VOOR m VI'OIIW Onze relaties binnen en buiten het gezin Kaderkursus voor handwerkende leden Puzzel met spreuk De agrarische kommissie van Zeeland op kaderkursus 'van 't zeuntje' 'Peulvruchten', scheepsgerecht Geen werkkring Sociale kontakten De generatie van 1940-1960 De generatie van 1980-2000 onder redaktie van de Reaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee- A lund en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Chezeeweg 18, 4424 ZG Wemeldinge Mevrouw Iteke Weeda sprak hierover voor de Goese Vrouwenraad. Zij is aan de universiteit te Gronin gen benoemd tot hoogleraar in vrouwenemancipatiezaken. Het woord vrouwen voor emancipatiezaken vindt ze zelf niet gelukkig gekozen, kmancipatie is voor mannen en vrouwen. Ze zou liever willen spreken over mensenemancipatie. Zowel mannen als vrouwen maken keuzes en zijn daar dan zelf verantwoorde lijk voor. In haar inleiding sprak ze over de ontwikkelingen rond leefvormen in de 20e eeuw. Welke ver anderingen maakten deze generaties mee in opvoeding, opleiding, relatie, moederschap, arbeid en sociale kontakten. De generatie van voor 1940, mensen die nu 45 jaar en ouder zijn. De opvoeding was gericht op het moe derschap en diensbaarheid tot de echtgenoot. Sommigen kregen wel een opleiding, want stel dat ze niet zouden trouwen. Het huwelijk was de beste levensverzekering. 96% van de vrouwen trouwde en de druk van de maatschappij tot het huwelijk was erg groot. In 1960 brengen de dolle mina's verandering. Ieder gaat meer zijn eigen gang, met als gevolg dat de echtscheiding toeneemt. Moederschap was alleen weggelegd voor de gehuwde vrouw. De onge huwde vrouw had niets te wensen in dit opzicht. De moeder hoorde in het gezin. Na het huwelijk nam of kreeg de vrouw meestal ontslag. Dat er kin deren kwamen was vanzelfsprekend. Een vrouw was er voor het gezin. Een werkkring was van belang tot er ge trouwd werd. Eerst werkte de vrouw 40 uur. Met kleine kinderen wel 80 uur en als ze 11 a 12 jaar oud zijn weer 40 uur. Als de kinderen het huis uit waren ontstond er soms wel een 20-urige werkweek. Het kan voorko men dat een vrouw met 45 jaar zich voelt alsof ze met pensioen gaat. In het arbeidsproces is geen plaats voor haar en er is geen sprake van bijscho ling. Dit heeft vaak echtscheiding tot gevolg. Deze generatie doet veel vormings- en ontwikkelingswerk. Door de meestal geringe opleiding Peulvruchten bevatten veel eiwit ten en zijn zeer rijk aan vitamine B; een uitgelezen winterkostje dus dat op het scheiden-van de winter nog heel goed kan. Bovendien zijn peulvruchten in al lerlei verrukkelijke gerechten te verwerken en ze ^ijn gezond en voedzaam. Daarom ook waren ze in de 17e eeuw zeer geliefd bij de scheeni^Qk^; f|n de eerste plaats omd.at me6 ze zeer lang kon be waren maar bovendien kon er in velé gevallen de in die dagen aan boord van de schepen zo gevrees de ziekte, scheurbuik mee worden voorkomen! liit die tijd zijn dan ook de vele goede bereidi ngen overgebleven zij het enigszins aangepast aan de ze tijd. Altijd nog avontuurlijk ge noeg om onderstaand zeemansgerecht eens uit te proberen! Ingrediënten voor 4 a 6 personen 500 gram uitgelekte bruine bonen (blik of pot), 1 dl. bouillon, 1 1/2 dl. olijfolie, 1 rode peper, ragfijn gesneden, 2 grote uien in niet te grove stukken gesneden, 2 rode paprika's in grove stukken, 2 ons gehakt half om half, 3 ons var kenshaas, 3 vleestomaten, gepeld en in grove stukken gesneden, 1 winterwortel, geraspt, 1 teentje knoflook uit de pers, 1 mespunt kummel, 5 gram zout ver- ontbreekt het deze vrouwen veelal een durf om in de politiek te gaan. Sociale kontakten waren er niet veel. Man en vrouw waren eikaars beste vriend. Gezamenlijk hadden ze wel vrienden, maar apart was er gevaar voor het huwelijk. Wat verwachten we voor deze generatie in het jaar 2000. Deze generatie heeft het erg moeilijk gehad, aansluiting vinden bij nieuwe denkbeelden en leefwijze is niet gemakkelijk. Op oudere leeftijd ziet men dan ook veel eenzaamheid. Er is teveel aandacht in de partner gestopt, ze hadden zelf geen eigen vrienden. Deze generatie is de overgangsgene ratie. De meisjes werden nog in het traditionele man-vrouw denken opge voed. Er werd een hogere opleiding mengd met een eetlepel paprika poeder, een ietsje sojasaus. I)e bereiding: Snij de varkenshaas in niet al te dunne reepjes. Maak het gehakt op de normale wijze aan en vorm er kleine balletjes van (zoals voor soep). Verhit de helft van de olij folie op een matig vuur en voeg er de reepjes varkenshaas en de ge haktballetjes aan toe. Braad dit in ongeveer 5 a 7 minuten niet te gaar en goudgeel (let er goed op dat het vlees niet' verbrand. Houd het warm!) Vervolgens verhit u de an dere helft van de olie en kleur er voorzichtig de uien, knoflook, ro de, peper, paprika, winterwortel en als laatste de vleestomaten in. Houd het goed in beweging en bak het 5 minuten. Voeg er nu de kummel, het zout met de paprika poeder, een flinke scheut sojasaus en de bouillon aan toe. Laat dit ongeveer 15 minuten op een ma tig vuur zachtjes en onder voort durend roerend indikken. Voeg er nu het vlees en de bonen aan toe en laat het nog even goed door warmen. Serveer het zo uit de pan of doe het in een caquelon (pot van aar dewerk). Garnituren: droge rijst, gestoofde savooie kool of grof bruin brood. Tip: drink er donker bier bij. M.A. van der Vliet nagestreefd. De relaties begonnen in een periode van vernieuwingen, meer gelijkheid en meer gezamenlijkheid. In deze tijd was de anti-autoritaire op voeding in, de kinderen mochten alles. Er kwam partnerruil voor, wat vaak echtscheiding veroorzaakte. Beiden wensen een zelfstandig individu te blijven. Kinderen krijgen is niet meer 'zo logisch; er wordt voor gekozen. In 1970 krijgen we de bom,' bov-kin- deren. In homoseksuele relaties wordt soms voor kinderen gekozen. De meeste vrouwen bleven de eerste ja ren van het huwelijk werken, of werk ten part-time. Het waren de ouderen die hen schuldgevoelens aanpraatten ten opzichte van de kinderen. Er komt veel echtscheiding voor. De so ciale kontakten worden belangrijker. Ieder heeft zijn eigen vrienden. Dit kan wel eens jaloezie van de partner opleveren, maar is toch heel belang rijk. In het jaar 2000, zal deze groep maatschappelijk en politiek een aktie- ve groep zijn. De mannen zullen zich meer betrokken voelen bij het huise lijk leven. Deze groep zal zich op 40/60-jarige leeftijd niet zo gauw uit gerangeerd voelen. Hoe is voor hen de toekomst voor het jaar 2()00? De technische vakken en de verzorgende vakken zullen zowel door jongens als door meisjes gevolgd worden. Ze zullen als gelijkwaardige partners optrekken. De opvoeding van de kinderen zal door meerdere personen gebeuren. Er zullen liefde volle vaders en minder liefdevolle moeders zijn. Het rollenpatroon zal vervagen. bom bewust ongehuwde moeders bov= bewust ongehuwde vaders Als u de hele puzzel hebt opgelost, leest u in de twee vertikale kolommen 1 en 5 een bepaalde spreuk, die tevens de uiteindelijke oplossing van onze puzzel vormt. 1-2. gierigaard; 2-3. kort werkkleed; 3-4. hijswerktuig; 4-5. venster; 6-7. lo ven; 7-8. boonvormige klier; 8-9. roeispaan; 9. makker; 10. kleur; 11. omroepvereniging; 12-13. dróesem; 13-14. onderpand; 14-15. stad in de DDR; 15. tijdperk; 16-17. land in Azië; 17-18. maatstaf; 18-19. kente ken; 19. binnenste; 20. kenteken op Spaanse auto; 21. kenteken op West- Duitse auto's; 22-23. vogelwoning; 23-24. schop; 24-25. idee; 25. gekook te rijst: 26-27. inrichting voor het dro gen van mout; 27-28. gemalen tufsteen; 28-29. morsdoekje; 29. loog; 30. harde vrucht; 31. telwoord; 32-33. U-vormig haakje; 33-34. plaats in Limburg; 34-35. deel van het gebit; 35. aanspreektitel van een vorst; 36-37. stad in Algerije; 37-38. zorg lijke omstandigheden; 38-39. onpro- duktieve scheut; 39. korrelig sneeuwijs boven de sneeuwgrens. Voor de handwerksters binnen de Bond van Plattelandsvrouwen valt er weer heel wat te leren op de kaderkur sus wit/sneewerk. Bovenstaande zin is een beknopte sa menvatting van diverse aktiviteiten. Wit/sneewerk klinkt misschien wat onduidelijk voor u, maar de techniek die we leren lijkt veel op hardanger werk. Als ik nu nog in raadselen spreek, neemt u dan eens een kijkje op de voorjaarsvergadering. Daar is ongetwijfeld weer veel moois te be wonderen. Op de kaderkursus Ieren we over de oorsprong en het toepassen van wit/sneewerk. Er zijn in musea nog interessante voorbeelden te vinden die ons versteld doen staan. De typerende trekjes van het echte Marker handwerk Worden ons haar fijn uit de doeken gedaan. De kur- susleidster, Ina Koster-Scheele, spoort ons aan tot zelf randen ontwerpen en op ruitjespapier tekenen wat we bor duren. We moeten werkstukken be denken die je ermee zou kunnen versieren en we vullen onze proeflap in. We beperken onszelf echter niet door alleen oude patronen te oefenen, Eind februari is de agrarische kom missie van de Bond van Plattelands vrouwen enkele dagen naar het Van Eeghenhuis geweest om zich eens te bezinnen over de plaats en de funk- tie van de kommissie. Ook Lena Huisman was hierbij nog aanwezig. Zij had nml. deze kursus opgezet en samen met een mede werkster van het Van Eeghenhuis voorbereid. Ook waren voor deze ka dering, buiten de kommissieleden, de vrouwelijke adviserende leden van de Z.L.M.-kringen Hulst, West Zeeuws- Vlaanderen en Noord-Beveland uitge nodigd. Alle leden van de agrarische kommissie zijn nl. in hun eigen kring als adviserend lid bij de kringverga dering aanwezig. Maar het probleem hierbij is dat de kringen van de plat telandsvrouwen en de Z.L.M. niet ge lijk zijn. Aangezien de Z.L.M.-kringen in de meerderheid zijn, waren er enkele 'toegevoegde' leden. De agrarische kommissie heeft soms wel eens een moeilijke plaats in het Zeeuwse landbouwgebeuren. Ze is nl. werkzaam als komm. van de platte landsvrouwen, maar voelt zich soms meer betrokken bij de Z.L.M.- aktiviteiten. Ze wil werken voor alle maar proberen ook nieuwe wegen te vinden; eigen eksperimenten kunnen heel leerzaam zijn. Er wordt met een flinke inzet gewerkt en naast het borduren op zich is ook de bespreking ervan heel belangrijk. Het organiseren van een kursus, hoe, waar en wanneer, nemen we ook on der de loep. Voordat er een groepje van start gaat is er al danig over na gedacht. Het handwerken wordt in de bond zo goed als mogelijk is onder bouwd en vanaf deze plaats probeer ik uw warme belangstelling op te wekken. Het is prettig zo samen bezig te zijn en een voltooid werkstuk geeft daar na ook nog veel plezier in het gebruik. T.J. Louwerse Oude Kraayertsedijk 10 4456 RR Lewedorp Op bovenvermelde voorjaarsvergade ring van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen afd. Zeeland, die gehouden wordt op donderdag 20 maart 1986 in 'de Prins van Oranje' te Goes, richt de handwerkkommis- sie een tentoonstelling in van ingezon den werkstukken. agrarische vrouwen in Zeeland en dus de belangen behartigen voor deze vrouwen. Tijdens de kursus heeft de komm. zich eens intensief kunnen bezinnen over deze plaats en funktie. Mevr. Nijssen en de heer Doeleman, respektievelijk provinciaal presiden te van de Bond van Plattelandsvrou wen en voorzitter van de Z.L.M., zijn ook een gedeelte van de kursus aan wezig geweest. Met elkaar is er heel wat afgepraat en gediskussieerd over deze onderwer pen. En dat werkte naar beide kan ten verhelderend. We weten nu weer van elkaar hoe we de agrarische kom missie zien en wat we van elkaar (kun nen) verwachten. Ook is er gekeken naar de toekomst: wat zouden we ei genlijk willen, waar gaan we heen en wat is ons doel op langere termijn. Al met al goede en verhelderende da gen, onder goede leiding. Met de no dige opdrachten en wensen zijn we naar huis gegaan. We waren weer gesterkt om te wer ken aan het doel van de agrarische kommissie. Josje de Koning-van Langeraad Kamperland Vrijdag 14 maart 1986 29

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 29