Verontwaardigd hoofdbestuur ZLM: 'er zijn grenzen...' ïb A/C Weerstand tegen Haags en Brussels landbouwbeleid neemt toe VERVOLG PAG. 9 zuidelijke landbouw maatschappij Direkt na zijn aankomst, maandagavond 3 maart jl. bij 't Veerhuis in Oud-Gastel werd Minister Braks opgewacht door een delegatie van de 3 CLO's in West-Brabant. De heer J. Martens (r) leest de petitie van de boeren voor. Hoewel de foto daar niet direkt op wijst, luisterde de bewindsman aandachtig naar de grieven van de agrariërs. In zijn openingswoord bij de aanvang van de vergade ring van het Hoofdbestuur van de ZLM, maandag 3 maart j.l. konstateerde voorzitter A.J.G. Doeleman on der meer dat de land- en tuinbouw met spanning en zorg wacht op de besluitvorming over onder andere de mestoverschotten en de prijsvoorstellen van de Euro pese Commissie. Tot zijn vreugde zei hij te hebben ge- konstateerd dat de georganiseerde landbouw in het Landbouwschap tot een gelijkluidend standpunt is ge komen met betrekking tot de mestproblematiek. "Wel is het van belang", voegde hij er aan toe, "dat de ach terban de diskussies rond deze besluitvorming in het Landbouwschap kritisch volgt". Signalen vanuit de praktijk wat wel of niet als redelijk ervaren wordt zijn voor de bestuurders belangrijk". Hij hield de vergade ring voor, dat de landbouw de komende tijd de over heid en de politiek duidelijk zal moeten maken, dat de sektor bereid is mee te denken en mee te werken om problemen op te lossen. Daarbij moeten wel duidelijke grenzen worden aangegeven. Wat de mestproblema tiek betreft wijkt het standpunt van de ZLM betreffen de het uitrijverbod, de overschotheffing en de fosfaatnormen praktisch niet af van het door het Land bouwschap ingenomen standpunt. Doeleman maakte wel een aantekening bij het stimuleren van het eigen initiatief bij de afzet van mest. Daarbij gaat het om lang lopende kontrakten tussen bedrijven in de overschot- gebieden en akkerbouwbedrijven in tekortgebieden. "Wanneer wij ervan uitgaan dat er geen overschothef fing moet worden betaald bij bedrijven, die zelf de pro blemen oplossen dan moet er duidelijkheid bestaan over de gevolgen die dit beleid heeft voor kleine be drijven die aangewezen zijn op de mestbank. Deze zul len dan wel een overschotheffing moeten betalen plus de transportkosten. Verder dient het uitrijverbod alge meen toegepast te worden. Werken met uitzonderin gen zal zeer grote onbillijkheden met zich mee brengen. De ontevredenheid onder de boeren in ons land neemt dui delijk toe. De talrijke protestdemonstraties tegen het be leid van minister Braks en dat van de KG laten daarover geen twijfel bestaan. Tijdens een grote protestmeeting in Hoogeveen, dinsdag 4 maart jl., verlieten de ca. 6000 boeren tijdens het op treden van Braks onder protest zwijgend de zaal. Het Kringbestuur van Axel heeft vorige week aan de le den van de Vaste Kamerkommissie voor landbouw ui ting gegeven aan de grote bezorgdheid en verontwaardiging over het zgn. Groenboek van Europees Kommissaris An- driessen. De Kring wijst erop dat de voorstellen een in komensverlaging betekenen van 20% en dat zal voor veel bedrijven de genadeklap betekenen. De Kring betuigt ook adhesie aan de betogingen in Groningen. Ook de West-Brabantse boeren lieten de kans om de be windsman van hun ongenoegen blijk te geven niet voor bij gaan toen hij maandagavond 3 maart jl. op een verkiezingsbijeenkomst van het CDA in Oud-Gastel sprak. Met kreten en spandoeken waarop teksten als: 'Eerst sti muleren en nu ruïneren', 'Rendabel graan, peiler van ons bestaan', 'Overheidsbeleid fiskaal is voor landbouw mi nimaal' en 'Braks is een pester voor iedere bemester' werd hem duidelijk gemaakt hoe wordt gedacht over het graan beleid en de mestproblematiek. Bij de aankomst van de bewindsman voor het gebouw 't Veerhuis werd hem door de 3 CLO's in Noord-Brabant een petitie aangeboden. Daarin brengen de gezamenlijke Landbouw-en Jongeren organisatie in West-Brabant hun grote zorg tot uitdruk king over de toekomst van de landbouw in dit gebied. Zij wijzen op verontrustende ontwikkelingen waar het de graanvoorstellen, de mestproblematiek en de lastenverliclv ting betreft. De heer Braks kon de ordelijk verlopen demonstratie met 8 traktoren en een zelfde aantal spandoeken best waar deren en nam van nabij kennis van de verschillende op schriften. In een korte reaktie merkte hij op best wel begrip te hebben voor de problematiek achter de opschriften. Met betrekking tot de granenproblematiek zei hij, dat de boe ren het eindresultaat van de onderhandelingen in Brussel eerst nog maar eens af moeten wachten. Het zal wel wat gunstiger uitpakken dan het zich nu laat aanzien, maar een sukses zoals hij voor de noordelijke boeren met het zetmeelbeleid heeft bereikt, zit er niet in voor de graante- lers. Op dit gebied zal er nu toch echt iets moeten gebeu ren', aldus Braks. Bij de beantwoording van vragen na zijn spreekbeurt be klemtoonde hij wel begrip te hebben voor de protesten, maar dat de boeren door deze zure appel heen moeten bij ten om weer een gezonde sektor te worden. Bij het graanbeleid wijst het Landbouwschap de aan scherping van de kwaliteitsbepaling bij interventie van de hand wanneer dit een prijsverlaging tot gevolg zou hebben. Wel is men bereid een medeverantwoordelijk heidsheffing te accepteren wanneer deze gelden doel gericht aangewend worden voor vermindering van de overschotten en het zoeken naar alternatieve moge lijkheden voor de akkerbouw. Ook hier is het belangrijk, aldus de heer Doeleman, dat wij de komende tijd regelmatig aandacht blijven vragen voor de problemen die op ons af komen. Hij noemde als aktiviteiten in dit verband de brief van de Kring Langstraat aan de landbouwspecialisten van de 2e Ka mer, de petitie die maandagavond in Oud-Gastel is aan geboden aan Minister Braks, de demonstratieve bijeenkomst van 17 landbouworganisaties die in het oosten van Nederland dinsdag 4 maart j.l. en de de monstratie van Groningse boeren 14 dagen geleden. "Signalen van de onrust die er onder boeren en tuin ders leeft over de toekomst en onze grote zorg is dat het ontbreekt aan visie om de problemen op langere termijn op redelijke wijze op te lossen. Te veel staat het beleid in Nederland en de EG onder politieke druk. Verder is er de grote zorg over het steeds meer natio naal denken en handelen van de lidstaten". De ZLM-voorzitter zei vervolgens tot zijn spijt te moe ten konstateren dat de land- en tuinbouw weer te ma ken heeft gehad met eenzijdige uitspraken van de kant van milieu-organisaties. Dat was onder meer het ge val bij "Delta, ondeelbaar'', een symposium dat geor ganiseerd is door de gezamenlijke milieu-organisaties in het Deltagebied en dat vergezeld ging van verschil lende nota's. In één van die nota's, handelende over de landbouw in het Deltagebied, staan verschillende pertinente onwaarheden die op geen enkele wijze wa ren onderbouwd door onderzoek of feitelijke kennis. Vorige week brachten de milieu-organisaties de land bouw opnieuw in het nieuws over het branden van ber men en slootkanten. Ook hier blijkt weer, aldus de heer Doeleman, dat teveel wordt uitgegaan van aannames. Bij nadere informatie is namelijk gebleken dat er geen grote verschillen zijn tussen het laten rotten van de ve getatie en het afbranden. Wil men voorkomen dat er teveel voedingsstoffen in de bodem achterblijven dan moet de vegetatie afgevoerd worden. "Daar ligt het probleem. Afvoeren zoals dat vroeger gebeurde is prak tisch niet meer mogelijk". Zonder nu te willen zeggen dat zwartgeblakerde bermen fraai zijn, wat overigens zeer tijdelijk is, zei hij het te betreuren dat boeren wordt verweten dat zij zonder enige reden en onverantwoord bermen en slootkanten afbranden. Er is duidelijk een verschil in beoordeling over netheid en de zorg over ver spreiding van onkruiden. Hij toonde zich bereid over leg te voeren over verschillen in opvatting met milieu-organisaties. "Eenzijdige publicaties zoals hier voor genoemd bevorderen het noodzakelijke begrip voor eikaars opvattingen niet". De voorzitter zei zeer verheugd te zijn, dat de vorige week de ruilverkave lingscommissie voor de administratieve ruilverkaveling in Oostburg is geïnstalleerd. "Dat is in Zeeland de eer ste administratieve ruilverkaveling die van start kan gaan". Hij zei er vertrouwen in te hebben dat deze wijze van aanpak een belangrijke bijdrage kan leveren aan een verbetering van de bedrijfsstruktuur. De korte duur van deze vorm van verkaveling is daarbij een bijzon der belangrijk aspekt. Dat moet duidelijk een uitdaging zijn voor alle betrokkenen. Hij wenste hen daarbij veel succes toe en voegde er tenslotte aan toe dat deze nieuwe wijze van verkaveling met veel belangstelling vanuit andere gebieden gevolgd zal worden. Met na me in Zeeland blijkt de belangstelling zeer groot te zijn. m VRIJDAG 7 MAART 1986 74e JAARGANG NO. 3817 land- en tuinbouwblad

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1