Wat betekent opheffing vrijwillig ziekenfonds voor U? Ministerraad komt tegemoet aan wens Landbouwschap bij bijstand zelfstandigen Monetaire Compenserende Bedragen (MCB's) hebben prijsopstuwend effekt Veel belangstelling voor informatiebijeenkomst ruilverkaveling Woensdrecht In handelsverkeer binnen EG Het vrijwillig ziekenfonds wordt opgeheven. Dat zal per 1 april a.s. het geval zijn. In dit overzicht worden de belangrijkste veranderingen op een rij gezet. Wij adviseren daarbij in alle gevallen kontakt op te nemen met uw organisatie voordat u tot een definitieve beslissing komt. Bovendien is het van belang om alle mogelijkheden rustig te vergelij ken. Wanneer nodig, heeft u tot uiterlijk 1 augustus de tijd om een definitieve beslissing te nemen. Opheffing vrijwillig ziekenfonds De volgende groepen mensen die op dit moment vrijwillig verzekerd zijn bij het vrijwillig ziekenfonds gaan over naar de partikuliere verze keraars: - zelfstandigen - ambtenaren - bejaarden met een inkomen boven huidige premiereduktiegrens (ƒ33.950 per jaar) - uitkeringsgerechtigden (AAW met minstens 45% arbeidsongeschiktheid, AWW, ABW, BBH etc.) met een in komen boven de loongrens (ƒ48.500). Deze mensen kunnen kiezen tussen het verplichte ziekenfonds en de par tikuliere verzekeraars. Al deze mensen, die uit het vrijwillig ziekenfonds moeten, hebben recht op een door de regering vastgesteld stan daardpakket. Dit pakket moet door alle verzekeraars worden aangeboden en iedereen die voor dit pakket kiets moet door de verzekeraar zondermeer geaccepteerd worden. Het standaard pakket is ongeveer vergelijkbaar met het huidige ziekenfondspakket. Hier en daar zijn enkele dingen gewijzigd, maar per saldo komen de pakketten in redelijke mate overeen. Ook de premie van het standaardpak ket is vastgesteld. Deze bedraagt 135 gulden per maand voor volwassenen. Voor kinderen moet de helft van de ze premie worden betaald. Er is voor maximaal 2 kinderen tot 16 jaar pre mie verschuldigd. In de toekomst wordt deze prijs wel aangepast aan de algemene kostenontwikkeling in de gezondheidszorg. Het staat partikuliere verzekeraars natuurlijk vrij om naast het stan daardpakket ook andere pakketten aan te bieden. Daar horen dan ook weer andere premies bij. De verzeke raar mag ten aanzien van de accepta tie van mensen van die pakketten de regels hanteren die men normaal ook hanteert. Het is dus voor zelfstandi gen van belang om de verschillende mogelijkheden goed naast elkaar te zetten, te vergelijken en dan konklu- sies te trekken. De partikuliere verzekeraars zijn ver plicht om het standaardpakket met de bijbehorende premie voor alle over komende zelfstandigen tot 1 augustus 1986 zonder selektie of toetredingsei sen aan te bieden. Tot die datum geldt de zogenaamde acceptatieplicht. Men heeft tot die datum dan ook alle vrij heid van keuze voor wat betreft wel ke verzekeringsmaatschappij en welk pakket men kiest. Andere voorstellin gen van zaken zijn op dit punt on juist. Dat maakt een weloverwogen keuze goed mogelijk. Kiest men voor het standaardpakket met de bijbeho rende premie in de periode tussen 1 april en 1 augustus, dan moet men daarop bij alle maatschappijen geac cepteerd worden en vindt premiehef fing, maar ook vergoeding van eventuele medische kosten door de nieuwe verzekeraar, plaats met terug werkende kracht tot 1 april van dit jaar. Wanneer de situatie zich voordoet dat men voor 1 april nog geen definitie ve keuze heeft gemaakt, dan stopt wel de vrijwillige ziekenfondsverzekering per april, maar dat heeft tot 1 augus tus voor de belanghebbenden geen na delige gevolgen. In de toekomst is het zo, dat de ver zekeraars verplicht blijven om het standaardpakket aan te bieden aan de nieuwe gevallen. Daaronder verstaan we mensen die de komende jaren voor het eerst in de situatie terechtkomen dat ze normaal gesproken van het vrijwillig ziekenfonds (meestal met premiereduktie) gebruik zouden heb ben gemaakt. Zij hoeven dat echter niet meer te doen voor 135 gulden en de bijbehorende kinderpremies. En het blijft zo dat men dan een totaal aanbod krijgt voorgeschoteld. Er geldt in die situaties wel een accepta tieplicht ten aanzien van het stan daardpakket. Wij adviseren nieuwe gevallen tot 1 april zich in ieder geval bij een zieken fonds als vrijwillig verzekerde aan te melden. Men heeft dan per 1 april recht op het standaardpakket tegen 135 gulden. Men moet er overigens goed op let ten dat de nieuwe partikuliere verze kering ingaat per 1 april. Dat geldt voor alle afsluitingen van degenen die overgaan vanuit het vrijwillig zieken fonds. Dus ook degenen die vanwe ge de opheffing reeds een nieuwe verzekering hebben afgesloten vóór 1 april moeten goed nagaan, of de in gangsdatum die men is overeengeko men exakt 1 april is. Want anders verspeelt men het recht op de premie van 135 gulden. Mochten er mensen zijn die een andere ingangsdatum dan 1 april hebben, dan moet men kon- takt opnemen met het betreffende zie- kenfonds en de partikuliere verzekeraar om de datum te wijzigen in 1 april. Staatssekretaris Van der Reijden heeft bij alle betrokkenen er op aangedrongen hieraan mee te werken. Samengevat heeft elke thans vrijwil lig verzekerde de volledige vrijheid om een keuze te maken van verzeke raars en verzekeringspakket. Tot 1 augustus is het overal mogelijk om voor 135 gulden van het standaard pakket gebruik te maken. Men moet u accepteren. Men kan echter ook van een ander aanbod gebruik maken te gen een bijbehorend tarief en met toe- tredingskriteria. Kompensatieregeling Een voor veel zelfstandigen van be lang zijnde faktor is het verdwijnen van de premiereduktieregeling in de vrijwillige verzekering. Er komt ech ter een zogenaamde kompensatierege ling, die voor wat z'n financiële effekt betreft overeenkomt met de huidige reduktieregeling. De kompensatiere geling legt een relatie tussen de pre mie van het standaardpakket, het bedrijfsinkomen en de gereduceerde premie die betaald had moeten wor den bij het vrijwillig ziekenfonds in dien dat was blijven bestaan. De inkomensgrenzen die men gaat han teren sluiten aan bij de huidige reduk- tiegrenzen. Eventuele premieverzwaringen worden dus vol ledig gekompenseerd. Overigens komt men ook voor kom- pensatie in aanmerking wanneer men een ander pakket kiest dan het stan daardpakket. Ook wanneer men al partikulier verzekerd was. Voorwaar den voor het verkrijgen van reduktie en de hoogte van de reduktie zijn wel gerelateerd aan de situatie van het standaardpakket. De kompensatieregeling wordt door het Ministerie van Ekonomische Za ken in samenwerking met de partiku liere verzekeraars uitgevoerd. In ieder geval op een zodanige manier, dat zelfstandigen een gereduceerde pre mie kunnen betalen. Dat zal op basis van (voorlopige) financiële cijfers van het vorig jaar, bij voorkeur met be hulp van de aangifte inkomstenbelas ting. Daarom zullen de betalingsseizoenen voor de premies waarschijnlijk steeds per 1 juli ingaan. Indien nodig kan achteraf verreke ning plaatsvinden, wanneer een defi nitieve vaststelling van het fiskaal onzuivere inkomen heeft kunnen plaatsvinden. De kompensatieregeling is struktureel en heeft financieel een open eind. Dat betekent dat ook nieuwe gevallen in de toekomst voor deze regeling in aanmerking kunnen komen en dat er per jaar op voorhand geen beperking in het aantal ligt. Bejaarden De bejaarden die nu in de bejaarden ziekenfondsverzekering zitten en de bejaarden die nu gebruik maken van de reduktieregeling van het vrijwillig ziekenfonds gaan blijvend over naar het verplichte ziekenfonds. Bejaarden in het vrijwillig ziekenfonds boven de reduktiegrens (ƒ33.950 voor gehuw den) gaan over naar de partikuliere verzekeraars. De bejaarden gaan in het verplichte ziekenfonds 2,9% over hun AOW- pensioen en 9,6% over het overig in komen aan premie betalen. In de toekomst moet het zo worden dat iedere bejaarde in de verzekering blijft, waar hij/zij ook zat voor het 65e jaar. A.A.W. en A.W.W. Zelfstandigen die gebruik maken van een AAW- (minstens 45% arbeidson geschikt), A.W.W. of andere uitke ring gaan vallen onder het verplichte ziekenfonds. Ook wanneer men nu partikulier verzekerd is. Dit houdt in dat A.A.W.'ers die minder dan 45% arbeidsongeschikt zijn in de partiku liere verzekering blijven. Zoals eerder gezegd, kunnen diegenen die boven de loongrens zitten (ƒ48.500) kiezen tus sen het verplichte ziekenfonds of de partikuliere verzekeraars. Deze groep mensen en nieuwe geval len kunnen dit gedurende de eerstvol gende drie jaar doen. Men moet daarvoor wel ontheffing vragen bij een ziekenfonds in de woonplaats. De uitkeringsgerechtigden in het ver plichte ziekenfonds betalen premie over de uitkering. Andere inkomsten blijven buiten de premieheffing, be halve inkomsten uit loondienst. Voor veel mensen in deze situatie is het van belang om de twee mogelijkheden goed naast elkaar te zetten. Sociaal sekretarissen 3 C.L.O. De ministerraad is vrijdag 28 februari j.l. akkoord gegaan met een wijziging in de bijstandsverlening aan (oudere) zelfstandigen. De wij ziging wordt opgenomen in het nieuwe bijstandsbesluit, dat in de plaats komt van de Rijksgroepregeling oudere zelfstandigen (ROZ) en de Rijksgroepregeling Zelfstandigen (RZ). De regering is onder meer te gemoet gekomen aan de wens van het Landbouwschap om bij de bijstandsverlening aan zelfstandigen en voor de waardering van land bouwgrond uit te gaan van de waarde in verpachte staat. Staatssekretaris De Graaf van Socia le Zaken en Werkgelegenheid heeft lange tijd onder protest van het Land bouwschap vastgehouden aan de vrije verkeerswaarde van de landbouw grond bij de toekenning van bijstand aan zelfstandigen. Hiervoor in de plaats is nu de waarde in verpachte staat gekomen. In de huidige regeling is geen maxi mum aangegeven voor een RZ-lening. In de praktijk wordt ƒ250.000,ech ter als maximum aangehouden. In het nu door het kabinet vastgestelde besluit wordt de grens bij ƒ200.000, gelegd. Het Landbouwschap betreurt dat het kabinet hiermee niet aansluit bij de geldende praktijk. In de nieuwe regeling worden strak kere normen aangegeven voor het in komensniveau en het rentepercentage van de lening. Daarnaast is er een mo gelijkheid om aan het begin van de le ningperiode een kwijtschelding van de lening te krijgen ter grootte van het .verschil tussen het behaalde inkomen en de bijstandsnorm gedurende een jaar. In de twee jaren daarna kan er rentevermindering verkregen worden ter grootte van het verschil tussen het behaalde inkomen en de bijstands normen. Ook is het mogelijk om bijstand te verkrijgen voor levensonderhoud. Hiervoor gelden geen terugbetalings verplichtingen. Deze vorm van bijstand wordt alleen verleend als het eigen vermogen (privé- en bedrijfsver mogen) niet meer bedraagt dan ƒ250.000,of indien het vermogen tussen de ƒ75.700,en de ƒ250.000,ligt, niet minder is dan 30 procent van het geïnvesteerde vermogen. In de speciale regeling voor oudere zelfstandigen is een afwijkende ver mogensgrens van ƒ174.100,opge nomen. Als het eigen vermogen boven deze grenzen ligt, is het in het nieuwe besluit mogelijk om deze bijstand als lening aan te gaan zonder dat gedu rende de bijstandsperiode rente in re kening wordt gebracht. In het besluit van de ministerraad is de leeftijdsgrens in de regeling voor oudere zelfstandigen omlaag gegaan van 58 jaar naar 55 jaar. Ook het ba sisinkomen dat eerst zelf verdiend moet worden voordat men in aanmer king komt voor een aanvulling van het inkomen, is verlaagd van ƒ15.000,naar ƒ10.000,De hui dige periode van vijf jaar, waarin iemand als zelfstandige werkzaam moet zijn geweest voordat hij in aan merking komt voor de regeling, is met vijf jaar uitgebreid tot 10 jaar. In de kommissie die de gemeenten ad viseren over de bijstandsaanvragen van zelfstandigen is het mogelijk voor de centrale landbouworganisaties een vertegenwoordiger te benoemen. De nieuwe regeling voorziet tevens in een versnelde afwikkeling van de bijstandsaanvragen. Het stelsel van monetaire compense rende bedragen (mcb's) - heffingen en toeslagen aan de binnengrenzen van de EG in het agrarisch handelsverkeer - heeft belangrijke gevolgen gehad voor de produktie en konsumptie. Vooral in West-Duitsland is de pro duktie erdoor gestimuleerd. De mcb's hebben voor een opwaartse druk op de landbouwprijzen gezorgd, en ze zullen dat in de nabije toekomst blij ven doen. Dat blijkt uit een dezer dagen versche nen studie van het Landbouw Ekono- misch Instituut (LEI) 1). In de studie zijn de gevolgen onder zocht van het langdurig bestaan van de mcb's voor de landbouwprijzen, de produktie, de vraag en voor de handelsbalans. Het LEI komt tot de konklusie dat het handhaven van eenmaal ingestel de mcb's voor een periode langer dan enkele kwartalen niet is te motiveren omdat dan de effekten van wissel koersveranderingen op de landbouw inmiddels volledig zijn uitgewerkt. De mcb's hebben voor een opwaartse druk op de landbouwprijzen gezorgd, met alle produktie- en konsumptie- effekten van dien. Deze opwaartse druk kwam voort uit de snelle af braak van negatieve mcb's in landen met een zwakke valuta, zonder gelijk tijdige afbraak van positieve mcb's in andere landen. Ook het nieuwe systeem voor de af braak van mcb's, waartoe de Mi nisterraad in maart 1984 heeft besloten, doet aan dit effekt niets af, zegt het LEL Het risiko van een op waartse druk op de landbouwprijzen is blijven bestaan. Nu de onevenwich tigheid in de wisselkoersverhoudingen tussen de Europese valuta recent weer sterk is toegenomen, is een tendens naar prijsstijgingen weer te verwach- Voor de maandag 3 maart jl. door de 3 CLO's georganiseerde bijeenkomst te Woensdrecht die bedoeld was om te peilen in hoeverre er in het gebied Woensdrecht en Ossendrecht belang stelling bestaat voor een ruilverkave ling bestond erg veel belangstelling. De zaal van café Polderzicht was met ca. 160 belangstellenden meer dan vol. De heren L. Vollebregt, hoofd Dienst Grondgebruik van de NCB en J. Markusse, hoofd SEV van de ZLM, hielden er een inleiding over de ruilverkavelingswet en over de bete ten. Vanuit ekonomisch gezichtspunt is het van belang wisselkoersverande ringen veel sneller dan in het verleden door te laten werken in de nationale landbouwprijzen. 1) 'Monetaire Compenserende Bedra gen'. Bestellen door overschrijving van 11op gironummer 41.22.35 van het LEI, onder vermelding van: 'Zend Med. 338'. kenis van de ruilverkaveling voor de boer. Uit de gedachtenwisseling die daarop volgde kon worden gekonkludeerd, dat de meeste aanwezigen zich voor alsnog wat afwachtend opstelden te genover een ruilverkaveling. De afdelingsbesturen van de 3 CLO's zul len binnenkort opnieuw overleg voe ren over de mogelijkheden van een ruilverkaveling. In de streek Woens- drecht/Ossendrecht spelen verschil lende problemen die een herbezinning over de indeling van dit gebied recht vaardigen. Zo dient tijdig te worden ingespeeld op de op middellange ter mijn aan te leggen Zoomweg. Bij de herinrichting kunnen verschillende vormen van ruilverkaveling worden toegepast zoals een aanpassingsverka veling, een administratieve verkave ling en een 'gewone' ruilverkaveling. Nader onderzoek en overleg is nodig om te kunnen bepalen welke verka veling voor dit gebied eventueel het meest geschikt is. Vrijdag 7 maart 1986 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5