nieuws uit brussel Ministers kritiseren Andriessen heftig Zetmeel-akkoord gunstig voor Nederland jan werts EUROPEES PARLEMENT WIL VRIJWILLIGE OPKOOP MELK BEPERKEN Voorlopig geen besluiten: Chemische industrie gaat massaal suiker verwerken Opkoopregeling melk Duits verzet Suiker Protestakties agrarisch jongerenwerk Brabant De Europese landbouwministers hebben in Brussel eindelijk knopen doorgehakt inzake de toekomstige zetmeelpolitiek en de massale ver werking van suiker door de chemische industrie. Voor Nederland is van belang dat de bestaande produktiesteun van ruwweg 46 gulden per ton zetmeel (ofwel een gulden per honderd kilogram aardappe len) niet omlaag heeft. Tevergeefs hadden verschilende andere lan den hier de voorbije maanden op aangestuurd. Nederland had de steun van enkele andere belanghebbende partners, zoals West-Duitsland en Denemarken. De verlenging van de bestaande steun op het oorspron kelijke niveau scheelt het verwerkende bedrijf Avebe jaarlijks acht mil joen gulden. De verlenging geldt voor driejaar. Gedurende die periode blijft Avebe jaarlijks aldus 24 miljoen gulden aan premie ontvangen. De Europese landbouwministers heb ben uitermate scherp gereageerd op de hervormings- en bezuinigingsplannen van de Europese Commissie (dage lijks bestuur EG). Maar de voor gestelde bevriezing van de landbouwprijzen op het niveau van vorig jaar lijkt weer wel aanvaard baar. Algemeen zijn de ministers (be halve de Ierse) van mening dat de huidige melkquota nog te hoog zijn. De voorgestelde nieuwe medeverantwoordelijkheid-heffing van 3 procent op de opbrengst ten laste van de graanteler krijgt veel kri tiek. Hetzelfde geldt, in zekere mate voor de plannen om de kleinere graanteler relatief iets meer hiervan vrij te stellen. De Duitsers echter staan er op dat juist iedere graanteler groot of klein 25 ton jaarlijks zonder hef fing moet kunnen verkopen, zoals ook is voorgesteld. Engelsen, Neder landers en Fransen zien liever alle graan belast worden. Algemeen wordt aangenomen dat de prijzen plus bij behorende bezuinigingen en beleids ombuigingen zeker niet op de geëigende datum van 1 april overeen gekomen zijn. Het deze week officieel begonnen beraad in Brussel zou best nog maanden kunnen aanslepen. Dat zijn enkele conclusies, te trekken na de langdurige zitting van de mi nisterraad "Landbouw" van de Europese Gemeenschap deze week in Brussel. Op voorstel van de voorzit ter, minister Gerrit Braks besloot men om als landbouwwereld niet zelf de benodigde twee miljard gulden voor een begin van marktsanering plus het opvangen van de dalende wereld marktprijzen (dollarkoers) nu te gaan vragen. Sommige landen (zoals Dene marken) willen nu al wel dat die be nodigde extra financiën uit de hoofdsteden beschikbaar komen. De ministers van Financiën uit de EG zul len hierover echter eerst op 11 en 12 maart beraad voeren in Brussel. Hun antwoord lijkt volgens ingewijden daar overigens nu al wel vast te staan: "Er komt geen extra geld, want dat hebben wij zelf niet." Pas na dat be raad, eind volgende maand wordt het overleg van de landbouwministers hervat. Dit nadat intussen het Euro pees "Speciaal-Comité Landbouw" de onderhandelingen in kleine en besloten kring is begonnen en minis ter Braks als voorzitter een rondreis langs de reeks hoofdsteden heeft gemaakt. Bijna een half jaar nadat landbouw commissaris mr. F. Andriessen een Europese opkoopregeling voor de melk lanceerde, hebben de ministers dat voorstel (eindelijk) besproken. Veehouders die er mee stoppen zou den gedurende zeven jaar achtereen van de Europese Gemeenschap vijf tien cent per liter melk ontvangen, die zij voorheen molken. De nationale re geringen mogen dat bedrag uit eigen zak bovendien verhogen. Het debat hierover leert nu dat: a. Men algemeen van mening is dat de Europese melkproduktie met een totaal-quotum van 98 miljoen kilo per jaar, blijvend te hoog is. Daar moet nog zeker vijf procent van af. Mo menteel wordt bijvoorbeeld nog jaar lijks tien miljoen kilo melk in boter verwerkt, waarvoor eigenlijk geen vraag is. b. Ieren, Italianen, Grieken, Span jaarden, Portugezen menen dat hün quotum niet omlaag mag. De Ieren omdat zij geen uitwijkmogelijkheden zien; de andere landen omdat zij zelf melk moeten invoeren; c. in zekere zin tenslotte de opvatting leeft dat landen (zoals Nederland) waar waarschijnlijk weinig belangstel ling is voor vrijwillige gesubsidieerde beperking van de produktie, dan maar gedwongen moeten worden hun quotum toch terug te brengen. Land bouwcommissaris Andriessen vindt echter dat er niet met landen-quota die overal evenveel omlaag moeten gaan gewerkt mag gaan worden. Ver der leert dit debat dat er bij een aan tal partners wel degelijk belangstelling bestaat voor de Europese opkoopre geling. Het gaat met name om Frank rijk, Nederland, Duitsland, Italië, Ierland en ook Portugal, hetgeen ech ter dus niet wil zeggen dat al die lan den zelf daarin ook willen meedoen. Andriessen verklaarde dat iedere Europese veehouder die met financië le steun zijn melkproduktie wil beëin digen, daartoe de kans moet krijgen. (In Ierland is de situatie echter zo, dat veel kleine, arme veehouders graag Europese steun zouden krijgen, maar de regering is daar tegen omdat daar mee het Ierse nationale melkquotum omlaag zou gaan). Terug naar de prijsvoorstellen. Enke le belangrijke nationale commentaren op het pakket van Andriessen. De Franse minister Henry Naliet vindt dat men in Brussel de problematiek rond het rundvlees sterk overdrijft. De Fransen gaan er niet mee akkoord de huidige inlevering van overschot ten te schrappen, zodat alleen de markt de opbrengst van het rundvlees zou gaan bepalen. De Fransen accep teren de medeverantwoordelijkheids heffing ten laste van de graanteler, maar niet de uitzonderingen die zijn voorgesteld. Zij dringen er verder op aan, dat Ne derland en Duitsland hun huidige ex portsubsidies (mometaire compensaties) afbreken. Verder wil len de Fransen een meer zuivelvrien- delijk beleid voor oliën en vetten en een agressiever Europese reactie op de Amerikaanse uitverkoop van agrari sche overschotten. Als Amerika dit doorzet moet Europa meer eigen graan gaan vervoederen en de invoer van met name Amerikaanse soja be perken. De Britse minister Jopling staat in zijn commentaar dicht bij zijn collega Braks. Jopling vindt dat het er nu op de eerste plaats om gaat maatregelen te nemen die het ontstaan van nieu we overschotten voorkomen. Net als Braks vindt de Brit dat in de rund vleessector een op de markt afgestemd beleid gevoerd moet worden. In de graanteelt wil ook Engeland grote en kleine bedrijven over één kam sche ren. Dan mag de graanprijs wel om laag. Jopling keert zich tegen plannen om meer roomboter tegen afbraak- prijzen te jaan leveren aan de Sovjet-Unie. De Duitse minister Kiechle (die vorig jaar met enig succes een voorgestel de vier procent graanprijsverlaging blokkeerde) verklaarde nu opnieuw categorisch te zullen vechten tegen "prijsverlagingen langs de achter deur". Hij gaat er van uit dat wat An driessen bij de granen allemaal voorstelt de Duitse graanprijs met tien tot twaalf procent doet kelderen. Over een Europese opkoopregeling wil Kiechle alleen praten wanneer te gelijk de melkprijs voor de blijvers in de veehouderij omhoog gaat. De Italiaanse minister Pandolfi wil de voorraden afbreken. Hij signaleert dat de noordelijke landen met zijn melk, vlees en granen een steeds gro ter deel van de uitgaven van het Euro pees garantiebeleid opslorpen. In 1984 namen zij tweederde voor hun rekening en kreeg het zuiden van de EG nog een kwart. Nu gaat al 75 pro cent naar het noorden en slechts 18 naar de zuidelijke produkten en regio. De Italiaanse minister keerde zich al dus tegen de voorgestelde vier tot tien procent verlaging van de prijzen van bepaalde typische zuidelijke produk ten. Italië accepteert de hogere kwa liteitseisen voor granen, maar heeft reserves ten aanzien van de nieuwe heffing. Ierland heeft moeite met het hele pakket: de prijsbevriezing; de versobering van het rundvleesbeleid en de heffingen in de graansector, die tot twaalf a vijftien procent lagere prijzen voor de boeren daar zullen leiden. Algemeen werd landbouwcommissa ris Andriessen ook nog bekritiseerd omdat hij wel een pakket hervormin gen in de vorm van bezuinigingen pre senteert, maar anderzijds de bijbehorende sociale maatregelen (Europese VUT) of structuurhervor mingen (bebossing landbouwgron den) uitblijven. Andriessen heeft opnieuw beloofd hier de komende we ken hard aan te zullen trekken. Land bouwcommissaris Andriessen reageerde met verbazing op bo venstaande kritiek. Hij verdedigde zijn plannen indringend en wees er op dat men zich kennelijk onder de land bouwministers niet realiseert dat de si tuatie de afgelopen maanden nog verder is verslechterd. Minister Braks deelt die mening. "Het is soms ver bazingwekkend te zien hoe gemakke lijk sommige delegaties over de problematiek lijken te willen heenstappen. Zij zoeken nog steeds oplossingen waar ze niet zijn, zoals bij het versneld afzetten van voorraden. Men weet dan echter niet aan te ge- Ontevredenheid met de uitvoering van de superheffing, waarbij grote bedrij ven de vrijkomende melk kunnen be machtigen, enorme kosten i.v.m. de aankomende mestwetgeving en, mis schien minder bekend, maar zeker zo ingrijpend, forse inkomensdaling in de akkerbouw door sterk dalende prijzen, hebben het Agrarisch Jonge ren Werk (A.J.W.) in Brabant en Zuid-Gelderland aangezet tot het voe ren van akties. Een vrijwillige opkoopregeling van melkquota, zoals is voorgesteld door de Europese Commissie, kan genade vinden in de ogen van het Europees Parlement. Een meerderheid van de Straatburgse parlementariërs is ech ter van mening dat de regeling beperkt moet blijven tot twee procent van de totale produktie en dat er in lidstaten waar geen quota worden opgekocht na drie jaar toch twee procent pro duktie moet worden ingeleverd. Dit Het Europese zetmeelbeleid blijft zich in de nu gekozen formule er op ba seren, dat financiële steun wordt ge geven aan de zetmeelproduktie op basis van eigen agrarische grondstof fen: mais, tarwe, rijst en aardappelen. Die wil men in het nieuwe beleid la ten blijven concurreren met het zet meel en de derivaten van buiten de Europese Gemeenschap en ook met niet-zetmeelprodukten, die buiten het Europese beleid vallen, zoals aardo lie. Het oude beleid wordt in driejaar ontmanteld en vanaf 1989 vervangen door een nieuw, waarbij dan de ver bruiker van het zetmeel (dus de ver werkende industrie) de premie gaat ontvangen. Aldus krijgen fabrikanten van bijvoorbeeld chemische produk ten, kunstmatig plastic, bepaalde pa piersoorten toegang tot het Europese zetmeel dat dankzij de premiëring ver gelijkbaar is met wat men buiten de Euro-Markt daarvoor moet betalen. Een strijdvraag was de kwestie van de lijst met produkten, die voortaan in aanmerking komen voor de produktie-steun. De Britten kregen gedaan dat op besluit v.an het zoge naamde Beheerscomite in de toe komst mogelijk ook bepaalde voedingswaren of nog andere pro dukten aan die lijst toegevoegd kun nen worden. Men is het op dit punt eigenlijk kortom niet helemaal eens geworden over de definitieve lijst, maar heeft dat probleem voor nader beraad doorgeschoven. Vastgesteld is wel dat de subsidiëring van produk tie via de lijst er niet toe mag leiden dat dit de concurrentieverhouding met andere produkten verstoort. geven waar die afzet wel mogelijk is en al evenmin hoe die gefinancierd zou kunnen worden. Alsof meer geld voor de landbouw op zichzelf nu een oplossing zou zijn", aldus minister Er heerst een gespannen sfeer onder jonge agrariërs; men heeft geen ver trouwen meer in het beleid en ziet wei nig perspektief voor het eigen bedrijf. Het AJW wil het hier niet bij laten zit ten; ze wil haar stem duidelijk laten horen. Er wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van een protestborden- aktie. Op 6 maart a.s. zullen op gro te schaal protestborden geplaatst worden langs autowegen in Brabant. staat in een resolutie van de Neder landse socialist Eiso Woltjer die vrij dag in Straatsburg werd aanvaard. De opkoopregeling komt binnenkort aan de orde in de vergadering van de EG- ministers van landbouw. De Europese commissie heeft voor gesteld gedurende zeven jaar ongeveer 15 cent te betalen voor elke liter melk die uit produktie wordt genomen. Om te voorkomen dat boeren of melkfa brieken in bepaalde streken in de pro- De Europese chemische industrie, in clusief de farmacie en bio technologie, verwerkt momenteel jaarlijks slechts 60.000 ton suiker. Als zij dat produkt tegen een fors verlaag de prijs zou krijgen, zou ze wel tien keer zoveel, dus meer dan een half miljoen ton jaarlijks kunnen gebrui ken. Wat gaat nu gebeuren. De eer ste twee jaar betaalt men voor die suiker de lage wereldmarktprijs plus 175 gulden per ton, zijnde de glucose prijs, als tweede meetpunt. Vanaf 1988 wordt die prijs etappe-gewijs meer naar het niveau van de wereld markt toegebracht. De subsidie die de chemische industrie aldus ontvangt wordt eigenlijk door de telers(heffin- gen) betaald. Maar toch is de bieten producent hiermee beter af, omdat op den duur a. de afzetkanzen verruimd worden en b. de suiker altijd nog meer oplevert dan bij export naar de vaak slechte wereldmarkt. De Belgen liggen hier overigens helemaal dwars. Zij maken zich zorgen over hun mais- zetmeelindustrie. België vreest dat die in de toekomst niet meer op zoo kun nen tornen tegen de chemische in dustrie met haar goedkope Europese suiker als grondstof. Als het mais- zetmeel in de verdrukking komt zijn daarom maatregelen toegezegd. Bo vendien is vastgelegd dat het mais- zetmeel voldoende gesteund blijft worden in vergelijking met het tarwe- zetmeel. Men verwacht niet dat de Belgische bezwaren het akkoord uit eindelijk nog zal ophouden. Braks, die zijn collega van Financiën, Ruding, hier citeerde. De Nederlandse landbouwminister betwijfelt of de val v/d dolar aanleiding kan zijn om ex tra geld te vragen voor de landbouw politiek. Op 13 maart aanstaande wordt er in Veghel een aktiedag georganiseerd. Hier worden AJW-leden uit het ge west massaal verwacht. Uit verschil lende kringen zal men met trekkers komen. Joris Schouten, voorzitter van het Landbouwschap is een van de inleiders op deze dag. Het AJW zal hem het eerste aktiepamflet overhan digen waarin de wensen en visies van de agrarische jongeren staan. Vanaf 13 maart worden deze aktiepamflet- ten op grote schaal verspreid en op gehangen in het AJW werkgebied. blemen komen wil Andriessen nooit meer dan drie procent van de produk tie in een lidstaat opkopen. Volgens het parlement is dat echter nog steeds te veel. Het vindt een marge van twee procent veiliger en wil bovendien dat de lidstaten het recht krijgen ook in tern nog bepaalde maximum percentages vast te stellen. Bovendien moeten de lidstaten de mogelijkheid krijgen op vrijwillige basis en met na tionale financiering nog meer quota op te kopen. Het parlement stelt tenslotte voor de medeverantwoorde lijkheidsheffing van twee procent op de melkproduktie af te schaffen en in plaats daarvan de quota van de grote bedrijven (meer dan 60.000 liter per jaar) met twee procent te verlagen. Vrijdag 28 februari 1986 5

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5