Bedrijfsmatig geteelde cantharel in aantocht Promovendus ontfutselt geheim aan paddestoel per hektare; U wilt een exakt strooibeeld En... door de schuine stana van de strooi- Niet meer. Niet minder! schijven bovendien direkt geschikt voor Spectra-kunstmeststrooiers beheersen overbemesting, dat als geen ander. Dat is het grote ken- Spectra: Een stukie precisiewerk in het merk van deze unieke centrifugaalstrooiers. strooien. Da's typisch PZ. Verkoop en Distributiecentrum B. V. ZWEEGERS NIEUWENDIJK 255664 HB GELDROP TEL 040 854756 Tot in de jaren vijftig kon men in Nederland met een tas vol cantha rellen van een boswandeling terugkeren. Luchtverontreiniging heeft echter korte metten gemaakt met deze smakelijke paddestoel. Pogin gen om cantharellen net als champignons bedrijfsmatig te gaan telen, zijn tot nog toe op niks uitgelopen. Maar onderzoek van de bioloog ir. Gerben Straatsma lijkt daarin verandering te brengen. Op het proefstation voor de champignonkuituur in het Limburgse Horst ont dekte hij hoe men het "mycelium", het weefsel waaruit de paddestoe len zich ontwikkelen, onder kunstmatige omstandigheden tot groei kan aanzetten. Straatsma beschrijft dit in zijn proefschrift waarop hij op 31 januari aan de Landbouwhogeschool is gepromoveerd. De cantharel zal binnen afzienbare tijd bedrijfsmatig geteeld kunnen worden. Nog tien jaar Voordat de eerste geteelde cantharel op ons bord ligt, zijn we wél tien jaar verder. Want in tegenstelling tot de champignon is de cantharel een moei lijke schimmel. Net als andere pad- destoelvormende schimmels is hij op gebouwd uit een ondergronds stelsel van draden (het mycelium) dat de bo vengrondse vruchtlichamen, de pad destoelen, vormt. In de natuur staan de schimmeldraden van de cantharel in nauwe verbinding met boomwor tels. Men spreekt van symbiose: een samenleving waarvan beide partijen (boom en schimmel) profijt hebben. Tot voor kort dacht men dat de can tharel van de boomwortels een speci ale groeifaktor kreeg, maar die bleek onvindbaar. Zolang de cantharel zijn geheim niet prijsgaf, kon men deze paddestoel niet goed op een kunstma tige voedingsbodem gaan kweken. koolzuurgas Door de groei van het cantharel- mycelium wiskundig te benaderen, kwam Straatsma tot de konklusie dat het geheim in een simpele, waar schijnlijk gasvormige stof moest schuilen. Toen Straatsma aan zijn kweken van cantharelweefsel extra koolzuurgas toediende, begonnen die beter te groeien. Het blijkt dus dat koolzuur als een startschot voor de groei van het mycelium fungeert. De paddestoel profiteert bovendien van de suikers en vitaminen die de wor tels aan de schimmeldraden afstaan. De boom komt op zijn beurt door het wijd vertakte mycelium gemakkelij ker aan de benodigde mineralen. Het mycelium kan als "zaaigoed" van de cantharelteelt gaan dienen. Hoewel ook daarmee de bedrijfsmatig geteel de cantharel dichterbij is gekomen, moeten er nog een aantal hindernis sen genomen worden. Het cantharel- mycelium blijkt zelfs onder optimale omstandigheden veel langzamer te groeien dan men van de champignon gewend is. Bovendien vormen de in het laboratorium gekweekte schim meldraden nog geen vruchtlichamen. En om die vruchtlichamen was het al lemaal begonnen. Assortiment Het streven naar een bedrijfsmatig ge teelde cantharel past goed in het straatje van het ministerie van land bouw dat over de hele linie naar een uitbreiding van het aantal agrarische produkten streeft. Om de risiko's te spreiden, vindt men ook voor de champignonteelt een uitbreiding van het assortiment gewenst. Dat er voldoende vraag is naar de cantharel, blijkt wel uit het feit dat in de handel in deze smakelijke pad destoelen in West-Europa momenteel vijftig miljoen gulden omgaat. De voornaamste leveranciers zijn Frank rijk en Polen waar de cantharellen nog steeds in het wild geplukt kunnen worden. Men heeft een grote afnemer in West-Duitsland, dat ook zeventig procent van de Nederlandse champig- nonproduktie invoert. Op het proefstation voor de champig nonkuituur in Horst, dat voor de helft door de overheid en/voor de helft door de telers wordt gefinancierd, werkt men ook aan de paarse ridder- zwam, de inktzwam, de Japanse shii take en de oesterzwam. Die laatste paddestoel wordt al op praktijkschaal geteeld. De paarse ridderzwam, de in ktzwam, de shii-take en de oester zwam behoren net als de champignon tot de saprofytische schimmels, die op dood organisch materiaal (zoals hout) leven. Ze zijn vrij gemakkelijk te telen. Truffels Twee andere paddestoelen waarop men zijn zinnen heeft gezet, zijn de truffel en het eekhoorntjesbrood. Net als de cantharel behoren ze tot de mycorrhiza-vormende schimmels. Dat betekent dat ook voor het telen van truffels en eekhoorntjesbrood nog heel wat moeite gedaan zal moe ten worden. Als men tot bedrijfsmati ge teelt van deze paddestoelen weet te komen, zal die moeite in elk geval met een heerlijke smaak en waarschijnlijk ook met een vorstelijke opbrengst- prijs beloond worden. (Nieuws uit Wageningen, Jan Bonjer) Aanvragen van ARH- certifikaten in Spanje Hierbij delen wij u mede, dat thans bekend is, bij welke instantie in Span je de ARH-certifikaten moeten wor den aangevraagd en waar de vereiste waarborg dient te worden gesteld. Dit is: Ministerio de Economia Y Hacienda Secretaria de Estado de Comercio Direction General de Comercio Ex terior Paseo de la Castellana, 162 28034 Madrid Espana Telex: 48387 coscoe Voor de goede orde delen wij u tevens de Spaanse benaming voor het ARH- certifikaat mede, t.w.: 'Certificado MCI'. Voorlichtingsboekje "Verder leren in Zeeland na mavo, lbo en havo" De Provinciale Ondernemingsraad in Zeeland heeft het voorlichtingsboek je "Verder leren in Zeeland na ma vo, lbo en havo" uitgegeven. In deze brochure zijn alle voortgezette oplei dingen in Zeeland vermeld, waarvoor een diploma mavo, lbo of havo no dig is. Daarnaast staan opleidingen vermeld die in Zeeland ontbreken. Exemplaren van dit boekje kunnen voor ƒ2,50 per exemplaar worden aangevraagd bij het afdelingssekreta- riaat van de afdeling Welzijn, tel. 01180-31430. Strooien op maat roestvrijstalen strooischijven, schoepen en uitlaatschuiven voorkamerdosering voor exakt strooibeeld strooischijven schuin geplaatst (dus ook geschikt voor overbemesting) 9 verschillende modellen (van 400 tot 1500 liter ook getrokken) gemakkelijk afdraaiproef te doen strooibreedte van 8 tot 24 meter (regelbaar met traktor-aftakas) hydraulisch bediende uitlaatschuiven (niet afhankelijk van lekkage trekker-hydrauliek) Da's pas Specttrtaculair. X 12 Vrijdag 14 maart 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 12