Kan rantsoenering stikstof agrarische sektorvan financiële ondergang redden?? I ingezonden Realiteit Alternatieven Ie Alternatieven He Alternatieven llle Nu opgelet!! Het resultaat!! Konsentratie van vraag en aanbod II Veel geleerd van E.V.A.V.- kursus We hebben te maken met een over- produktie of met een verzadigings- graad, waardoor de prijzen van onze produkten ver onder de kostprijs lig gen of niet meer rendabel zijn. Het subsidiebeleid heeft zich ook achter haald. Men ging eerst de boeren sti muleren en het aantrekkelijk maken, totdat men tot de konklusie kwam (vaak veel te laat), dat men met on voorstelbare overschotten kwam te zitten, die dan weer voor dumpprij zen geloosd moesten worden en een financiële strop betekenden voor de gemeenschap. Het resultaat hiervan is, dat men de graanprijzen ging ver lagen, zodat de graanteelt bijna niet meer rendabel is of neem de superhef fing in de melkveehouderij. Dat houdt in dat bedrijven, die gein- vesteerd hebben op de toekomst, juist door die regelingen, deze investerin gen weer onrendabel gemaakt wor den. Wat hebben we dan bereikt, het geld van die overheid is weggegooid en de agrarische sektor zit met een ka pitaalsvernietiging. Door de lage prij zen, wordt een boer weer gedwongen om nog betere teelt en oogstmethoden te bedenken om een hogere produk- tie te verkrijgen en zodoende een nog lagere kostprijs. Dat resulteert weer in een nog grotere overproduktie en weer lagere prijzen. Ik ga me toch wel afvragen waar we mee bezig zijn. Wel ten eerste om de rest van onze bevol king een zo goedkoop mogelijk voed selpakket te verschaffen. Ten tweede zijn we bezig aan ons zelfvernieti gingsproces. Met de vrije produkten is het al niet anders gesteld, kijk maar naar de aardappel- en uienprijzen. Door overproduktie van deze gewas sen ligt het prijspeil de laatste jaren ver beneden de kostprijs. De akker bouwers en veehouders gaan nu aan de grove tuinbouw of aan witlofteelt denken, maar ook in deze sektor zit men ook al met een verzadigingsgraad of zelfs met een overproduktie te kij ken, zodat ook hier de perspektieven nihil zijn of je moet jezelf voor de gek willen houden. Er wordt gesproken over automati sche sanering wat het volgende in houdt: Stel dat 20% van onze boeren failliet gaat of er mee stopt. Dat houdt in dat een hoeveelheid grond en bedrijfsgebouwen vrijkomt, die even vrolijk weer in gebruik wordt geno men door de overgebleven 80% en we zijn weer terug, daar waar we begon nen. Doordat 20% van onze kollega's het financieel niet meer kon bolwer ken, heeft de overgebleven 80% ook een flinke aderlating ondergaan, zo dat ook hun financiële positie aan merkelijk verzwakt is. Wat regelmatig geopperd wordt, is dat men een gedeelte van het land braak moet laten liggen. Je vraagt je dan af, is dat een haalbare kaart, want wie zal en kan dat betalen en Ia- ten we wel wezen, hoe gaat dat funk- tioneren in landen zoals Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal, Griekenland en het Verenigd Koninkrijk? Neem bijv. een Franse boer met 100 ha. bouwland, waarvan 20 ha. zeer arme en slechte grond. Hij zit te springen om 20 ha. braak te laten liggen, want zo'n buitenkansje laat hij niet schie ten, om zo gemakkelijk aan z'n geld te komen. Technisch en praktisch ge zien een hoegenaamd niet uit te voe ren koncept, nog afgezien van het grote verschil in grondprijzen. Je kan de gewassen vergelijken met een motor, verzorg je de motor nog zo goed, met de beste motorolie, maar hij krijgt geen of te weinig brandstof dan loopt hij niet of zeer slecht. Stikstof moet je zien als brandstof voor de plant, geef je de plant minder stikstof, dan zal hij au- Vrijdag 14 maart 1986 tomatisch minder presteren, of wel minder opbrengst geven. Als voor beeld wil ik konsumptie-aardappelen nemen. Men strooit afhankelijk van de grond 250-300 kg N zuiver per ha. Zo gemiddeld kan men rekenen op een opbrengst van 50 a 60 ton per ha veldsgewas. Gerekend naar de huidi ge prijzen komt dat neer op ƒ4.000, tot ƒ4.800,— per ha. Wanneer iedere boer nu eens niet meer kreeg dan 200 kg N zuiver per ha, wat zou dan het resultaat zijn? Ie. 2 a 3 maal minder spuiten tegen phytophthora; 2e. 3 a 5 weken eerder rooien (min der oogstrisiko); 3e. Opbrengsten van 40 tot 45 ton per ha (minder opslagruimte nodig); Van verschillende zijden is in de af gelopen weken kommentaar gegeven op een aantal uitspraken mijnerzijds alsmede op een aantal vermeende uit spraken mijnerzijds. Ik wil duidelijk vooropstellen dat ik over deze zaak geen polemiek zou wil len aangaan over het belang van een goede afzetstruktuur voor de groen te geproduceerd in Zeeland. Op grond van een aantal ontwikke lingen mag in dit gebied een toene mende belangstelling worden verwacht voor deze tak van tuin bouw. De wijzigingen in het EEG- markt- en prijsbeleid zullen zeker op een aantal bedrijven aanleiding geven tot een bezinning op het bouwplan en met name de mogelijkheid om binnen het bouwplan te voorzien in een be scheiden, of minder bescheiden groenteprodu k tietak Een zelfde effekt mag verondersteld worden uit te zullen gaan van de wij zigingen in de zoetwaterhuishouding in een aantal deelgebieden. Voorts zal ook de gemiddelde bedrijfsstruktuur en de opvolgingssituatie voor een aan tal bedrijven aanleiding zijn zich in die richting te verdiepen. Als gevolg van dat geheel ligt een zekere uitbrei ding van de produkten dan ook voor de hand. Rekeninghoudend met de opheffing van de veiling te Middelburg en de bundeling van de Zeeuwse fruitveilin gen en rekeninghoudend met boven genoemde verwachting heeft de Provinciale Raad voor de Bedrijfsont wikkeling het dan ook wenselijk geacht zich door een werkgroep te la ten adviseren over de mogelijkheden om voor Zeeland een goede af zetstruktuur te ontwikkelen. Vanuit het beperkte huidige aanbod en vanuit de verspreide ligging van de bedrijven zal in ieder geval voorko men moeten worden dat een volledi ge versnippering in de afzet ontstaat. Dat laatste kunnen wij ons immers uit een oogpunt van prijsvorming en vak technische voorzieningen zeker niet veroorloven. Ter illustratie daarvan zou ik u op de volgende cijfers willen wijzen: de waarde van de huidige groentepro- duktie in Zeeland kan geraamd wor den op ca. 50 milj. gld., onder te verdelen in ca. 10 milj. gld. vroege aardappelen, ca. 10 milj. gld. glas groente, ca. 11,5 milj. gld. meer ak- kerbouwmatig geteelde produkten zoals konservenerwten en bonen als mede poot- en plantuien en voorts ca. 19 milj. gld. overige vollegronds- groenteprodukten, waarvan volgens de huidige indikatie ca. 5 milj. bui ten de veilingen om wordt verhan deld, zodat in totaliteit een potentiële veilingomzet resteert van ca. 34 milj. gld. De omvang daarvan dwingt ons tot enige terughoudendheid t.a.v. de mogelijk te hoog gespannen verwach tingen om te komen tot een eigen cen: traal knooppunt van verhandeling. De schaal waarop in Nederland groenten worden verhandeld op vei- lingnivo is immers sterk in ontwikke- 4e. Doordat het marktevenwicht (vraag en aanbod) herstelt wordt, zijn prijzen van ƒ0,40 per kg te rea liseren. Opbrengsten van ƒ16.000,— tot ƒ18.000,per ha met minder risiko en onkosten, tel uit je winst!! Hoe kan dat gerealiseerd worden? We hebben een Mei-telling, die ver vroegd wordt naar b.v. begin febru ari. Hier moet elke boer opgeven hoeveel ha hij van ieder gewas gaat telen. Voor elk gewas is een vaste hoe veelheid zuivere N per ha vastgesteld. Aan de hand van het aantal ha per ge was afzonderlijk krijgt de boer een to taal maximum kwantum kg zuivere N toegewezen. Met een door de over heid verstrekt bonnenboek kan hij zo ling, waarbij steeds grotere eenheden ontstaan. In dit verband zou ik wil len wijzen op de voorziene bundeling van de Westlandse groenteveilingen alsmede op het samenwerkingsver band tussen de veilingen Barendrecht, Breda, Bleiswijk en Utrecht. In deze kontekst is het huidige produktie-aanbod, zelfs rekeninghou dend met een verdere ontwikkeling daarvan in Zeeland, vooralsnog van zodanig bescheiden grootte, dat men zich nogmaals realistisch zal moeten opstellen t.a.v. nieuwe afzetontwik- kelingen binnen dit gebied. De door de Provinciale Raad ingestel de werkgroep heeft nog geen eindad vies uitgebracht aan de Raad; intussen hebben wel een aantal verkennende besprekingen plaatsgevonden, zowel intern als met de belangrijkste veilin gen buiten dit gebied. Ook binnen de Centrale Veiling Vereniging Zeeland is sprake van een bepaalde gedachte ontwikkeling. Hetzelfde geldt voor de nieuwe takorganisatie akkerbouw, alsmede voor de Zeeuwse groentete lers organisatie. De werkgroep hoopt in april een eerste advies aan de Pro vinciale Raad voor te leggen. Van verschillende kanten is opge merkt, dat mijnerzijds weinig mede werking zou zijn verleend aan de problemen die mogelijk zouden kun nen voortvloeien uit de opheffing van de veiling Middelburg. Voor de dui delijkheid wil ik op de eerste plaats reageren op de opmerking dat deze sluiting naar mijn oordeel zou voor tvloeien uit de kwaliteit en sortering van het Walcherse produkt. In een eerste gesprek met een vertegenwoor- Aangezien ik niet ben opgegroeid in een agrarisch milieu en er zodoende niet veel van af wist, leek mij de E.V.A.V. (Ekonomische Vorming Agrarische Vrouwen) een middel bij uitstek om mijn kennis te vergroten. Gedurende 10 lessen kregen wij iets te horen over: - de boekhouding; - de ruimtelijke or dening; - de bedrijfsovername; - grond-, pacht- en taksatiezaken; - Fi nanciering in de praktijk; - huwelijks goederenrecht en - meewerkvormen. Dankzij deze kursus weet ik aanzien lijk meer over de bovengenoemde za ken, maar ik denk dat ik er nog meer van geleerd had, als de opzet van de themabehandeling anders was ge weest. Ik denk daarbij aan het volgende. Allereerst moet de informatie over het onderwerp, dat op de desbetreffende morgen aan bod komt, vóóraf gege ven worden, zodat je je beter kan voorbereiden op de stof. Desnoods kan de kursusleiding deze informatie aanvullen met een aantal vragen en/of stellingen, waarover op de kur- susmorgen gepraat/gediskussieerd kan worden. z'n kunstmest bij de handelaar bestel len. Iedere handelaar moet van iede re boer afzonderlijk opgeven hoeveel hij geleverd heeft. De fabrieken moe ten hetzelfde doen met de handelaren. Op deze manier is een prima kontrö- le mogelijk. Om eventuele fraude van fabriek, handelaar of boer tegen te gaan, moe ten er zodanig hoge boetes worden in gesteld, dat men niet in de verleiding komt om te frauderen. Doordat deze maatregel de overschotten ineens be perkt, kunnen ook de vastgestelde prijzen aanmerkelijk worden opge trokken. Automatisch wordt het marktevenwicht van de vrije produk ten ook hersteld, waardoor de prijzen weer op een rendabel niveau komen. Naar mijn mening moet deze maat regel zowel technisch als praktisch uit voerbaar zijn, omdat er zowel voor het rijk als de agrarische sektor er al leen maar voordelen aanzitten. De toekomst van onze nakomeling zal diging van deze veiling heb ik reeds mijn zorg geuit over het nivo van de prijsvorming op deze veiling. In een tweede gesprek ben ik door hen gein- formeerd over de samenwerking die was aangegaan met de veiling Baren drecht. In dat gesprek heb ik de nood zaak van een verregaande vorm van samenwerking benadrukt en ander zijds al tegelijkertijd mijn twijfel uit gesproken of deze vorm van samenwerking wel een duurzaam be vredigende prijsvorming zou kunnen waarborgen. De feitelijke ontwikke lingen nadien hebben ons geleerd, dat ondanks deze samenwerkingsstruk- tuur toch sprake bleef van een tegen vallende prijsontwikkeling in vergelijking met de landelijke ontwik keling. Dit laatste vloeit vooral voort uit het moeilijk beheersbare aan bodspatroon op de veiling Middel burg in verhouding tot de vraag op deze veiling, zodat niet voorkomen kon worden dat incidenteel te veel of te weinig werd aangevoerd. Ik onder schrijf dan ook volledig de opvatting dat de sluiting vooral voortvloeit uit het ontbreken van evenwicht tussen vraag en aanbod en niet uit kwaliteit en sortering. Vervolgens ben ik door de veiling Middelburg geinformeerd over hun besluit tot opheffing; een besluit wat mijnerzijds nooit kritiek heeft ont moet en berust op een zakelijke en nuchtere afweging van de feiten. Mijn kritische opmerking over het ge middelde kwaliteitsnivo in deze pro- duktiegebieden werd ingegeven door twee overwegingen, n.l. dat een ver handeling op een veiling elders met een ander koperkorps dan op de meer op de regionaal ingestelde konsump- Voorts moet de tijd van de spre ker/spreekster beperkt worden tot maksimaal 1 1/2 uur. Dit laatste heeft als voordeel dat de aandacht voor de spreker/spreekster optimaal blijft. Bovendien heeft men tijd voor verde ling van de groep in kleine groepjes van maksimaal 5 personen, die bij voorbeeld aan de hand van flaps de behandelde thematiek bespreken en deze flaps van vragen/opmerkingen voor de spreker/spreekster voorzien. Daarna kan degene die de lezing geeft de flaps bespreken, zodat zij/hij tij dens het betoog niet afgeleid wordt en gaat uitweiden over zaken, die er niet rechtstreeks mee te maken hebben. Op deze manier ben je veel aktiever bij de stof en derhalve bij de kursus betrokken. Toch wil ik de agrarische kommissie bedanken voor het organiseren van deze kursus. Wij hebben in korte tijd relatief veel geleerd over de zaken, waarmee wij als (aanstaande) agrari sche vrouwen min of meer dagelijks gekonfronteerd worden en waarover wij naar mijn mening een duidelijk standpunt moeten innemen. Willeke Verhage dan veel meer zekerheid krijgen, dan nu het geval is! Tenslotte ben ik door gebrek aan ken nis en informatie niet verder ingegaan op faktoren als: betere kwaliteit, houdbaarheid, smaak en bij tarwe be tere bakkwaliteit en door minder geile groei, beter bestand tegen schimmels en ziekten, welke aan het geheel nog een extra positief aksent zouden ge ven. Als prettige bijkomstigheid, is het ook nog een milieuvriendelijke maatregel! (N.B. Deze brief is ook naar minister ir. G. Braks gezonden). H. van Nieuwenhuijzen, Steenbergsestraat 2A 4727 TA Moerstraten, Tel. 01658-1743. Naschrift: Zowel de heer van Nieu wenhuijzen als onze redaktie zien reakties (liefst schriftelijk) op deze brief graag tegemoet. tie veiling Middelburg bij voorbaat noodzaakt om in te spelen op de daar geldende kwaliteitseisen; de tweede overweging is gebaseerd op de ver wachting dat het aanbod in deze tak verder zal toenemen, zodat, gegeven de vraagontwikkeling in deze sektor, kwaliteit steeds belangrijker zal zijn voor de afzet en prijsvorming. Deze twee elementen, gekombineerd met de grotere afstand, vragen van het begin af aan om een zeer kritische kwaliteitsbewaking en om te streven naar het hoogst mogelijke nivo. Vanuit mijn verantwoordelijkheid en vanuit mijn tuinbouwervaring heb ik met een harde en duidelijke stelling- name gepoogd eerder bij te dragen aan een versterking van de Zeeuwse positie in deze dan aan een aantasting daarvan. Dat deze opmerking bij een aantal mogelijk hard is aangekomen begrijp ik, voor diegenen was wellicht de opmerking ook niet bedoeld. De eerdergenoemde belangstelling vanuit de traditionele akkerbouw is echter wel een belangrijke faktor om aan het begin van dat proces maksimale aan dacht te eisen voor kwaliteit, opdat daarmee teleurstellingen worden voorkomen. Uiteraard heb ik op geen moment beoogd diegenen die zich'in het verleden hebben ingezet t.b.v. de afzet te kwetsen met mijn opmerking. Vanuit hun betrokkenheid kan ik mij goed voorstellen dat zowel het terecht besluit tot sluiting, als de diskussie nu rondom de afzetstruktuur, zeer nauw lettend wordt gevolgd en mogelijk soms anders wordt uitgelegd dan wordt bedoeld. Ik heb er geen behoefte aan om na der in te gaan op een aantal opmer kingen m.b.t. de nieuwe fruitveiling Zeeland, de verhoudingen binnen de ze bedrijfstak alsmede het kopers bestand daarbinnen zijn van dien aard dat geen rechtlijnige vergelijking ge maakt kan worden met de groentesek- tor, zodat ik overtuigd blijf van de levensvatbaarheid van de nieuwe op zet, die overigens nu al dagelijks be wezen wordt door het huidige nivo van de prijsvorming in vergelijking met het landelijk nivo. Deze levensvatbaarheid zal alleen nog verder versterkt kunnen worden in dien door meer telers van dit gebied uit datzelfde vertrouwen gebruik wordt gemaakt van de diensten van dit afzetapparaat. Graag ben ik het eens met de slotop merking van de heer Don, waar hij stelt: 'het gaat in de eerste plaats om de belangen van de telers, de veiling is geen doel maar slechts middel om de hoogst mogelijke prijs voor de pro dukten te verwerven'. Vanuit die optiek zal een zorgvuldi ge verkenning moeten plaatsvinden over het voor Zeeland meest wense lijke afzetpatroon voor de groente- produkten van nu en voor de groentenprodukten van de toekomst. De direkteur LAVO, ir. W.L.A.G. Tacken 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15