GS willen in Zeeland 'inhaalmanoeuvre' op landinrichtingsgebied Voorbereidingsschema Landinrichting 1986 Reageren op het streekplan Zeeland Provincie wil natuur in Zeeland behouden en beschermen In het algemeen kan worden gesteld, dat na de herverkavelingsaktivi- teiten in Zeeland de laatste decennia relatief weinig landinrichtingspro- jekten zijn uitgevoerd. Hierdoor is op landinrichtingsgebied een achterstandssituatie ontstaan. Mede met het oog op de recente landbouwpolitiek is het in stand hou den van gezonde konkurrentieverhoudingen binnen Nederland en de EEG essentieel. Landinrichtingsaktiviteiten kunnen hierbij een belan grijke rol spelen. Wij zijn dan ook van oordeel, dat een groter dan proportioneel deel van de beschikbare ruimte van het voorbereidingsschema landinrich ting in Zeeland dient te worden ingevuld. Voorshands biedt de opper vlakte waarvoor landinrichting is aangevraagd voldoende ruimte om ook na 1986 hieraan gestalte te geven. Dit schrijven G.S. van Zeeland in het Voorbereidingsschema Landinrichting 1986, dat op 31 maart a.s. zal worden behandeld in de kommissie Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Waterstaat. VOORBEREIDINGSSCHEMA LANDINRICHTING 1986 PROVINCIE ZEELAND ZUID-HOLLAND y A AAflMMUAtt \S 1 O NU LIV «STMimo i (773 ««ni *o* MAm* i*.-' r/yy OP MWKiONUUX-t lAMO- IOKNTMK ES] iSKS"""" Naar de mening van G.S. komen - mede gelet op de landelijke plaat singsmogelijkheden, de noodzakelijk geachte 'inhaalmanoeuvre' op landin richtingsgebied in Zeeland en de land bouwkundige urgentie - de volgende gebieden in aanmerking voor het voorbereidingsschema landinrichting 1986: a. Aardenburg: oppervlakte 6.200 ha. Op de beleidskaart, behorend bij het struktuurschema landinrichting is het gebied rond Aardenburg geplaatst op grond van prioriteit vanuit de land en tuinbouw. Blijkens de zienswijze van de Centrale Landinrichtings Commissie kan door uitvoering van een ruilverkaveling een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een ver betering van de inrichting van het ge bied, zowel ten dienste van de landbouw als van de niet-agrarische funkties. De vereenvoudigde wijze van voorbe reiding is daarbij de aangewezen werkwijze. Voor het gebied is het streekplan West Zeeuws-Vlaanderen uit 1969 van kracht. Hoewel het streekplan Zee land naar verwachting eerst in 1988 zal worden vastgesteld, is de plano logische situatie zodanig, dat de funktie-toekenning aan het gebied duidelijk is. De belangrijkste funkties zijn land bouw en wonen. Gestreefd wordt naar het behoud van een aantrekke lijk landschap en de aanwezige na tuurwaarden, terwijl aan de landbouw zo weinig mogelijk belem meringen worden opgelegd. b. Breskens-Zuidzande: oppervlakte 2.710 ha Dit gebied komt niet voor op de be leidskaart, behorend bij het struk tuurschema landinrichting. Blijkens de zienswijze van de Centrale Landinrichtings Commissie kan door uitvoering van een ruilverkaveling met een administratief karakter een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een betere inrichting van het gebied. Gekozen wordt voor een ruilverkave ling met een administratief karakter, omdat enerzijds het gebied niet vol doet aan de hoofdlijnen van het be leid - zoals verwoord in het struktuurschema landinrichting - en anderzijds de gesignaleerde knelpun ten met name betrekking hebben op de verkaveling. De vereenvoudigde wijze van voorbereiding is daarbij de aangewezen werkwijze. Voor wat betreft het provinciaal ruimtelijk beleid zij verwezen naar het hiervóór gestelde ten aanzien van het gebied Aardenburg. c. St. Philipsland: oppervlakte 1.900 ha De aanvraag tot ruilverkaveling van dit gebied dateert reeds van 1980. Op de beleidskaart, behorend bij het struktuurschema landinrichting, komt het gebied niet voor. Voor St. Philipsland is geen streek plan van kracht; het gebied zal deel uitmaken van het naar verwachting in 1988 vast te stellen streekplan Zeeland. Blijkens de zienswijze van de Centrale Landinrichtings Commissie kan door uitvoering van een ruilverkaveling met een administratief karakter een belangrijke bijdrage worden geleverd aan een verbetering van de inrichting van het gebied, met name voor de landbouw. Daar de ruimtelijke funk ties van het gebied - ondanks het ont breken van een streekplan - duidelijk zijn weergegeven in het bestem mingsplan van de gemeente St. Phi- Op het in januari 1985 door de Cen trale Cultuurtechnische Commissie vastgestelde voorbereidingsschema landinrichting 1985 komen voor wat betreft de provincie Zeeland de vol gende ruilverkavelingen voor: - Yerseke Moer; - Nijs- en Hoogland polder; - Walcheren; - Sluis- Oostburg. Het provinciaal bestuur heeft een streekplan gepresenteerd dat ant woord geeft op de vraag hoe de ruim te in de provincie het best kan worden gebruikt. Het is een voorlopig sluk waar zeker nog het een en ander aan kan veranderen. Ook uw mening, de mening van de bewoners van de pro vincie, is hierbij van belang. Hoe kunt u uw mening over het streekplan ken baar maken? Inspraakbijeenkomsten Op de eerste plaats wil de provincie bij voldoende belangstelling inspraak bijeenkomsten beleggen waar u sa men met andere streek bewoners de ruimtelijke problematiek in uw regio kunt doorpraten en op het streekplan reageren. Informatiebijeenkomsten zijn te: Sint-Maartensdijk openbare biblio theek, maandag 3 maart van 18.30 tot 20.00 uur. Renesse dorpshuis, dinsdag 4 maart van 19.00 tot 21.00 uur. lipsland (agrarische funktie) en ruilverkaveling de aangewezen vorm van landinrichting is, dient hier toe passing te worden gegeven aan de ver eenvoudigde wijze van voorbereiding. Bij de keuze van dit gebied is een evenwichtige regionale verdeling van landinrichtingsaktiviteiten 'n belang rijke overweging. De zoetwatervoor- ziening (inlaat vanuit de Krammer) kan buiten ruilverkavelingsverband doch parallel aan de ruilverkaveling in A2-verband worden gerealiseerd, d. Schoondijke: oppervlakte 2.840 ha Dit gebied sluit aan bij het gebied Breskens-Zuidzande. Ook het gebied Schoondijke komt niet voor op de beleidskaart, beho rend bij het struktuurschema landin richting. Zoals hiervóór vermeld bij het gebied Breskens-Zuidzande kan ook voor wat betreft het gebied Schoondijke blijkens de zienswijze van de CLC door uitvoering van een ruilverkave ling met een administratief karakter een belangrijke bijdrage worden ge leverd aan een betere inrichting van dat gebied. Op de kaartbijlage zijn de hiervóór genoemde gebieden aangegeven. De totale oppervlakte van de blokken Verzoeken om landinrichting in voor bereiding te nemen zijn voorts inge diend voor: - St. Philipsland (1.900 ha); - West Zeeuws-Vlaanderen (29.000 ha), waarbij het gebied Sluis-Oostburg nu buiten beschouwing blijft; - Tholen (10.000 ha); - Axel-Zaamslag (9.500 ha). Oostburg den Hoekzak, woensdag 5 maart van 19.00 tot 21.00 uur. Zierikzee openbare bibliotheek, donderdag 6 maart van 18.30 tot 20.00 uur. Goes openbare bibliotheek, vrijdag 7 maart van 15.00 tot 17.00 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Hulst openbare bibliotheek, maan dag 10 maart van 19.00 tot 21.00 uur. Middelburg Zeeuwse bibliotheek, dinsdag 11 maart van 15.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur. - Terneuzen openbare bibliotheek, vrijdag 14 maart van 18.30 tot 20.15 uur. Schriftelijk reageren Deelname aan een inspraakbijeen komst is vanzelfsprekend niet de eni ge manier om te reageren. U kunt ook zelf - als individu of groep - een schriftelijke reaktie op het plan instu ren. Dit moet u wel vóór 2 mei 1986 doen. Uw reaktie moet u richten aan Gedeputeerde Staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg. Breskens-Zuidzande, St. Philipsland en Schoondijke bedraagt 7.450 ha. Zoals eerder vermeld kan landelijk jaarlijks 5.000 ha buiten de beleids kaart aan het voorbereidingsschema landinrichting worden toegevoegd, mits de rijksbijdrage een bedrag van ƒ1.000,per ha niet overschrijdt. Dit bedrag is één vijfde deel van het gemiddelde rijksaandeel in de kosten van ruilverkavelingen, welke op de beleidskaart zijn aangegeven. De oppervlakte van bedoelde ruilver kavelingen met een administratief ka rakter wordt voor één vijfde deel verdisconteerd in de totale oppervlak- Van de hier genoemde gebieden ko men het gebied rond Aardenburg (6.200 ha) en het kustgebied van West Zeeuws-Vlaanderen (6.100 ha) voor op de beleidskaart, behorend bij het struktuurschema landinrichting, het geen inhoudt, dat deze gebieden voor herinrichting of ruilverkaveling in aanmerking komen. De CLC heeft haar zienswijzen ten aanzien van de ingediende verzoeken om landinrichting met betrekking tot de volgende (deel)gebieden vast gesteld: a. Aardenburg; b. Breskens- Zuidzande, Schoondijke, IJzendijke- Hoofdplaat, Biervliet en Pyramide- Turkeije; c. St. Philipsland; d. Tho len, Poortvliet, St. Annaland en Stavenisse-St. Maartensdijk. De aanvragen voor gebieden, niet voorkomend op de beleidskaart, be- Als natuurgebieden zijn op de streek- plankaart aangegeven: duin- en duin- vlaktegebieden, slikken, platen en schorren, inlagen en karrevelden, kre ken en welen en een aantal bossen met hoge natuurwetenschappelijke waar de (voor bijvoorbeeld onderzoek en studie van de natuur erg interessant). Het streven is deze gebieden zoveel mogelijk te behouden en te bescher men. Er mag niet gebouwd worden. Ook mogen geen andere werkzaam heden uitgevoerd, tenzijn een aanleg- vergunning afgegeven is. Rustig Ook in het agrarisch gebied komen natuur- en landschapswaarden voor. Zo zijn er gebieden met bijzondere or nithologische waarden. Door het open en rustig karakter verblijven of overwinteren er veel vogels in deze ge bieden. Ook bestaan er gebieden met een bijzondere botanische waarde, op te, welke gemiddeld jaarlijks in uit voering kan worden genomen (thans 36.000 ha). Dit betekent, dat van het totaal van 7.450 ha ruilverkaveling met een ad ministratief karakter - zoals thans voorgesteld - slechts ca. 1.500 ha aan de eerdergenoemde 36.000 ha behoeft te worden toegerekend. GS zijn dan ook van mening, dat naast de ruilver kaveling Aardenburg de gebieden Breskens-Zuidzande, St. Philipsland en Schoondijke voor plaatsing op het voorbereidingsschema landinrichting 1986 in aanmerking komen. horend bij 't struktuurschema land inrichting, zijn vanwege de inpassing in het landelijk voorbereidingsschema en een doelmatige realisering gesplitst in blokken van ca. 3000 ha (met uit zondering van St. Philipsland). In beginsel kan landelijk jaarlijks 5.000 ha buiten de beleidskaart aan het voorbereidingsschema landinrich ting worden toegevoegd, mits de rijks bijdrage een bedrag van ƒ1.000,per ha (prijspeil 1984) niet overschrijdt. In 1985 is slechts 3.015 ha van deze ruimte benut. Het betreft hier de ruilverkavelingen met een administratief karakter. De zienswijzen ten aanzien van het kust gebied West Zeeuws-Vlaanderen en Axel-Zaamslag zullën naar verwach ting in de loop van dit jaar door de CLC worden vastgesteld. de kaart aangegeven als agrarisch ge bied met natuurwetenschappelijke waarde. Hier zijn veel (zeldzame) planten te vinden. Voor al deze gebieden geldt dat ze be schermd moeten worden, onder an dere door geen nieuwe (agrarische) bebouwing toe te staan, als dit niet noodzakelijk is. Landschapsbouw Nieuwe aktiviteiten moeten zoveel mogelijk in de struktuur van het land schap worden ingepast. Lukt dit niet zonder meer, dan kan landschaps bouw - of "aankleding" van de om geving - nodig zijn. Op de streekplankaart zijn enkele gebieden aangegeven die in ieder geval voor landschapsbouw in aanmerking ko men. Het gaat vooral om de omge ving van zeehaventerreinen en rekreatiekoncentraties. G.S. van Zeeland stellen de staten voor de volgende projekten op het voorbereidingsschema landinrichting 1986 te plaatsen: a. in voorbereiding rvk Walcheren opp. 14.500 ha en rvk Sluis-Oostburg opp. 3.015 ha. b. nieuw toe te voegen rvk Aardenburg opp. 6.200 ha; rvk Breskens-Zuidzande opp. 2.710 ha; rvk St. Philipsland opp. 1.900 ha en rvk Schoondijke opp. 2.840 ha, alle voor te bereiden met toepassing van de vereenvoudigde pro cedure en de gebieden Sluis-Oostburg, Breskens-Zuidzande, St. Phi lipsland en Schoondijke als ruilverkaveling met administratief karakter. In de kommissies Ruimtelijke Ordening en Verkeer en Waterstaat zal dit voorstel 31 maart a.s. worden besproken. "Verspreid over de provincie liggen natuurgebieden en gebieden met natuurwaarde. Vanwege hun zeldzaamheid of bijzonder karakter ver dienen deze gebieden extra aandacht en bescherming". Dit stelt het provinciaal bestuur van Zeeland in het onlangs uitgebrachte streek plan voor Zeeland. 8 Vrijdag 28 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 8