Brandschoon - landschapsschoon Westland 19NU, een lieve lusthof Minder parkdieren en meer boerderijdieren in de kinderboerderij Grootste overdekte bloemenshow in Europa Zandberg (3000 m) in Nederland De Stichting Landschapsverzor ging Zeeland zet zich in voor het onderhoud van kleine landschaps elementen en koördineert daartoe onder andere het werk van vrijwil- ligersgroepen, die werken in het landschapsonderhoud. Eén van de elementen waar de stichting zich voor inzet zijn de knotwilgen. Het knotten is de aktiviteit die aan de basis van het vrijwillig land schapsonderhoud heeft gestaan. Iedere winter trekken vrijwilligers in heel Zeeland er op uit om wil gen te knotten. Het is dan ook be grijpelijk dat er boze reakties komen als blijkt dat door het branden van bermen en dijken knotbomen uitgebrand zijn. Er zijn ook vrijwilligersgroepen die van een waterschap toestemming hebben gekregen om bepaalde dijkgedeelten te onderhouden. De ze stukken dijk wórden gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd. Ook deze stukken dijk worden af gebrand. Wie dat doet is vaak niet duidelijk. Het is in ieder geval niet degene die juist probeert om door maaien een interessante planten groei te krijgen. Er zijn eigenaars/gebruikers die het branden als een goede be heersmaatregel beschouwen. Zij branden alleen op hun eigen grond, houden rekening met de windrichting, afrasteringen en op gaande beplantingen. Maar als je soms zwart geblakerde bomen en struiken ziet en half doorgebran de rasterpalen, dan is het duide lijk dat er ook anderen zijn die graag eens een brandje stichten. Het vermoeden bestaat dat onder andere de schooljeugd op een idee gebracht wordt. Voedselrijk Uit bovenstaande zal duidelijk zijn dat de Stichting Landschapsver zorging Zeeland negatief staat te genover het branden van bermen en dijken. Niet alleen worden bo men en struiken beschadigd en branden stukken dijk af die in be heer zijn bij een vrijwilligersgroep of een natuurbeschermingsorgani satie, maar daar komt nog bij dat de plantengroei eenzijdiger wordt, omdat door het branden bepaal de soorten verdwijnen en andere soorten zich snel uitbreiden. Door het branden komen in korte tijd veel mineralen vrij. Planten die van een voedselrijk milieu houden profiteren hier van. Dit zijn ruig tekruiden, zoals braam, riet- zwenkgras, kweek, veldbeemdgras, distels, brandne tels en kleefkruid. Het lijkt erop dat juist soorten die voor de land bouw ongunstig zijn zich kunnen handhaven en uitbreiden. Kale slootkanten zijn zwakker en kun nen daardoor gemakkelijker in storten. Al eerder is gewezen op de afrasteringen die schade oplopen, ook windschutten worden bescha digd. Dat het branden van dijken en bermen de verspreiding van on kruiden kan tegengaan is een on bewezen stelling. Maar ook als dit wel zo zou zijn, dan zijn er voor Zo kan het ook de landbouw zoals uit bovenstaan de blijkt ook nadelen aan ver bonden. Overleg Uit het openingswoord van de heer A.J.G. Doeleman op de ver gadering van het hoofdbestuur van de ZLM van 3 maart jl., blijkt dat hij bereid is overleg te voeren over deze kwestie met milieu organisaties. De stichting staat po sitief tegenover zo'n overleg en is bereid daaraan deel te nemen. Misschien kunnen dan gezamen lijk ideeën geformuleerd worden, die er toe bijdragen dat het bran den zoveel mogelijk wordt voor komen. Daarbij valt te denken aan het toepassen van andere ondcr- houdsmethoden, het geven van voorlichting en dergelijke. In het Westland wordt op 15 en 16 maart voor de negende maal Westland 19NU, de jaarlijkse bloemen- en groentetentoonstel ling gehouden. Dit jaar staat de ze show in het teken van de siertuinen. Het motto is 'Een Lie ve Lusthof'. Het Westland dankt namelijk zijn ontstaan aan de ou de lusthoven van de Graven van Holland, die geruime tijd hier hun zetel hebben gehad. Meer dan 100.000 bloemen De tentoonstelling is als een lust hof volgezet met bloemen, plan ten, heesters, bomen, groente en fruit. Een parklandschap met woestijnachtige tuinen met kak- tussen. Een romantische tuin en een middeleeuwse tuin met beel den, fonteinen, vijvers, waterpar tijen en een groot waterorgel dat watersymphoniën speelt op de muziek dat van het podium daar tegenover komt. Een klassieke tuin is gevormd met mozaïken van bloemen en groenten. Overdekt en verwarmd De tentoonstelling wordt ook dit jaar weer gehouden in de Bloe: menveilihg .Westland te Naald wijk. De veilinghal is geheel overdekt en verwarmd. De bezoe ker kan vrij van alle weersomstan digheden van de bloemenpracht genieten. Westland 19NU is met 12.000 m2 oppervlakte de groot ste show in Europa. Zittend op de vele bankjes of in de restaurants kan het binnenkorso van 21 wa gens worden bekeken. Er is een hoge dijk (2 1/2 meter) vanwaar de bezoeker een prachtig uitzicht heeft. Zo'n 3.000 m2 ekstra is in gericht als een speciale chrysanten presentatie. Voor het publiek zijn er tal van presentaties gedurende dit week end; Ikebana - Japans bloem schikken, Hortus Botanicus Natuurmonumenten, een bloe menstal, groentestand, bloem schikken, kookdemonstratie met Westlandse groenten en life- muziek. De kleintjes kunnen wot- den toevertrouwd aan een kleuter leidster in de kinderhoek. Op zaterdag gaat de hal, alleen voor amateurfotografen, een uur eerder open. Kleurenfoto's en dia's kunnen worden ingezonden voor een fotowedstrijd. Westland 19NU; Bloemenveiling Westland - Naaldwijk op: zater dag 15 maart 09.00 - 23.00 uur en zondag 16 maart 09.00 - 18.00 uur. Entreeprijzen: volwassenen ƒ7, '65+ ers ƒ4,—kinderen t/m 10 "jaar ƒ2,'50, groepen krijgen korting. Er zijn in ons land meer dan 250 kinderboerderijen en ze mogen zich in een grote belangstelling van het publiek - jong èn oud - verheu gen. Vaak begonnen als een "stof fering" in het groen van de gemeente, zijn ze uitgegroeid tot heuse boerderijtjes. In de doelstel ling van kinderboerderijen komt men begrippen tegen als aktieve rekreatie, voorlichting, edukatie en sociale betekenis. Het is opval lend dat'de zogenaamde parkdie ren meer en meer van de kinderboerderij verdwijnen om plaats te maken voor boerderijdie ren en kleine huisdieren die sinds lang in ons land voorkomen. Niet alleen "beestjes kijken" In de jaren zeventig komt de kin derboerderij in ons land in op mars. Tal van gemeenten stichtten een boerderij als tegenhanger van de voortschrijdende verstedelij king. Bij voorkeur werd de kinder boerderij ondergebracht in een bestaande boerderij of in ieder ge val in een boerderijachtig gebouw. De bedoeling is dat het publiek niet alléén "beestjes komt kij ken", maar zoveel als mogelijk is aktief bij het gebeuren betrokken wordt. Dit kan variëren van het helpen bij het voeren tot het op vrijwillige basis dagelijks helpen op de boerderij. Verschillende typen kinderboer derijen De kinderboerderijen moeten des kundig worden beheerd. Daarom bestaat er al sinds vele jaren een opleiding Dierenverzorging Kin derboerderijen aan de agrarische Praktijkschool te Barneveld, waarvoor veel belangstelling bestaat. In ons land kennen we verschillende typen kinderboerde rijen, zoals "gewone" kinderboer derijen, schoolboerderijen, therapeutische kinderboerderijen en - de meeste - boerderijen die voor het publiek geopend zijn en meestal door de gemeente worden beheerd. Meer informatie Stichting Public Relations Land en Tuinbouw, Het Kleine Loo 284, 2509 FA 's Gravenhage, tel. 070-474541. Als het aan twee ambtenaren van het ministerie van Binnenlandse Zaken ligt, krijgt Nederland eer daags het achtste wereldwonder binnen de grenzen. De twee amb tenaren willen 30.000 vierkante ki lometer woestijnzand uit de Sahel naar Nederland verschepen om daarmee de Markerwaard droog te leggen en een 3000 meter hoge berg te kreëren. De heer J. van Klinken en me vrouw F.W. Schut hebben dit plan onlangs voorgelegd in een brief aan de Landbouwhogeschool in Wageningen, de ministeries en het provinciaal bestuur van Noord- Holland. Volgens beide Biza- ambtenaren ligt met hun plan een gouden toekomst in het verschiet. De berg biedt kansen voor sport mogelijkheden, het toerisme en voor de horeca. Bovendien stimu leert het de werkgelegenheid in de bouw, de scheepvaart en de bag gerindustrie. Volgens beide amb tenaren kunnen hierdoor honderdduizenden werklozen aan een baan worden geholpen. 9fe Vrijdag 14 maart 1986 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19