven zullen duidelijk zijn, maar bij verzekeringen op twee levens ontstaat nogal eens verwarring. Een verzekering op twee levens houdt in dat bij het eerste overlijden van één. van de twee verzekerden een uitkering volgt en dat dan de verzekering is af gelopen. De ander is vanaf dat mo ment dus niet meer verzekerd, tenzij een andere soort verzekering is af gesloten. Een kapitaalsverzekering dekt het overlijdensrisiko in en/of keert het verzekerde kapitaal op de einddatum uit. Hierbij is dus altijd een uitkering, tenzij men alléén een kapitaal bij in leven zijn verzekert. Dan vervalt de uitkering indien men voor de eindda tum overlijdt. Wij onderscheiden diverse vormen van risikoverzekeringen die ieder voor zich voor bepaalde doelen te gebrui ken zijn. Daarom juist is het belang rijk dat u voor uzelf éérst uitmaakt waarom u een risikoverzekering wilt. Als u de problemen kent en onder kent, pas dan kan er een juiste oplos sing voor gegeven worden. Onderstaand worden wat vormen van risikoverzekeringen gegeven. Daar naast staat een mogelijk probleem waar de betreffende risikoverzekering een oplossing voor zou kunnen zijn. Risikoverzekering: levenslange verze kering bij overlijden, probleem: be- grafenisfinanciering; Risikoverzekering: tijdelijke verzeke ring bij overlijden, probleem: gezins zorg bij overlijden van de vrouw; Risikoverzekering: dalende tijdelijke verzekering bij overlijden, probleem: financiering met vaste aflossingster mijnen; Risikoverzekering: tijdelijke verzekering bij overlijden op twee le vens, probleem: gezinszorg indien bei de ouders werken, uitkering erfenis aan kinderen; Risikoverzekering: da lende tijdelijke verzekering bij over lijden op twee levens, probleem: financiering met vaste aflossingster mijnen, gebaseerd op inkomens van man èn vrouw; Risikoverzekering: annuïteitsgewijs dalende risikoverze kering, probleem: hypotheek op an nuïteitenbasis; Risikoverzekering: gezins risikoverzekering, probleem: begrafenisfinanciering van hele gezin; A.J. Hoondert Na de auto's en de bromfietsen is het nu de beurt aan de brandpro- longatie voor het verzekeringsjaar mei 1986 - mei 1987. Half april zal de b.randnota voor het nieuwe verzekeringsjaar weer in de bus vallen. Ook dit jaar kun nen wij u mededelen dat de pre mies niet verhoogd zijn. In maart 1985 hebben wij zo'n 4.300 verzekerden van wie het verzekerd be drag van hun inboedelverzekering be neden ƒ72.000,lag aangeschreven om hen te wijzen op de problemen die kunnen ontstaan in geval van schade bij een te laag verzekerd bedrag wensten aan te passen. De gemiddel de verhoging bedroeg ongeveer ƒ20.000,per polis. Dit geeft natuur lijk wel te denken! Ook nu nog zijn wij van mening dat voor de inboedelverzekering te lage bedragen worden opgegeven. Derhal ve wijzen wij u er op hier alsnog de nodige aandacht aan te schenken. Ter bepaling van de inboedelwaarde kunt u gebruik maken van nevenstaande inventarislijst. Voor wat de opstalverzekering betreft geldt hetzelfde. Het verzekerd bedrag voor de opstal wordt gevormd door de kosten van herbouw van de verze kerde opstal(len) op de ingangsdatum van de verzekering, ook wel genoemd herbouwwaarde. De indexklausule zorgt ervoor dat het verzekerde bedrag 'op peil' blijft (zo wel bij opstal als bij inboedel). Maar dan is het wel van belang om bij aan vang van de verzekering het eksakte bedrag op te geven, aangezien anders een index weinig of geen zin heeft. Ook eventuele aan1 of verbouwingen dient u door te geven, wanneer dit van invloed is op het verzekerd bedrag. Indien u, naar aanleiding van het bo venstaande, alsnog de verzekerde be drag wilt wijzigen, dient u liefst zo spoedig mogelijk, uw vertegenwoor diger of ons hiervan op de hoogte te brengen, zodat wij dit nog kunnen aanpassen vóór de prolongatie van 1 Vrijdag 14 maart 1986 mei 1986. De door u opgegeven ver hogingen laten wij direkt ingaan, doch u gaat hier pas premie over be talen vanaf 1 mei a.s. Een voordeel tjevoor u! Voor de eerste keer worden ook de bedrijfsgebouwen c.q. -inventarissen geprolongeerd. Wat onderverzekering betreft geldt hiervoor hetzelfde als voor de partikuliere brandverzeke ring. Denkt u maar eens aan de on langs uitgebrande boerderijen in Ottoland! Voorkomen is nog altijd beter dan genezen! Wilt u bovendien, ingeval van scha de, letten op het volgende: Voor zo wel de partikuliere opstal- als de inboedelverzekering geldt een eigen ri siko van ƒ100,—. Wanneer u hiermee rekening houdt kan zowel voor u als voor ons onnodig werk worden voorkomen. Premies uitgebreide brandverzekering opstal, inboedel, glas Uitgebreide opstalverzekering: ƒ0,65 Ik ben momenteel verzekerd voor Bij (maatschappij) Onder polisnummer: 0 Ik wens mijn inboedelverzekering bij Verzekeringen Z.L.M. te ver hogen tot 0 Ik wens van Verzekeringen Z.L.M. een aanvraagformulier te ont vangen voor het afsluiten van een inboedel/opstalverzekering Naam: Adres: Postkode woonplaats: Lidnummer: Handtekening: Datum: Voor welk bedrag moet ik mijn inboedel verzekeren? Uw inboedel is pas dan goed verzekerd, wanneer het verzekerde bedrag in uw polis gelijk is aan het bedrag dat u nodig hebt om al uw bezittingen in huis opnieuw aan te schaffen! Risikoverzekering: risikoverzekering op vaste termijn, probleem: als op een vastgestelde datum ook na overlijden een bepaald bedrag moet worden be taald; Risikoverzekering: erfrente, probleem: studiefinanciering voor kinderen na overlijden van ouder(s). Uit bovenstaande vormen en proble men moge blijken dat een goede voor lichting en het onderkennen van problemen een noodzaak zijn voor het regelen van de juiste risikoverze kering. Hiervoor hoop ik dat u ver trouwen vindt in de vertegenwoordigers van de O.V.M., die u middels het O.B.F-Leven van dienst kunnen zijn met de juiste voor lichting en risikoverzekering. Ga vooral eens voor uzelf na of u de problemen voor uw gezin wel heeft onderkent, vooral indien testamenten niet zijn geregeld kan een risikover zekering problemen voorkomen. Indien voorlichting of risikoverzeke ringen noodzakelijk zijn nodigen wij u uit kontakt met de O.V.M. v.d. Z.L.M. op te nemen of met één van onze vertegenwoordigers. A.J. Hoondert Gang/hal/trap verlichting verwarming vloerbedekking traploper kapstok (Bij)keuken verlichting vloerbedekking zonwering vitrage gordijnen raamventilator afzuigkap fornuis gasstel koelkast diepvrieskist vaatwasmachine grill Schuur, kelder, zolder, garage rijwielen brom(snor)rijwielen kinderspeelgoed tuinmeubelen Woonkamer verlichting verwarming vloerbedekking wandbekleding behang wandversiering schilderijen vitrage/overgordijnen zonwering tafelkleden eethoek bankstel e.d. boekenkast wandmeubel boeken servies/kristalgoed Slaapkamer ouders verlichting vloerbedekking vitrage zonwering/horren gordijnen bedstel matras(sen) elect rische) dekens spreien Slaapkamers kinderen W. de Fouw per ƒ1.000,— verzekerd bedrag Uitgebr. opstalverz. inkl. glas: ƒ0,90 per ƒ1.000,— verzekerd bedrag Deze premies gelden alleen voor opstallen van steen gebouwd, met harde dekking en niet gevaarverho- gend belend. Uitgebreide inboedelverzekering: ƒ1,50 per ƒ1.000,verzekerd bedrag Uitgebr. inboedelverz. inkl. glas: ƒ2,25 per ƒ1.000,— verzekerd bedrag Deze premies gelden alleen voor in boedels aanwezig in opstallen van steen gebouwd, met harde dekking en niet gevaarverhogend belend. N.B.: Voor andere bouwwijzen offer te op aanvraag verlichting vloerbedekking vitrages zonweringen/horren gordijnen bedstellen/matrassen Kleding kinderkleding ondergoed bovenkleding kousen/sokken schoenen ed. jassen/regenkleding sportkleding/uitrusting diversen herenkleding kostuums jassen schoenen overhemden ondergoed dassen/sokken vrijetijdskleding werkkleding horloges diversen Diversen verwarmingsapparaten foto/filmcamera projector foto-, dia-album muntenverzameling postzegelverzameling andere verzamelingen kunstvoorwerpen schrijfmachine geiser/boiler/ bad/douche wasmachine centrifuge strijkmachine Totalen gang, hal, trap (bij)keuken schuur, kelder, zolder garage woonkamer slaapkamer ouders slaapkamers kinderen kleding diversen paraplubak spiegel wandversiering diversen Totaal mixer koffiemolen koffiezetapparaat pannen/schalen/ potten schoonmaakmiddelen afwasmiddelen levensmiddelen dranken meubilair stofzuiger diversen Totaal (tuingereedschap kampeerartikelen diversen Totaal glaswerk bestek/cassette klokken t.v.-toestel radio/grammofoon cassettedeck versterkers bandrecorder platen/tapes/cassettes snuisterijen aquarium vissen planten planten plantenbakken diversen Totaal linnenkast kaptafel linnengoed cosmetica haardroger (w.o. föhn) hoogtezon diversen Totaal dekens e.d. meubilair studieboeken e.d. speelgoed Totaal dameskleding lingerie japonnen rokken/overgooiers mantels bontmantel regenmantel schoenen e.d. handtassen hoeden vrijetijdskleding truien, vesten t-shirts, blouses pantalons korte broeken bikinies, zwempakken diversen Totaal stofzuiger strijkbout, strijkplank naaimachine breimachine scheer apparaat lady shave spiegels toiletartikelen brillen sport-en hobby-artikelen kampeeruitrusting Totaal interieurverbetering (bijv. bij huurwoningen zoals betimmeringen, parket, behang, schil derwerk, verwarmings- instaHaties, sanitair, schuurtje, terrein afscheidingen e.d.) stelpost 5 10% Totaal te verzekeren Ongetwijfeld zal de totaaltelling een verrassing voor U zijn. U bent waarschijnlijk rijker dan U dacht. Wij adviseren U Uw totaal te verzekeren bedrag ook te verzekeren Onze inboedel-verzekering met indexclausule staat garant voor het op peil houden van het verzekerd bedrag, zodat bij een eventuele schade U niet geconfronteerd wordt met een te lage verzekering. Deze garantie kunnen wij echter alleen geven, als 1Uw verzekerd bedrag bij de aanvang van de verzekering juist is; 2. U uitbreidingen/verbeteringen inde inboedel, die het verzekerd bedrag zouden moeten verhogen, ook doorgeeft aan de maatschappij en het verzekerd bedrag laat aanpassen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5