CVZ: "Afzetorganisatie groenten zeker geen achterhaald station" Onhoudbare toestand dreigt Uitrijverbod gaat door Veiling klok Walcheren staat definitief stil In reaktie op ingezonden brief Don: Eerste tomaten De vergadering van het dagelijks bestuur van het KNLC op 4 maart j.l. had het karakter van een voorzittersoverleg en werd te Zwolle ge houden. Dat laatste om praktische reden; dezelfde dag werd n.l. de grote demonstratieve bijeenkomst van 17 gewestelijke landbouwor ganisaties te Hoogeveen gehouden. Het dagelijks bestuur zag in die manifestatie het bewijs dat vele bedrijfsgenoten aanvoelen dat er een onhoudbare toestand gaat ontstaan: sterk inkomensverlagende EG- voorstellen en dito kostenverhogende nationale beperkingen. Hope lijk verstaat de Nederlandse overheid dit en andere signalen van deze soort. "In Zeeland kan wel degelijk een afzetorganisatie voor groenten zijp. Dat is bepaald geen achterhaald station. Wanneer er een krachtige vei ling in de direkte omgeving is, dan zal dat stimulerend werken op teelt en afzet en wanneer dat ontbreekt zullen er wel enkele grote tuinders in Zeeland overblijven en die zullen zich best kunnen vinden op de veiling ZHZ. Maar op een afstand van 80 tot 100 km van een veiling kun je een teeltontwikkeling wel vergeten". Dit schrijft het bestuur van de Centrale Tuinbouw Veiling Zeeland de CVZ in haar laatstver schenen mededelingenblad naar aanleiding van het ingezonden stuk van de oud-direkteur van de Walcherse veiling de heer A. Don in het ZLM blad van 28 februari jl. Aan de vooravond van de Kamerbe handeling van de mestmaatregelen be nadrukte het dagelijks bestuur nog eens de voornaamste eisen: geen uit- rijverbod met bijbehorende investe ringen, eerst meer geld van de overheid en-krachtdadig onderzoek naar oplossingen. In een overschot- tenheffing moeten verschillen en vrijstellingen gaan gelden, b.v. naar mestsoort, kwaliteit, bestemming; er moet een stimulans voor particulier initiatief in liggen, waarbij de zwakste bedrijven niet het zwaarst moeten worden belast. EG-beleid Het dagelijks bestuur nam met zorg kennis van de verschillen in belangen en posities die bij het eerste ministe- roverleg over de prijzen 1986/87 ble ken. Helaas is Brussel nogg niet bereid om de nodige middelen in te zetten voor een schonere markt en be tere vooruitzichten voor de Europe se boeren. Van hen kan begrip worden gevraagd voor de werkelijke marktsituatie, maar dan behoren bij ongunstig aangepast prijs- en markt beleid ook begeleidende maatregelen die alternatieven mogelijk maken: voor de mensen, voor de grond, in het bouwplan en bij de afzet (beëindiging, bebossing, braak, nieuwe produkten en verwerking). Dat inmiddels beslui ten over het zetmeelbeleid zijn geno men en de evenwichtspremie voor aardappelzetmeel voorlopig wordt ge handhaafd, wilde het dagelijks De Nederlandse veehouders hoeven niet te rekenen op een uitstel van het uitrijverbod voor mest in de winter periode. Hoogstens zal binnen het voorgestelde tijdvak van 1 november tot 15 februari enige souplesse be tracht kunnen worden. Een nader on derzoek, dat deze week door minister Braks aan het Landbouwschap is toe gezegd, moet daarover uitsluitsel ge ven. Het uitrijverbod zal echter ongeacht de uitkomsten van het on derzoek, op 1 januari 1987 van kracht worden. Dat verklaarde minister Braks woensdag jl. in een mondeling overleg met de Vaste Kamercommis sies voor Landbouw en voor Milieu hygiëne. Ondanks enig gesputter gaven de Kamerleden er blijk van, in grote lijnen in te stemmen met de bestuur positief benaderen. Wat de graan voorstellen betreft werd de, ook onpraktische, verscherping van inleverings- en kwaliteitsregels van de hand gewezen. De graantelers zijn bereid grotere "medeverantwoordelijkheid" te aan vaarden; billijkheid (voor alle granen) en uitvoerbaarheid (geen contingen- tering) staan dan voorop; een braak regeling zou nog eens terdege bestudeerd moeten worden. Met betrekking tot de melk verwierp het dagelijks bestuur nogmaals een verdere korting op de melkquota. In dit verband werd "Den Haag" weer op het hart gebonden snel de schrijnen de gevallen van de superheffing af te handelen, en wel via een individuele beoordeling, de melkquota zijn er voor beschikbaar. FAGON Het dagelijks bestuur besprak de stand van zaken bij de oprichting van het beleggingsfonds in agrarisch on roerend goed. Het stemde in beginsel in met de ontworpen organisatiestruc tuur. De KNLC-organisaties brengen met enkele andere instellingen via een stichting oprichtingskapitaal bijeen; het KNLC kan zich later eventueel te rugtrekken. Met de bedoelde organi satorische opzet in de hand zal de commissie FAGON nu een aantal po tentiële beleggers gaan benaderen om financieel in het fonds zelf te gaan deelnemen. voorgestelde mestmaatregelen van Braks en Winsemius. Het overleg tussen de beide ontwik kelingen en de Kamercommissies was meer bedoeld als gedachtenwisseling dan als een overleg waaruit harde conclusies getrokken zouden moeten worden, zo maakte commissievoorzit ter Piet Blauw aan het begin van de vergadering duidelijk voor de in gro te getale op de tribune aanwezige vee houders. De echte standpuntbepaling zal pas volgende week plaats vinden in een plenaire Kamervergadering. Milde kritiek, zo konden de reacties van de diverse Kamerleden worden omschreven. Eensgezind was men in de vraag om een goed sector structuurplan. Zowel minister Braks als minister Winsemius konden daar in dit ingezonden stuk vraagt de heer Don zich af waarop een eerdere be wering is gebaseerd dat de CVZ voor de groenteafzet in Zeeland van belang kan zijn. Hij wijst daarbij op de twee grote veilingen Breda en Barendrecht. Vanuit Zeeland lopen vervoerslijnen naar deze veilingen, en wel met name naar ZHZ. Met Don's konstatering dat er in Zeeland geen afzetorganisa tie voor groenten kan zijn, is het bestuur van de CVZ het dus totaal on eens. Naar de mening van de CVZ kan men bij een veiling op grotere af stand een teeltontwikkeling wel ver geten. Het bestuur baseert dit op het feit dat in de direkte nabijheid van veilingen teelten tot bloei kunnen ko men zoals de groententeelt, de bloe menteelt en de fruitteelt. "Teelt en afzet zijn zo nauw met elkaar verbon den dat daar geen grote afstand tus sen kan liggen. Enkele Zeeuwse voorbeelden Zuid- Beveland, en vooral het oostelijk deel, is een belangrijk teeltcentrum van dubbele princessebonen. Men is er vroeg mee aan de markt en levert een kwaliteitsprodukt. De handel op de C.V.Z. zorgt er voor dat ze naar alle delen van het land gaan tegen prijzen die elke vergelijking met welk gebied dan ook, kunnen doorstaan. We kun nen de bonenteelt, zoals het nu ge beurt, vergeten wanneer de direkte begeleiding van een Zeeuws afzetcen- trum er niet meer is. Een ander voorbeeld: Slaan eerste paal voor hypermoderne veiling in Zeeland op 26 maart. De provincie Zeeland krijgt een nieu we groenten- en fruitveiling. De eer ste paal voor deze nieuwe hypermoderne veiling wordt geslagen óp 26 maart om 11.00 uur. Zeeland krijgt daarmee de één na grootste fruitveiling van ons land. Mogelijk zal de Centrale Tuinbouwveiling Zee land, CVZ, aansluiting zoeken door middel van gekoppelde veilingklok- ken met Geldermalsen, Nederlands grootste fruitveiling. mee instemmen, maar verzekerden te gelijkertijd dat de financiële invulling niet zal kunnen lijken op het struc tuurplan voor de glastuinbouw van enkele jaren geleden. Vooral Winse mius deed zijn best om uit te leggen dat de mestmaatregelen voor de vee houderij lang niet zo plotseling ko men als indertijd de gasprijsverhoging voor de tuinbouw. De volgens hem "geleidelijke aanpak met een zeer to lerant startniveau" is reeds een be scherming van de sector. Verschillende woordvoerders vroegen de bewindsleden om een verlaging van de overschotheffing voor bedrijven die zelf een goede oplossing hebben gevonden voor de mestafzet. Daarbij kan gedacht worden aan afzetcon tracten of export van de mest. Minis ter Braks voelt daar echter weinig voor. Hoogstens denkt hij aan een kleine verlaging. Volgens hem zou men op deze manier "de spoeling erg dun maken". Wel zegde hij een stu die toe naar de voor- en nadelen van een eventuele differentiatie in de heffing. In Zeeuws Vlaanderen wordt veel knolselderij geteeld. De afzet vindt plaats via de veiling in Breda. Het wordt gekoeld in onze cellen in Ter- neuzen. In en bij onze gebouwen wordt het afleveringsklaar gemaakt. Dat was eerst alleen schonen, maar nu ook reeds wassen en sealen. De be trokken telers zouden het kunnen ver geten indien ze voor dit alles naar Breda zouden moeten. Voor het vei- lingbestuur staat vast, dat de C.V.Z. samen met de betrokken telers, de taak heeft om vanuit dit Zeeuwse af- zetcentrum de afzet te begeleiden. De klok van de Walcherse veiling heeft in Middelburg vrijdag 28 fe bruari j.l. voor de laatste keer koper en verkoper bij elkaar gebracht. Met de aankoop van een kist waarin één exemplaar van alle soorten aange voerde produkten werd de Vlissingse groentenhandelaar A.C. Trimpe voor een bedrag van 457 gulden de laatste koper op de veiling. De Walcherse veiling is historie. On der de vele aanwëzigen die dë laatste afslag zeker niet wilden missen was de stemming gemengd; enerzijds droef heid omdat met de sluiting van de vei ling een vertrouwde plek en een centraal punt van ekonomische akti- viteit zal verdwijnen, anderzijds tevre denheid omdat de opheffing vooral voor de leden een financiële meeval ler betekent. Voorzitter M. Lorier deelde namelijk mee dat de veiling na aftrek van belastingen nog vier tot vijfhonderd duizend gulden over houdt. Dat geld zal onder de leden worden verdeeld. Lorier hierover: "Doordat wë op tijd hebben ingezien dat doorgaan geen zin had, hebben we de veiling voor leegbloeden be hoed." Van de onroerende goederen zijn inmiddels de gebouwen en het veilingterrein verkocht. Er zijn over de verkoop van het koelhuis nog on derhandelingen gaande. Lorier zei zeer tevreden te zijn over het feit dat de Barendrechtsë veiling de produkten uit Walcheren graag wil ontvangen. In de nieuwe situatie zal Daarbij zal voor bepaalde produkten zonder twijfel samengewerkt moeten worden met de veilingen te Baren drecht en Breda. Dat zoals de heer Don zegt. "De veiling geen doel", maar slechts middel om de hoogst mogelijke prijs voor de produkten te verwerven is aldus de C VZ een waar heid als een koe. "De praktijk heeft ook bewezen dat de centrumfunktie van een veiling enorm stimulerend werkt. Het bestuur van de C.V.Z. biedt vanuit die gedachte haar dien sten aan, ook voor de Zeeuwse groen te. Het is jammer dat het bestuur van de Walcherse veiling de lange termijn - visie van een groente-afzetcentrum in Zeeland niet deelt en op basis van een bestaande situatie korte termijn - adviezen heeft gegeven aan haar le den, die tot gevolg zullen hebben dat nog vele kleine groentetelers in Zee land er mee zullen stoppen". De eerste resultaten van hetgeen de C.V.Z. nastreeft wijzen er op dat er echter ook nieuwe mogelijkheden ko men. Daarop inspelen is onze taak", zo besluit de C.V.Z. haar reaktie op het ingezonden stuk van de heer Don. het best lukken. In dit verband uitte hij kritiek aan het adres van de direk- teur Lavo ir. W.L.A.G. Tacken die zich weinig positief had uitgelaten over de kwaliteit van de produkten uit het Walcherse". Uit de prijzen voor onze produkten in ZHZ valt in ieder geval zeker niet op te maken dat on ze produkten van een mindere kwali teit zijn. "Namens de kopers bedankte een toch wel bedroefde groentehandelaar K. Feijen voor de prettige manier van samenwerking op de veiling. Enige personeelsleden lie ten zich in woorden van gelijke strek king uit. Veilingmeester de heer A. Don deel de tenslotte mee dat de klok en twin tig bankjes naar de Westlandse snijbloemenveiling in Naaldwijk gaan om daar te dienen als toeristische at- traktie. Bij veiling Westland-Noord zijn maandag 17 januari de eerste nieu we Hollandse tomaten aange voerd. Koper Waling van Geest telde bijna ƒ75,voor een bakje van 6 kilo neer. Teler Stiekema uit Honselersdijk en zijn kollega Ste kelenburg uit Kwintsheul brachten respektievelijk drie en twee bak jes op veiling Westland-Noord in Poeldijk. Woensdagmorgen, een dag na de demonstratie in Hoogeveen, toog een noordelijke delegatie onderaanvoering van J.L. Nysingh naar Den Haag. Daar werd het pakket met eisen, zoals in Hoogeveen door zesduizend boeren aangenomen, aan de leden van de Tweede Kamer aangeboden. De Vlissingse groentehandelaar, A.C. Trimpe betaalde voor een kist gevuld met een exemplaar van alle soorten aangevoerde produkten een bedrag van 457 gulden. Hij was de laatste koper op de Walcherse veiling die nu voorgoed historie is. (Foto: John Siwabessy). 4 Vrijdag 7 maart 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4