Denk aan het tijdig opruimen van restanten suikerbieten en voederbieten Naast alle beperkingen ook nog streekplan Midden- en Oost-Brabant Gevolgen vorst nog niet duidelijk Stalperiode is langer dan normaal Met Braks minder mans Mestverspreiden met een vliegtuig.... Ook in ALTEN A/B IESBOSCH heeft Koning Winter zijn aftocht ge blazen en zijn de schaatsen weer op geborgen. Wij zijn bijna alweer vergeten dat 2 weken geleden iedereen aan de tele visie zat te genieten van de Elfsteden tocht en dat de winnaar daarvan voor de 2de maal een kollega was, n.l. Evert van Benthem. Er is volop ge noten van de schaatssport. Ook in ons gebied hadden de Biesboschtochten veel belangstelling. Ze zijn volgend seizoen zeker voor herhaling vatbaar, ijs en wederdienende. De winter heeft voor de struktuur van. de grond zeer veel goed gedaan en ve le akkerbouwers hebben een dank baar gebruik gemaakt om over de vorst al heel wat kunstmest uit te strooien. Wat de vorst voor gevolgen zal hebben voor de te velde staande gewassen zal nog even afgewacht moeten worden. De maand februari heeft praktisch geen neerslag gebracht en de bovenlaag van de grond was dan ook zeer droog. Wat neerslag is zeker welkom met daarna een tempe ratuurstijging. Op elk bedrijf staat het machinepark gereed om zodra de weersgesteldheid dat toelaat het voor- jaarswerk te beginnen. De stemming onder de agrarische bevolking is in de lande zeker niet optimaal. Men hoort van blokkades en demonstraties naar aanleiding van de gevoerde politiek zowel in Den Haag als Brussel. Of dit wel de juiste weg is om een oplossing te verkrijgen voor de problemen die er zeer zeker zijn is de vraag. Dit voorjaar worden wij 2 maal in de ge legenheid gesteld deel te nemen aan de verkiezing en wel voor de gemeen teraden en voor de Tweede Kamer. Dat is de gelegenheid om die perso nen daar geplaatst te krijgen die ook begrip op weten te brengen voor de agrarische problemen die er zijn. Er De winter begint zo langzamerhand ten einde te geraken. Ook in MIDDEN- EN OOST-BRABANT heeft de winter zijn sporen nagelaten. Als je begin maart eens rondkijkt en je ogen goed de kost geeft, heeft het landschap een somber aanblik. Voor al vanwege de zeer koude februari- maand zijn de gevolgen van de winter moeilijk naar redelijkheid in te schatten. Gezien de doorgaans vrij aangename, doch bijzonder koude (6° lager dan gemiddeld in deze maand) en zonnige februari is het voor eenieder bijzon der gunstig zich te vermaken. De één doet dit door aktief deel te nemen aan b.v. het schaatsen, de ander is passief betrokken en kijkt bijvoorbeeld naar de t.v. Een bijzonderheid dit jaar is, dat de Friese Elfstedentocht in zo'n laat sta dium is verreden (eind februari). Om kort te gaan, de gevolgen van de worden dagelijks verkiezingsfolders in de brievenbus gedeponeerd (van alle partijen) met alle zeer mooie beloften en met namen en foto's van kollega's uit onze streek. Laten wij hopen dat zij ook na de verkiezing de beloftes thans gedaan in de praktijk zullen brengen en de agrarische belangen zullen bepleiten. Nog 7 dagen wachten ons en de lente zal beginnen. Laten wij hopen dat de werkzaamheden volop aan de gang zijn en dat 1986 ons een gunstig agra risch jaar mag brengen. Nu de winter naar we mogen aanne men is afgelopen maakt het landschap een troosteloze, grauwe indruk. Ook in WEST-BRABANT ZUID. Voor al de weilanden hebben een flinke te rugslag gehad. Ook wintertarwe en graszaad staan er schraal en dorrig bij. Veel zal van het weer in de komende weken afhangen of er blijvende schade is. Doordat er deze winter ten opzichte van vorig jaar geen sneeuw op het land lag zou er wel eens meer uitge- vroren kunnen zijn. De stalperiode voor het vee zal door de toestand van de weilanden langer duren dan normaal. Op verschillende rundveebedrijven begint men voeraardappelen aan te kopen omdat de ruwvoedervoorraad te krap is om de weideperiode te halen. Wat nu al zo goed als vaststaat is dat het snijmaisareaal dit jaar zal uit breiden. Doordat door de superheffing het aantal melkkoeien en bijbehorend jongvee kleiner is geworden zal meer weiland gescheurd worden waarop snijmais wordt gezaaid. Veel bedrijven zullen dan zelfvoorzie nend zijn wat het ruwvoer betreft. Met het stoppen van de vorstperiode zijn de varkensprijzen nog verder gezakt. Door het aanhouden van de vorst zijn de prijzen stabiel gebleven onder an dere door het hogere vleesverbruik. Verwacht wordt dat tot augustus- september met lagere prijzen rekening gehouden moet worden. Voor de varkensmester zal 1986 geen gunstig jaar worden, een troost is dat 1985 bijzonder goed was. Verschillende oorzaken zijn hiervoor aan te wijzen. Ten opzichte van vorig jaar is het aan tal varkens met 7% toegenomen. Ook een vergrote afzet van Deens varkens vlees in de EG is een oorzaak omdat Het is dan eindelijk zover op ZUID- BEVELAND de vorst is uit de grond en de 'elfstedenkoorts' of griep is ach ter de rug. We hadden de vorst liever anders zien vertrekken (een droge dooi) dan nu het geval is geweest. Velen op Zuid-Beveland stonden gesteld om uit te rukken. Hier en daar is eral wat (o.a. zomergerst) gezaaid, maar de regen heeft even roet in het eten gegooid. We zullen nog even ge duld uit moeten oefenen. Dat zal niet meevallen want bij velen 'jeukt' he* nu toch wel. Door de snel ingevallen dooi, gepaard gaande met regen, stond er hier en daar toch nog wel een plasje. Dat ver dween gelukkig na een aantal dagen. Velen zijn toch nog bevreesd hoe de wintertarwe het overleefd heeft. Af gaande op de ervaring van vorig jaar ben ik geneigd te zeggen dat het wel mee zal vallen. Vorig jaar lag er een pak sneeuw op en is er later ingezaaid dan nu het geval is geweest. Wie de laatste tijd in de belangstelling staat is de heer G. Braks en in het bijzon der z'n beleid en dat van de EG. Het is ook moeilijk te verteren dat uitge rekend de landbouw weer in moet le veren, zeker met de jaren die we net gehad hebben. Ik heb altijd gedacht dat het beleid van de EG erop gericht was om voor de landbouwers een re delijk bestaan te garanderen en voor 20 de konsumenten betaalbaar voedsel. Het laatste klopt! Zoals de vooruit zichten nu zijn zal dat ook wel blij ven en meer. Met andere woorden de verhouding is nu zoek en wordt alleen maar slechter. We weten ook wel zo als we bezig waren kon ook niet, maar van één kant de prijzen om laag doen en van de andere kant verder beper kingen opleggen is ontoelaatbaar. Er valt uiteraard wat te schuiven in het bouwplan. In plaats van tarwe ei witrijke produkten zoals erwten en veldbonen maar daar zit ook een be paalde grens aan. Er wordt zelfs ge praat om grond braak te laten liggen maar dat is ook geen oplossing en ze ker niet bij deze grondprijzen. We zullen daarom verder moeten gaan en zoeken naar misschien ande re produkten en het verbeteren van de produktieomstandigheden. Individu eel zullen we ook moeten streven naar een zo hoog mogelijke produktie. Daarom is de diskussie over het zoe te water zo belangrijk op Zuid- Beveland! In Noord-Brabant en Zeeland is de Verordening van kracht dat het ver boden is om na I april van elk jaar suikerbieten, voederbieten en afval van suikerbieten en voederbieten, voor zover daaraan bladvorming voorkomt, voorhanden en in voor raad te hebben. Suikerbieten, voederbieten en afval van suikerbieten en voederbieten zijn meestal besmet met een virus, dat de vergelingsziekte veroorzaakt. Deze besmetting kan door luizen overge bracht worden op de bietenplantjes in het veld. Daarom is het nodig dat aan de bieten en bietrestanten geen blad vorming voorkomt op het moment dat de bieten boven de grond komen. De Algemene Inspektiedienst kontro- leert de naleving van deze Verorde ning. Het blijkt elk jaar weer dat een aantal mensen zich hier niet aan hou den en een waarschuwing of een proces-verbaal oplopen. Zorg daarom dat de voederbieten en suikerbieten en afval daarvan voor 1 april verwijderd zijn, zodat daaraan geen bladvorming kan voorkomen of zorg dat voor die tijd alle bieten van blad zijn ontdaan. U werkt dan mee aan de bestrijding van de vergelingsziekte en voorkomt een proces-verbaal. winter zullen nog een tijdje zichtbaar blijven. De grasmat heeft op het oog meer geleden dan andere jaren. De bruine kleur steekt nogal somber af. Een ander nadeel is de koude (vorst) in de grond. Op sommige plaatsen mogelijk tot 1/2 m diep. Gelukkig is de neerslag tot nog toe vrij gering. Bij veel neerslag zou het water bovenin de grond of op het land blijven staan. Nog onvoldoende door latend. Een maand geleden was de tempera- tuursom ongeveer 90-100° in totaal. De maand februari heeft met al z'n ijsdagen hierin geen verandering ge bracht. Momenteel wordt de 180° omstreeks 20 maart verwacht. Dit is aanzienlijk verlaat. Zoals op het moment de vooruitzichten zijn, zal de stalperio de voor het vee aanzienlijk langer worden. Een gunstige bijkomstigheid is de vrij lage prijs van b.v. kracht voer. Ook ruwvoer, zoals mais, bier bostel, voeraardappelen en perspulp zijn aanzienlijk goedkoper dan in de herfst van 1985. De prijzen van slacht- en gebruiksvee lijken iets aan teHrekken. Over het algemeen zitten de prijzen op een te laag nivo. De varkenshouders zitten momenteel kwa prijzen op een redelijk nivo. Bij een lage krachtvoerprijs is deze tak eerder kostendekkend. Ook het big- genoverschot lijkt op korte termijn iets gunstiger te worden. Op langere termijn is het minder gunstig. Ekono- misch gezien mogen de varkenshou ders op dit moment niet klagen. Minder positief is men over de over heidsmaatregelen die zo links en rechts getroffen gaat worden. Aller eerst de superheffing (produktiebe- perking), vervolgens de problemen rond de meststoffenwet met o.a. de uitrij(d)beperkingen. Recentelijk zijn hierbij de mogelijke beperkingen rond het Streekplan Midden- en Oost- Brabant nog aan toegevoegd. De toe komstige herzieningen van het bestemmingsplan Buitengebied van de diverse gemeenten zullen straks in overeenstemming behoren te zijn met het nieuwe Streekplan. De problemen bij elkaar opgeteld kunnen mogelijk zeer ingrijpende gevolgen hebben. Met name de toekomstige jonge boe ren zijn zorgelijk gestemd. De diver se bijeenkomsten in heel Nederland wijzen in de richting van met name het gevoerde landbouwbeleid. De laatste tijd is de Landbouw vrij vaak in het nieuws geweest (vaak ook ne gatief). (Teveel melk, vlees, mestpro blemen, zure regen, suiker- en graanoverschotten). Ik vraag me af, of de agrariërs en de toeleverende be drijven straks niet de schuld krijgen toegeschoven in de publieke opinie van het hele skala van problemen. Als agrarische bevolking moet men zich goed realiseren, dat men in totaal slechts 5 a 8% van de Nederlandse be volking uitmaakt. de eksport van Deens vlees naar Ja pan sterk is verminderd. Japan is wat varkensvlees betreft bij na zelfvoorzienend. Het op de markt brengen van inter ventierundvlees doet de prijzen van mestvarkens ook geen goed. Met de prijzen van biggen is het al een lange periode droevig gesteld. Biggen- kwekers zitten met overschotten om dat door de interimwet veel varkensmesters zelf biggen zijn gaan kweken. Voor twee mestplaatsen kan één zeug gehouden worden, zodat een mester op dezae manier toch zijn bedrijf kon uitbreiden ten koste van de vermeer deraars. Een positief punt is dat de krachtvoer- prijzen op een laag peil blijven en de vooruitzichten zijn dat daar ook wei nig verandering in zal komen. Niet alleen voor de varkenshouderij maar ook voor het gehele landbouw- gebeuren is de sterke verlaging van de olieprijs de enige andere financiële meevaller die het vermelden waard is. De dooi is ingevallen en de nach ten zijn toch nog erg koud. Zeld zaam goed had De Bilt deze weersverandering voorspeld. Wanneer nu de zon schijnt is het al een genoegen om buiten te ver toeven. Ook 's avonds bemerken we al een geheel ander klimaat, want opeens dansen de muggen bij duizéhden op het erf. Waar zijn al die muggen toch geweest tijdens de vorstperiodes is een vraag en dat zal wel een vraag blijven ook. Onze bedrijfsvoorlichter weet heel veel, maar hij houdt ook een dag boek bij en zodoende legt hij heel wat waarnemingen op papier vast. Dat is juist het gebrek van onze boerenstand; we schrijven dikwijls te weinig op. In onze studieklub bespeuren we datzelfde euvel jam mer genoeg ook. Zijn we echter deelnemers aan een kursus, dan moeten we schriften aanschaffen en notities maken. Ons boeren- hoofd is nu eenmaal niet groter dan dat van andere staatsburgers. Een goed gezegde is en blijft: 'Wie schrijft, die blijft'. Het winterseizoen is weer een eind achter de rug. Drie vorstperiodes met daar tussendoor veel neerslag hebben weinig buitenwerk moge lijk gemaakt. In de maand febru ari was de grond zo hard, dat we nog geen ^aal er in konden slaan. Wat we wel konden was mest over het land rijden en daar is gretig ge bruik van gemaakt. Als we geen vorstperiode gehad zouden heb ben, dan lag er nu nog geen mest op de Zeeuwse kleigrond. Vorst is de enige goede troef die wij bij winterdag nodig hebben om mest uit te kunnen rijden. Gedurende het vakantieseizoen in de maanden juli en augustus kunnen we in on ze rekreatie gemeente ook niet met de mest naar buiten. Al verder doordenkend blijven er voor de mestverspreiding maar slechts de maanden september en oktober nog over. In die periode is er ook nog maar 40% kaalland en wei nig tijd over. We moeten dus de winterperiode beter geschikt ma ken voor een behoorlijke en goe de mestverspreiding. 'Bij vorst niet en bij dooi wel', is nu een vast gegeven aan het worden. Daarom moet het nu vanuit de lucht met een behoorlijk groot vliegtuig gaan gebeuren. Afstanden zijn er dan niet meer en te velde wordt er niets meer kapot gereden. In die streken waar vorige maand veel met de mestkar gereden is, schijnt het percentage grieppatiënten la ger te hebben gelegen dan in an dere gebieden. Ammoniak is niet alleen gezond voor het land, maar ook voor het mensdom. Voor een 'Kurort' behoeven ook wij dus niet ver meer van huis te gaan. Tijdens de afgelopen vorstperio de hebben we geen sneeuwval van betekenis gehad. Het graszaad, de wintertarwe, de karwij en het koolzaad hebben dus zonder be dekking de ekstreem lage tempe raturen te verduren gehad. Dat is aan de bovengenoemde gewassen ook goed te zien en het is de vraag of deze het zullen en kunnen over leven als straks de zonneschijn toeneemt. Bij de in de periode van ongeveer 20 oktober tot 20 no vember ingezaaide wintertarwe is de kans op uitwinteren het grootst. De intrede van de derde vorst periode kan nu nog funest zijn voor de wintertarwe. Onder zeer natte omstandigheden is het toen hard gaan vriezen, waardoor de natte grond opvroor. Deze opge vroren grond zakt nu weer terug met het gevolg, dat de tarwewor- tels bloot komen te staan en bij felle zon verdrogen. Nog enkele dagen regen kunnen dus een wel daad zijn voor een vlot herstel van de tarweplanten. Allerwege wordt nog gevreesd, dat de eerste stikstofgift op de wintertarwe tij dens de strenge vorst verbranding aan de wortels te weeg heeft ge bracht, maar we zullen dus gedul dig af moeten wachten. Een boer lijdt veelal het meest, door het lij den dat hij vreest en nimmer op komt dagen. Morgen komt altijd terug. Gisteren nooit. Vrijdag 14 maart 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 20