Derde opkoopregeling melk aangepast Melkleveranties op andermans naam strafbaar Braks stelt ontduiking superheffing melk strafbaar Snijmaissilage naast gras bij melkvee Betere presentatie Nederlandse kaas Beschikking Superheffing 1985 Nieuwe pub li ka ties in 1986 Melkveestapel met bijna 5% afgenomen Het bestuur van het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw heeft op 20 februari j.l. besloten de derde opkoopregeling melk aan te passen. De aanpassing heeft betrek king op de looptijd van de regeling. Tevens wordt een aanvullende beëin digingsvergoeding geïntroduceerd. Opkoopregeling De termijn, die aan de opkooprege ling gesteld was, is vervallen. Wan neer de som van de aangevraagde bijdragen de beschikbare middelen overschrijdt, kan echter besloten wor den dat geen aanvragen meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van het tijdstip in de hef fingsperiode, waarop de overeen komst wordt afgesloten, moet een deel van de heffingvrije hoeveelheid van het betreffende melkprijsjaar worden ingeleverd. Dit deel bedraagt tenminste: - 60% in het eerste kwartaal van het melkprijsjaar - 35% in het tweede kwartaal van het melkprijsjaar - 20% in het derde kwartaal van het melkprijsjaar - 10% in het vierde kwartaal van het melkprijsjaar. Voor alle gevallen geldt, dat ten minste 10.000 kg melk moeten wor den afgestaan. Het eventueel resterende deel van de heffingvrije hoeveelheid dient uiterlijk met ingang van het volgende melkprijsjaar te worden ingeleverd. Wanneer een ondernemer grond in pacht heeft, moet hij van de verpach ter toestemming hebben afstand te doen van de heffingvrije hoeveelheid melk. De producent die slechts een deel van zijn heffingvrije hoeveelheid wenst in te leveren, kan ook een aanvraag in dienen. Ook in dit geval is hij ver plicht tenminste 10% van zijn heffingvrije hoeveelheid in te leveren met een minimum van 10.000 kg. De bijdrage blijft ƒ0,65 per kg hef fingvrije melk. Beëindigingsvergoeding Melkveehouders tussen de 55 en 64 jaar, die in het kader van de opkoop regeling de hun toegekende heffing vrije hoeveelheid afstaan en hun melkveehouderijbedrijf, respektieve- lijk het melkveehouderijgedeelte van hun bedrijf, volledig en blijvend sta ken, komen in aanmerking voor een aanvullende beëindigingsvergoeding. Bepalend hierbij is de leeftijd bij in diening van de aanvraag. Deelname aan de beëindigingsvergoeding bete kent echter niet dat andere of nog op het bedrijf aanwezige aktiviteiten eveneens moeten worden gestaakt. Hoogte van de vergoeding De te verlenen vergoeding is gekop peld aan de bedrijfsomvang van het te beëindigen melkveehouderij bedrijfsonderdeel, die wordt uitge drukt in punten. De vergoeding be draagt ƒ11,per punt. De bedrijfsomvang wordt berekend op grond van de meitellingen 1984 en 1985. Punten worden toegekend voor: - melk- en kalfkoeien: 200 punten per dier, - overig rundvee (exklusief mestvee): 60 punten per dier. Het totale puntenaantal wordt verme nigvuldigd met de heffingvrije hoe veelheid melk van de aanvrager ten tijde van de aanvraag, gedeeld door de heffingvrije hoeveelheid melk voor het melkprijsjaar 1985/1986. Het op deze wijze berekende puntenaantal wordt vermenigvuldigd met ƒ11, De vergoeding wordt in één keer uit betaald, maar kan op verzoek ook in termijnen worden uitgekeerd. Minister Braks van Landbouw heeft het leveren van melk op andermans naam strafbaar gesteld. Daarmee wil hij konstrukties bestrijden waarbij melkveehouders die teveel melk heb ben geproduceerd en daarover de su perheffing zouden moeten betalen, dat teveel laten overschrijven op naam van een kollega die niet aan zijn maksimum toegestane melkproduktie is gekomen. Met deze melk- of kwotumbank-konstruktie zou zo de superheffing kunnen worden ontlo pen. Dit heeft het Ministerie van Landbouw en Visserij donderdag be kendgemaakt. Bij deze konstruktie draagt de melk veehouder die teveel melk heeft ge produceerd die hoeveelheid alleen op papier over aan zijn kollega. Minis ter Braks wijst erop dat doel en tekst van de regelingen voor de superhef fing met zich meebrengen dat die hef fing ten laste komt van de daadwerkelijke producent. Dat bete kent dat deze over de melk die uit zijn tank wordt geleverd bij overschrijding van de toegestane hoeveelheid ook zelf de superheffing moet betalen. Overigens was de kwotumbank- konstruktie volgens Braks op grond van bestaande voorschriften al niet te omzeilen. Zo zijn melkveehouders verplicht al hun melk rechtstreeks aan de zuivelfabriek te leveren en zijn zij verplicht een deugdelijke administra tie bij te houden. Hebben zij die niet dan kon de melkveehouder al straf rechtelijk aansprakelijk worden gesteld en kon de hoeveelheid gelever de melk ambtshalve worden vast gesteld. Door nu melkleveranties op andermans naam strafbaar te stellen wil Braks voorkomen dat er in de toe komst nog andere konstrukties wor den bedacht om de superheffing te ontlopen, aldus zijn departement. Omdat blijkt dat er in de praktijk een toenemende neiging bestaat tot het maken van konstrukties, waarbij melk onder een andere naam dan die van de daadwerkelijke producent wordt aangeboden, heeft minister ir. G. Braks het leveren van melk op an dermans naam strafbaar gesteld. Dit met de bedoeling om niet gerechtvaar digde verwachtingen te voorkomen, dat door middel van dergelijke konstrukties de superheffing zou kun nen worden ontlopen. Tekst, systeem en doelstelling van de Europese en nationale superheffings regelingen brengen met zich mee, dat de superheffing ten laste komt van de daadwerkelijke producent. Over de melk die uit zijn tank wordt geleverd, is de producent bij overschrijding van zijn heffingvrije hoeveelheid dan ook zelf heffing verschuldigd. Dit betekent, dat konstrukties, zoals gehanteerd door de zogenaamde quo- tumbank, waarbij melk niet op naam van de feitelijke producent maar op naam van de huurder van zijn koei en wordt geleverd, er niet toe kunnen leiden dat de superheffing wordt ont doken of omzeild. Onder de term feitelijk leveren wordt in dit verband verstaan: alle vormen van het ter beschikking stellen van melk om te worden bewerkt of ver werkt, ongeacht de daarvoor gekozen juridische vorm. Indien een melkvee houder door uitzonderlijke omstan digheden, zoals brand, gedwongen is van andermans tank gebruik te ma ken, kan ontheffing worden verleend. Iedere melkveehouder blijft overigens op grond van een verordening van het Produktschap voor Zuivel, verplicht alle door hem gewonnen melk, die bestemd is voor be- of verwerking in de zuivelfabriek, rechtstreeks aan de zuivelfabriek ter beschikking te stellen. Bovendien bepaalt de Beschikking su perheffing 1985 reeds uitdrukkelijk, dat melkveehouders een deugdelijke bedrijfsadministratie dienen bij te houden. Indien deze verplichting niet of onvoldoende wordt nagekomen bestaat, naast strafrechtelijke aan sprakelijkheid, de mogelijkheid, dat de afgeleverde hoeveelheden ambts halve worden vastgesteld. Op deze wijze was reeds gewaarborgd dat de werkelijke producent - ongeacht de door hem gehanteerde konstrukties - bij overschrijding van zijn heffingvrije hoeveelheid superheffing is ver schuldigd. Hoewel de zogenaamde quotumbank- konstruktie dus niet kon leiden tot omzeiling van superheffing, heeft mi nister Braks de Beschikking superhef fing 1985 bovendien aangevuld om in de toekomst andere schijnkonstruk- ties te voorkomen. Voor het vaststellen en opleggen van de superheffing wordt geen rekening gehouden met rechtshandelingen waarvan kan worden aangenomen, dat ze gepleegd zijn om vaststelling of oplegging van de superheffing te ont duiken. Het Nederlands Zuivelburo heeft op de Roka nieuwe materialen en adviezen geïntroduceerd om de presentatie van Nederlandse kaas in de winkel te verbeteren. Uit onderzoek is gebleken dat Nederlandse kaas gezien het marktaandeel meer aandacht verdient dan ze in werkelijkheid krijgt. Een van de bezoekers op de NZB-stand was staatssekretaris APloeg van Landbouw en Visserij Door bijvoedering van snijmaissilage aan weidende melkkoeien bij een normaal grasaanbod kan de VEM-opname bij deze dieren aanzien lijk worden verhoogd. Vervangt men de helft van de VEM uit gras door snijmaissilage dan kan de uitscheiding van stikstof via mest en urine met meer dan een kwart worden teruggebracht. Bovendien stijgt de melkeiwitproduktie als snijmais wordt bijgevoerd. Dit zijn enige resultaten van een beweidings- en een zomerstalvoederingsproef, die het IVVO te Lelystad uitgevoerd heeft in de zomer van 1985. De vol ledige verslaggeving is in een onlangs verschenen Mededelingen I.V.V.O. no. 5 gepubliceerd. Verloop T-som Weerstation Zierikzee Volkel Gilze-Rijen Vlissingen Eindhoven Zuid-Limburg Datum 106 90 100 114 102 86 Temperatuursom van 1 januari tot 27-2. Schatting datum T-som Weerstation Schatting uitgaande van de temperatuursom op Datum 27/2 T-som 180° Zierikzee 14/3 Volkel 20/3 Gilze-Rijen 18/3 Vlissingen 13/3 Eindhoven 17/3 Zuid-Limburg' 20/3 Vrijdag 7 maart 1986 Met uitsluitend vers gras kan de ener giebehoefte van hoogproduktieve melkkoeien niet volledig worden ge dekt. Daarom werd nagegaan of het mogelijk is om de energieopname uit ruwvoer te verhogen door bijvoeren van snijmaissilage aan weidende koei en. Het grasaanbod per koe was niet beperkend voor de grasopname. Ver schillende hoeveelheden snijmais wer den bij onbeperkt en beperkt weiden verstrekt. Inderdaad bleek de grasop name - bij onbeperk't weiden sterker dan bij beperkt weiden - door de bij voedering van snijmaissilage af te ne men. De VEM-opname uit ruwvoer kon bij de gevonden tamelijk lage ver dringing van gras door snijmais ver hoogd worden door bijvoedering van snijmais (500 VEM per kg snijmais ds). Weidend melkvee neemt van sterk be mest grasland veel eiwit op. Er zijn aanwijzingen dat de grote eiwitover maat van de weidende koe nadelig is voor de eiwitbenutting en de gezond heid van het dier en bijdraagt tot mi- lieuoverlast. Bij vervanging van een gedeelte van vers gras door snijmais silage kan de eiwit(stikstof)opname in het rantsoen worden verlaagd. Op het IVVO werd een stikstofbalansproef op stal uitgevoerd met verschillende gras/snijmaiskombinaties om de ef- fekten op de benutting van stikstof in het voer te bestuderen. Immers bete re benutting van stikstof uit gras biedt perspektieven bij het beperken van de stikstofemissie naar het milieu. Op grond van deze proef kwam onder meer naar voren dat uitscheiding van stikstof in mest en urine door snij- maisbijvoedering - in vergelijking met alleen vers gras - met gemiddeld 27% kan worden teruggebracht. Bij een ge lijke energieopname bleef de melk- Positie voedings- en genotmiddelenindustrie bedreigd "De positie van de voedings- en ge notmiddelenindustrie wordt op dit moment bedreigd door twee gevaren, namelijk de verzadiging van de markt en de toenemende konkurrentie. Al hoewel de sektor niet alleen een zeer groot aandeel in de agrarische export heeft, maar ook in de import staat de export onder druk". Dit onder meer zei staatssekretaris A. Ploeg ter gele genheid van de opening van de Inter nationale Levensmiddelenbeurs Roka te Utrecht op 24 februari 1986. Vooral op Nederlands grootste bui tenlandse afzetmarkt, de Duitse Bondsrepubliek, is de konkurrentie hevig. De stijging in de uitvoer naar de Bondsrepubliek was vorig jaar minder dan 1 procent. "Extra inspan ningen op het gebied van bijvoorbeeld marktonderzoek en innovatie zijn noodzakelijk om het bestaande mark taandeel in binnen- en buitenland te behouden en waar mogelijk te vergro ten", aldus de bewindsman. produktie onveranderd en was er een positief effekt te konstateren op het eiwitgehalte van de melk en de eiwit- grammenproduktie bij de mais- groepen. (U kunt deze mededeling bestellen door overmaking van ƒ7,50 op post giro 66.84.70 van het I.V.V.O. afd. Publikaties, Postbus 160, 8200 AD Lelystad met vermelding "zend mij Med.5".) Nieuw boekje over kalveropfok Sinds kort heeft de Hendrix' voorlich tingsdienst een nieuw boekje over Kalveropfok uitgegeven. Hierin wor den vele zaken beschreven, die van belang zijn voor een goede kalverop fok, zoals voeding, huisvesting en ge zondheidszorg. Vtforal de adviezen die gelden rond om het verstrekken van ruwvoer en kalvervoeders komen in dit boekje uitgebreid aan de orde. Daarnaast worden de KALBO- en KALVOTEL- huisvestingssystemen beschreven. Het kalveropfokboekje van Hendrix is gratis te verkrijgen bij de plaatse lijke Hendrix' verkopers of schrifte lijk te bestellen bij Hendrix' voorlichtingsdienst, Postbus 1, 5830 MA Boxmeer. In 1985 is het aantal melk- en kalf koeien met 113.000 stuks verminderd: per 2 januari jl. werden er 2.259.000 geteld tegen 2.372.000 op 2 januari 1985 (- 4,8%). De totale rundveestapel nam af van 5.280.000 tot 5.076.000 stuks (- 3,9%). Een en ander blijkt uit een steekproefonderzoek van het Centraal Buro voor de Statistiek. II

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 11