Overheid denkt over afromen melkquotum bij grondoverdracht Braks: Wisselende inkomens blijven kenmerk agrarische sektor In Yerseke Moer goed faunabeleid noodzakelijk Braks: Onderscheid in tarieven mogelijk maar totaalopbrengst mestheffingen moet gelijk blijven Kilval Om schade ganzen te bepèrken Onderzoek RHSTL naar problemen ruilverkaveling Walcheren Deel Wet ruimtelijke ordening per 1 maart 1986 van kracht Dollar slaat gat in begroting EG Het is niet uitgesloten dat melkveehouders in de nabije toekomst bij de overdracht van grond waarop melkquotum rust een deel van de op die manier verworven melkrechten zullen moeten afstaan aan de overheid. De georganiseerde landbouw zal binnenkort worden ge vraagd om een oordeel over een dergelijke regeling, die momenteel wordt uitgewerkt op het ministerie van Landbouw en Visserij. Minis ter Braks heeft dit op 5 maart meegedeeld in zijn maandelijks overleg met het dagelijks bestuur van het Landbouwschap. Door bij grondoverdrachten konse- quent een deel van het quotum af-te romen wil de bewindsman een per manente melkstroom op gang bren gen ten behoeve van kleinere bedrij ven en voor het oplossen van proble men bij bedrijfsovernames. Overwo gen wordt het voor de overheid bestemde deel van het quotum te be rekenen via een staffeling die kan oplopen tot 50 procent. Het Land bouwschap heeft er in een eerste reaktie voor gewaarschuwd dat een afromingssysteem in de praktijk minder eenvoudig is dan het mis schien lijkt. Prijsvoorstellen Voor wat betreft de graansektor is de bewindsman het eens met de kri tiek van het Landbouwschap op de indirekte prijsverlaging door middel van het interventie- en kwaliteitsbe leid en een medeverantwoordelijk heidsheffing die per bedrijf verschil lend uitwerkt. Ons land streeft nog steeds naar een voor iedereen gelijke heffing per hektare, al waarschuwde minister Braks wel dat hiervoor op dit moment in de EG weinig steun bestaat. In de zuivelsektor zal de bewinds man zich hard blijven maken voor een communautaire opkooprege ling. De rundvleesvoorraden hebben volgens hem niet alleen te maken met het incidenteel afstoten van melkkoeien. Het Landbouwschap is het eens met de aanpassing van de interventievoorwaarden voor rund vlees, maar vindt het praktisch af schaffen ervan te vergaand. Het Landbouwschap heeft er op nieuw voor gepleit om grondgebrui kers op een eenvoudige manier in de gelegenheid te stellen schadelijk wild af te schieten. Minister Braks liet weten dat het voorontwerp tot wijzi ging van de Jachtwet daarin niet voorziet omdat daarvoor na de ver soepeling die reeds enkele jaren geldt geen aanleiding is. Hij wacht overi gens nog op het advies van de Jachtraad. In antwoord op desbetreffende vra gen zei de bewindsman verder dat nog te treffen regelingen rond de su perheffing voor 1 april zullen wor den afgehandeld. Het gaat onder meer over de tegemoetkoming aan schrijnende gevallen en over het be trekken van grondtransakties in maart 1984 bij het versoepelingsbe- leid. De keus van een quoterings systeem (per bedrijf of per fabriek) voor het nieuwe melkprijsjaar moet in principe ook voor 1 april aan staande worden gemaakt. Op verzoek van het Landbouwschap zal minister Braks het toepassen van de agrarische waarde bij bedrijfso vernames in familieverband in 'rela tie met de WIR-premie aan de orde stellen in de kabinet. Het is mogelijk een onderscheid aan te brengen in de kwaliteit, her komst en bestemming van dierlijke mest en op basis daarvan onder scheid te maken in het tarief van de overschotheffing die teveel mest producerende boeren moeten betalen. Omdat de totale opbrengst van die heffing echter gelijk moet blijven (43,5 miljoen gulden) zullen de andere tarieven moeten worden verhoogd. Dat betekent dat een klei nere groep ondernemers een groter deel van de lasten moet dragen (gemiddeld per bedrijf 910 gulden). Dit heeft minister Braks van landbouw en visserij geschreven in een notitie aan de Tweede Kamer over de mogelijkheden, de voor- en nadelen en de financiële gevolgen van spreiding (differentiatie) in de overschotheffing. "Uit evaluaties van de Eenmalige Uitkering Zelfstandigen over de af gelopen jaren blijkt dat ongeveer 25% van de agrarische zelfstandi gen met succes aan deze regeling hebben deelgenomen. De samenstel ling van deze groep met lagere inkomens wisselt echter van jaar tot jaar. Door de grote afhankelijkheid van de ontwikkelingen op de markt en het feit dat de investeringsprogramma's in deze sektor vooral betrekking hebben op de langere termijn zullen wisselende in komens steeds een kenmerk van de agrarische sektor blijven". Aldus minister ir. G. Braks op 6 maart jl. tijdens een mondeling overleg met de vaste kommissies van de Tweede Kamer voor het midden- en kleinbedrijf en voor landbouw. De bewindsman had de notitie vori ge week toegezegd voor de behande ling van de ontwerp-meststoffenwet door de Kamer. De behandeling zou oorspronkelijk donderdag plaatsvin den, maar is naar later datum ver schoven omdat de Kamer dan de Mediawet behandelt. In landbouw- kringen bestaan grote bezwaren te gen het voornemen van de minister "Niet de aantallen kolganzen bepa len de schade maar veel meer het mo ment waarop de temperatuursom bereikt is, het begin van de grasgroei en de lengte van de periode van ver blijf. Ook het verloop van het groei seizoen en de mate van verstoring zijn daarop van invloed". Dat zei de heer P.C. Remijnse, distriktshoofd Fauna aangelegenheden van het konsulent- schap Natuur, Milieu en Faunabeheer De Europese Gemeenschap stevent opnieuw af op een financiële krisis. Dit is onder meer een gevolg van de sterk gedaalde koers van de dollar. De EG zal dit jaar vermoedelijk ze ven miljard gulden extra nodig heb ben. De Europese reserve bedraagt hoogstens 6,25 miljard gulden. De landbouwprijzen op de wereld markt, die veelal worden uitgedrukt in dollars, zijn door de forse daling van de koers flink omlaag gegaan. De EG heeft dus hogere exportsubsi dies nodig om de kloof tussen de ho ge Europese prijzen en de lagere prijzen op de wereldmarkt te over bruggen. Bij de huidige dollarkoers zal de EG dit jaar 3,75 miljard gul den extra nodig hebben voor export subsidies. .Europees kommissaris Christopher- sen (begroting) heeft gisteren de Europese ministers van Financiën gewezen op de zeer zorgelijke finan- alle bedrijven over een kam te sche ren. Dat geldt vooral voor de pluim- veehouderijsektor die verhoudings gewijs in de oorspronkelijke voor stellen het zwaarst wordt belast. In de notitie schrijft Braks dat gezien de kwaliteit van de pluimveemest een vermindering van het tarief is te overwegen. Bij een verlaging van de fosfaat 25 februari jl. in een inleiding over "Wildschade en Ganzenbeleid" op een vergadering van de ZLM- afdelingen Yerseke en Wemeldinge. De heer Remijnse somde in zijn inlei ding een aantal maatregelen op die zijns inziens in het gebied Yerseke Moer ten behoeve van een goed fau- nabeleid getroffen dienen te worden. Zo zal er in het reservaatsgebied in de Moer een grasmat van goede kwali- ciële situatie van de EG. Er zijn dit jaar nog andere tegenvallers. Zo val len de inkomsten uit de douanetarie ven lager uit dan geraamd. Verder moet Engeland een groter deel van zijn BTW-afdracht aan de EG terug krijgen en zal er dit jaar voor het ekonomische en sociale fonds twee miljard gulden meer nodig zijn. Dit alles betekent, dat kommissaris Christophersen midden van dit jaar een aanvullende begroting zal indie nen. Hij heeft daarvoor nog geen konkreet bedrag genoemd. Maar als men tot nu toe alle tegenvallers op telt dan komt men in de buurt van de zeven miljard gulden. Dit betekent dat reeds dit jaar de EG de grens van de nieuwe financiële middelen overschrijdt. Dit jaar werd de BTW-afdracht van de lid-staten aan de EG verhoogd van 1 naar 1,4 percent. Deze 1,4 percent is nu al niet meer voldoende. (Volkskrant) norm die bepaalt hoeveel mest een boer op zijn land mag uitrijden, zet Braks de nodige kanttekeningen. Omdat er dan meer mest op het land komt, zal de nodige aandacht moe ten worden besteed aan het effekt van overige in de mest aanwezige mi neralen. Aan een lagere heffing voor boeren die hun mest op milieuhygië nisch verantwoorde wijze afzetten kleven volgens hem een aantal be langrijke bezwaren. Het kan onder andere leiden tot konkurrentie tus sen de producenten, van wie de fi nancieel sterkste het meest voordeel zullen hebben. Ook kunnen proble men (opslag) ontstaan als een afzet- kontrakt voor langere tijd wordt verbroken. Export van mest biedt, aldus de bewindsman, geen belasting voor het milieu in ons land. Daar staat tegenover dat er een strenge kontrole nodig zal zijn. De minister houdt vast aan de totaalopbrengst van 43,5 miljoen gulden omdat met dat bedrag een aantal noodzakelijke voorzieningen moeten worden gefi nancierd. Het gaat om apparaats kosten (kontrole, boekhouding) en infrastrukturele voorzieningen zoals een centrale opslag en be- en verwer kingsinstallaties voor de mestover schotten. teit moeten komen om het fourage- ren van de ganzen optimaal te doen zijn. Er dient ook duidelijkheid te ko men over het vogelweidebeheer, ve- getatiebeheer en ganzenbeheer. Voorts dient er in het reservaatsgebied voldoende rust te zijn in de maanden februari en maart. Daarnaast zou het beheer in de Kapelse Moer mede moe ten worden afgestemd op het ganzen beheer. Op korte termijn dient een beheersplan te worden opgesteld, ook met de Wildbeheereenheden "Kapel- Ie" en "Reimerswaal" met goede af spraken over de bejaging. Tevens dient het jachtbeleid van de Stichting het Zeeuws Landschap ingepast of aangepast te worden in het wildbe- heersplan. Bij realisering van Kapel- Ie en Yerseke Moer tot medefourageergebieden dient in het beheersplan eveneens een verja- gingsplan opgenomen te worden van ganzen voor de met "landbouw" bestemde percelen. Tenslotte dient er om dit alles te bereiken een goed over leg te zijn tussen natuurbescher mingsinstanties, de georganiseerde landbouw en de georganiseerde ja gers, aldus de heer Remijnse. De Commissie Toelating Bestrij dingsmiddelen heeft in haar laatste vergadering besloten de toelating van het insekticide Kilval (vamidothion) 6068 N voor te dragen voor verlen ging met drie jaar. Hij voerde dit overleg samen met de staatssekretaris van Ekonomische Zaken. Onderwerp van overleg was de lastenverlichting voor zelfstandi gen zonder personeel. Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf in de landbouw was in '83/'84 ƒ71.000. In de sektor glastuinbouw bedroeg het gemiddel de gezinsinkomen uit bedrijf in 1983 ƒ63.500. Minister Braks gaat ervan uit dat de sedert 1980 ingezette opgaande lijn in de ontwikkeling van agrarische in komens zich zal doorzetten. De ge ringe teruggang in het afgelopen jaar is volgens hem incidenteel et} vooral te wijten aan de tegenvallende op brengsten van een aantal akker- bouwprodukten. Uit de evaluatie van de eenmalige uitkering blijkt verder dat de deelne mers vrijwel gelijk zijn verdeeld over kleine, middelgrote en grote bedrij ven. Het zijn vooral oudere zelfstan digen die hebben deelgenomen. Ook de startende ondernemers waren flink vertegenwoordigd en daarbij vooral starters met grote bedrijven. In de verwachting aanspraak te kun nen maken op de negatieve aanslag in de WIR zijn in de koöperatieve agrarische sektor de afgelopen jaren een aantal samenwerkings- en sane ringsoperaties opgezet. Van de ƒ105 miljoen die beschikbaar komen in het kader van de afschaffing van de ze negatieve aanslag wil minister Braks daarom in overleg met het be drijfsleven aan dit soort situaties ƒ25 miljoen besteden. Een aantal studenten van de Rijks Hogere School voor Tuin- en Land schapsinrichting (RHSTL) te Bos koop zal in de periode van 18 tot en met 27 maart een onderzoek doen naar de problemen waarmee ruilver kavelingen gepaard gaan. Dit onder zoek gaat plaatsvinden onder Op 1 maart 1986 is een deel van de gewijzigde Wet en van hei Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 in wer king getreden. Het betreft onder meer de onderdelen rond het provinciaal ruimtelijk beleid (streekplannen), de procedure van de planologische kern beslissing en de aanwijzingsbevoegd heid van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orde ning en Milieubeheer. Het onderdeel over het gemeentelijk planologisch beleid, zoals de bepalingen over bestemmingsplannen en de daaraan gekoppelde vergunningen en vrijstel lingsmogelijkheden, zal per 1 juli aan staande in werking treden. De invoeringsbegeleiding van de nieuwe regelgeving is inmiddels van start ge gaan. Via gerichte kursussen, maar ook met behulp van voorlichting zul len alle relevante doelgroepen op de hoogte worden gebracht van deze nieuwe regelgeving. Walchenaren die hiermee te maken hebben. Zij willen d.m.v. dit onderzoek in zicht krijgen in de verschillende fak- toren die bij een ruilverkaveling van belang zijn (belangen van landbouw, natuur en rekreatie bijv.). De studie heeft een algemeen karak ter en Walcheren is uitgekozen omdat daar toevallig een herverkaveling op gang is gebracht. Mensen die de stu denten te woord staan behoeven er dus geen vrees voor te hebben dat hun antwoorden van invloed zijn op de ruilverkavelingsprocedure op Walche ren. Behalve bewoners zullen ook per sonen en instanties die met planning en uitvoering te maken hebben om in formatie verzocht worden. Werkgroep Noordzee wil verbod op dumpen mest in Noordzee De werkgroep Noordzee wil een ver bod van dumping van meststoffen in de Noordzee. In een brief aan de Tweede Kamer heeft de milieuorga nisatie er bij de frakties op aange drongen zich bij de behandeling van de Meststoffenwet uit te spreken voor een dergelijk verbod. Minister Winsemius (VRÓM) heeft maandag avond in Sleen gezegd dat voor een oplossing van het meststoffenpro- bleem alle mogelijkheden moeten worden bekeken, ook wat de effek- ten zijn van dumping in de Noordzee. Vrijdag 14 maart 1986 11

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11