gropatax zlm Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM Tentoonstelling rond Zilveren Chrysant'' belooft veel Persprijs Landbouwhogeschoolfonds voor Marion de Boo 'De Artis staat in bloei Inhoud In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. pe(J Kring Oost Zuid Beveland Grote kringbijeenkomst op zaterdag 14 juni 1986. Leden en gezinsleden van de Z.L.M. en P.J.Z. leden, houdt zaterdag 14 ju ni vrij! Schrijf het in Uw agenda of op de ka lender: Grote kringbijeenkomst op zaterdag 14 juni. AFD. WOUDRICHKM Ledenvergadering op dinsdag 11 maart a.s. öm 20.00 uur in het Kul- tureel Centrum te Woudrichem. De heer J. Aantjes, medeweker Coveco, zal een inleiding houden over de af zet van fokvee nu en in de toekomst. AFD. BREDA/ROOSENDAAL Alg. ledenvergadering op 12 maart a.s. om 20.00 uur in café-rest. "De Kloek" te Liesbosch. Deze avond zal in het teken staan van de financiële aspekten in de land- en tuinbouw. Ing. M.R. Wortelboer, agrarisch ad viseur van de ABN zal een inleiding houden over hoe de ABN tegen finan ciering aankijkt; zaken als bedrijfs overname, financiering, rentabiliteit en zekerheden. Gezien het onderwerp voor deze avond zijn alle gezinsleden uitgenodigd. AFD. ST. ANNALAND VAN DE ZLM EN DE PLATTELANDS VROUWEN Bowlingavond op woensdag 12 maart a.s. in Familyland te Hoogerheide en dineetje in Non Plus Ultra te Woens- drecht. Vertrek om 18.00 uur vanaf de Brugstraat. Kosten ƒ25,p.p. Opgeven voor 2 maart: 01665-2109 of 01663-2434. AFD. DE PEEL Exkursie naar de Waiboerhoeve te Lelystad op woensdag 12 maart. Ver trek per bus (bij voldoende deelname) om 08.30 uur vanuit Deurne, terug om 18.00 uur. Kosten (inkl. ont vangst met koffie en lunchpakket) ƒ20,p.p. Opgaven bij het sekreta- riaat: tel. 04936-4100; H. Gerritsen. AFD. NW. EN ST. JOOSLAND Gezinsavond op donderdag 13 maart om 19.30 uur in "Het Dorpshuis" te Nw. en St. Joosland. De heer J. Goe- degebuure zal reisindrukken met dia's weergeven van buitenlandse fruitteelt gebieden. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28. 4461 AJ Postbus 2116. 4460 MC Goes (01100)(21010). tst. 20, 21, 22 Telecopier (01100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17. 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr J Oggel. hoofdredactie tel huis 01100-20228 J Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V Nassaustraat 1 3 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 2069912 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 AFD. RILLAND Alg. vergadering op 17 maart a.s. om 19.30 uur in het dorpshuis te Rilland. Op de agenda staat o.a. een terugblik op het 100-jarig bestaan van de afde ling; een vervolg van de bespreking over de noodzaak van aanvrage zoet watervoorziening m.m.v. dhr. Kod de, specialist bodem en bemesting en de heer Duvekot, technisch man van het Waterschap en gezworene van ons distrikt. Tevens zullen plannen kun nen worden gemaakt voor een even tuele zomerekskursie. AFD. NUENEN/VAL- KENSWAARD Algemene ledenvergadering op maan dag 17 maart a.s. om 20.00 uur in de zaal van de ZON te Eindhoven. Na afhandeling van enkele huishoudelij ke zaken zal de avond verder door gebracht worden met gezelschapsspelen w.o. sjoelen. AFD. OUWERKERK Algemene vergadering op dinsdag 18 maart a.s. om 20.00 uur in het dorps huis te Ouwerkerk. De heer G. Stap, sev-er bij de ZLM zal een inleiding houden over aktuele zaken betreffen de de SEV, waarna de heer W. in 't Veld, bedrijfsvoorlichter, een inlei ding zal houden over aktuele zaken betreffende de bedrijfsvoorlichting. AFD. DINTELGORD/STEEN- BERGEN Gezamenlijke vergadering met NCB en CBTB op dinsdag 18 maart om 20.30 uur in de Beurs te Dinteloord. De heer Oomen van de dienst Grond gebruik NCB zal u voorlichten over het herziene streekplan West Brabant. Deze herziening houdt voor bijna iedere landbouwer in dit gebied e£n aantal belemmeringen in, waardoor de bedrijfsvoering sterk zal worden belemmerd of geschaad. Mis deze avond dus niet. Open dagen proefboerderij Cranendonck De winter open dagen op Cranen donck, de proefboerderij voor Lim burg, Noord-Brabant en Zeeland, zullen op dinsdag 19 mrt., woensdag 19 mrt. en donderdag 29 mrt. (alleen voor scholen) gehouden worden. Cen traal op de open dagen staan de nieu we jongveestal en de voeding van melkvee. Tegelijk met de open dagen zal een tentoonstelling over de mest problematiek en de aanwending van mest op eigen bedrijf geopend wor den in het Technisch Informatie Cen trum op de proefboerderij. Ook zullen enige voorbeelden zijn van mestopslagvoorzieningen te zien zijn. U bent welkom van 9.30 - 12.30 uur en van 13.30- 16.00 uur. Rondleidin gen beginnen tussen 9.30 en 10.30 uur en van 13.30 - 14.00 uur. Tijdens de rondleiding zullen achtereenvolgens aan de orde komen: - aktualiteiten van het proefbedrijf; - tentoonstel ling; mestproblematiek en aanwen ding van mest op het bedrijf; - toevoegmiddelen bij inkuilen; - de (nieuwe) open jongveestal; - enkele systemen ten aanzien van mestopslag; - mixvoorzieningen ingebouwd in een bestaande stal; - voeren van kracht voer boven en onder de norm en de voeding van melkkoeien met mais en mais pulp. De proefboerderij Cranendonck (Cranendonck 10 te Soerendonk, te lefoon 04959-1251) is gelegen langs de weg van Maarheeze naar Soerendonk (afslag Maarheeze - Soerendonk van de autosnelweg A2 Eindhoven - Weert). radio - t.v. Dinsdag 11 maart a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'Voedingsaspekten van het eten zon der vlees', m.m.v. het Voorlichtings- buro voor de Voeding. Donderdag 13 maart a.s.. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De nationaal ekonomische gevolgen van de toepassing van mestnormen', een vraaggesprek met drs. D. Strijker van het Landbouw-Ekonomisch In stituut. Algemene Ledenvergadering Zeeuws Rundvee Syndikaat Op vrijdag 14 maart 1986 is er een Al gemene Ledenvergadering van het Zeeuws Rundvee Syndikaat. Deze vergadering wordt gehouden in 'De Vroone' te Kapelle, aanvang 10.15 uur. In de morgenuren wordt het huishou delijk gedeelte afgewerkt. De lunch wordt u aangeboden rond de klok van 12.00 uur. Na de middag komt ir. W.N.G. Wismans, direkteur N.R.S., aan het woord over de nieuwe kengetallen bij de melkkontrole. Om 14.30 uur is er tijdens een receptie, gelegenheid om afscheid te nemen van de heer J. Stroo, welke meer -dan 40 jaar de melkkontrole heeft gediend. Alle leden zijn van harte welkom! Ruilverkaveling Walcheren De ZLM- en CBTB-kringen op Wal cheren houden een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst voor hun le den over de in voorbereiding zijnde Ruilverkaveling Walcheren. Deze zal worden gehouden op maandag 10 maart a.s. in het Verenigingsgebouw De Zandput te Serooskerke. Aanvang 19.30 uur. De heren M.R. Bos van de Landinrichtingsdienst en R. Krijger van Strukturele zaken Lavo zullen een inleiding houden. Bond v. Boeren en Bedrijfsverzorgingsdienst De algemene vergadering van de Bond van Boeren en Bedrijfsverzor gingsdienst in Zeeland zal plaatsvin den op vrijdag 14 maart a.s. om 09.15 uur in het Landbouwhuis van de ZLM te Goes. Weer Trekker-Trek wedstrijd in Kapelle Evenals in 1985 heeft onze vereniging ook dit jaar van de Nederlandse Trek- kertrek Organisatie een toezegging ge kregen voor de organisatie van een Trekker-Trekwedstrijd A-kategorie), welke mee zal tellen voor het Neder lands Kampioenschap. Deze wedstrijd zal te Kapelle- Biezelinge verreden worden, en wel op zaterdag 5 juli a.s. Op deze dag zullen wederom de bes te traktorpullers uit geheel Nederland hun krachten meten in de diverse klassen. Bloemenveiling Westland op 19NU De bloemen- en groentetentoonstel ling Westland 19NU wordt dit jaar gehouden op 15 en 16 maart in Bloe menveiling Westland. Op de ten toonstelling, die als thema "Een lieve ^ttfsthof" heeft, zal ook Bloemenvei ling Westland een breed assortiment bloerqen en planten presenteren. Vo rig jaar bezochten 52.000 mensen Westland 19NU. RAK West Zeeuws Vlaanderen Vergadering op vrijdag 7 maart (van daag dus) in zaal Wijffels te Schoon- dijke, aanvang 19.30 uur. Dhr. Boonman, alg. direkteur van Zeider b.v., zal een uiteenzetting geven over bakwaardige tarwes en het graanbe leid in het algemeen. De RAK-West- Zeeuws-Vlaanderen-enquête gaat dit jaar over zomergerst. Leden die wil len deelnemen kunnen zich tot 7 maart (vandaag!) opgeven bij de se- kretaris tel. 01177-1959. bestemmings plannen Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- 15710 (Goes tel.01180- 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel.01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) AXEL: woensdag 12 maart 1986 in "De Halle" van 13.00 - 16.00 uur. ZEVENBERGEN: donderdag 13 maart a.s. 11.00 - 12.00 uur, hotel Tholenaar. De aangiftebiljetten zijn weer toegezonden. U gelieve ons deze zo spoedig mogelijk te doen toekomen. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100 - 38880 Schademeldine: 01100 - 38888 Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur de heer J. Vroegop. J. Markusse, hoofd voorlichting, tel. 011Ö0 - 16838 G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.W. de Landgraaf, tel. 01100 - 23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J. Kikkert, tel. (voorlopig) 01100-21010, rayon Zeeuws-Vlaanderen. A. Lindenbergh. tel. 01651 - 2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, tel. 01685 - 2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlichtst )ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te ^27921^' 01- 21010 of in Zevenbergen, tel. 01680 - 27921. Helmond De burgemeester van Helmond maakt bekend dat met ingang van maandag 3 maart 1986 gedurende een maand op de afdeling algemene zaken van het stadskantoor voor een ieder ter in zage ligt het ontwerp- bestemmingsplan "Herziening Bui tengebied Oost/hoek Weyerbeemd - Weyerweg". Gedurende bovengenoemde termijn van een maand kan een ieder tegen dit ontwerp-bestemmingsplan schriftelijk bezwaren indienen bij de gemeen teraad. De tentoonstelling rond "De Zilveren Chrysant" in Bloemenveiling West land belooft een opmerkelijk schouwspel te worden. Niet alleen omdat alle bloemen, die van woens dag 12 tot en met zondag 16 maart worden tentoongesteld, variëteiten zijn van jaarrondchrysanten, maar ook omdat de inrichting van de hal een zeer sfeervolle aanblik zal bieden. De tentoonstelling rond "De Zilveren Chrysant" is geopend op woensdag 12 maart van 20.00 tot 23.00 uur, op donderdag 13 maart van 10.00 tot 23.00 uur en op vrijdag 14 maart van 10.00 tot 13.00 uur. Op zaterdag 15 maart en zondag 16 maart maakt de tentoonstelling deel uit van de mani festatie "Westland 19nu". Studiedag geitenhouders De Cehave organiseert op 11 maart voor de Geitehouders een studiedag in de ekskursiezaal van het hoofdkan toor van de Cehave nv, Pater van den Elsenlaan 4 te Veghel. Op het pro gramma staan inleidingen door dr.ir. J.W.A. Remmen, van de Gezond heidsdienst in Boxtel, over: 'De geor ganiseerde gezondheidszorg voor geiten'; mevrouw ir. D.H. van Adri- chem Boogaert, van het I.V.V.O. in Zeist spreekt over: 'De voeding van melkgeiten'; Ing. M. Westhuis, van het C.R. in Tilburg, over: 'De eko- nomie van het geitenbedrijf'. De driejaarlijkse "Landbouw- persprijs" gaat deze keer naar de free lance journaliste Marion de Boo te Bleiswijk. Mevrouw De Boo krijgt de prijs - groot ƒ2.000,"voor haar uitstekende artikelen over landbouw, natuur en milieu", voornamelijk ge publiceerd in NRC Handelsblad en Intermediair. Tussen 6 en 16 maart 1986 wordt in de Amsterdamse dierentuin artis voor de derde maal een grote bloementen toonstelling georganiseerd. Evenals in de twee voorafgaande jaren zullen ze ven verwarmde gebouwen - waaron der het aquarium, het reptielenhuis, het vogel- en apenhuis - tien dagen lang herschapen zijn in behaaglijke binnentuinen vol geur en kleur. Bij de vogels zal ditmaal een weelde van ro zen te bewonderen zijn, het aquarium komt vol orchideeën te staan, de nijl paarden zullen zich tussen tal van wa- terbloeiers goed thuis voelen en de zeeleeuwen krijgen uitzicht op miniatuur-bollen veldjes vol narcissen, hyacinthen en blauwe druifjes. pag. 4. De ingezonden brief van de heer Don heeft een reaktie op geroepen bij het CVZ-bestuur. pag. 5. De opheffing van het vrij willig ziekenfonds "heeft konse- kwenties.. pag. 6. Drs. Barbé: doorgaan met verbeteren produktieomstan- digheden pag. 7. Kwaliteit zaaizaad erwten minder! pag. 8.Is Bieslook een teelt voor U? pag. 9. Vervolg HB vergadering pag. 10. Nadere studie naar uitrij- verbod mest. pag. 12. Moet dierlijke mest gecer tificeerd worden? pag. 13. De teelt vanaardappelen op bedden in plaats van ruggen, pag. 15. Tuinbouwklanken. pag. 17. Melkleveranciers op an dermans naam strafbaar pag. 19. PJZ/Voor de vrouw, pag. 21, 22 en 23 Markt/in formatie Vrijdag 7 maart 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2