Werk aan de winkel Gazons De trends in beplantingen Snoeien Bemesten 16 Vrijdag 14 maart 1986 bijwerkingen hebben in de vorm van struktinirverbetering en sti mulering van het bodemleven. Gazon wordt over het algemeen te karig bedeeld met meststoffen. De vrees dat een goede bemesting leidt tot (te) veel maaiwerk weer houdt veel mensen ervan. Na tuurlijk heeft bemesten invloed op de groeikracht van het gras, maar de nadelen van niet be mesten zijn veel groter dan het voordeel van een keertje minder maaien. Een slecht gevoed gazon nodigt uit tot onkruidgroei en mosvorming, is slecht van kleur £n veel minder goed beloop- en bespeelbaar. Een hartig menu kan daar veel verbetering in brengen. Ook hier geldt dat er vele produkten in de handel zijn. Voor gazons zijn de langzaamwerkende meng- meststoffen die speciaal voor ga zonbemesting zijn ontwikkeld de best bruikbare. Mosbestrijding in gazons kan nu plaatsvinden. Het strooien van "mosdoder" of spuiten met Te- noran bestrijdt het mos. Na de behandeling schonen we de grasmat met een verticuteerhark of verticuteermachine waardoor de grasplantjes lucht bij de wor tels krijgen en gestimuleerd wor den tot groei. Op vettige gronden kunnen we een dun laagje metsel- zand strooien opdat de toplaag wat droger blijft. In tegenstelling tot kleding en woninginrichting is de wijze waarop en de middelen waarmee we onze tuinen aankleden niet erg modegevoelig. Toch zijn er wel enige trends waar te nemen. De toegenomen belangstelling voor tuinieren en de publiciteit daaromheen zorgt voor diverse initiatieven en ontwikkelingen die op brede schaal nagevolgd worden. De belangrijkste ont wikkelingen zijn: 1. Het kiezen van eenvoudige, natuurlijke planten die gemakke lijk te verzorgen zijn. Niet meer de gekunstelde dubbele en drie dubbel gevulde bloemen, maar ongekunstelde open bloeiwijzen met een hart en meeldraden en stampers waar bijen en vlinders in kunnen grasduinen, 2. Het planmatig en weloverwo gen samenstellen van beplantin gen waarin dat natuurlijke ka rakter extra benadrukt wordt. Beplantingen waarin heesters en vaste planten samengaan, be plantingen waarin de grond vol ledig wordt bedekt met een grote variatie aan planten. 3. Toenemende belangstelling voor niet bloeiende planten als bamboes, siergrassen, varens en speciale bladplanten. Kleur is niet langer alleen zaligmakend. Men ontdekt dat er een bijzonde re belevingswaarde schuilt in de beweeglijke, levendige bamboes en siergrassen, dat varens op schaduwrijke plaatsen een spe ciale sfeer scheppen en dat inte ressante bladplanten veel langer dan kortbloeiende bloemgewas sen de tuin boeiend houden. 4. Een groeiend verlangen naar een tuin die het hele jaar door in- nouse beveland bv. Nu Koning Winter zich langzaam maar zeker terug trekt en de eer ste voorjaarsboden zich schuch ter aandienen, breekt het mo ment aan waarop we de natuur in de tuin weer een handje kunnen helpen. Ongetwijfeld heeft ko ning Winter door zijn strenge re gime hier-en daar wat sporen van dood en verderf nagelaten. Aan vulling en aanpassing van de tuinbeplanting zal daarom nodig zijn. Snoeien en bemesten vragen nu onze aandacht. Verandering van de tuininrichting waarop een hele winter is gebroed kan nu worden uitgevoerd. Voor zomerbollen en zaaibloe men maken we een keuze en zaai- plannetje en we zorgen ervoor dat hun bedje gespreid ligt. Kort om, er is werk aan de winkel. Werk waarin we onze kreativiteit en energie royaal kwijt kunnen. Evenals vorig jaar is er hier en daar vorstschade aan struiken te konstateren. Bevroren delen die nen in dat geval weggesnoeid te worden tot op het levende hout. Rozen en zomerbloeiende heesters of halfheesters snoeien we tot kort bij de grond terug. Ze vormen dan snel veel nieuwe scheuten waaraan de mooiste bloemen komen. Rozen snoeien we zo dat vanaf de grond een taklengte resteert van zo'n 10 tot 25 cm waarop on geveer 3 knoppen zitten. Ganze rik, hertshooi, perovkia en der gelijke snoeien we haast tot de grond toe af. Van heide snoeien we de bloemtwijgen van vorig .jaar weg. Vlinderstruiken en zo- mersering snoeien we terug tot zo'n 30 cm boven de grond. Hi biscus en hortensia snoeien we eveneens flink terug maar we gaan daarbij niet zover als bij de andere genoemde soorten. Angst dat U zomerbloeiende heesters te kort insnoeit hoeft U in het algemeen niet te hebben. Hoe meer U snoeit, des te meer nieuwe scheuten produceert de plant en veel scheuten betekent bij dit type planten veel bloemen. Planten die veel moeten produce ren verlangen aan het begin van de reis een stevige maaltijd. Ro zen en grote vaste planten als riddersporen, phloxen, margrie ten en dergelijke zijn planten die in het voorjaar bemest moeten worden. Er zijn talrijke meststof fen voor verschillende toepassin gen beschikbaar. Het plezierigst in de tuin zijn de zogenaamde or ganische meststoffen op basis van stalmest, compost, beender meel of koraalalg. Op iedereNer- pakking staat aangegeven hoe veel U nodig hebt voor een be paalde oppervlakte. Kunstmest kan ook maar is wat minder tuin- vriendelijk omdat ze zich beperkt tot puur chemisch voedsel terwijl de andere produkten aangename Abessijnse gladiool, een van de zomerbloeiende bolgewassen die we in april kunnen planten. Sibericht edelweiss, een plant bij uitstek voor een mooie, gemakkelijke tuin die lang weet te boeien. Siergrassen en bamboes, een nieuwe trend. teressant is. Niet alleen een mooi bloeiende tuin in de zomer maar een tuin die ook in de winter boeiende aspekten heeft, een tuin waar het vroege voorjaar vrolijk begint en waar het najaar ingeto gen eindigt. 5. Tuinen die gemakkelijk zijn. De tuin als buitenwoonruimte om in te genieten en op een aan gename manier in bezig te zijn. Een weloverwogen beplantings keuze, de goede soorten voor de eigen groeiplaatsomstandighe den, de kombinaties van planten, de wijze waarip de verschillende planten ten opzichte van elkaar gearrangeerd zijn bepalen in be langrijke mate de hoeveelheid werk die een tuin met zich brengt. Nu de winter voorbij is kunt U Uw eigen tuin in het licht van de ze trends omvormen of aanvullen tot een stukje natuurplezier naast Uw deur. Vlinderstruik, een plant die we elk voorjaar kort terug moeten snoeien. Een plant met grote aantrekkingskracht op vlinders waardoor de tuin nog natuurlijk levendiger wordt.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16