Leden van kibboetsim en mosjavim gaven leven aan Israëlische grond "Van mijn jeugd herinner ik mij het sterkst dat ik honger had; iedere dag. Maar er was wel een ideaal. Dat besefte je al op jonge leeftijd. Wij waren rebellen tegen het materialisme van de westerse wereld. "Zo begint de eminente dr. Berti Eckert zijn verhaal over het leven in een kibboets. Tot een paar jaar geleden is hij direkteur-generaal geweest van het ministerie van Financiën in Jeruzalem. Nu is hij een "gewoon lid" van de duizend mannen, vrouwen en kinderen tellende kibboets Yavne, even ten zuiden van Tel Aviv. Ook hij heeft zich te schikken naar de regels en normen van deze leefgemeenschap. Dat betekent voor deze top-ambtenaar: geen riant pensioen om vrij over te beschikken. "Zestig jaar geleden zijn wij hier be gonnen met helemaal niets. Het land konden wij pachten van het Joods Nationaal Fonds, maar er was on voldoende grond om iedereen me teen tevreden te stellen. Water moest van tien kilometer ver aangevoerd worden en vier kilometer buiten ons kamp in noordelijke richting vond je pas de eerste boom, een herkenbaar ontmoetingspunt. Het was hier een dorre woestenij," aldus Eckert. Wie nu in de kibboets Yavne rond kijkt heeft moeite zich een voorstel ling van de pioniersperiode te ma ken, zoals door Eckert geschetst. Er is heel veel groen van bomen, heesters en planten. De kibboets eksploiteert een ultra modern melkveehouderij bedrijf, een pluimveehouderijbedrijf met broederij, slachtkuikens en leg hennen, terwijl daarnaast nog vier honderd hektare voor akkerbouwge wassen (katoen en veevoer) wordt aangewend. En verder zijn er citrus- en olijvenboomgaarden. Naast de agrarische zijn er nog andere ekono- mische aktiviteiten ontwikkeld in de kibboets. Ieder zijn deel Vandaag de dag wordt het ideaal van zestig jaar geleden nog steeds nage streefd. De rebelie tegen het mate rialisme heeft zich laten vertalen in "een samenleving waarin ieder krijgt wat hij nodig heeft en geeft wat hij kan", zoals dr. Eckert het kort for muleert. "De ekonomie is niet de eerste doelstelling van de kibboets. Het is een middel om ons doel te bereiken. Deze leefgemeenschap stoelt op oude Joodse tradities, welke in de Bijbel zijn terug te vinden", aldus Eckert. In de opbouw van Israël hebben de kibboetsim (meervoud van kibboets) een sleutelrol gespeeld. Individuele pogingen van immigranten om de verwaarloosde grond te bebouwen waren na de eeuwwisseling op een mislukking uitgelopen. Door op vrijwillige basis te gaan samenwer ken en samen te leven kon voldoende arbeidskracht, inventiviteit en door zettingsvermogen gemobiliseerd worden om de ontwikkeling van land- en tuinbouw mogelijk te ma ken. Voor alle duidelijkheid: een kibboets is een privé-onderneming, absoluut onafhankelijk van de staat. De kib boets dient als iedere andere onder neming belasting te betalen, ook voor zijn leden die nooit geld in handen krijgen. De leden van de kibboets hebben vrijwillig voor deze samenlevingsvorm gekozen: zij kunnen die verlaten wanneer zij wil len. Althans, in theorie. Praktisch zijn er soms nogal wat bezwaren. Over heel Israël verspreid zijn er 276 kibboetsim, samen goed voor bijna drie procent van de bevolking van het land. Maar die drie procent zorgt wel voor ruim veertig procent van de nationale agrarische produktie. Mosjav Wie met wat minder idealen in zijn bagage in Israël de grond wil bewer ken, kan onderdak vinden in een mosjav, een koöperatief agrarisch dorp. Iedere boer heeft daar zijn ei gen bedrijf, maar aan- en verkoop van produkten geschiedt gezamen lijk, terwijl men elkaar wederkerig hulp verleent. Het machinepark kan ook gemeenschappelijk bezit zijn. Er zijn 448 mosjavim, die 3,7 procent van de landelijke bevolking herber gen. In een mosjav zijn de boeren onafhankelijk, maar het solidari teitsbeginsel geldt er in sterke mate. Baruch Fromen Vrijdag 14 maart 1986 Tussen de kibboets en mosjav bes taat ook nog een middenweg die de voordelen van beide wil verenigen en de nadelen.wil uitschakelen. Zowel de kibboets als de mosjav bieden in deze tijd de mogelijkheid grootschalige land- en tuinbouwbe drijven op te zetten, waarvan men er verschillende kan aantreffen. Zij vormen niet alleen de motor van de moderne agrarische sektor, maar le veren verhoudingsgewijs ook een groot aantal mensen dat bereid is verantwoordelijke posities in het burgelijke en militaire leven in te nemen. Opvoeding Nabij Tiberias, met zicht over het Meer van Galilea en aan de overkant daarvan de Golan-hoogvlakte, ligt de orthodoxe kibboets Lavi, waar wij Liesje Tesler-van Spiegel ontmoet ten. Na de Tweede Wereldoorlog vertrok zij uit Nederland naar Ame rika. Daar trouwde zij. Negen jaar geleden kwam zij met haar man en kinderen naar Israël, waar zij nu een verantwoordelijke taak in het hotel van de kibboets heeft. "Ik voel mij hier een betere moeder dan in de stad", zegt zij. "Want ondanks het drukke leven hier, kunnen wij onze kinderen een betere opvoeding ge ven". Uit haar woorden maken wij op, dat het gezin Tesler voor het betrekkelijk geïsoleerde leven in de kibboets heeft gekozen om hun geloof te be leven. De kinderen worden thuis in gezinsverband opgevoed. Zowel jongens als meisjes zijn na hun acht tiende jaar dienstplichtig. "Onze er varing is dat veel jongeren na hun dienstplicht en een baan in de stad naar de kibboets willen terugkeren. Zij ontdekken dat helleven méér in houdt dan karrière maken", zegt Liesje Tesler. Zelf voelt zij zich in haar kibboets veilig. "Met is hier anders dan de kranten schrijven en de televisie laat zien", zegt zij nadrukkelijk. Maar zij erkent haar angst als moeder van een zoon in 't leger. "Voor ons is een le ger even noodzakelijk als ademha len. Wij leven met het leger, maar je houdt er rekening mee dat er wat kan gebeuren". Zelf heeft zij twee revol vers en een geweer in huis. 's Nachts houden de mannen om beurten de wacht. Op de fiets "In deze kibboets waren wij de eer sten met een fiets. Ik zeg vaak: de fiets is mijn Cadillac. Het is in de kibboets hét vervoermiddel. Het we melt er nu van de fietsen", vertelt mevrouw Tesler. Auto's in partiku- liere eigendom zijn er niet. De kib boets bezit wel auto's. Daarvan kan in onderling overleg gebruik worden gemaakt. De besluitvorming in de kibboets is zeer demokratisch georganiseerd. Ieder lid heeft stemrecht, terwijl be langrijke funkties vaak rouleren. Wie als lid tot een kibboets wil toetreden dient eerst een jaar stage te lopen, waarna tenminste tweederde van de leden zijn komst moet goedkeuren. "Je kunt geen mensen aksepteren, waarvan je denkt dat zij niet in onze samenleving passen", aldus Liesje Teslér. Het principe van de kibboets: dat ieder kan krijgen wat hij/zij per soonlijk nodig heeft, spreekt haar erg aan. Maar ze is reeël genoeg om te erkennen dat alle mensen niet gelijk zijn en er dus ook verschillende be hoeften bestaan. Het probleem is dan: Hoe beoordeel je wat iemand echt nodig heeft? Is dat één pakje sigaretten per week of zijn dat zeven pakjes? Liesje Tesler-van Spiegel De schooljeugd in kibboets Lavi gedraagt zich even normaalals de jeugd elders in de wereld Als scherp in een koe Van minister Abraham Sharir van Toerisme noteerden wij de uit spraak: "Wij, Israëliërs hebben leven aan de grond gegeven. Niet alleen met onze handen, maar ook met ons hart." Wie nu door Israël reist kan dat beamen. Het land is groen en de heuvels zijn weer met bossen bedekt. Daarvoor is een geweldige prestatie geleverd. Op het vlak van de irrigatie geniet Israël wereldfaam. De resultaten hebben afgunst gewekt in de buurlanden. Dat is vaker ge beurd in de geschiedenis. Nadat de Israëlieten in de twaalfde eeuw voor Christus' geboorte zich in het be loofde land vestigden, hadden zij zich tot goede boeren ontwikkeld. Zij konden voedselvoorraden aanleggen en de welvaart nam toe. Dat wekte de begeerte van omringende volke ren. Het dwong de Israëlieten tot een nauwere samenwerking tussen de verschillende stammen. En nu zegt Baruch (Bertus) Fromen, lid van de mosjav Moledet: "Wij zit ten hier als scherp in een koe; een vreemd element in deze Arabische wereld. Over de toekomst moeten wij maar niet te veel nadenken. Ik zie de oplossing van de problemen hier nog niet. Eén troost: Nederland heeft ook zijn tachtigjarige oorlog gehad". Wij lopen door de bebouwing van de mosjav, waar honderdzestig families deel van uitmaken. Fromen is trots op wat is bereikt: Een bloeiend landbouwbedrijf vormt de ekonomi- sche basis voor een leefgemeenschap die hier een nieuw thuis heeft ge vonden. Fromen heeft er als boer hard voor moeten werken. Het land bouwbedrijf omvat o.a. 350 melk koeien (gemiddelde produktie 10.000 kg in 305 dagen) 1200 stuks mestvee, 900 melkschapen, een af deling pluimveehouderij en ruim 600 ha bouwland. Naast een assembla- gebedrijf voor elektromotoren is er ook een tekstieldrukkerij waar zeer kunstzinnige produkten worden ge maakt. "Kijk, zegt Fromen, daar is mijn atelier waar ik wat schilder nu ik veel minder in het bedrijf werk". Hij wijst op een huisje dat zich in weinig on derscheidt van de andere woningen. Hij is een tevreden mens in zijn eigen land. Bartele A. Bokma Dr. Berti Eckert 17

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17