gropatax Brei zelf een trui 9Czlm Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Inhoudsopgave In verband met het tijdig klaarmaken van het blad, kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- 15710 (Goes tel.01180- 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) tel. 01116- 1540(Renesse) Terneuzen: woensdag 19 maart 1986 in Grand Hotel Rotterdam. Nieuwendijk: donderdag 20 maart a.s. 11.00 - 12.00, Café de Pelikaan. De aangiftebiljetten zijn weer toegezonden. U gelieve ons deze zo spoedig mogelijk te doen toekomen. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100-38880 Schademelding: 01100 - 38888 V ertegenwoordigers: Walcheren: B.V. v/h Mak. en Ass.kant. Fa. J. Don, Kromme Weele 16, 4331 PB Middelburg. 01180- 15151. Schouwen-Duiveland: M. Hanse, Julianastraat 23, 4301 NC Zierikzee, 01110-4275. Poortvliet e.o.: J.W. van Dijke, Burgemeet 25, 4693 CJ Poortvliet, 01662-2509. Tholen e.o.: J.P.M. Overbeeke, Ten Ankerweg 72, 4691 GX Tholen. 01660- 2888. Z. Vlaanderen: Assurantiekantoor Boidin B.V., Markt 7. 4501 CJ Oostburg, 01170 - 2355; Assurantiekantoor Boidin B.V., Janseniuslaan 8,4561 NM Hulst, 01140- 12220; D.J. Dees. Beethovenhof43.4536 AE Terneuzen, 01150 - 94469. West Noord-Brabant: F.J. Duine. Kamperfoeliestraat 51-53, 4621 GE Bergen op Zoom, 01640 - 56000; S.M. Timmers, Stationsstraat 1. 4761 BP Zevenbergen, 01680 - 23979. Oost Noord-Brabant: G. Huizing, Vaarle 1, 5674 TD Nuenen, 040 - 831469. Midden Noord Brabant: A.M. Verbrugge Raamsdonksveer BV, Pr. Hendrikstraat 39, 4941 JT Raamsdonksveer. Werkendam: Rabobank Werkendam. Merwestraat 10, 4251 CR Wer kendam. 01835 - 2700. Melkhandelaren: A.V.M.. Raadhuisstraat 39, 5056 HC Berkel-En- schot, 013 -339100. m Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur de heer J. Vroegop. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 011Ö0 - 16838 G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A W. de Landgraaf, tel. 01100 - 23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J. Kikkert, tel. (voorlopig) 01100-21010, rayon Zeeuws-Vlaanderen. A. Lindenbergh, tel. 01651 - 2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, tel. 01685 - 2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes, tel. 01100 - 21010 of in Zevenbergen, tel. 01680 - 27921. - 27921. 6 AFD. RILLAND Alg. vergadering op 17 maart a.s. om 19.30 uur in het dorpshuis te Rilland. Op de agenda staat o.a. een terugblik op het 100-jarig bestaan van de afde ling; een vervolg van de bespreking over de noodzaak van aanvrage zoet watervoorziening m.m.v. dhr. Kod de, specialist bodem en bemesting en de heer Duvekot, technisch man van het Waterschap en gezworene van ons distrikt. Tevens zullen plannen kun nen worden gemaakt voor een even tuele zomerekskursie. AFD. NUENEN/VAL- KENSWAARD Algemene ledenvergadering op maan dag 17 maart a.s. om 20.00 uur in de zaal van de ZON te Eindhoven. Na afhandeling van enkele huishoudelij ke zaken zal de avond verder door gebracht worden met gezelschapsspelen w.o. sjoelen. AFD. OUWERKERK Algemene vergadering op dinsdag 18 maart a.s. om 20.00 uur in het dorps huis te Ouwerkerk. De heer G. Stap, sev-er bij de ZLM zal een inleiding houden over aktuele zaken betreffen de de SEV, waarna de heer W. in 't Veld, bedrijfsvoorlichter, een inlei ding zal houden over aktuele zaken betreffende de bedrijfsvoorlichting. AFD. DINTELOORD/STEEN- BERGEN Gezamenlijke vergadering met NCB en CBTB op dinsdag 18 maart om 20.30 uur in de Beurs te Dinteloord. De heer Oomen van de dienst Grond gebruik NCB zal u voorlichten over het herziene streekplan West Brabant. Deze herziening houdt voor bijna iedere landbouwer in dit gebied een aantal belemmeringen in, waardoor de bedrijfsvoering sterk zal worden belemmerd of geschaad. Mis deze avond dus niet. AFD. LANGSTRAAT Alg. verg. op vrijdag 21 maart a.s. om 19.30 uur in kultureel centrum "Zidewinde" te Sprang Capelle. Op de agenda staat een bespreking van de statuten die vooraf zullen worden toe gelicht door de heer R. Hoiting, daar na een korte toelichting op de provinciale mestverordening door de SEV en tot slot een inleiding door de heer L.A.J. Boeijen van de afd. tech nische voorlichting van de PNEM over bedrijfszekerheid en veiligheid van elektriciteit in gezin en agrarisch bedrijf. Ook zal aandacht worden besteed aan alternatieve energie. Veerse Meer centraal op avond Natuurmonumenten De Distriktskommissie Zeeland van de Vereniging tot behoud van Na tuurmonumenten in Nederland be legt op dinsdag 25 maart a.s. een voorjaarsbijeenkomst in de Prins van Oranje te Goes. Tijdens deze avond staat het Veerse Meer cen traal. De inspekteur Zuidwest van Natuurmonumenten, ir. J.W.A. van Rijn van Alkemade zal mede aan de hand van dia's de totstandkoming en ontwikkeling van dit eerste "pro- dukt" van de Deltawerken belich ten. Gesproken zal o.m. worden over de invloed van de inmiddels zeer intensieve watersportrekreatie, de sterke verontreiniging van het wa terbekken en het mede door het om gekeerde peil ('s winters laag en 's zomers hoog) ontbreken van een sta biel ekologisch milieu. De avond be gint om 20.00 uur en is vrij toegan kelijk. Algemene Ledenvergadering Kring Zeeland/West Noord- Brabant Alle leden van de Kring worden uit genodigd op deze vergadering, die ge houden zaf worden op dinsdag 18 maart 1986 in "De Caisson" te Kapelle-Biezelinge. Aanvang: 19.00 uur. Sprekers op deze avond zijn de heren' J. Goedegebure en M.L. Joosse, me dewerkers Proefstation voor de Fruit teelt te Wilhelminadorp, met als onderwerp: "Relatie tussen produktieniveau, vruchtgrootte en geldopbrengst bij appelen". Sinds mensenheugenis staat breien in nauw verband met wol. En sinds kort niet alleen in de winter. Techni sche ontwikkelingen hebben ervoor gezorgd dat er elke zomer opnieuw een keur aan soepele, lichtgewicht zuiver scheerwollen zomergarens in de winkel ligt. Gladde Cool Wool- garens die niet kriebelen en zich dankbaar laten verwerken tot mo dieuze en sportieve truien. Met een uiterste aan komfort. Omdat zuiver scheerwol ademt. En deze natuur lijke eigenschap maakt dat een wol len zomertrui nooit benauwd zit, maar het lichaam juist op de goede temperatuur houdt. Oók als het warm is. radio - t.v. Dinsdag 18 maart a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Overheid vult rekreatiebeleid nader in", een vraaggesprek met ir. D. Ver- gunst, direkteur openluchtrekreatie van het ministerie van landbouw en visserij. Donderdag 20 maart a.s. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46-17.56 uur "Kwaliteitszorg in de boomkweke rij", een vraaggesprek met mr. R.P.J.M. Koning, sekretaris van de N.A.K.B. (de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Boomkwekerij gewassen). Open dagen proef boerderij Cranendonck De winter open dagen op Cranen donck, de proefboerderij voor Lim burg, Noord-Brabant en Zeeland, zullen op dinsdag 18 mrt., woensdag 19 mrt. en donderdag 29 mrt. (alleen voor scholen) gehouden worden. Cen traal op de open dagen staan de nieu we jongveestal en de voeding van melkvee. Tegelijk met de open dagen zal een tentoonstelling over de mest problematiek en de aanwending van mest op eigen bedrijf geopend wor den in het Technisch Informatie Cen trum op de proefboerderij. Ook zullen enige voorbeelden zijn van mestopslagvoorzieningen te zien zijn. U bent welkom van 9.30 - 12.30 uur en van 13.30- 16.00 uur. Rondleidin gen beginnen tussen 9.30 en 10.30 uur en van 13.30 - 14.00 uur. Tijdens de rondleiding zullen achtereenvolgens aan de orde komen: - aktualiteiten van het proefbedrijf; - tentoonstel ling; mestproblematiek en aanwen ding van mest op het bedrijf; - toevoegmiddelen bij inkuilen; - de (nieuwe) open jongveestal; - enkele systemen ten aanzien van mestopslag; - mixvoorzieningen ingebouwd in een bestaande stal; - voeren van kracht voer boven en onder de norm en de voeding van melkkoeien met mais en mais pulp. De proefboerderij Cranendonck (Cranendonck 10 te Soerendonk, te lefoon 04959-1251) is gelegen langs de weg van Maarheeze naar Soerendonk (afslag Maarheeze - Soerendonk van de autosnelweg A2 Eindhoven - Weert). NF0 Afd. Tholen Algemene vergadering op donderdag 13 maart a.s. om 19.30 uur in het "Holland Huis" te Scherpenisse. De heer C. v.d. Vrie zal spreken over een aantal technische zaken. Deze vrolijke zomertruien zijn ge breid van soepele zuiver scheerwol len garens met een ultra-modern glanzend uiterlijk. Wilt u deze aparte modellen straks meenemen op va kantie, stuur dan een aan uzelf gea dresseerde, gefrankeerde envelop naar Nomotta Breigarens BV, Post bus 49, 3769 ZG Soesterberg en u ontvangt gratis per omgaande de breipatronen thuis. De Nederlandse Wolfederatie brengt op donderdag 20 maart a.s. een fan tastische Breimode-show in het 'Slot Ostende' te Goes. Aanvang 20.0C uur. Het wordt een show met spran kelende ideeën. Aan deze Scheepjes wol breimode-show werkt o.m. mee: Reflex, Papegaaistraat 14, Goes. Toegangskaarten a ƒ10,inkl. koffie complét verkrijgbaar bij: Ne derlandse Wolfederatie, Pape gaaistraat 13, Goes, tel. 01100 - 15390. Vereniging "Naar beter fruit" De Vereniging "Naar beter fruit" heeft op donderdag 20 maart haar jaarvergadering. Na het huishoudelijk gedeelte zal de heer ir. H.J. van Oosten van het PFW een inleiding houden (met diaserie) over zijn reis door de volksrepubliek China. Café-restaurant De Beurs, West voorstraat te Dinteloord; 19.30 uur. Fokpaardendag "Ons Trekpaard" Afd. Noord Brabant en Limburg or ganiseren een grote fokpaardendag met showprogramma's voor haflin- gers op zaterdag 17 mei en voor trek paarden op maandag 19 mei (tweede Pinksterdag). Deze dagen worden ge organiseerd in het kader van de ma nifestatie "Leven met Groen" op het landgoed "Velder" te Liempde. In schrijvingen dienen voor 30 maart in het bezit te zijn van de sekretaris afd. N. Brabant, dhr. A.F. Buss, Pastoor Roesweg 11, 5398 HR Maren-Kessel. Knolselderijtelersvereniging Z.W. Nederland Voorlichtingsbijeenkomst op woens dag 19 maart a.s. om 19.30 uur in ho tel 'Bellevue' te Willemstad. Op de agenda staat o.m. de bespreking van de studiegroepen, een inleiding van ing. E. v.d. Ven over verschillende plantsystemen en een inleiding van ing. J.C.H.D. Staal over algemene teeltaspekten. pag. 4 en 5 Verzekeringsnieuws pag. 7 Kamerakkoord over mest- maatregelen pag. 8 Uit het dagboek van mi nister Braks pag. 9 RABO verstrekte in 1985 22% meer leningen een land bouw; het NAJK en de mest; pag. 10 Onderwijszaken pag. 11 Maandelijks gesprek Minister-Landbouwschap pag. 12 Bedrijfsmatig geteelde Cantharel in aantocht, pag. 13 Aardappelteelt in volkstuinen pag. 15 Ingezonden stukken pag. 16 Tuintips, pag. 17 Het leven in een kibboets pag. 19 Kleine landschapsele menten pag. 20-21 Uitdepraktijk pag. 24 Tuinbouwnieuws pag. 27 PJZ/ZAJK pag. 29 Voor de vrouw/PJZ pag. 30-31 Markt Vrijdag 14 maart 1986 Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 21 16, 4460 MC Goes (01 100)(21010), tst, 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01 102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ.VINK B.V. Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel. 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 2

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2