'Doorgaan met verbeteren produktieomstandigheden' Provinciale Raad stemt in met voorstel Voorbereidingsschema Landinrichting Fruitteler C. Dekker uit Zaamslag wint Veiligheidswedstrijd Drs. R. Barbé bij installatie ruilverkavelingskommissie West Zeeuws- Vlaanderen: Winnaar C. Dekker Op donderdag 27 februari jl. is in hotel 'De Eenhoorn' te Oostburg, door Gedeputeerde drs. R. Barbé, de ruilverkavelingskommissie West Zeeuws-Vlaanderen officieel geïnstalleerd. Dit betekent voor de streek, de start van een ruilverkaveling met een administratief karakter, voor het blok Oostburg-Sluis-Zuidzande en Draaiburg. De leden van de ruil verkavelingskommissie zijn de heren J. Ramondt (CBTB) (voorzitter), E. Wijffels (NCB) en C.J. Almekinders (ZLM) met als adviseurs toe gevoegd de heren J. du Fossé, wethouder van Sluis, namens de 3 ge meenten in West Zeeuws-Vlaanderen en L. d'Hoore, die de natuurbelangen vertegenwoordigt. Deze kommissie kan met een wij ze van verkavelen beginnen die uniek genoemd mag worden voor Ne derland. In de vergadering van de Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikke ling in de Landbouw in Zeeland, gehouden op 13 februari 1986 in het Landbouwcentrum in Zeeland, werd het rapport besproken van een onderzoek verricht door de KNBTB, over jeugdwerkloosheid in agra rische gezinnen. Via een enquête werd onder meer onderzocht hoe veel van de agrarische jongeren voorkeur geven aan een baan binnen de landbouw. Als duidelijk knelpunt kwam naar voren dat enerzijds op veel, vooral intensieve, agrarische bedrijven de werkdruk te groot is, terwijl anderzijds veel agrarische jongeren werkloos zijn. De Ge westelijke Raad van het Landbouwschap onderzoekt momenteel of dit knelpunt door middel van het met overheidssubsidie realiseren van kombinatiebanen, deels kan worden opgelost. Gedeputeerde Barbé memoreerde, dat de ruilverkaveling in West Zeeuws- Vlaanderen moeizaam tot stand is ge komen. De landbouworganisaties in de regio, hebben na konsultatie van hun leden de stap tot een aanvraag al genomen in 78. Na de officiële aan vraag in '79 door de Z.L.O.'s bleek al snel dat een verkaveling voor ge heel West Zeeuws-Vlaanderen een moeilijke zaak zou worden, ten eer ste gezien de oppervlakte en ten twee de door de bezuinigingen bij de rijksoverheid. Na indeling evenwel van het gebied in blokken en dankzij de mogelijkheid die geschapen werd om binnen de landinrichtingswet, een verkaveling te realiseren met een ad ministratief karakter, kon in begin '85 het blok Oostburg-Sluis-Zuidzande en Draaiburg op het voorbereidingssche ma geplaatst worden. Konkurrentiekracht Ondanks de overschottenproblema- tiek in de landbouw en de diskussie binnen het provinciaal bestuur daar over, zei gedeputeerde Barbé, dat het noodzakelijk is door te gaan met wer ken die de produktieomstandigheden kunnen verbeteren. 'Het ZW- kleigebied is een goed en belangrijk agrarisch gebied en we zullen alles moeten doen de konkurrentie kracht van dit gebied te vergroten'. De pro vincie Zeeland heeft bij de CCC in to taal 44.000 ha aangemeld voor verkaveling, 33.000 ha verkaveling met een administratief karakter en 11.000 ha voor integrale landinrich ting. Om dit alles te realiseren voor spelde de heer J. Brinkman, die namens het KNLC zitting heeft in de Centrale Cultuurtechnische Commis sie, zal nog een pittige diskussie met de CCC gevoerd moeten worden, dit ondanks het feit dat de provincie Zee land de enige provincie in Nederland is die ruilverkaveling met een admi nistratief karakter heeft aangemeld. Volgens hem is het belangrijk, dat op deze manier, buiten om kaart 9 van het struktuurschema landinrichting een bijdrage geleverd kan worden aan de verbetering van de konkurrentie- positie en de werkomstandigheden. Ir. H.A. Okma, inspekteur landin richting, zei te verwachten dat dit ge bied geen problemen opleveren zal, wat betreft de verschillende planolo gische funkties; het ene vult het an dere goed aan. De landbouwfunkties kunnen hier goed uitgevoerd worden zonder aantasting van de natuurwe tenschappelijke funkties. Hij wees op deze belangrijke zaken bij deze ver kaveling: le opheffing van de knel punten, 2e instandhouding van de natuurwaarden, met misschien iets in de landschapssfeer en ten 3e dit alles binnen een bedrag van ƒ1000,/ha rijksbijdrage. Druk De rode draad moet snelheid en kwa liteit zijn. Hij sprak de hoop uit dat de ruimte die ieder jaar bestaat voor een verkaveling met administratief karakter (5000 ha) dit jaar aangevuld kan worden met de 2000 ha, die over is van het vorig jaar. 'Mede gezien het inhaal effekt, dat de provincie nastreeft, zal de nodige druk op de minister noodzakelijk zijn'. De direkteur van het kadaster, de heer P. van der Molen wees erop dat het van belang is dat de Kommissie zorg vuldig werkt, zodat de stemming met vertrouwen tegemoet kan worden ge zien. Namens de 3 ZLO's sprak de heer Sanderse. Een ruilverkaveling is voor West Zeeuws-Vlaanderen van zeer groot belang, zeker nu de akker bouw op zodanig punt is gekomen dat men zich stilstand niet kan veroorlo ven. 'We staan voor grote veranderin gen met belangrijke wijzigingen in het bouwplan. Innovatie en optimale in- frastruktuur zijn van levensbelang'. Voorzitter J. Ramondt tenslotte sprak namens de mede kommissieleden dank uit voor de benoeming. Hij merkte verder op dat vergeleken met een integrale landinrichting een een voudige verkaveling zal zijn. De wa terlopen en wegen zijn goed, het aksent ligt dan ook bij kavelruil. Hij zei te hopen alles te kunnen realise ren in 5 jaar. De Provinciale Raad stemde in met het Ontwerp-Statenvoorstel Voorbe reidingsschema Landinrichting 1986. Als ruilverkaveling is het blok Aar denburg in het voorstel opgenomen en als ruilverkavelingen met admi nistratief karakter de blokken Breskens-Zuidzande, St.Philipsland en Schoondijke. De vaststelling van het voorbereidingsschema vindt plaats door de minister van Land bouw en Visserij, op voordracht van de Centrale Landinrichtingskom missie. Groente-afzet De Werkgroep Groente- afzetstruktuur, een werkgroep van de Provinciale Raad die zich bezint op de problematiek rond de afzet van de Zeeuwse groenteproduktie, onder zoekt momenteel welke veiling de meest gunstige kondities heeft voor een efficiënte en rendabele afzet van groenten uit onze provincie. In de ver gadering werd duidelijk dat de Cen trale Tuinbouwveiling Zeeland (C.V.Z.) zich zeker niet als doel heeft gesteld de gehele Zeeuwse groente veen. Zes prijzen van elk ƒ100, kwamen in het bezit van F. v.d. Steen uit Mierlo, G. v.d. Laar uit Someren, P. Steffens uit Nieuw- Schoonebeek, E.J. Dijk uit Le- merlerveld, P. Monsma uit Enge- lum en J. Roberts uit Sittard. afzet naar zich toe te trekken. De C.V.Z. wil veeleer een rol spelen in de serviceverlening en bemiddeling, met daarnaast eventueel de mogelijk heid de veilingklok te koppelen aan die van andere, meer specifieke groen teveilingen. Momenteel is deze veiling niet in staat een goede prijsvorming voor groenteprodukten te garande ren. De groenteveilingen in Baren- drecht en Breda liggen het meest voor de hand als afzetpunt voor het Zeeuwse produkt. Aangezien er een duidelijke voorkeur bestaat de afzet op één veiling te koncentreren, wil de Werkgroep binnenkort met een ge richt advies voor de Zeeuwse groen teteler naar buiten treden. Struktuurnota Door een ambtelijke werkgroep wordt een nieuwe Provinciale Struk tuurnota voorbereid, welke eind dit jaar door de Provinciale Raad zal worden uitgebracht. De nota zal in opzet verschillen met de al eerder uit gebrachte struktuurnota's. De nota zal meer gericht zijn op het aangeven van de knelpunten, die zich voordoen binnen de Landbouw in Zeeland, met daarnaast uitgebreide aandacht voor handel en industrie en moet een bruikbaar instrument zijn voor toe komstig beleid. Data Base Door de heren Van der Krogt en Van der Maas, werd in de vergadering uit leg gegeven over een nieuw ingevoerd automatiseringssysteem bij de staf van de direkteur Landbouw en Voed selvoorziening, de zgn. Agrarische Date Base (A.D.B.). Dit A.D.B.- systeem, in de loop van 1985 in Zee land ingevoerd, bevat een grote hoe veelheid gegevens, waarvan de adres- en bedrijfsgegevens van alle in Zee land geregistreerde landbouwbedrij ven de belangrijkste zijn. Door dit systeem zijn alle adresseringswerk- zamheden en een groot deel van de or ganisatie van de landbouwtelling op een moderne, geautomatiseerde wij ze uit te voeren. Met de in een com puter opgeslagen landbouwtellingsgegevens is veel on derzoekswerk mogelijk, b.v. t.b.v. ruilverkavelingen. Ook de uitvoering en bewerking van diverse regelingen zullen in de nabije toekomst met dit systeem geautomatiseerd worden uit gevoerd. Als vervolgprojekt zal bin nenkort ook de financiële administratie worden geautoma tiseerd. Met nadruk werd erop gewezen, dat de in het A.D.B.-systeem opgeslagen persoonlijke gegevens alleen voor in tern gebruik zijn bedoeld en be schermd zijn tegen oneigenlijk gebruik door derden. In den lande wordt verder nog gewerkt aan de op zet van een geautomatiseerde bedrijfs- ekonomische advisering. Ook andere vaktechnische begeleidingssystemen zijn in bewerking, hierbij worden de Takorganisaties nauw betrokken. In de vergadering werd ten slotte me degedeeld dat voorgesteld zal worden om, in navolging van Noord-Brabant, in september '86 in Goes te starten met een M.A.S.-opleiding voor vol wassenen. De veiligheidswedstrijd van het Landbouwschap die georganiseerd werd ter gelegenheid van de Land bouw RAI is gewonnen door fruit teler C. Dekker (43) uit Zaamslag. Hij is winnaar geworden van de. hoofdprijs van ƒ500,die hem inmiddels in de vorm van een che que door de Gewestelijke Raad van het Landbouwschap in Goes is toegezonden. Mevrouw Dekker zei blij verrast te zijn met de prijs. 'Heel leuk. Mijn man heeft er trouwens nog nooit eerder aan meegedaan. Hij had er ook eerst geen zin in, maar een vriend van ons haalde hem over toch maar mee te doen. Dat was bij de veiligheidsstand van het Landbouwsschap op de RAL Hij vond het niet zo moeilijk, zei zijn vrouw van hem begrepen te hebben. Ruim 7000 deelnemers hebben het wedstrijdformulier ingevuld, waarvan 5000 tijdens de RAI, ter- wijl de overige via de postbus bin nen kwamen nadat het formulier in de landbouwpers was ver schenen. De twee prijzen van ƒ250,gin gen naar mevrouw A. de Boer- Rentenaar uit Sybekarspel en de heer B. Heemskerk uit Amstel- Zo was het formulier van de veiligheidswedstrijd juist ingevuld: de zeven onveilige of gevaarlijke situaties zijn met zwarte stippen aangegeven. De wedstrijd bleek moeilijker te zijn dan 2 jaar geleden. Bleek toen uit een steekproef dat bijna de helft van de deelnemers erin slaagde om het formulier foutloos in te vullen, nu lukte dit slechts één op de vijf deelnemers. De meeste fouten werden gemaakt bij de situaties 4, 9 en 10. In situatie 4 is weliswaar een zitje op het spatbord aanwezig, echter over het algemeen wordt altijd afgeraden om kinderen mee te nemen op landbouw voertuigen. Situatie 9 betekent zonder meer een ongezonde situatie voor de rug: trillingen op een oude panzitting. De man in situatie 10 moet weliswaar een flinke last tillen, maar doet dit op een korrekte wijze, door de knieën en met rechte rug. Vrijdag 7 maart 1986 6

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 6