VOOR ml VROIIW hJ Wat stellen wij ons erbij voor? p.j. zuid geluid PJZ-tonelisten verrassen met presentatie pittige klucht Aandacht voor de fruitteelt Bezoek aan de veiling Agrarische Commissie Zeeland redaktie Peter Risseeuw "Met fantasten is het oppassen geblazen" Rekord Goede raad Sprankelend Opgelost vit de pJ.ZrScjépcjd Met medewerking van de voorlichters van het konsulentschap voor akker en tuinbouw te Goes, de heren W.J. van den Bliek en J. Ruis- sen werd een vervolgkursus voor Vrouwen-in-de-Fruitteelt georgani seerd. Er was goede belangstelling (19 deelneemsters) en op diverse thema's kon dieper worden ingegaan, dit mede door de grote interes se van de deelneemsters. onder redaktie van de Reaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee- A land en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Rooy-Janse Che zeeweg 18, 4424 ZG Wemeldinge Is het een probleem of is het gewoon een volgende fase in ons bestaan? In Friesland spraken ze erover en wij denken erover na met het ver slag van Oeke de Boer erbij. De ouder wordende mens. Wat kan een mens doen om zo gezond mogelijk te blijven? En voor dat we daar over kunnen nadenken moeten we ons eerst realiseren wat jong is en wat oud is. Het kenmerk van jong-zijn is energiek zijn, nieuwsgierig, alles willen onder zoeken, overal belangstelling voor hebben. Dit is ook de periode van nog niet. Nog niet oud genoeg voor school, voor een baan, voor het hu welijk enzovoort. Jong zijn is: zich voorbereiden op een periode waarin idealen verwezenlijkt kunnen worden. Volwassen zijn is: idealen realiseren met kennis die in de jeugd is opgedaan. Als men echter de 50 is gepasseerd, komt de periode van niet meer: niet meer kunnen; niet meer een volledig gezin hebben, om dat de kinderen zijn uitgevlogen; niet meer karrière kunnen maken en zovoort. Wat is de oorzaak van die verminde ring van mogelijkheden? De reden is dat alles wat langzamer gaat. De hartslag is niet meer zo snel, het tem po neemt af, bepaalde lichaamsfunk- ties funktioneren trager, bijvoorbeeld de darmwerking. Andere oorzaken voor vertraagde darmwerking kunnen zijn te weinig bewegen of te weinig drinken. Om het lichaam zo gezond mogelijk te houden moeten we dus voldoende beweging nemen, twee keer per dag een wandeling maken en als het enigs zins kan fietsen. Voldoende drinken. Goed en gevarieerd eten en niet te zwaar worden. Sociale kontakten Van kleuter tot volwassene krijgt men steeds meer sociale kontakten. Met het ouder worden nemen die kontak ten weer af en wordt de wereld om ons heen kleiner. De mens is echter niet geschapen om alleen te zijn. Hij heeft andere mensen nodig om ge dachten en ideeën te toetsen en om waarden en ideeën perspektief te geven. Voor het onderhouden van kontak ten moet men zich inspannen. Het is ook belangrijk kontakten te onder houden met andere generaties. Ga vooral niet verkondigen dat het nu al lemaal zoveel beter is dan vroeger. Dat moet niet ter diskussie staan. Jon geren van tegenwoordig hebben ook grote problemen, weliswaar heel an dere dan vroeger, maar ook zij heb ben het niet gemakkelijk. Veroordeel niet, maar sta open voor anderen, wees betrokken en luister. Zonder so ciale kontakten zou men een leven lei den, waarin men eigenlijk al dood is maar nog niet begraven. Om sociale kontakten te kunnen on derhouden moet men geestelijke mo gelijkheden hebben. Allereerst een theorie lesje over wat geestelijk leven betekent. Dit is intelligentie, het ver mogen om op de juiste manier, bin nen een redelijk tijdsbestek, dat te doen wat nodig is. Wees gemotiveerd Probeer ook ha te denken over de zin van het leven in de wereld van nu met z'n vele mooie kanten maar met ook ontzettende bedreigingen. Probeer ook uw eigen dood te integreren in uw leven. Een recept is daarvoor niet te geven, maar het hoort bij het mens zijn om ook daar aandacht aan te schenken. Ook de dood hoort bij het leven. Genieten van elk moment dat is de grootste rijkdom en tegenslagen ma ken een mens sterk. De eigen, de heel eigen gaven en talenten ontdekken en deze laten bloeien, er anderen van mee laten delen dat is een mogelijk heid. Als een mens zover komt dat an deren mogen delen in zijn/haar talenten zal dat die persoon heel veel geven. Die zit dan niet met lege han den te wachten op.... maar heeft of het een jonge of een oudere mens be treft een waardevol leven. Studiedag Agrarische Commissie Zeeland Op 13 mei a.s. organiseert de agra rische commissie Zeeland haar jaarlijkse studiedag te Rilland. Notuur nu reeds de datum! Nade re aankondigingen volgen! De heer Ruissen gaf een overzicht van de appel- en perenrassen met daarbij informatie betreffende produktie, smaak, vruchtmaat, kleur enz. De konklusie die men uit een en ander kon trekken was, dat de appelrassen Jonagold en Elstar op dit moment het meest perspektief bieden en bij de pe ren de Conference. De heer Bliek gaf een uiteenzetting over de diverse eigenschappen van het fruit met het oog op bewaring en de verschillende manieren van bewaren. Onder leiding van de heer W.J. v.d. Bliek werd de fruitveiling in Goes be zocht en konden we ons op de hoog te stellen van het reilen en zeilen rondom de afzet van ons fruit. Na een stencil te hebben doorgeno men over bewaarziekten in het fruit, togen we naar de fruithal om enkele kavels (door de heer v.d. Bliek aan gewezen), voor onszelf te keuren en naar waarde te schatten. Daarna gingen we gezamenlijk naar de publieke tribune om toe te zien hoe de heren fruithandelaren hun partij en fruit kochten. En om voor onszelf na te gaan of wij onze partijen rede lijk hadden geschat. In eerste instantie leek het samenspel van de veilingmeester - afslager - ko per meer abacadabra voor ons, maar al heel snel bleek met enige uitleg van de heer v.d. Bliek dat een en ander goed in elkaar paste en dat wij als fruittelersvrouwen de kwaliteit goed konden beoordelen. Al is handelaar zijn een apart vak. Na de prijzen genoteerd te hebben Hierop volgde een geanimeerde dis kussie over dit onderwerp. Aangezien de kwaliteit van het fruit ruimschoots aan de orde kwam, stel de de heer v.d. Bliek voor een bezoek aan de veiling te brengen. Bij de kur- sisten was hiervoor veel belangstelling en zo ging men op 18-2-'86 naar de veiling te Goes. Verder maakten de kursisten de afspraak om de volgen de winter weer een paar kursusmid- dagen bijeen te komen. De fruittelers-vrouwen zitten niet stil! Ria Meesters werden we ontvangen door de heer J. Geense, hoofd kommerciële zaken van de C.V.Z., die ons vertelde over vóór- en blokverkoop. Vooral voor het laatste probeerde hij een lans te breken. Ook de z.g. "Direktie- verkoop" voor de kleinere maten ap pels naar Zweden en de Canarische Eilanden werd door hem toegelicht. Voorts sprak hij zijn verontrusting uit over het verlies van de Duitse markt, door het niet bereid zijn van de Ne derlandse fruitteler voor het verpak ken van fruit. Er wordt (aldus de heer Geense) in Duitsland géén onverpakt fruit meer op de markt aangeboden. Met de suggestie dat misschien in N.F.O. verband een bezoek aan de groothandelsmarkt in Duitsland een goede exkursie zou zijn werd deze prettige leerzame dag besloten. Vanuit onze fruitteelt-vrouwen-groep voeg ik daarbij de hartelijke dank toe aan de heren docenten en de agrari sche commissie voor hun enorme in zet voor ons. Tiny de Wit "Met fantasten is het oppassen geblazen", was de titel van de pittige klucht, die de tonelisten van de Plattelands Jongeren Zuid (PJZ) Schouwen-Duiveland zaterdagavond presenteerden in het Tonnenma- gazijn te Brouwershaven. Voor het toneeldoek openging, memoreer de voorzitter Peter Vijverberg in zijn welkomstwoord, dat de PJZ een zeer succesvol jaar achter de rug heeft. Met tevredenheid stelde hij vast, dat er voor vrijwel alle aktiviteiten veel belangstelling bestond. Een hoogte punt vormde wederom het grote schuurfeest, dat vijfhonderd a zes honderd bezoekers trok. Een nieuw PJZ-festijn betrof de win tersportvakantie, die recent in groeps verband werd doorgebracht. Peter Vijverberg wees erop dat deze win tersportvakantie ook de reden was van het feit, dat de jaarlijkse toneel avond dit keer niet op de eerste za terdag in februari, maar enkele weken later plaatsvond. Verder liet de voorzitter weten, dat het ledental van de PJZ inmiddels is gestegen tot honderdtien, een rekord in het PJZ-bestaan. "Maar natuurlijk kunnen we altijd nog meer leden en donateurs gebruiken", aldus Peter Vijverberg. Hij sprak verder dankwoorden tot de firma Paauwe, die spontaan de meu bels voor het toneeldekor beschikbaar stelde en tot alle mensen, die prijzen voor de verloting hadden geschonken. Vervolgens haastte de voorzitter zich achter de coulissen om geschminkt te worden voor het toneelstuk, waar hij ook zijn bijdrage in zou leveren. De klucht vertelde over moeder An- kie Bogaars, die haar huisvrouwen bestaan immer wist op te sieren met fantastische ideeën. Ditmaal had ze Vrijdag 7 maart 1986 besloten zich uit te geven voor waar zegster en als "Madame Futura" kondigde ze haar praktijk in de krant aan. Vader John Bogaars bleek ech ter niet zeer gecharmeerd van dit plan en deed zijn uiterste best, deze gril van vrouwlief zo spoedig mogelijk te stop pen. Dat lukte hem evenwel niet direkt. Dochter Corrie, die aanvankelijk ook haar bedenkingen had over "Mada me Futura", kreeg bovendien steeds meer plezier in de gebeurtenissen, die zich in huis afspeelden. Verder zagen opa Bogaars en buurvrouw tante Alie er alle aanleiding in om eens een kostelijke grap uit te halen met de nieuwbakken waarzegster. "Madame Futura" kreeg het inmid dels zwaar te verduren met de bezoek jes van juffrouw Liesbeth de Windt, die als korrespondente van een da mesblad aanvankelijk maar moeilij ke vragen stelde, met de verschijning van het ludieke boerenechtpaar Griet en Huub en met de deftige Belgische burgemeester en zijn kersverse echt genote. Goede raad had zij echter in petto voor de verlegen Wim de Raadt, die maar niet wist hoe hij het meisje, op wie hij smoorverliefd was, voor zich kon winnen. Kort daarop deed ech ter de heer Jan Boel (hij ging al jaren gebukt onder die naam) zijn intrede. Boel vroeg zich af of Madame Futu ra wel ruime ervaringn had en of ze wel vooraanstaande personen tot haar klanten kon rekenen. Vragen, waar moeders Bogaars wel raad mee wist en ze fantaseerde er dus weer vlotjes op los. Grote schrik echter toen Jan Boel liet weten, dat hij niet geïnteres seerd was in een hem voorspelde toe komst, maar dat hij als inspekteur der inkomstenbelasting inmiddels vol doende op de hoogte was gesteld. In een echte klucht komt alles op z'n pootjes terecht. Zo ook in het roeri ge huis van de familie Bogaars, ten minstemoeder Ankie bleek ook aan het slot nog niet helemaal gene zen van haar fantasieën. Het spel leverde het publiek vooral in het eerste en tweede bedrijf bijzonder komische taferelen. Het derde bedrijf kwam af en toe wat minder goed uit de verf, hetgeen voornamelijk te wij ten was aan het feit, dat het hier. en daar wat schortte aan de tekstkennis. Zonder de anderen tekort te doen, kan gekonstateerd worden, .dat vooral Margo Verveer in haar rol van tante Alie bewees over speltalent te beschik ken. Met haar sprankelende spelwij ze wist zij deze rol tot aanzienlijk niveau te tillen. Zij kreeg met name van Bart Goudswaard in zijn rol van opa Bogaars prima tegenspel, hetgeen onder meer resulteerde in de kostelij ke scène met het deftige burge- *meestersechtpa'ar. Knap van beiden daarin bovendien de wijze waarop ze het verschil tot uiting brachten tussen de personages, die ze in het echt en in hun vermomming voorstelden. De gebroeders Piet en Wim Kuyper hebben zich in de afgelopen jaren ont wikkeld tot solide akteurs binnen de PJZ-ploeg. Piet Kuyper kroop in de huid van vader John Bogaars, een fik se rol, waar hij steeds beter in leek te groeien. Wim Kuyper verraste in de amusante vertolking van Jan Boel. Carla Binck had de ondankbare taak de aangeefrol van dochter Corrie neer te zetten, hetgeen zij op overtuigen de wijze wist te doen. Belangrijk aan deel in het stuk moest geleverd worden met het spelen van de rol van moeder Ankie, oftewel Madame Fu tura door Carola van Ast. Een on dersteunende vertolking was weggelegd voor Yvonne Goudswaard, die gestalte gaf aan juffrouw Liesbeth de Wind, de korrespondente van het damesblad. Succesrolletjes bleken toebedeeld aan Peter Vijverberg en Lutina van der Bijl, die als boer en boerin, die de waarzegster bezochten, lekker gek mochten doen. Hun kreaties boden ruimte voor improvisatie en zo kon ook heel gemakkelijk het slippertje van de vergeten kalender worden op gelost. Tonny Sas ten slotte bleek overtuigend als de verlegen en verlief de jongeman Wim de Raadt. De regie was dit keer in handen van gastregisseur Eugène Totté, die zelf als aktief speler betrokken is bij de Toneelgroep Ouwerkerk. De grime werd verzorgd door de heer Ph.J. van Ast en Wim Remeeus trad op als souffleur. De tonelisten mochten na afloop een warm applaus en een boeket bloemen in ontvangst nemen. Daan van den Hoek sprak een dankwoord tot de groep voor inzet en presentatie. De heer P. Wessels, beheerder van het Tonnenmagazijn mocht een attentie in ontvangst nemen als dank voor het verzorgen van de koffie tijdens de repetitie-avonden De PJZ-avond werd hierna tot in de kleine uurtjes voortgezet met een bal na onder leiding van "The Reser veband". 7 maart - afd. Oost en West-Zeeuws- Vlaanderen organiseren een info- avond over de aanstaande uitwisseling met Denemarken. Hier is iedereen van harte welkom. Plaats van hande ling is in hotel "De Rode Leeuw" te Zuidzande en het begint om 19.30 uur. 8 maart - 3 CJO-volleybaltoernooi in "De Kruitmolen" te Middelburg. 14 maart - afd. West-Zeeuws- Vlaanderen organiseert een dropping. Er wordt gelopen met groepjes van ongeveer 4 man en de lengte van de routes is ongeveer 5 km. Het begint om 20.00 uur in café Lippens in Driewegen. 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19