Wereldmelkproduktie 1985 Aardappelexportcijfers Regeling Handelsverkeer voor primeuraardappelen Kosten en opbrengsten van loonbedrijf Omvang varkensstapel in 1985 sterk toegenomen Rentabiliteit glasgroenteteelt in 1984 verbeterd EG wil soepeler export zuivelprodukten In de eerste helft van 1985 was er van een slechts geringe toename van de wereldmelkproduktie sprake, terwijl in de tweede helft van het jaar de toe name groter was. De F.A.O. meldt dat de vraag naar melk en zuivel niet toenam en dat daardoor de overschot positie verder toenam. De toename in de tweede helft van 1985 speelde zich vooral af in de Ver. Staten en de EG. In de Ver. Staten nam de produktie toe, na de beëindiging van het diversifikatie-programma begin 1985. Dit programma duurde in de periode januari 1984 tot maart 1985 en het ef- fekt daarvan was een duidelijke ver mindering van de overschotten. Vanaf het tweede kwartaal 1985 nam de produktie in sterke mate toe tot 10% aan het eind van het jaar. On danks een verlaging van de melk- steunprijs met 8% in 1984/85 ver hoogden de veehouders hun aantal melkkoeien en de produktie per koe. Dit werd gestimuleerd door dalende voerprijzen. Als gevolg van deze ont wikkeling was de melkproduktie in In het afgelopen jaar is de omvang van de varkensstapel in ons land toe genomen met meer dan 1 miljoen var kens 9,4%). Het totaal aantal varkens op 1 december 1985 bedroeg 12.908.000 stuks. Een jaar eerder wer den 11.799.000 dieren geteld. Deze uitbreiding werd voornamelijk ver oorzaakt door een forse toeneming van het aantal jonge varkens, inkl. biggen; een verdere toeneming hier van is waarschijnlijk mede gezien de ontwikkeling van de fokvarkenssta- pel. Een en ander blijkt uit een steek- proefonderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal jonge varkens, inkl. big- Invoer van aardappelen groter dan uitvoer Tot en met 31 januari werden van oogst 1985 ongeveer 395.000 ton konsumptie- en industrieaardappelen uitgevoerd. In diezelfde periode wer den 593.000 ton aardappelen inge voerd (Het betreft hier vooral industrieaardappelen); De uitvoer daalde ten opzichte van vorig jaar met 170.000 ton en ten opzichte van twee jaar geleden met 105.000 ton. De ge middelde exportprijs die in 1984 in de overeenkomstige periode nog ƒ30,05 bedroeg, daalde dit seizoen tot ƒ22,70 per 100 kg. Duitsland bleef de groot ste afnemer, doch de uitvoer daarheen daalde met 29.500 ton tot 240.500 ton. De tweede grootste afnemer was Italië met 52.500 ton. 45.500 ton min der dan de relatief grote invoer van vorig jaar. Terwijl de uitvoer naar Frankrijk met 18.000 ton daalde tot 500 ton, steeg-de uitvoer naar Enge land met 9000 tón tot 17.000 ton. Gestegen invoer Tot en met 31 januari werden 593.000 ton aardappelen ingevoerd, vergele ken met 158.000 tón in de overeen komstige periode van vorig jaar. Duitsland bleëf de grootste leveran cier met 438.500 ton, vergeleken met 121.000 ton vorig jaar. De invoer ten behoeve van de Nederlandse zetmeel- Vrijdag 7 maart 1986 1985 groter dan de rekordproduktie in 1983. Omdat de konsumptie geen gelijke tred met deze ontwikkeling hield, namen de voorraden toe. Daar door waren de voorraden bij de Com modity Credit Corp in de laatste maanden van 1985 enkele malen gro ter dan een jaar daarvoor. Situatie in de EG Het systeem van de kwotaregeling in de EG werd voor 1985/86 gehand haafd en voor dat jaar verlaagd ten opzichte van 1984/85. De omvang van de melkveestapel daalde, doch vooral dank zij een gunstige voeder positie steeg de melkproduktie boven die van vorig jaar. Elders in Europa en in Canada was de melkproduktie in de tweede helft van 1985 wat lager dan in 1984. In de Sovjet-Unie en in Japan evenwel steeg de produktie, evenals in Oceanië. In Azië en in het bijzonder in China en India steeg de produktie niet on belangrijk. In de ontwikkelingslanden kwam weinig verandering in de om vang van de melkproduktie. gen was op 1 december 1985 827.000 stuks groter dan in december 1984 en bedroeg 7.305.000 stuks 12,8%). Het aantal mestvarkens bedroeg op 1 december 1985 4.089.000 dieren; een uitbreiding met 3,6% ten opzichte van december 1984. De kategorie "Fok- varkens van 50 kg en zwaarder" om vatte 1.514.000 stuks 10,1%). Het aantal gedekte zeugen bedroeg op 1 december jl. 922.000 stuks; 83.000 stuks meer dan in december 1984 9,9%). Ook het aantal jonge nog nooit ge dekte zeugen gaf een sterke uitbrei ding te zien en bedroeg 212.000 stuks 15,8%). industrie bedroeg 322.500 ton, ver geleken met 75.500 ton vorig jaar. Overigens steeg ook de invoer van konsumptieaardappelen zowel uit Duitsland als uit België, voornamelijk ten behoeve van de fritesindustrie die in augustus en september 1985 met een gering aanbod van aardappelen uit Nederlandse bodem kampte. Uit Frankrijk kwamen 50.000 ton 48.000 ton), waarvan 45.000 ton werd ingevoerd ten behoeve van de zetmeelindustrie. De gemiddelde im- portprijs daalde van ƒ27,80 tot 15,10 per 100 kg. "Het Produktschap voor Aardappe len deelt mede, dat in de maand ja nuari in totaal 112.000 ton aardappelen is verwerkt tot frites, pu ree, chips en andere konsumptiepro- dukten. De verwerking tot 1 februari bedroeg 99.000 ton in 1985 en 91.000 ton in 1984. De uitvoer van frites, pu ree, chips e.d. omgerekend tot verse aardappelen bedroeg in de maand ja nuari 84.400 ton terwijl de invoer van produkten overeenkwam met 7.800 ton verse aardappelen. Verder wordt bekendgemaakt dat in de week van 17 t/m 22 februari 1986 25.000 ton konsumptie- en industrieaardappelen is uitgevoerd (exklusief de export naar België). Op korte termijn verwacht de F.A.O. geen verbetering van de prijzen, ge geven de situatie dat de konsumptie geen gelijke tred houdt met de pro duktie. In Canada daalden de prijzen aan merkelijk. Ook in Nieuw-Zeeland was dat het geval, doch daar steeg toch het aantal melkkoeien, omdat de scha penhouderij nog ongunstiger resulta ten opleverde dan de melkveehouderij. Het is waarschijnlijk dat in de Ver. Staten nieuwe initiatieven van de kant van de administratie met betrekking tot vermindering van de melkveesta pel zal leiden tot een afname van de melkproduktie in de loop van 1986. Ook elders worden maatregelen geno men de melkproduktie terug te drin: gen, vooral in de meeste Europese landen, waar Zwitserland en Oosten rijk de eerste landen waren die een kwotering van de melkproduktie heb ben ingevoerd. De in de Ver. Staten aangekondigde opkoopregelingen, zullen er ongetwij feld toe bijdragen dat op de kortere, middellange termijn een beter even wicht tussen vraag en aanbod moge lijk zal worden. Met ingang van 1 maart 1986 wordt een certifikatenregeling ingesteld m.b.t. de invoer in Nederland van pri meuraardappelen afkomstig uit Span je en uit derde landen. In dit kader wordt Portugal beschouwd als derde land. Een en ander heeft voor de invoer in Nederland konsekwenties. Belanghebbenden kunnen op verzoek daarover informatie toegezonden krijgen. U kunt zich hiervoor wenden tot Sektie IV van de Afdeling Centrale Administratie, telefoonnummer 070 - 708260/708456. De EG-kommissie in Brussel zoekt naar middelen om de export van Eu ropese zuivelprodukten (vooral boter) soepeler te doen verlopen. Dat is don derdag in Brussel meegedeeld door een woordvoerder van de kommissie. Overigens maakt men zich bij de kommissie in Brussel kennelijk geen al te grote illusies over de exportmo gelijkheden. De vraag naar zuivelpro dukten in de wereld is bescheiden. Als het Europa al gelukt om die produk ten af te zetten dan zal dat vooral in de Oostbloklanden, in het Midden- Oosten en in Azië zijn, aldus de woordvoerder. Gezien de grote voorraden - in de Eu ropese pakhuizen ligt momenteel meer dan een miljoen ton boter op-» geslagen - heeft Europa echter "toch redenen te over om zijn exportinspan ningen te vergroten". De woord voer- Het Konsulentschap in de Algemene Dienst voor de bedrijfsuitrusting heeft onlangs een voorlichtingsbrief uitge bracht over de kosten en opbrengsten van het loonbedrijf. Een gunstig verschil tussen kosten en opbrengsten is wenselijk maar be- drijfsekonomisch bekeken blijft dit te vaak achterwege. Zowel kostenbewa king als een nauwlettend volgen van de opbrengsten behoren bij het behe ren van een loonbedrijf. Worden on voldoende resultaten bereikt, dan zullen de ooriaken moeten worden opgespoord en dringt het nemen van maatregelen. Deze voorlichtingsbrief geeft informatie over bedrijfsbeoor- deling; het aangeven van meetpunten en beoordeling van verkregen cijfers staat centraal. Bepaling van een voor lopig resultaat met behulp van het voor loonbedrijven geïntroduceerde komputerprogramma kan bijdragen aan het snel ontdekken van knel punten. Met behulp van enkele vóorbeeldbe- rekeningen kunt u voor uzelf bereke nen wat uw bedrijfsekonomisch resultaat is. U kunt de brief aanvra gen bij het CAD voor de Bedrijfsui trusting, Mansholtlaan 12, Wageningen, tel. 08370 - 94911. Overeenstemming bonden en Avebe over toekomst Ter Apelkanaal Het aardappelmeelconcern Avebe heeft met de vakbonden in principe overeenstemming bereikt over het beleid voor de komende jaren. Onder deel van die toekomst is het verdwij nen van naar schatting 270 banen, voornamelijk in het hoger kader. Vol gens een woordvoerder van het CNV zal het aantal gedwongen ontslagen beneden de 100 blijven. Het principe akkoord zal binnenkort door beide partijen worden getekend. De afplat ting van de organisatie was het vorig jaar al geadviseerd in een reorganisa tierapport. Er is voor dit jaar een nieuwe CAO bereikt, die 1 maart in- De bedrijven met groenteteelt onder glas in Nederland hadden in 1984 ge middeld een verlies van bijna 31.000 gld., dat is 6% van de kosten. De ren tabiliteit is met 2 procentpunten geste gen ten opzichte van het voorafgaande jaar en met 7 procent punten ten opzichte van het boekjaar 1982. Voor de meeste produkten (o.a. tomaten, komkommers, sla en papri ka) waren de prijzen in 1984 hoger dan in 1983. Ook de kwantitatieve opbrengsten waren hoger. Dit heeft geleid tot een opbrengstenstijging van 10% per m2 glasoppervlakte, bij een kostenstij ging van ruim 8%. Toch was het ni veau van de opbrengsten in 1984 nog onvoldoende om de kosten te kunnen dekken. Dat wordt meegedeeld door het Landbouw-Ekonomisch Instituut (LEI), dat dezer dagen een onderzoek publiceerde naar de rentabiliteit van de glasgroenteteelt. De arbeidsopbrengst van de onderne- der ontkende berichten dat er al besloten zou zijn om 100.000 ton bo ter af te zetten naar de Sovjetunie. Wel behoort dat land tot die derde landen die mogelijk boter zullen af nemen. Dat de Europese landbouw handel het ondanks alle overschotprodukties nog niet zo slecht doet toonde de woordvoerder aan~met cijfers. Vorig jaar heeft de Gemeenschap voor 85 miljard gulden aan landbouwprodukten afgezet op de wereldmarkt. Dat was acht procent meer dan in 1984. De toename van de gaat. De belangrijkste afspraken zijn de 36-urige werkweek (was 37) en een uitbreiding naar een vijfploegendienst (was vier), waardoor werk voor 55 nieuwe mensen ontstaat. mer - d.w.z. de som van het onder nemersoverschot en de berekende vergoeding voor de arbeid van de on dernemer - bedroeg gemiddeld ƒ37.650,— (in 1983 ƒ32.050,—). De ze arbeidsopbrengst vermeerderd met het saldo van berekende en betaalde rente en de rentesubsidie vormt het ondernemersinkomen dat op ƒ46.810,werd becijferd. Het totaalinkomen - ondernemersin komen met de berekende vergoeding voor de arbeid van de gezinsleden als mede het inkomen dat buiten het be drijf werd verkregen - bedroeg gemiddeld ƒ75.440,per onderne mer (in 1983 ƒ69.920,—). 1) "Rentabiliteit en financiering van de groenteteelt onder glas in Neder land over 1984". Bestellen door over schrijving van ƒ16,75 op giro 41.22.35 van het Landbouw-Ekonomisch Insti tuut, Den Haag, onder vermelding van "PR 18-84". landbouwexport in jaren voor 1985 bedroeg zo'n zes procent per jaar. De Europese landbouwexport van vorig jaar vertegenwoordigde elf procent van de totale wereldhandel in land bouwprodukten. De Gemeenschap is op de wereldmarkt de tweede groot ste exporteur. Voor sommige produk ten, zoals bijvoorbeeld rundvlees, komt zij zelfs op de eerste plaats. Al hoewel de export van de EG sneller stijgt dan haar import is ze nog steeds netto-importeur van landbouwpro dukten. De EG is vastbesloten om haar exportpositie op de wereldmarkt te versterken, aldus de woordvoerder. Bloembollenexport naar Ameri De bloembollenexport naar Amerika loopt mogelijk gevaar, omdat de Amerikaanse inspektie in december in een container met bloembollen een hoeveelheid zand heeft aangetroffen. Dit is bekendgemaakt door drs. P. Vermeulen, direkteur van de Bond van Bloembollenhandelaren. Hij noemt de situatie ernstig, omdat de Amerikanen geen enkele grondimport toestaan om de gezondheid van hun eigen produkten te beschermen. De Amerikanen zijn nu voor de twee- Uitvoer pluimveehouderij In januari werden uit Nederland bij na 592 miljoen eieren uitgevoerd, bij na 6% minder dan vorig jaar toen bijna 629 miljoen eieren werden uit gevoerd. De uitvoerwaarden daalden met 20% van ƒ87,79 miljoen tot ƒ70,22 miljoen. De uitvoer van broe- deieren van kippen en eenden steeg met 7,3% van 32,6 tot 35,0 miljoen, de exportwaarde steeg met 13,8% van ƒ12,68 tot ƒ14,43 miljoen. Gevogelte De uitvoer van geslacht gevogelte daalde in januari ten opzichte van-vo- rig jaar met 0,6%'van 18.536 ton tot 18.421 ton. De uitvoerwaarde liep» met 0,3% terug van ƒ78,98 tot ƒ78,77 mil joen. Aan levend Slachtpluimvee werd 4868 ton uitgevoerd (4131) 17,8% meer dan in 1985. De uitvoerwaarde steeg met 8,8% van ƒ8,54 tot ƒ9,29 miljoen. in gevaarlijk vaarwater beland de keer in vrij korte tijd gekonfron- teerd met een zending bloembollen die niet aan de eisen voldeed en Vermeu len is onlangs op een kongres in Chi cago duidelijk gemaakt dat de maat voL is. Met een nieuw kontrole- systeem (waarbij de te verschepen bloembollen in Nederland worden ge keurd) liep het aanvankelijk op rol letjes tot in 1984 in een zending bloembollen grond werd gekonsta- teerd. Nauw overleg zorgde er toen voor dat de soep minder heet werd ge geten dan ze. werd opgediend, maar wel werden de touwtjes strakker aan getrokken via een aanvullende kontrole-regeling. Nu er opnieuw zand is aangetroffen in een container, is' het volgens Vermeulen van vitaal belang dat er nu geen overtredingen meer worden gekonstateerd, want dan kunnen we de groei van de export naar de VS voorlopig wel vergeten. E.G. Appel en Perenvoorraad Op 1 februari jl. lag er nog ruim 2 min tón appelen opgeslagen in de Europe se voprraadscj^uren. Dat betekent dat er tot die datuïn 68% van de appe- loogst was afgezet. Vergeleken met voorgaande jaren ligt dat afzetpercen- tage op hetzelfde nivo. Vooral Nederland ruimt snel. Op 1 fe bruari jl. lag er in ons land nog 85.000 ton appelen in de bewaring, tegen 165.000 ton vorig jaar (- 48%). 21 De in de grafiek gegeven varkensprijs is een door het LEI gemiddelde prijs, zoals die door de inkooporganisaties is gehanteerd. Na een zeer laag start punt in januari 1984 is de prijs de eer ste maanden daarna laag gebleven. Enerzijds is dit te verklaren uit de be- f wegingen van de varkenscyclus, an- derzijds is het begin van het jaar altijd moeilijk. Hetzelfde geldt in de zomer, vanwege de vakanties. Ondanks de daling in de laatste maanden van 1984, eindigt dat jaar met een var kensprijs die heel wat hoger dan aan het begin, en een betere start voor 1985 betekende. In 1985 komen minder scherpe reak- ties voor dan in 1984. Uiteraard is de opbrengstprijs onder deel van de rentabiliteit. De prijs van de aangekochte biggen en de voerprijs zijn twee andere belangrijke kompo- nenten. Een indikatie van het rendement kan de uitkomst zijn van de Landbouw schapsberekening 'opbrengst mest- varken minus big en voer'. Deze kwamen over 1984 uit op ƒ38,en in 1985 op ƒ42,—.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 21