Si rwr. TUINBOUWKLANKEN Geen struktuurmaatregelen voor de fruitteelt fj De winterbloemkool zal het waarschijnlijk niet overleven Goede planning voorkomt teleurstelling Tweemaal winter Primeur: peren kopen per komputerklok Prijs industrie-appelen kan oplopen Werken voor de nieuwe oogst De laatste weken van februari vroor het ook hier op THOLEN verschei dene nachten 10°C en meer en dat is voor ons gebied behoorlijk veel. Dat zijn ook temperaturen waarbij de winterbloemkool het erg moeilijk krijgt. De verwachtingen zijn dan ook dat de meeste het niet overleefd heb ben. Ook de spruiten hebben behoor lijk wat geleden vooral de uitdrogende wind deed de kwaliteit achteruitgaan. Strenge vorst doet in de tuinbouw meer schade dan goed en we zullen er toch rekening meemoeten blijven houden. We zijn tot vorig jaar een be hoorlijk aantal jaren verwend geweest waarbij soms weieens gedacht werd dat er geen strenge winters meer zou den komen maar nu hebben we er Op de BEVELANDEN heeft het in de maand februari evenals vorig jaar streng gevroren. Diverse nachten is de temperatuur gezakt tot -10°C. De winters '85 en '86 gaan de geschiede nis in als echte koude winters met een lange vorstperiode. Toch heeft deze vorstperiode de fruittelers en boom kwekers niet zo overvallen als het vo rige jaar. Ook de omstandigheden waren geheel anders. Het hout van de bomen en de knoppen was goed af gehard en bevatte veel minder sappen dan in de winter van '85. Het begon te vriezen onder droge omstandighe den en de temperatuur is in ons ge bied beslist niet onder de -15°C geweest. Daarom is er goede hoop dat het weefsel en de knoppen niet zijn aangetast. Tijdens de vorstperiode is het snoei- werk flink opgeschoten. Veel fruitte lers snoeien dan de oudere percelen en voornamelijk de oudere pere-percelen want de vorstschade aan oudere bo men is altijd het minst. Jonge appel percelen kunnen tijdens een strenge vorstperiode beter met rust gelaten worden. De Europese Kommissie is niet voornemens struktuurmaatregelen voor de fruitteelt te nemen. Zij deelt dit mee in antwoord op vragen van het lid van het Euro pese Parlement Ursula Schleicher. Afgezien van een programma van 1969 voor het rooien van appel-, pere- en perzikbomen en een pro gramma van 1973 voor het rooi en van bepaalde appel- en perebomen van variëteiten met overproduktie, waarvoor nauwe- Eerste Chileense grannies in aantocht De eerste boot met Granny Smith uit Chili arriveert in Engeland op 24 maart a.s. Zo'n 10 dagen later ver wacht men de tweede boot en de eer ste Red Delicious rond 10 april. Tussen 25 maart en 10 april wordt Rotterdam aangedaan. Hier zullen dan vijf boten met ca. 10.000 ton ap pelen arriveren. Ten opzichte van het vorige seizoen is dit iets later. Toen werden op 20 maart al de eerste Chileense Grannies op de Rotterdamse importveiling aan geboden. Chili verwacht dit jaar 209 min kg te kunnen eksporteren. Dit is 10970 meer in vergelijking met 1985 en ongeveer evenveel als in 1984. weer al 2 gehad. Vooral de grond vaart er wel bij. Wanneer we een dro ge dooi krijgen zullen er hier weer ver schillende vroege aardappeltelers gaan poten. Met zaaien van fijne zaden zal men zeer voorzichtig moeten zijn. Er moet niet te diep bewerkt en gezaaid worden in de erg losse grond. Ook zal men wanneer het eventueel weer nat ter wordt, zuinig moeten zijn op de verkregen struktuur; een goede struk- tuur is zeer snel verknoeit. Zaaien en poten kan men meestal maar een keer, zodat hier nooit genoeg aan dacht aan besteed kan worden. Wan neer het eenmaal voorjaar is lijkt het soms wel of alles er in een paar da gen in moet. Er kan tegenwoordig veel werk verzet worden in een korte De snoei is op veel bedrijven een ar- beidspiek geworden en een echt rusti ge tijd kunnen veel fruittelers de winter zeker niet noemen. Het aantal ha dat per man gesnoeid moet wor den is de laatste jaren enorm gestegen, het maakt uiteraard veel verschil of een teler zijn produkt een hele winter zelf sorteert en afzet. Hiermee is ook één of twee dagen in de week ge moeid, zodat het aantal snoeiuren verminderd. Degenen die de afzet aan derden overlaten kunnen uiteraard 5 of misschien 6 dagen per week snoei en en hierdoor een grotere oppervlak te in een winterseizoen bewerken. De fruitprijzen zijn iets opgelopen. De Golden Delicious is aangetrokken en de klasse I 70-80 wordt verkocht voor prijzen tussen de 1,20 en 1,40 per kg en de klasse I 60-70 brengt rond de ƒ0,70 per kg op. Ook de Gou- dreinetten werden 15 tot 20 cent duur der en brengen weer prijzen op als in de maanden oktober t/m december. Hopelijk kan de prijs van dit ras ver der aantrekken. De laatste scrubcel- len worden geopend en gezien de koelkosten zou een verdere prijsstij ging welkom zijn. lijks afzet was, zijn in de sektor geen strukturele maatregelen ge nomen. Uit de enquêtes van 1977 en 1982 over het fruitbomen bestand blijkt voor de Gemeen schap als geheel een uitbreiding van het areaal, zowel voor appe len als voor peren. Wat de situa tie in 1985 betreft zou volgens voorlopige ramingen het bestand aan appelbomen even groot zijn als in 1982, maar zou het areaal peren zijn ingekrompen. Amsterdams enige groenteveiling weg door Olympische Spelen De enige groenteveiling die Am sterdam nog rijk is, aan de Jan van Galenstraat, wordt opgehe ven. Dit is het gevolg van het ver dwijnen van de tuinders in de buitenwijk Sloten. Zij worden uit gekocht door de gemeente Am sterdam in verband met de plannen voor de bouw van het Olympisch dorp voor het geval de hoofdstad wordt uitverkoren om Olympische Spelen te organiseren. Indien dit niet doorgaat, zullen op de tuinderijgronden gewone wo ningen worden neergezet. tijd wat natuurlijk zijn voordelen heeft maar aan de kwaliteit van het werk mag er eigenlijk niets ingeleverd worden. Dat het goed kan zien we elk jaar weer op sommige bedrijven; na opkomst mankeert er geen meter aan. Omdat dit ook voor een groot deel vooral in de bloemzaden de opbrengst bepaalt moet ons streven daar altijd op gericht zijn! De slaprijzen staan al een tijdje on der druk wat mogelijk ook wel aan de strenge vorst geweten wordt, omdat het vervoer naar het buitenland al gauw stagnatie ondervindt. Het ver schil in geldelijk opbrengst kan dan enorm zijn tussen degene die vroeg en die ze laat weg hebben. Iets wat je van te voren nooit kan bepalen. Door het ekstreme droge weer waarbij onge kende lage luchtvochtigheden voor kwamen is hier en daar toch ook weer rand ontstaan wat dan ook nog voor de nodige narigheid zorgt. De prijs van de radijs is daarentegen na een matig winterseizoen flink aan getrokken wat weer goede hoop geeft aan de radijstelers in onze streek wel ke binnenkort met de oogst hopen te beginnen. De radijsteelt is moeilijk meer weg te denken van onze bedrij ven alhoewel het aantrekken van er varen bossers of bosters een steeds moeilijker en of duurdere aangelegen heid zal worden. Met de Conference gaat het de goede kant op. Vooral de kleine maten wer den flink duurder. De maat 45-55 is weken achtereen verkocht rond de ƒ0,60 per kg. Afgelopen week werden deze peertjes geveild in voorverkoop voor bijna ƒ0,90 per kg. We weten het allemaal, ze zijn eigenlijk te klein, maar er zijn toch landen in Europa waar ze gretig worden gekocht. Nu de vorstperiode op zijn eind lijkt te zijn en we in de maand maart zijn beland, kunnen wat mij betreft de prijzen ver der omhoog. Ook op SCHOUWEN- DUIVELAND is Koning Winter in de maand februari heer en meester geweest. Een flink aantal dagen waarbij de temperatuur nauwelijks boven het vriespunt kwam en bijzonder weinig neerslag kenmerkten deze win termaand. Telers van winterbloemkool kijken met zorg naar hun gewas, sommigen zijn van mening dat we dit jaar wei nig winterbloemkool zullen leveren nu de temperatuur een aantal keren 10-12 graden onder nul zijn geweest. De spruitkooltelers hebben enkele rusti ge weken achter de rug. Hoewel de oogst al een heel stuk gevorderd is moesten de late rassen nog geplukt worden. De meeste rassen lijken in deze regio redelijk de vorstperiode te hebben overleefd. Winterprei stond er tijdens deze vorstperiode nog vrij veel Peren kopen per komputerklok. Dat kan vanaf dinsdagl l maart in veiling De Kring in Bleiswijk. Dan worden namelijk voor het eerst in de nog korte geschiedenis van het televeilen Conference (peren) via dit systeem verkocht. Dat betekent dat handelaren in Veiling De Kring met één druk op de knop peren in Utrecht kunnen kopen, waar de klok komputergestuurd synchroon loopt met de Bleiswijk- se klok. Veiling De Kring en veiling Utrecht waren de eerste twee, die een 'televeilverdrag' met elkaar aangingen. Daarmee konden han delaren op beide veilingen bieden op eikaars blokprodukten. Het voordeel lag in een groter aanbod en een evenwichtiger prijsnivo. In 1987 koppelen ook Breda en Zuid- Holland-Zuid in Barendrecht zich aan dit systeem. Men zal de peren voorlopig op dinsdag blijven vei len. Er is sprake van een voorver koopsysteem; de teler levert donderdag de peren af. WALCHEREN was op 1 maart jl. nog steeds volop in de greep van Ko ning Winter. Watergangen en sloten nog stevig onder het ijs, velden en da ken hier en daar bedekt met wat sneeuw. Dit beeld zouden velen van ons voor dit seizoen nu wel als gezien willen houden. Twee jaar achter één een elfsteden tocht is een bijzonderheid. Februari is de koudste maand geweest in de af gelopen 40 jaar! Dit zijn allemaal van die dingen die je zo in kranten leest, en mooi om ze te herinneren. Maar ook dit soort za ken hebben ook direkte gevolgen, vooral wanneer je met beroep en in komen sterk met de natuur verbon den bent. Bijzonder mag het genoemd worden wanneer tweemaal achter el kaar de winterbloemkool door vorst verloren is gegaan, hoewel dooi hier op nog geen definitief antwoord heeft gegeven, kunnen ingewijden in het vak het er toch al over eens zijn; het was te veel. De prei en spruiten staan er ook belabberd bij en kunnen ook wel een heel eind worden afgeschre ven. Triest is het wanneer kosten en moeite gemaakt zijn en het resultaat komt op nihil uit. We zullen moeten proberen het gat dat hierdoor in ons inkomen is geslagen weer op te vul len. Maar de vraag is hoe en met wat doen we dat. Planning en overleg is hiervoor nodig. Beschikbare arbeid komt hier al gauw om de hoek kijken. Wat zijn de afzetkansen? Het zijn al lemaal vragen waar ik van hier uit voor u geen sluitend antwoord op kan geven. Maart is ook de maand van be ginnen aan een nieuw seizoen. Is uw analyse van grondonderzoek nog bij? Zijn de percelen al van meststoffen voorzien? Is het zaad al besteld of aangekomen? Is het plantschema al goed voor elkaar? Zijn er al afspra ken gemaakt met de plantenkweker? Zijn alle machines al bedrijfsklaar en nog in voldoende staat? Dit zijn alle maal van die dingen die in het voor jaar op je afkomen, velen zullen dit op het land. Tegenvallende kg- opbrengsten zijn veelal de reden dat tot uitstel van oogsten werd besloten. In de afgelopen maand zijn ze beslist niet gegroeid. De winterpeen is tijdens de vorstperiode wat ekstra geruimd, hoewel de prijs niet zoveel in bewe ging kwam. De afzet van de witlof geeft de laatste maanden nogal wat problemen. Tegenvallende eksport- vraag en te veel lof dat i.v.m. inwen dige gebreken in klasse III gekeurd moest worden geven een middenprijs die veel te laag is om de teelt lonend te maken. Uitbreiding grove groenten? De belangstelling voor de teelt van grove groenten in 1986 neemt duide lijk toe. Vanuit de akkerbouw wordt naarstig gezocht naar gewassen die het inkomen kunnen verbeteren. De sombere vooruitzichten voor de tot nu Ondanks de kleine appeloogst is de veilingaanvoer van fabrieksappelen de eerste maanden van '85/'86 behoor lijk groot geweest. Er is dan ook iets meer appelmoes geproduceerd verge leken met de eerste helft van beide voorafgaande seizoenen. Na de jaar wisseling zal het aanbod industrie appelen matig zijn. Het is niet uit gesloten dat appelmoes in 1986 hoger in prijs wordt. Het nieuwe seizoen valt ook voor ap pelmoes moeilijk te voorspellen. De appeloogst is mede door vorst en ha gel tegengevallen; slechts 260 min kg tegen ruim 400 de twee voorgaande seizoenen. Mede doordat de vraag naar appelsap toeneemt, kunnen we er vanuit gaan dat de vraag naar industrie-appelen in West-Europa het aanbod ruim overtreft. Gezien de zeer kleine fruitvoorraden in zowel Nederland als de hele EG, en gezien de kleine aanvoer zullen de vei- lingprijzen voor industrie-appelen oplopen. Dit zal zeker gevolgen heb ben voor de appelmoesprijs. al lang weten. Toch zou ik afspraken met plantenkweker en beschikbare machines er even uit willen lichten. Afspraken over levering van planten worden in ons gebied wel eens te licht zinnig gemaakt. Er wordt nog al eens besteld wanneer ze er eigenlijk al kon den zijn. Of men kon net niet het ge wenste ras te pakken krijgen. We moeten dan nogal eens teleurgesteld de telefoon neerleggen. Nu we hier ook wat meer op bloem kool gespecialiseerde bedrijven zullen krijgen is het van groot belang een goed schema van plantdata vast te leggen en de raseigenschappen goed te doorzien. We weten immers dal witte bloemkool meer gewild is bij de koper dan de sterkere cremekleurige rassen. Dan de vraag met welke plan ten we gaan werken. Veel is er hierin veranderd de laatste jaren. Gaan we met losse planten, perspot planten, kluitplanten, cultopots, paperpots of speedie's naar de akker. De tijd van losse planten lijkt voorbij wanneer we zelf zaaien, komt dit al gauw even duur als de nieuwe vormen. Perspot- ten gaat goed maar zijn wat moeilijk machinaal te planten en ze slaan op sommige gronden wat moeilijker aan. Ze zijn bovendien vrij prijzig. Met kluitplanten en alle andere vormen hebben we nog niet zo veel ervaring, maar gezien de resultaten elders is het zeker de moeite waard en dacht ik verantwoord om er een begin mee te maken, zodat we ook hiermee ver trouwd raken. Plantmachines worden er op het ogenblik van alle soorten op de marlet gebracht. Voor elk soort van planten- vorm is er wel iets bedacht. Het is moeilijk om een keus te maken. Mis schien is met een kleine aanpassing de al aanwezige machine wel geschikt te maken voor de te verwerken planten. Er is nog veel zoekwerk op dit gebied gaande. Ook uw vinding kan het zijn, laat het weten, het kan ook uw kollega vele guldens besparen! toe geteelde gegarandeerde produkten zijn meestal de basis van deze gedach te. Het zoeken van alternatieven ge beurt niet alleen in Zuidwest Nederland maar in heel Noordwest Europa. Onderzoek eerst de moge lijkheden van de afzetmarkt van het nieuw te telen produkt en loop beslist niet klakkeloos achter buurman aan. De wet van vraag en aanbod is een harde leerschool! De fruittelers zijn ondanks het win terse weer iedere dag met de snoei- schaar bezig. De thermometer wordt na de schade van vorig seizoen regel matig gevolgd. Tot nu toe zijn de temperaturen niet ekstreem lag geweest, zodat geen schade wordt verwacht. Bij bomen die vorig jaar beschadigd zijn moeten we dit toch misschien wat meer af wachten, vooral bij de pereon derstammen nu er geen sneeuw aanwezig is. De voorraadcijfers van de appels en peren zijn in ons land laag. Of dit straks in de prijs tot uitdrukking zal komen zal van de andere fruitekspor- terende landen afhangen. De prijs van de Cox en de Goudreinette herstelt zich de laatste weken van een flinke inzinking. Het wordt weer tijd om de spuitma- chine bedrijfsklaar te maken. De pe ren zullen zoveel mogelijk weer met een winterbespuiting behandeld worden. Ook de onkruidbestrijding staat straks weer te komen. Allemaal werk dat voor de nieuwe oogst bedoeld is. In de 2e week van maart wordt op ons eiland in veel kerken de jaarlijkse bidstond voor gewas en arbeid gehou den. Van veel landbouwprodukten kennen we over produktie, heeft dit dan nog wel zin. M'n buurman vroeg een keer aan de predikant: 'bid dit jaar alstublieft voor weinig kilo's en hoge prijzen'. Na de dienst bleek dit toch wel een erg smalle gedachte. We kunnen ons vol ledig inzetten en alles aan de verzor ging van onze produkten doen, maar laten groeien, wie kan dat? Hoe meer we ons met de natuur bezighouden hoe dieper we ons hierover kunnen verwonderen. Vrijdag 7 maart 1986 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15