ZAJK enquête: Kontingentering graanteelt beste oplossing -lUJfi. p.j. zuid geluid Het licht op de afdeling Goes Tweederde ondervraagden wijst braak af Enquête uitslag Biochemie Toekomst Inkomensdaling vit de Pl/.Zrdjendd redaktie Peter Risseeuw Na de presentatie van het 'Groenboek', waarin Europees landbouw- kommissaris Frans Andriessen verschillende wegen aangeeft voor een nieuw graanbeleid, is er in boerenkring veel te doen geweest omtrent de meest wenselijke oplossing. AI snel werd duidelijk dat het gaat om een keuze voor de minst slechte oplossing. De Europese Kommissie gaf in november 1985 al duidelijk aan in welke richting gedacht moet worden; een meer marktgericht beleid waarbij de graantelers middels een medeverantwoordelijkheidsheffing zelf de kosten moeten dragen voor het wegwerken van te veel geproduceerd graan. Ook het Land bouwschap kwam vrij snel met een standpunt, dat in hoofdlijnen niet zo veel afwijking vertoonde met de voorstellen van de EG-Kommissie. Inmiddels is gebleken dat er bij de verschillende standsorganisaties, zo wel als onder de boeren zelf, nogal uiteenlopend wordt gedacht over de verschillende beleidsopties. Zo bleek een meningsinventarisatie onder de le den van de KNBTB sterk in de rich ting van kontingentering te wijzen. Voor het KNBTB-bestuur is dit dan ook de reden geweest om de deur naar kontingentering open te houden, hoe wel de voorkeur van het bestuur zelf nog meer neigt naar een medeverant woordelijkheidsregeling. De Neder landse CBTB ziet in graankontingentering 'de bijl aan de wortel van het EG-beleid' en verde digt de keuze voor medeverantwoor delijkheidsheffing. Ook het KNLC wijst kontingentering af. In Zeeland wordt in ZLM-kringen sterk gedacht aan de mogelijkheden van een braak regeling; het tijdelijk uit de produk- tie nemen van voor de graanteelt bedoelde grond. Het Zeeuws Agrarisch Jongeren Kon- takt heeft dit winterseizoen bij haar meningsvormende aktiviteiten veel aandacht besteed aan de EG- graanproblematiek. Een belangrijke plaats is hierbij ingeruimd voor een schriftelijke enquête onder de leden. De enquête gaf de mogelijkheid om de verschillende beleidsmogelijkheden te beoordelen en daarin ook keuzes te maken. Daarnaast is gevraagd om aan te geven wat de denkbare konse- kwenties zullen zijn van het te ver wachten EG-beleid voor de bedrijfsontwikkeling en het inkomen. Bij de keuze voor de gewenste rich ting van het graanbeleid is er een dui delijke voorkeur voor kontingentering via areaalbeperking. Prijsverlaging (als middel om de pro- duktie in te dammen) en medeverant woordelijkheidsheffing (waarbij de telers zelf de kosten dragen voor de afzet van overschotten) worden bei de door meer dan driekwart van de ondervraagden afgewezen. Kontin gentering wordt gezien als de minst slechte oplossing. Een ruime meerderheid (85%) denkt een graanareaalbeperking van 20% (ten gevolge van een kontingente- ringsmaatregel) op te kunnen vangen inahet bouwplan,,; Daarbij zal worden uitgeweken naar ahdere teelten. Gedacht wordt voor- al.aan eiwitrijk peulvruchten en han- d|lsgewassen. Van de handelsgewassen worden zaden en vlas als alternatieven het meest genoemd. Sléchts 20% denkt over te gaan tot de akkerbouwmatige teelt van groenten, terwijl voor deze tak bij voorlichting en organisaties veel aandacht wordt gevraagd. De jonge akkerbouwers zijn van me ning (80%) dat het beleid zich ook moet richten op het stimuleren van de eiwitrijke gewassen. Ongeveer 35% is ook bereid snel groeiend hout te, telen als, daarvoor eeh goede subsidiemogelijkheid komt. Het afzetten van graan in de bioche- misché industrie (voor de produktie van de schone autobrandstof ethanol of afbreekbare plastiks) wordt ook als een belangrijke mogelijkheid gezien om overschotten weg te werken. Veel zal daarbij afhangen van de prijs, want door de'scherp gedaalde olieprij zen is de produktie van ethanol uit graan nog minder aantrekkelijk ge worden. Wel dient het onderzoek naar (eventuele andere) mogelijkhe den van graanverwerking in de bio chemische industrie verder te gaan en geïntensiveerd te worden, zo meent 95% van de invullers van de enquête. vrouw door een kwart als oplossing genoemd. De bedrijfsovername wordt in de helft van alle gevallen een stuk moeilijker. Overname zal alleen mogelijk zijn als de overnameprijs wordt aangepast aan de lagere bedrijfsresultaten. De feitelijke overname zal in een aantal gevallen waarschijnlijk worden uit gesteld. Gevraagd naar de toekomst van ak- kerbouwbedrijven in het algemeen, meent 60% dat de bedrijven in de toe komst gekombineerd zullen worden met een part-time baan buiten het be drijf. Daarnaast zullen er nog vele be drijven verdwijnen door een verdergaande sanering. De geschatte omvang van het eigen Duidelijke voorkeur voor kontigentering via areaalbeperking Het toepassen van braak als vorm van areaalbeperking en produktiebeheer- sing wordt door een tweederde meer derheid van de hand gewezen. Zeker in Nederland, waar jonge agrariërs el ke hektare duur moet overnemen, ligt deze mogelijkheid erg moeilijk. Hoewel kontingentering voor de meerderheid de beste mogelijkheid is om het inkomen op peil te houden, wordt terdege rekening gehouden met een inkomensdaling. Via teeltver schuivingen en intensivering zal ge tracht worden de inkomensdaling zo veel mogelijk te beperken. Daarnaast wordt gedacht aan verdergaande kostenbesparing door meer samen te werken (met machines e.d.), door het zelf uitvoeren van onderhoud en re paraties en door het langer gebruiken van werktuigen. Bij een teruglopend inkomen zal nog verder beknibbeld worden op de privé-uitgaven zo meent 40% van de invullers, lp bijna alle gevallen wordt de verwachting'uitgesproken dat er meer uren gewerkt zullen worden door zowel de mannen als vrouwen op het bedrijf. Daarbij wordt ook het buitenshuis werken van de agrarische 14 mrl. Afd. WvZ.VI. organiseert een dropping. Verzamelpunt is café 'Lip pens' te Driewegen. Er wordt gelopen in groepjes van 4 man over een af stand van 5 km. Aanvang 20.00 REDAKTIE/SEKRETARIAAT: AD PHERNAMBUCQ. JEUGDWERKBURO ZEELAND. KORTE KERKSTR. 10, 4461 JE GOES Eens per jaar is aan onze P.J.Z. vereniging de eer een stukje in de Z.L.M. krant te schrijven. Dit keer komt ons dat goed van pas. We zijn namelijk dit jaar met een geheel nieuw bestuur van start gegaan en hebben veel nieuwe ideeën voor leuke en leerzame aktiviteiten die we graag aan jullie willen mee delen. Het jaar 1985 was wat onze aktiviteiten betreft een nogal wisselend jaar. De ene aktiviteit werd druk bezocht terwijl een andere niet door kon gaan vanwege te weinig animo. Enkele geslaagde evenementen waren bijvoorbeeld, een dagje naar Wa- libi, zeilen, een schuurfeest en natuurlijk de uitwisseling met de Fle- vopolder. bedrijf in het jaar 2000 ligt aanzien lijk boven het huidige gemiddelde. Slechts 15% denkt aan bedrijfsgroot- te beneden de 50 hektare, terwijl 35% meent dat het bedrijf groter dan 75 hektare zal zijn. Bijna 80% van de ondervraagden on derschrijft de stelling dat graanover schotten en de daaruit resulterend lage prijzen op de wereldmarkt in het nadeel zijn van boeren in de ontwik kelingslanden. Driekwart van deze groep vindt ook dat er bij de bepa ling van het EG-beleid rekening ge houden moet worden met de positie van deze boeren uit de Derde Wereld landen. De voorlopige standpunten van het ZAJK inzake het graanbeleid zijn door de enquête-uitslag versterkt. Voor het ZAJK is dit dan ook een re den om het NAJK-standpunt voor kontingentering van de graantteelt te ondersteunen. Deze enquête is ook gehouden onder jonge Brabantse akkerbouwers (geor ganiseerd in het AJW van de Katho lieke Plattelands Jongeren in Tilburg). De uitslagen in Brabant ko men in grote mate overeen met de Zeeuwse. In totaal zijn er 300 enquêtes in gevuld. uur. 14 mrt. Afd. O.Z.VI. houdt weer de algemene ledenvergadering in het 'Kerkcentrum' te Hoek. Aanvang is om 20.00 uur. Voor de ledenvergade ring is er een maaltijd. Opgeven bij Ina, tel. 01153 - 2257. 21 mrt. Afd. Walcheren houdt een bowliog in de 'Kaasboer' te Biggeker- ke tussen 20.30 en 22.30 uur. Opga- ves bij Ko, tel. 01182 - 1381 of bij Petra, tel. 01185 - 2613. Kosten leden ƒ9,— en ƒ13,— voor de niet-leden. 21 mrt. Afd. Schouwen-Duiveland organiseert weer de ledenvergadering. Het begint om 19.30 uur en is in het café-petit-restqurant 'Steelöpre' te Ouwerkerk. Na afloop gezamenlijk gourmetten. Kosten hiervan zijn ƒ15,p.p. Opgeven bij Ellen, tel. 01113 - 1389. De uitwisseling met de Flevopolder was dus wel een sukses, maar toen we terug gevraagd werden was er helaas te weinig belangstelling om de reis door te laten gaan. Na nog enkele tegenvallers zakte bij het bestuur de moed in de schoenen en besloten zij dat het zo niet langer kon. Op de jaarvergadering, begin dit jaar, stelden zij voor dat er of een nieuw bestuur moest komen of dat de P.J.Z. op non-aktief gesteld zou worden. De jaarvergadering werd wonderwel druk bezocht en degene die aanwezig waren (veel nieuwe leden) vonden dat de P.J.Z. aktief door moest gaan. Om te bewijzen dat iedereen serieus mee wilde werken aan een aktievere P.J.Z. gaven velen zich op voor de volgende provinciale aktiviteit (een bowling georganiseerd door Noord- Beveland en Goes). Nieuwe bestuursleden Tijdens de jaarvergadering hebben zich een aantal nieuwe bestuursleden aangemeld. Het bestuur ziet er nu als volgt uit: Leen-Jan Boot: voorzitter, Marleen de Jager: penningmeesteresse, Gerdi- an Timmerman: algemeen lid, Jan de Jager: algemeen lid, Carla Goud: se- kretaresse, Janine Boogert: sekre- taresse. Het merendeel van het bestuur bestaat uit nieuwe leden die van de admi nistratie van de P.J.Z. nog niet veel afweten. Het oude bestuur blijft nog een half jaar om ons wat wegwijs te maken. Sinds januari 1986 is ons ledenaantal weer fors toegenomen. We begonnen met ongeveer 40 leden en nu hebben we 53 leden op onze ledenlijst geno teerd. Er is dus duidelijk een stijgen de lijn in ons ledenbestand. Aktiviteiten De P.J.Z.-afdeling Goes heeft leden die afkomstig zijn uit een vrij groot gebied, ongeveer van Borssele tot Ber gen op Zoom. Het is voor ons soms moeilijk om al onze leden overal bij te betrekken. We proberen dus zo veel mogelijk de aktiviteiten centraal te houden. Zeer binnenkort komt er weer een schuurfeest dat we gezamen lijk met Noord-Beveland zullen orga niseren. Ook het schuurfeest wordt op een centrale en eenvoudig te vinden plaats gehouden. We gaan ongeveer 4 aktiviteiten met Noord-Beveland samen doen. Afzon derlijk van Noord-Beveland willen we onze leden ook graag een leuk pro gramma aanbieden. In de maand februari hebben we een filmavond met als film 'Raiders of the lost ark' met onder andere Harrison Ford als Indiana Jones. Verder is er in maart een volleybal toernooi georganiseerd door de K.P.J., C.P.J., P.J.Z. (de 3 P.J.O's). Van onze afdeling zullen een dames en een herenteam vertegenwoordigd zijn. We willen tevens met de afdeling Noord-Beveland een dagje uit. De bestemming is nog niet geheel duide lijk, maar het wordt vast erg gezellig. We gaan ook dit jaar weer samen met de Z.L.M. een gezinsdag organiseren. Een van onze leden vergadert samen met enkele Z.L.M.-leden over het ver loop van de dag en over wat onze taak daarin zal worden. Ook dit belooft erg gezellig te worden! Het agrarisch werk is ook een belang rijk onderdeel van onze vereniging. Er is de afgelopen tijd wat verwarring ge weest over de organisatie van het agrarisch werk. Er is ondertussen meer duidelijkheid gekomen. Henk Tegels schreef daarover in de Z.L.M.- krant van 21 februari j.l. Wij zijn van plan aan dit onderdeel van de P.J.Z. meer aandacht te besteden, in welke vorm dat moet gaan gebeuren is nog niet duidelijk. Dit zijn voorlopig onze eerste ideeën voor het komende jaar. Er zijn natuurlijk nog een heleboel andere dingen leuk om te doen b.v. zeilen, een dropping, een fietstocht met barbeque en een autopuzzeltocht. Over al deze dingen hoor je later vast nog meer. Hou voor onze aktiviteiten de P.J.Z.-agenda in de Z.L.M.-krant in dè gaten. We hebben de laatste tijd veel nieu we leden gekregen, maar hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus heb je ook zin om met ons mee te doen, bel ons dan even. L,een-Jan Boot, tel. 01130 - 1417 Carla Goud, tel. 01102 - 3274 Hopelijk tot ziens op een van onze ak tiviteiten! Namens P.J.Z.-afdeling Goes Janine Boogert Vrijdag: 14 maart 1986 27

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 27