Politieke druk vergroten IdlIU" 611 zegge en schrijve verzekeringen Organisatie zuidelijke landbouw maatschappij ff. den hollanderlaan 10 tel: 01100 - 24000 In schril kontrast met het prachtige lenteweer loopt de barometer van agrarisch Nederland langzaam maar zeker richting onweer. Overal in het land laten boeren hun ongenoegen blijken over het landbouwbeleid van Den Haag en Brussel. Ook uit de ZLM-achterban zijn reeds diverse signalen afgegeven. Namens het hoofd bestuur is aan de organisatoren en bezoekers van de bijeenkomst in Hoogeveen een telegram gezonden om hun aktiviteiten voor een beter boerenbestaan te ondersteunen. Dat het in ons werkgebied nog niet tot verdere aktie is gekomen komt -denk ik- voornamelijk omdat men nog stilletjes hoopt op betere prijzen voor met name de aardappelen terwijl ook het verloop van de prijsonderhandelingen in Brussel daarbij wel een rol zal spelen. Ik ben van mening dat wij vooral moeten proberen via redelijk overleg de politici te overtuigen van de moeilijkheden waar agrarisch Nederland voor staat. De tijd daarvoor is bijzonder gunstig met twee verkiezingen voor de deur. Hoofdpunt blijft natuurlijk de lastenverlichting voor de kleine zelfstandigen. We verwijten dit kabinet met name voor deze groep zijn verwachtingen niet te hebben waargemaakt. Voor de land- en tuinbouw is dit een enorme teleurstelling. In dit verband is uiteraard ook de voorgenomen afschaf fing van de negatieve WIR een zeer bittere pil. Inmid dels heeft minister Ruding -om de gaten in zijn begro ting te dichten- alweer verdere fiskale verschralingen aangekondigd namelijk de verlaging van de basispre mie WIR van 12,5 naar 9 procent en de verlaging van de voorraad- en vermogensaftrek van 4 naar één pro cent. Beide voornemens werken uiterst negatief op met name de land- en tuinbouw. Terwijl deze sektor nu toch juist een stimuleringsprogramma hard nodig heeft. In ieder geval is het onze bedoeling om de komende tijd zoveel mogelijk politici van de situatie in de land en tuinbouw op de hoogte te stellen. Daaraan kunnen de afdelingen en kringen -maar zeer zeker ook de indi viduele leden- hun steentje bijdragen door het schrij ven van brieven of het opbellen van de betreffende politici. Onze ervaring is namelijk dat de rechtstreekse benadering van onderop dikwijls veel indruk maakt. Ook het aktiveren van kandidaten voor de gemeente raden om hun landelijke politici te benaderen kan een goede weg zijn. Voor het gemak heb ik de namen van de leden van de landbouwkommissie van de Tweede Kamer op pagina 2 in ons blad op laten nemen. Laat de politici maar gerust weten wat er leeft onder de boeren. Het kan toch niet zijn dat er zonder meer een aantal maatregelen wordt uitgevoerd zonder de mo gelijkheid om de bedrijfsvoering daaraan geleidelijk aan te passen. HEF-VO Dat het benaderen van politici effekt kan hebben heb ben we gemerkt met het wetsvoorstel Herstrukture- ring en Fusie in het Voortgezet Onderwijs (HEF-VO). Vanuit de ZLM hebben wij ons tot het uiterste verzet tegen de opheffingsnorm van zestig leerlingen per leerjaar omdat dat met name voor het onderwijs op het platteland funest zou zijn. Vorige week werd be kend dat de staatssekretaris onder de druk is ge zwicht en uiteindelijk in kan stemmen met een ophef fingsnorm van dertig leerlingen per leerjaar. Verdere bijzonderheden zijn nog niet bekend maar het lijkt er op dat dit een hele verbetering is. Voor onze ZLM- scholen heeft dit overigens niet veel gevolgen omdat ook andere redenen nopen tot samenwerken en fusie met andere scholen. Dit proces is in volle gang en het ziet er naar uit dat vele hobbels die we daarbij tegen komen uiteindelijk in goed overleg overwonnen kun nen worden. Voor het onderwijs op het platteland is De winter is nog niet voorbij of de eerste lenteboden zijn er; nieuw wollig leven in stal en wei kondigen op vertederende wijze het begin van een nieuw groeiseizoen aan. Fusies van verzekeringsmaatschappijen vragen aandacht Enige tijd geleden heeft u kunnen lezen over de voorge nomen fusies tussen de levensverzekeraar O.B.F.-Leven en de schadeverzekeraar O.T.O.S. Twee onderlingen in Leeuwarden waarmee wij goede relaties hebben. Recentelijk kwam het bericht naar buiten, dat soortgelij ke plannen bestaan tussen Centraal Beheer en Interpolis. Beide maatschappijen hebben een grote naamsbekendheid en vormen tesamen de tweede schadeverzekeraar in Ne derland. Op 'Leven'-terrein neemt het nieuwe konsern de derde plaats in. In 1985 werd De Twaalf Gewesten (D.T.G.) door Interpolis opgeslokt! De meesten onder u zullen deze berichten voor kennisge ving aannemen en overgaan tot de orde van de dag. Doch de wat meer geïnteresseerde zal het zijn opgevallen dat het hier verzekeraars betreft met een Onderlinge signatuur en dat er (met uitzondering van Centraal Beheer) nauwe re laties bestaan met de Kooperatieve Rabobank. Doelstelling van de Rabobank is, om een goed en goed koop verzekeringsprodukt te verkopen. Er zijn plannen öm nog dit jaar te komen met de Rabo-autopolis. Zij weet dat haar doelstelling te realiseren is met lage kosten (au tomatisering) en het aangaan van relaties met Onderlinge Verzekering Maatschappijen, die doorgaans een zeer ster ke vermogenspositie hebben. Dit laatste komt de prijs van het produkt ten goede. Ik denk dat dit een gezonde ontwikkeling is en wens alle betrokkenen veel sukses toe. Het zou immers geen goede zaak zijn, wanneer de Landelijk werkende onderlingen el kaar gaan bekonkurreren. De uitsluitend Regionaal werkende onderlingen (zoals Ver zekeringen Z.L.M.) doen het stuk voor stuk uitstekend en kunnen door het tot dusverre gevoerde beleid altijd nog een premietarief hanteren waar de landelijk werkende maatschappijen jaloers op mogen zijn. Samenwerking kan positief zijn, maar het mag nimmer de tot dusverre juist gebleken suksesformule van de regi onaal werkende onderlingen aantasten. Eén van onze ken merken is: nuchter met beide benen op de grond blijven staan. Wie te hoge sprongen maakt loopt de kans niet op aarde terug te keren! Gunstig resultaat 1985 bij Verzekeringen Z.L.M. De fors toegenomen schade in 1985 kon ruimschoots ge- kompenseerd worden met de premie-ontvangsten, welke met ruim ƒ2.500.000,stegen tot bijna ƒ40.000.000, Bovendien viel de geraamde schade uit voorgaande jaren nog wat mee. De kosten bleven nagenoeg gelijk. Al met al resteert een batig saldo van ruim ƒ7.000.000,(1984: ƒ6.700.000,—). Dat het resultaat goed zou zijn liet ik u al weten in onze krant van 7 juni vorig jaar. De verwachtingen voor 1986 zijn ook positief. De premie werd zodanig aangepast, dat de premiestruktuur voor de motorvoertuigen gezond werd gemaakt. Een positief batig saldo is absoluut noodzake lijk om bij een groeiende portefeuille de reserves op peil te houden. H. Doeleman Hzn. de dertig-norm echter wel van belang omdat meer kinderen in hun eigen omgeving het gewenste onder wijs kunnen blijven volgen. Als landbouworganisatie proberen wij van alle mark ten thuis te zijn om de belangen van al onze leden zo goed mogelijk te behartigen. In de praktijk is het ech ter niet mogelijk om overal van op de hoogte te zijn. In dergelijke gevallen lossen we dit op door het inhu ren van deskundigheid op ad hoe basis of door samen werking met andere organisaties waardoor onze le den toch geholpen kunnen worden. Waar weer maar eens mee gezegd wil zijn dat samenwerking en over leg de stille kracht van de land- en tuinbouw zijn. Ik dacht daaraan toen ik onlangs een Zeeuws "broekstik" in handen kreeg. Daarop staat de spreuk van de Verenigde Nederlanden: "Concordia res par- vae crescunt" wat vrij vertaald betekent Eendracht maakt Macht. Vergeet dus vooral niet te gaan stem men aanstaande woensdag. m m VRIJDAG 14 MAART 1986 I M 74e JAARGANG NO. 3818 tuinbouwblad Oggel

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1