gropatax Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM 9Czlm Kleinfruitavond Inhoudsopgave: Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- 15710 (Goes tel.01180- 11451 (Middelburg) tel. 01170 - 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 2604 (St. Annaland) tel. 01110 - 6051 (Zierikzee) HULST: Maandag 3 maart 1986 in Gemeenschapscentrum 'Den Dullaert'. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100-38880 Schademeldine: 01100 - 38888 m Landbouwhuis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur de heer J. Vroegop. De heer Markusse is met vakantie van 17 t/m 28 fèbruari. G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouvven-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.W. de Landgraaf, tel. 01100 - 23473, rayon Noord- en Zuid-Beveland en Walcheren J. Kikkert, tel. (voorlopig) 01100-21010, rayon Zeeuws-Vlaanderen. A. Lindenbergh, tel. 01651 - 2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg, tel. 01685 - 2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te ^27971^' 01100-21010ofin Zevenbergen, tel. 01680 - 27921. In verband met het tijdig klaarmaken van het blad. kunnen na dinsdag 15 uur, geen agendaberichten meer worden opgenomen. R AFD. WOLFAARTSDIJK Alg. jaarvergadering op maandag 3 maart a.s. om 19.30 uur in hotel "Royal" te Wolfaartsdijk. De heer L.C. Korstanje, medewerker van de PZEM zal een inleiding houden over energie in de landbouw. AFD. NIEUWERKERK Alg. vergadering/gezinsavond op maandag 3 maart a.s. om 19.30 uur in "Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk. De heer F. Beekman, leraar aardrijks kunde aan de Rijksscholengemeen schap te Zierikzee zal een inleiding houden met als titel: "Schouwen Dui- veland landschappelijk bekeken". AFD. DUSSEN/HANK Algemene Ledenvergadering op dins dag 4 maart 1986 om 19.30 uur in "De Koppelpaarden" te Dussen. Sprekers zijn de heren A. Lindenberg, sev-er bij de ZLM over: Provinciale Mestverordening en eventuele ande re aktualiteiten; verder dijkgraaf A.B. Snoek van het Waterschap Alm en Biesbosch met als onderwerp: "Wa- terschapaktualiteiten". Ook de dames zijn van harte welkom. AFD. ZEKLUZA Algemene jaarvergadering op dinsdag 4 maart a.s. om 19.30 uur in hotel "Tholenaar" te Zevenbergen. Naast enkele huishoudelijke zaken zal een toelichting gegeven worden op de stand van de ruilverkaveling "Zon zeel" door de heer P. Groenewege waarna de heer A.J.G. Doeleman, voorzitter van de ZLM, een inleiding zal houden over aktualiteiten en pro blemen in de landbouw. AFD. DUSSEN/HANK Alg. ledenvergadering op dinsdag 4 maart a.s. óm 19.30uur in "De Kop pelpaarden" te Dussen. De heer A. Lindenbergh, sev-er bij de ZLM, zal een toelichting geven op de Provincia le Mestverordening en evt. andere ak tualiteiten behandelen waarna dijkgraaf, de heer A.B. Snoek van het Waterschap "Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch" een inleiding zal houden over waterschapsaktualitei- ten. Hij zal hierbij tevens een dia-serie vertonen over het Waterschap. AFD. VEERE E.O. Gezinsavond/jaarvergadering op donderdag 6 maart a.s. om 19.30 uur in het Verenigingsgebouw te Gapin- ge. De heer W. Roelse zal een lezing houden, verlevendigd met dia's over een ekskursie naar Rusland. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 2116, 4460 MC Goes (01100)(21010), tst. 20. 21, 22 Telecopier (01 100) 31 189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr. J. Oggel. hoofdredactie tel. huis 01100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01102-3993 Marijke Schipper-de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 4570 AA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020» Telecopier 2951 Telex 55230 2 AFD. KOUDEKERKE Alg. verg. op woensdag 5 maart a.s. om 19.45 uur in Hotel "Walcheren" te Koudekerke. De heer W.J. Pomp, burgemeester van Valkenisse zal een inleiding houden over "De burge meester en de agrarische inwoner", waarna de heer J. Scheele het ZLM- journaal 1985 zal vertonen. Natuur lijk worden ook de dames op deze vergadering verwacht. AFD. KERKWERVE Reis naar de bloemenveiling te Hon- selersdijk op 7 maart a.s. waarna een bezoek zal worden gebracht aan een tweetal glastuinbouwbedrijven. Op gaven en inlichtingen bij J. Rent meester, tel. 01119-1573 of J. van de Velde, tel. 01119-1286. AFD. SOUBURG E.O. Alg. vergadering op 7 maart om 20.00 uur in "Ons Dorpsleven" te Ritthem. Voorafgaand aan de vergadering zal, gezamenlijk met de dames, een kof fiemaaltijd worden georganiseerd (om 18.00 uur) waarna, tijdens de verga dering, de heer Bal een inleiding zal houden over verkeersveiligheid. AFD. NOORDWELLE Gezinsavond en algemene vergadering op vrijdag 7 maart a.s. om 17.00 uur in het dorpshuis te Noordwelle. De heer K. de Korte zal een lezing met dia's houden over: Groenland, het land van de Eskimo's. Voor de ver gadering kunt u deelnemen aan een koffiemaaltijd. AFD. BIERVLIET Gezinsdag op vrijdag 7 maart a.s. v.a. 09.15 uur. 's Morgens zal een bezoek worden gebracht aan "Keukenfabriek van Damme" te Watervliet, 's Avonds zal herdacht worden dat de afdeling 40 jaar bestaat met een koud buffet, bingo, verloting etc. en met medewerkers van de "Leutemakers". AFD. FIJNAART/HEIJNINGEN Gekombineerde bijeenkomst met de plattelandsvrouwen op vrijdag 7 maart a.s. om 19.30 uur in "De Wit te Roos" te Fijnaart. Tijdens deze avond zal het toneelstuk "Gevaarlijk snoepgoed" worden opgevoerd waar na er gelegenheid zal zijn voor een dansje onder leiding van "Longstreet Combo". Voorafgaand aan de verga dering kunt u deelnemen aan een kof fietafel. Aanvang 17.15 uur. AFD. WOUDR1CHEM Ledenvergadering op dinsdag 11 maart a.s. om 20.00 uur in het Kul- tureel Centrum te Woudrichem. De heer J. Aantjes, medeweker Coveco, zal een inleiding houden over de af zet van fokvee nu en in de toekomst. AFD. ST. ANNALAND VAN DE ZLM EN DE PLATTELANDS VROUWEN Bowlingavond op woensdag 12 maart a.s. in Familyland te Hoogerheide en dineetje in Non Plus Ultra te Woens- drecht. Vertrek om 18.00 uur vanaf de Brugstraat. Kosten ƒ25,p.p. Opgeven voor 2 maart: 01665-2109 of 01663-2434. AFD. DE PEEL Exkursie naar de Waiboerhoeve te Lelystad op woensdag 12 maart. Ver trek per bus (bij voldoende deelname) om 08.30 uur vanuit Deurne, terug om 18.00 uur. Kosten (inkl. ont vangst met koffie en lunchpakket) ƒ20,p.p. Opgaven bij het sekreta- riaat: tel. 04936-4100; H. Gerritsen. AFD. NW. EN ST. JOOSLAND Gezinsavond op donderdag 13 maart om 19.30 uur in "Het Dorpshuis" te Nw. en St. Joosland. De heer J. Goe- degebuure zal reisindrukken met dia's weergeven van buitenlandse fruitteelt gebieden. AFD. RILLAND Alg. vergadering op 17 maart a.s. om 19.30 uur in het dorpshuis te Rilland. Op de agenda staat o.a. een terugblik op het 100-jarig bestaan van de afde- radio - t.v. Dinsdag 4 maart a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'Kwaliteitszorg in de boomkwekerij', een vraaggesprek met mr. R.P.J.M. Koning, sekretaris van de NAKB (Ne derlandse Algemene Keuringsdienst voor boomkwekerijgewassen). Donderdag 6 maart a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'De Randstadgroenstruktuur', een vraaggesprek met mr. J.P. van Zut- phen, direkteur-generaal voor lande lijke gebieden en kwaliteitszorg. ling; een vervolg van de bespreking over de noodzaak van aanvrage zoet watervoorziening m.m.v. dhr. Kod de, specialist bodem en bemesting en de heer Duvekot, technisch man van het Waterschap en gezworene van ons distrikt. Tevens zullen plannen kun nen worden gemaakt voor een even tuele zomerekskursie. AFD. NUENEN/VAL- KENSWAARD Algemene vergadering op maandag 17 maart a.s. om 20.00 uur in de ver gaderzaal van de ZON te Eindhoven. Naast een statutenwijziging zal de avond verder -een gezellig karakter dragen met sjoelbak etc. Kring Walcheren van de ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 4 maart a.s. om 19.30 uur in ho tel "Walcheren" te Koudekerke. Naast de afhandeling van diverse huishoudelijke zaken zal ir. M.C. Geuze, beleidsmedewerker bij het Landbouwschap Den Haag, een inlei ding houden over aktualiteiten rond het Groenboek. Kring Oost Midden Brabant Algemene Ledenvergadering op dins dag 4 maart 1986 om 20.00 uur in de zaal van de ZON te Eindhoven. Inleider is ir. Hol van het Konsulent- schap voor de Rundveehouderij uit Gouda over: "Automatisering in de Land- en Tuinbouw". Ook huisgenoten zijn van harte wel kom op deze avond. Vergadering Hoofdbestuur van de ZLM Het hoofdbestuur van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij zal maan dag 3 maart a.s. om 13.30 uur in ver gadering bijeenkomen in het Landbouwhuis te Goes. Voor naamste punten van bespreking zijn o.a. de landbouwprijzen, de zoetwa tervoorziening - waarover in het werkgebied Tholen, Schouwen Dui- veland en Oost Zuid-Beveland de af gelopen weken zeer veel is gesproken - en de mestproblematiek die nog steeds een grote bron van onrust is. Bij de bespreking van de gang van za ken in de sektor akkerbouw zal vooral aandacht worden gegeven aan de graanvoorstellen. De ontwikkelingen met betrekking tot dëTakorganisatie Akkerbouw in Zeeland vinden voort gang; ook in Noord Brabant vinden nu met de standsorganisaties bespre kingen plaats over de wijze waarop ook hier aan de takorganisatie gestal te kan worden gegeven. De voorzitter van de akkerbouwkom- missie, de heer H.C. van der Maas zal verder toelichting geven op de situatie in zijn sektor. Hierna zal de heer W. van Veldhuizen, voorzitter van de veehouderijkommissie een toelichting geven op de situatie in zijn sektor waarbij o.m. de mestproblematiek aan de orde zal komen. Ook de voorzitter van de kommissies Tuinbouw en Grondgebruik, de he ren M.J. Goud en J. Nieuwenhuijse zullen een toelichting geven op een aantal ontwikkelingen op hun terrein, waarbij bij de kommissie Grondge bruik ook aandacht zal worden besteed aan de diverse streekplannen. Tot slot zal de gang van zaken bij de diverse diensten, instellingen en aan verwante organisaties van de ZLM worden besproken. Algemene Ledenvergadering Zeeuws Rundvee Syndikaat Op vrijdag 14 maart 1986 is er een Al gemene Ledenvergadering van het Zeeuws Rundvee Syndikaat. Deze vergadering wordt gehouden in 'De Vroone' te Kapelle, aanvang 10.15 uur. In de morgenuren wordt het huishou delijk gedeelte afgewerkt. De lunch wordt u aangeboden rond de klok van 12.00 uur. Na de middag komt ir. W.N.G. Wismans, direkteur N.R.S., aan het woord over de nieuwe kengetallen bij de melkkontrole. Om 14.30 uur is er tijdens een receptie, gelegenheid om afscheid te nemen van de heer J. Stroo, welke meer dan 40 jaar de melkkontrole heeft gediend. Alle leden zijn van harte welkom! Minister Braks spreekt in Oud Gastel Op maandag 3 maart 1986 om 20.00 uur wordt in 't Veerhuis, Veerkens- weg 6a te Oud Gastel een openbare bijeenkomst gehouden met als spre ker de CDA-minister van landbouw, de heer Braks. Minister Braks zal op deze bijeen komst onderdelen van het kabinets beleid in het algemeen en van het landbouwbeleid in het bijzonder uit eenzetten, waarbij tevens gelegenheid wordt gegeven tot het stellen van vragen. Ruilverkaveling Walcheren De ZLM- en CBTB-kringen op Wal cheren houden een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst voor hun le den over de in voorbereiding zijnde Ruilverkaveling Walcheren. Deze zal worden gehouden op maandag 10 maart a.s. in het Verenigingsgebouw De Zandput te Serooskerke. Aanvang 19.30 uur. De heren M.R. Bos van de Landinrichtingsdienst en R. Krijger van Strukturele zaken Lavo zullen een inleiding houden. Ook dit jaar organiseert de C.V.Z. in samenwerking met N.F.O. afdeling Kapelle, de vereniging van oud leerlingen en de studieklub kleinfruit, weer een voorlichtingsavond voor de kleinfruittelers. Deze avond zal gehouden worden op donderdag 6 maart in de kantine van de C.V.Z. te Goes. Aanvang: 19.30 uur. In het programma staat o.m. een inleiding over de mogelijkheden van de kleinfruitteelt voor verbetering van de resultaten op het bedrijf door de heer J. Ruissen Bedrijfsdeskundige bij het Konsulentschap Akkerbouw Tuinbouw te Goes en inleidingen over de rassen en teeltmaatregelen van bes sen door J. de Schipper medewerker P.F.W. te Wilhelminadorp en over proefresultaten frambozen en bramen door A.A. van Oosten, onderzoeker kleinfruit P.F.W. te Wilhelminadorp. Voorlichtingsavond Fruitteelt De CZAV organiseert op maandag 3 maart a.s. een voorlichtingsavond voor de fruitteelt. De inleider deze avond is de heer J.M. Lenssens, tech nisch adviseur Luxan B.V. te Eist. Onderwerp: Aktualiteiten spuitsche- ma 1986. Centrale Keuring Roodbonte stieren Brabant Limburg De provinciale Bonden voor de Rund veeverbetering en Rundveehouderij in Noord Brabant en Limburg organi seren op dinsdag 4 maart a.s. een cen trale keuring van roodbonte stieren uit Brabant en Limburg die tevens verkoopdag van stieren zal zijn. De keuring begint om 10.00 uur en zal worden gehouden in de Brabanthal len te 's Hertogenbosch. pag. 5 Nieuws uit Burssel: Prov. bestuur: landbouw niet beperken pag. 6-7 Uit de praktijk pag. 8 Landinrichting Zeeland 1986 pag. 9 Erwten en veldbonen kun nen konkurrentie met granen aan. pag. 10 Bloembollenteelt en gron- dontsmetting: Ekstra heffingen pootaardappelen in aantocht, pag. 11 De kosten van uitbreiding opslag mest pag. 12-13 De maand maart op het Zuidwestelijk akker- en veebedrijf pag. 14 Lager voerniveau voor vleesstieren weinig zinvol, pag. 15 Zaadteeltbericht: tuin- bouwvaria pag. 17 Jonge agrarische vrouwen op studieavonden. pag. 19 Voor de vrouw/PJZ pag. 21 Markt- Mechanisatienieuws. pag. 22-23 Markt Vrijdag 28 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2