Nicotiana, siertabak voor zaadteelt (I) Kom op 5 april in de kas ingezonden Meer importen vers fruit in EG Schouten: Effekt lagere energieprijzen nog niet in te schatten Konsentratie van vraag en aanbod IV Fruitbomenmuseum op komst De Fransman Jean Nicot introdu ceerde 1560 een tot die tijd voor Europa onbekende plant. Naast de geneeskrachtige werking die men er aan toeschreef, ontdekte men al gauw, dat je de bladeren indien ge fermenteerd en hiertoe bereid, ge notvol aan kon wenden door deze te token of te snuiven. Hiermee was de tabak en het gebruik daarvan uitge vonden. De plant had z'n geheimen prijs gegeven aan de mensheid. Van af dat moment zou dit gewas de ge hele wereld gaan veroveren. Daar deze plant in Europa nog geen naam had, werd hij ter ere van de ontdek ker, de heer Nicot, Nicotiana ge doopt. Nicotine (hiervan afgeleid), is zoals algemeen bekend de giftige stof die in deze plant voorkomt. Voor de zaadteler en uiteraard ook voor de echte tabaksteler is het wel licht interessant om te weten, dat het nicotinegehalte in de plant tot vlak voor de bloei het hoogst is. Tijdens de bloei en zaadvorming neemt dit vrij snel af. Vroeger was nicotine in Op 5 april vindt voor de negende maal de landelijke open dag KOM IN DE KAS plaats. De glastuinbouw is zo als bekend van groot belang voor de Nederlandse ekonómie. Tienduizen den mensen vinden er hun werkkring en de stijgende export draagt zijn steentje bij aan de betalingsbalans. Ook dit jaar krijgt het grote publiek weer een kans om een kijkje achter de schermen te nemen. Op 5 april ope nen telers in bijna alle belangrijkste glastuinbouwgebieden de deuren van De totale Nederlandse bloemisterij- sektor presenteert zich van 25 maart tot en met 11 april op drie vakbeur zen in de Volksrepubliek China. De beurzen, die zijn georganiseerd door Holland Product Promotions in nau we samenwerking met het Chinese mi nisterie van Landbouw en lokale overheden, hebben tot doel de Chine se markt open te breken voor produk- ten van Nederlandse kwekers en exporteurs van bloembollen, snijbloe- de handel als bestrijdingsmiddel te gen luis. Al naar hun soort stammen deze planten uit de tropische en sub tropische gebieden. Nicotiana Rustica (Boerentabak) In de oorlogsjaren werd als gevolg van de schaarste ook in Nederland veel tabak geteeld. In veel tuinen zag men in die dagen veldjes met ta baksplanten voor eigen gebruik. Hiervoor werd vooral de uit de sub tropische gebieden afkomstige Nico tiana rustica gebruikt. De z.g.n. boerentabak. Hiervan werden de volwassen bladeren geplukt, ge droogd, gefermenteerd en tot tabak verwerkt. Bij fermentatiebedrijven o.a. in Amerongen en Rhenen kon deze tabak al naar keuze tot pruim-, pijptabak en shag worden bereid. De minder vakkundig bereidde z.g.n. "eigen teelt", werd als gevolg van haar vaak inferieure kwaliteit *ook wel spottend "Fleur de Matras" genoemd. Met name de uit België gesmokkelde shag genoot deze twij felachtige reputatie. hun kassen. Gezien de tot nu toe steeds gestegen bezoekersaantallen, verwacht men op deze nationale open dag meer dan 150.000 bezoekers. Schouwen-Duiveland Kontaktpersoon: P.C. Geluk, Zwa- nenburgseweg 114306 NT Zierikzee, tel. 01110 - 2791. Noord-Brabant Asten Kontaktpersoon: M. van Héugten, Waardjesweg 715752 TB Asten, tel. 04936 - 1169. "Ifxr |V I men, potplanten, zaden, bomen en heesters en van Nederlandse toeleve ringsbedrijven op het gebied van on der andere de kassenbouw. Volgens B.G. de Vries van Holland Product Promotions is het de eerste maal dat het gezamenlijke bedrijfsleven zich op deze wijze op de Chinese markt eta leert. De Chinezen zouden zeer zijn geïnteresseerd in het opzetten en ont wikkelen van een professionele bloemisterij-industrie, alsmede in de import van produkten. Amerongen/Rhenen was al van oudsher - 17e eeuw - een bloeiend centrum van de tabakskuituur. Vrij wel de gehele bevolking vond hierin gedurende enkele eeuwen haar bestaan. Dit heeft voortgeduurd, zij het in afnemende betekenis, tot 1970. Naast rooktabak en snuif had het vooral een naam op het ge bied van pruimtabak. Een klein mu seum benevens enkele door restaura tie behouden droogschuren, zijn de laatste getuigen uit deze voor dit ge bied zo nicotinerijke welvaartsperio de. De roem van weleer is inmiddels echter in rook opgegaan. Het ingezonden stuk van de heer Don in de uitgave van 28 februari jl. is mij uit het hart gegrepen. Jaren terug hebben wij voor industrie producten (knolselderij en andijvie) zaken gedaan met Middelburg en dat is altijd prima verlopen, maar toen viel mij het kleine kopersbestand reeds op. In die tijd (ongeveer 15 a 20 jaar ge leden) heb ik reeds tegen diverse di- rekteuren van de andere Zeeuwse veilingen gezegd, waarom gaan jullie niet samen. Maar die opmerking werd me nooit in dank afgenomen. Ik heb hierover mijn eigen gedachte. Eigen belang? En deze gedachte wordt bevestigd door de woorden van de voorzitter van de C.V.Z. tegen een verslaggever van het Vakblad Groothandel in Aar dappelen, Groenten en Fruit. Deze had vernomen, dat het veilingbestuur tot een akkoord probeerde te komen met Gedeputeerde Staten en de Pro vinciale Waterstaat over de aanvoer- wegen naar de nieuwe veiling. Tot het moment van het gesprek zon der resultaat. Tabak voor sierteelt Tegenwoordig wordt tabak, althans in Nederland, uitsluitend voor de bloemen dus voor sierdoeleinden ge teeld. Soorten als Nicotiana sul vestris en Nicotiana alata, worden hier algemeen voor gebruikt. Voor dit doel zijn door veredeling en hy bridisatie kleinbladige typen ont staan, met bloemen in de kleuren; wit, geel/groen en rood. De laatste in diverse tinten. Ze worden zowel op kleur als gemengd geteeld. Onder de oorspronkelijke soorten De winter is uit het land verdwenen en het voorjaar kondigt zich aan. De fruittelers zetten vaart achter de af wikkeling van de snoeiwerkzaamhe- den. Wanneer we op de bedrijven rondkijken blijkt er zeer veel ge snoeid te zijn de laatste weken. De aanvoer is vrij konstant gebleven: ±700 ton appelen en 298 ton peren. De Golden Delicious gaat een steeds groter aandeel vormen van het sorti ment, n.l. ±40%. De Winston blijft een goede tweede met ±20%. In de afgelopen week is er vrij veel Jona gold geveild nl. 105 ton. Bij de peren is de Conference het hoofdras met ±200 ton. De prijzen zijn over de gehele linie iets gestegen. De Jona gold is ongetwijfeld de topper: voor Op de vraag van de verslaggever of men het projekt-vertragende pro bleem niet had kunnen voorzien, zegt de voorzitter: 'Bij fusie-besprekingen speelt de aanvoerweg naar de veiling voor de teler een belangrijke rol bij het uitbrengen van zijn stem. Als we de mogelijke verkeersproblemen daar aan de orde hadden gesteld, was de fusie er waarschijnlijk niet doorgeko men'. Einde citaat. Ik vind dit telersverlakkerij. En de stelling, dat er perspektief in de groenteteelt zou zitten bij aanvoer op C.V.Z. is een lachertje. Een veiling met 40 miljoen omzet is een kleine veiling. Ik heb van een kleine veiling 18 miljoen omzet in 1984) van 12 belangrijke produkten de prijzen ver geleken met de R.B.T. te Breda. De ze 12 produkten zouden in Breda ƒ2.102.507,meer hebben opge bracht. Dit is voor deze 12 produk ten 11 1/2% meer opbrengst. Janus Walraven Breda bevinden zich avond- en nachtbloei- ers. De bekende Daylight hybriden bloeien ook overdag. Naast het ge bruik in partikuliere tuinen zien we siertabak veelvuldig toegepast in stadsplantsoenen. Het is een mooie en vooral bij ruime stand een wat exotisch aandoende bladrijke plant, met een lange bloeitijd. D.L. Koppenhol Zaadteeltstudieklub "Eiland Tholen" de totale aanvoer was de midden- prijs ƒ2,26 per kg., met als hoogste prijs ƒ2,86 per kg. Deze prijzen ge ven duidelijk aan, dat de kwaliteit en kleur van dit ras uitstekend is. De prijsvorming bij de Conference is maar matig, vooral de maat 55/65 mm heeft last van de lage koers van het Engelse pond, waardoor de ex port naar dit land stroef verloopt. De voorraden in de veilingkoelhui zen nemen snel af, zodat het er naar uitziet, dat het fruit dit jaar vroeg geruimd zal zijn. De regionale bij eenkomst voor de kleinfruittelers, die georganiseerd wordt door de C.V.Z., N.F.O. en studieklub klein- fruit, heeft in de afgelopen week plaats gevonden. De import van vers fruit in de EG uit landen van het Zuidelijk Hal frond is het afgelopen jaar groot geweest. Dit ondanks het grote aanbod van appelen uit de Ge meenschap zelf. De voor de be treffende landen gunstige koersverhoudingen hebben een grotere import in de hand ge werkt. weekstaat energieverbruik De afgelopen vorstperiode heeft het gewas geen goed gedaan ondanks dat er veel zon was. Alleen in de steen- wolafdeling van de laagwaardige warmte kas, maar vooral in die van de acrylplatenkas is een goed gewas te zien. In de venlokas is gedurende de vorstperiode niet alleen de gemid delde etmaaltemperatuur niet ge haald, ook de grond en worteltemperatuur was 2 a 3 graden lager dan in de andere kassen en in het vergelijk bij Denarkas lijkt het er op dat na deze geschiedenis de wor teltemperatuur niet onder de 16°C had mogen komen. Bij de relatieve luchtvochtigheid was te zien dat tijdens de vorstperiode (zonder ventilatie dus) de RV in de acrylplatenkas rond de 75% lag en in de enkel glazen kassen was dat zo 65%. Nu, bij zachter weer, ligt de RV praktisch gelijk omdat de vochtrege- ling vooral in de acrylplatenkas zijn werk doet. En omdat het gevaar van smet nu reëel is zijn ook de lichtver- hogingen eruit gehaald. Behalve bovenstaande verandering zijn er geen wijzigingen in de klimaat regeling aangebracht. Het energieverbruik bedroeg deze week 13.733 m3 gas bij een bedrijfs omvang van 10.000 m2. Het Landbouwschap vindt dat het nog veet te vroeg is om al somber te doen over het effekt van de dalende energieprijzen op het overheidsbud get. Voorzitter drs. Joris Schouten noemde het woensdag onverstandig om nu al te spreken over lastenver zwaringen en minder faciliteiten voor het bedrijfsleven. 'Een ekonomie die door lagere energiekosten in de lift zit levert ekstra belasting op en leidt tot lagere sociale uitgaven', zo zei hij aan het begin van de openbare bestuurs vergadering. Schouten toonde ook begrip voor de weigering van minister Ruding om aan de EG ekstra geld ter beschikking te stellen voor het wegwerken van de te hoop opgelopen landbouwvoorra- den. Verder is hij teleurgesteld dat de Europese Kommissie tot nu toe geen voorstellen heeft gedaan voor maat regelen op sociaal-struktureel terrein. Bedrijfsbeëindiging voor ouderen, nieuwe en alternatieve teelten en ver werkingsmogelijkheden alsmede het stimuleren van de houtteelt kunnen volgens het Landbouwschap niet wor den gemist. Schouten sprak er in zijn openings woord zijn voldoening over uit dat de Tweede Kamer de plannen van staats- sekretaris Koning van Financiën voor een uniform btw-tarief duidelijk heeft afgewezen. Bloemisterij wil met vakbeurzen Chinese markt openbreken Het telen van fruit was in vroeger eeuwen een elitaire bezigheid. Edelen, kasteelheren, geestelijken en rijke burgers hielden zich ermee bezig. Pas na de Middeleeuwen werd de fruitteelt in bredere lagen populair. Tot zo ongeveer 1900 had fruitteelt het karakter van lief hebberij en profijt. Daarna kwam er een toename van de fruithandel en van nevenbedrijf werd de fruit teelt in veel gevallen een hoofd beroep. De gevolgen daarvan bleven niet uit. De hoogstamboomgaarden dreigen te verdwijnen. Van het enorme sortirtient van vroeger (1000 tot 2000 rassen!) ïs nii nog maar een fraktie kommercieel in teressant. Er verdwijnen geluid loos rassen. Wie kent b.v. nog de kruidenierspeer, de lemoenappel en de perzikrode zomerappel? De kennis over onderhoud-en ver zorgen van hoogstam- en lei vruchtbomen dreigt in snel tempo te verdwijnen als die bomen zelf ook verdwijnen. Teneinde te proberen deze ontwik keling alsnog een positieve wen ding te geven, is de Nederlandse Stichting Fruitrassen opgericht. De Stichting stelt zich ten doel het gebruik en beheer van boomvor- men en fruitrassen in de meest ruimte zin van het "woord te pro pageren en te stimuleren. Daartoe komt er een landelijk voorlichtingscentrum met daaraan gekoppeld een buitenmuseum. Voor meer informatie kunt u zich tot de stichting wenden, waarvan het adres is: Postbus 235, 6959 AE Dieren. Telefoon: 08330-22673. Wilt u donateur worden dan kan dat. Partikulieren dienen daartoe 15,— te storten op postgiro 446511 of bankrekening 53.86.18.450 t.n.v. de Nederland se Stichting Fruitrassen te Dieren" (Overigen moeten ƒ50,— betalen). U krijgt dan elke drie maanden een tijdschrift waarin u op de hoogte wordt gehouden over het wel en wee van de stïchting. Veilingbericht CVZ 24 Vrijdag 14 maart 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 24