Uw karavan is een goede verzekering waard Uit 't vrijwillig ziekenfonds? Verhoog uw zekerheid en verlaag uw ziektekosten Eerlijk voordeel duurt 't langst Algemene Vergadering Onderlinge Zuidelijke Hagelverzekering versterkt reserves ,f. den hollanderlaan 10 tel: 01100-38000 Ontdek het voordeel van de unieke premie keuze van ZHV, StappenPremie of Continu Premie. De Onderlinge die uitblinkt door persoon lijke service en snelle behandeling. En die niet ver van u staat. Bel vrijblijvend 01100 - 39900 voor een dubbele offerte en compleet duidelijke docu mentatie. Onderlinge Ziektekosten verzekerings maatschappij ZHV U.a., ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN Postbus 16, 4460 AA Goes, tel. 01100 - 39900. - Geen restitutie, premies onveranderd Automobilisten kennen rechten van het landbouwverkeer niet Ons rijdend tweede huis - de tourkaravan - in de jaren vijftig eerst nog mondjesmaat op onze wegen, is er nu niet meer van weg te denken. Ook wij konstateren dat het bezit van een - in goed Nederlands - 'woon wagen' nu gemeengoed geworden is voor boeren, burgers en buiten lui. Avontuur, genieten van de vrije natuur met alle komfort en een 'eigen dak' boven het hoofd, heeft veel mensen doen besluiten zo'n tweede huis aan te schaffen. Toch kunnen naast alle zonnige kanten voor u ook talrijke proble men ontstaan waar wij als maatschappij iets aan kunnen doen. Financieel kan men zich door middel van een verzekering zo goed mo gelijk beschermen, al zullen bepaalde risiko's, zoals verloren gegane vakantietijd en andere onverzekerbare risiko's voor eigen rekening blijven. Ook met uw karavan kunt u schade aan derden toebrengen, en daartegen dient u zich te verzekeren. De O.V.M. van de Z.L.M. heeft de aansprake lijkheid van de achter een auto gekop pelde karavan op de autopolis gratis meegedekt. Voor reizen naar het bui tenland is de zg. 'groene kaart' ver eist. Als u een karavan meevoert moet op de groene kaart de kode 'AF' ver meld staan, de letter F staat voor aan hanger of oplegger. Kontroleer vór vertrek naar het bui tenland even of deze kode op uw kaart voorkomt, ter vermijding van moeilijkheden aan de grens. Ook al heeft uw maatschappij de aan sprakelijkheid t.o.v. derden voor u gedekt, natuurlijk kunt u zelf voora leer u er met uw tweede huis op uit trekt, het nodige doen om uw vakan- tieplezier niet te laten bederven, en ook voor ons de risiko's zö klein mo gelijk te houden. Risiko Het rijden met een karavan levert voor de doorsnee automobilist di kwijls nog wat problemen op, waar door ook het ongevalrisiko verhoogd wordt. Naast onervarenheid bij het rijden, kan ook ondeskundig gebruik Aangezien de datum van l april 1986 steeds dichterbij komt en tal van onze leden en donateurs op die datum uit de vrijwillige zieken fondsverzekering zullen moeten, willen wij daar uw aandacht op vestigen. Temeer omdat wij me nen U 'eigen huis' een goede oplossing te kunnen bieden (zie ook pag. 5, ZLM-blad van vorige week 7 maart 'Wat betekent op heffing vrijwillig ziekenfonds voor u?'). Standaardpolis Zoals u inmiddels bekend is, bie den alle partikuliere ziektekosten verzekeraars de Standaardpolis aan tegen een maandpremie van 135,voor een volwassene en ƒ67,50 voor (maksimaal 2) mee verzekerde kinderen. Deze Stan daardpolis kan dan ook rechtstreeks via de OVM worden afgesloten en wordt dan onderge bracht bij de Onderlinge Ziekte kostenverzekeringsmaatschappij ZHV. Wat heeft de Standaardpolis te bieden? Wij noemen u de opval lendste kenmerken: - De dekking wijkt weinig af van die van het ziekenfonds, dus de kosten van huisarts, specialist en ziekenhuis zijn meeverzekerd. - Het eigen risiko voor geneesmid delen (de zgn. medicijnenknaak) komt te vervallen. Hiervoor ko men wat andere eigen risiko's in de plaats. Voor poliklinische spe cialistische hulp jaarlijks/20Q, kunst- en hulpmiddelen ƒ200, en ziekenvervoer (anders dan am bulance) ƒ100,—. Voor een al leenstaande geldt de helft van de bedragen. - Voor een volwassene wordt 80% van de kosten van een tandarts vergoed, voor kinderen tot 18 jaar vindt volledige vergoeding plaats. - Tijdens vakantie- of zakenreis in het buitenland is de verzekering van kracht tot 200% van Neder landse normen. Andere mogelijkheden Naast de Standaardpolis staan in principe ook andere partikuliere verzek'eringsvormen voor u open. In de praktijk zullen er voor met name personen onder 45 jaar aan trekkelijke alternatieven zijn. De ze alternatieven bieden wij u in de vorm van de ZHV ContinuPremie of StappenPremie. Als u hierover meer informatie wilt hebben, informeer dan eens bij ons of onze vertegenwoordi gers. Wij zijn er om uw belangen te behartigen. v. [Vingen in technisch opzicht veel ongemak veroorzaken. Laat u uitvoerig van ad vies dienen omtrent de technische za ken van uw karavan, omdat juist door foutief en onoordeelkundig ge bruik veel ongevallen ontstaan. Wij denken hierbij vooral aan het foutief beladen, onvoldoende kontro- le na de winterslaap, onjuiste en fou tieve afstelling van spiegels, niet korrekt werkende verlichting enz. Ook het manoeuvreren met een kara van vereist de nodige oefening. Het van te voren uitproberen op een groot 'leeg' parkeerterrein, zoals achterruit rijden, bochten nemen, remmen enz., kan veel schade's voorkomen, om maar niet te spreken van de hila riteit die u veroorzaakt bij aankomst op een kamping, waar u uw buurman een genoeglijk uurtje bezorgt met uw kapriolen. Wanneer u in het vervolg deze wen ken eens ter harte neemt bespaart u uzelf, en ons op de schade-afdeling veel geld, tijd en moeite. Onheil Toch zullen, ook al heeft u zich van te voren voldoende voorbereid, situ aties kunnen ontstaan welke niet te voorzien waren. Wij denken hierbij b.v. aan brand, diefstal, omslaan, van de weg raken, aanrijding of enig an der van buiten komend onheil, zoals we dat in verzekeringstermen zo mooi kunnen uitdrukken. Op vakantie met de karavan Voor dit soort situaties kunt u natuur lijk een kasko-verzekering afsluiten voor uw huis op wielen, die de finan ciële gevolgen dekt bij voornoemde gebeurtenissen. Naast de schade aan het voertuig zijn o.a. de volgende kosten gedekt: a. de bergings- en opruimingskosten, tot het maken waarvan deelnemer ge noodzaakt is, indien het verzekerde tengevolge van een gedekte gebeurte nis totaal verloren is gegaan; b. de door deelnemer verschuldigde kosten voor: - het opstellen van een identieke ka ravan op de plaats van de verzekerde karavan; - het op dezelfde plaats opnieuw aan sluiten van gas, water, elektriciteit en riolering, indien de karavan tengevol ge van een gedekte gebeurtenis totaal verloren is gegaan; c. de in het buitenland strikt noodza kelijk gemaakte ekstra kosten voor het huren van een vervangend vakan tieverblijf, indien de karavan tijdens gebruik voor vakantiedoeleinden ver loren gaat of zodanig wordt bescha digd, dat deze geheel onbewoonbaar is. De vergoeding bedraagt ten hoogste ƒ75,per dag voor alle verzekerden tesamen met een maksimum van ƒ750,per gebeurtenis; d. de met toestemming van de Maat schappij gemaakte transportkosten, noodzakelijk om het verzekerde naar Nederland terug te brengen, indien het motorrijtuig dat als trekker van de karavan fungeerde, tengevolge van een ongeval in het buitenland verlo ren is gegaan of zodanig beschadigd, dat dit naar Nederland moet worden getransporteerd. Natuurlijk neemt u bij schade kontakt op met onze Maatschappij, zodat in goed overleg e.e.a. geregeld kan worden. Vergeet vooral niet een schadeformu lier in te vullen! Prettige vakantie! P. van Wingen Op 5 maart j.l. hield de O.Z.H. haar jaarlijkse Algemene Ledenvergade ring. Ondanks het bijzonder slechte jaar 1985 (wat trouwens het geval was voor alle hagelverzekeraars) heeft de O.Z.H. toch kans gezien het jaar af te sluiten met een batig saldo van ruim ƒ45.000,Dit is mede te danken aan een goede herverzekering en de uitste kende samenwerking en pooling in Halfimij-verband van een aantal re gionale onderlingen. De Algemene Vergadering besloot tot het versterken van de reserve met de statutaire 10% van het batig saldo en toevoeging van het overige gedeelte aan de egalisatie reserve. De resultaten maken het niet mogelijk om over 1985 een restitutie te verlenen maar de premies kunnen op hetzelfde niveau gehandhaafd blij ven. Een feit dat uiteraard de instem ming had van de vergadering. In de bestaande vakature in het bestuur werd benoemd de heer C.A. Noteboom te Klundert. Door de grote toevloed van schademeldingen in het afgelopen jaar werd bij diverse onder lingen in de regio sterk het gemis ge voeld van ervaren taxateurs. Mede daardoor is vanuit de betreffende on derlingen een werkkommissie samen gesteld, die de mogelijkheid heeft onderzocht om te komen tot een ge meenschappelijke lijst van taxateurs. Hiertoe is overeenstemming bereikt en de vergadering kon dan ook met het resultaat haar instemming be tuigen. Enkele kerncijfers uit het jaarverslag: De schade inklusief taxatiekosten be droeg: ƒ915.208,—; het aantal scha demeldingen 279. De totale schade in Hafimij-verband bedroeg ƒ2.843.260,of wel 9,43 o/oo. Dit is een ongekend hoog promillage en als gevolg daarvan zal de herverzeke ringspremie voor 1986 een forse stij ging te zien geven. Gewassen die het zwaar te verduren kregen, waren aard appelen, erwten, suikerbieten, uien en vlas. De stormschade was vrij ge ring. Het verzekerd kapitaal bedroeg ƒ143.818.142,— en de premie ƒ589.942,—. Dat er ondanks de enor me schade toch een redelijk batig sal do kon worden geboekt is te danken aan een sterke financiële positie en een goede samenwerking in herverze- keringsverband. De plaats van landbouwvoertuigen in het verkeer is zeer slecht bekend bij veel automobilisten. Dat is gebleken uit een enquête die Veilig Verkeer Nederland vorig jaar hield en waar bij 2500 automobilisten werden on dervraagd. Tachtig procent van de ondervraag den bleek er niet van op de hoogte dat landbouwvoertuigen tot het ge motoriseerd verkeerd behoren, met dezelfde rechten als auto's. Zeventig procent wist niets van enige regel op dat gebied, zo wees de enquête uit. De automobilisten wilden zich in meerderheid soepel opstellen tegen over de landbouwers in het verkeer. 65 Procent liet weten er rekening mee te houden. De rest vond echter dat de boeren zelf maar uit moeten kijken. "De uitslag van de enquête bewijst het nut van voorlichting", zei regio naal VVN-konsulent Frans Bal. Hij is voorstander van een "tweespo ren" beleid: aan een kant rekening houden met de onwetendheid van de gemiddelde automobilist. Vooral de boeren moeten dat doen en de voor lichting aan die beroepsgroep is dan ook al begonnen. "Anderzijds moeten we uiteraard de automobilisten duidelijk maken hoe het in elkaar zit, hun kennis dus ver groten". VVN-fotograaf Bert Molenaar heeft in en om Philippine op dia enkele ge vaarlijke situaties vastgelegd. VVN gaat daarmee de boer op, on der meer ook naar scholen. "De mentaliteitsverandering, die we al hebben gekonstateerd, moet door zetten, en dan moet je ook de jeugd aanspreken", aldus Bal. 4 Vrijdag 14 maart 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4