Pen. zaden te# de brouwgerst die naar meer smaakt Voortreffelijke brouwkwaliteit. Zeer stevig. Weinig gevoelig voor legering. Hoge opbrengsten per ha. die gretig aftrek vinden bij de brouwindustrie. Dat smaakt naar meer. MM 'i Jf;i t V.-4: M tillf Af'1 l 'ifAk -f lM 4 W4 \f-f Wt# WfAt \i-ff KA \i W t" tw iï\ f - fl A W M x r W EG-Basis-en aankooprpijzen appels en peren blijft gelijk Ontwikkeling varkensvlees - produktie en konsumptie in de Gemeenschap Champignonkuituur met laadschop Bij één van de grotere champignon kwekerijen van ons land, Agarica te Hoogeveen, kan men een Benfra 4513S gelede wiellader de volle werk- Veek in aktie zien bij het teeltproces. Rijdend over de betonplaten tussen de bedrijfsgebouwen brengt de Benfra de kompost in de verrijdbare doseerbak die het materiaal in de tunnels verdeeld. Een week later rijdt de laadschop wel zelf die tunnels binnen om de verder gekonditioneerde kompost er uit te halen en naar de doorgroeiruimte te brengen. Hier komt één van de kar dinale punten waarom indertijd de keus op de Benfra is gevallen, name lijk de opbreekkracht die aan de bak nodig is om de met mycelium door groeide kompost uit de tunnel op te heffen en naar de oogstruimten te ver voeren. Daarbij mag de laadschop echter niet hoger zijn dan drie meter en hij moet voldoende wendbaar zijn om zowel op het terrein tussen de kweekruimten als in de tunnels mét hun kwetsbare wanden, vlot te kun nen manoeuvreren. De heer B. Boer van Agarica, becij fert dat de laadschop aldus wekelijks zo'n 300 ton materiaal verwerkt. Dat gebeurt allemaal met de mestvork die importeur Lang Bouwmachines spe ciaal voor deze champignonkweker heeft gemaakt en die, om goed in de tunnels te kunnen werken, breder is dan het bandenspoor. Via een snel- wisselplaat kan de Benfra de vorken vervangen door een gesloten laadbak, onder andere voor het vervoeren van de dekaarde en voor het opruimen van de betonstroken op het circa an derhalve hektare grote bedrijfsterrein. landbouwmechanisatie Bamlett pneumatische kunstmeststrooier bij Van Driel Van Dorsten Van Driel en Van Dorsten heeft de Bamlett pneumatische kunst meststrooier in haar verkooppro gramma opgenomen. De Bamlett heeft een bakinhoud van 1350 liter en een verdeelsysteem met nokkenraderen. De nokkenraderen worden aangedre ven via een traploos instelbare olie- badkast, waardoor het mogelijk is met één handel de hoeveelheid te re gelen. Door middel van een afdraai- inrichting kan de instelling op de juiste hoeveelheid worden gekon- troleerd. De kunstmest wordt d.m.v. een krachtige luchtstroom door de kunststof buizen geblazen en aan het einde door een speciale verdeler ver spreid. Uniek aan de Bamlett is de speciale boomkonstruktie. De boom is net als bij landbouwspuiten pendelend opge hangen. Hierdoor blijft niet alleen de boom evenwijdig aan de grond om een zo goed mogelijk strooibeeld te krijgen, maar wordt ook voorkomen dat door de oneffenheden van de grond de boom enorme klappen maakt, waardoor metaalmoeheid en breuk kunnen optreden. Vier nieuwe grote maaidorsers van DEUTZ-FAHR Met 4 nieuwe grote maaidorsers, die op hoge opbrengsten en een dichte graan-stro verhouding geoptimeerd zijn, voldoet DEUTZ-FAHR aan de vraag naar topklasse machines voor loonwerkers en grote akkerbouwbe drijven. De machines met de type aanduidingen M 36.30, M 36.10, M 35.80 en M 35.70, werken volgens het konventionele systeem en kenmerken zich door een grote dorstrommel van 600 mm en een lange korfomvang van 119°. Hierdoor is een lange dorsweg gerealiseerd met een hoog aantal trommellijsten van 8 en korflijsten van 14. Het resultaat: een hoog aan tal dorsslagen, 114128/min. bij een trommelsnelheid van 32 m/sec. en daardoor een overeenkomstig hoge dorskapaciteit. De hordensch udders van een speciaal ontwerp met 5 valtrappen, waarvan een met een steile aanloop, garande ren de probleemloze verdere verwer king van het stro voor een volledige benutting van de machinekapaciteit. 'i f/ti; - -• ftóiA/J V7 i - *1.- :!:h if## ■14 Jl. Alleenvertegenwoordiging voor Nederland: Verkrijgbaar via uw handelaar of coöperatie. Nieuwe Straatweg 56 9061 CR Giekerk Tel. 05103-2395 Telex 46166 Penza NL De Europese Commissie heeft prijs voorstellen gedaan aangaande de basis- en aankoopprijzen van o.a. groenten en fruit voor het seizoen 1986/87. De belangrijkste konklusie die we kunnen trekken voor de situa tie in ons land is dat de basis- en aan koopprijzen voor het seizoen 1986/87 van zowel appelen als peren niet zul len veranderen vergeleken met het sei zoen 1985/86. De aankoopprijs van tomaten zal daarentegen ca. 5% la ger uit gaan komen. In het kort komt dit voor de groenten- en fruitsektor op het volgende neer: - de basis- en aankoopprijzen.voor bloemkool en aubergines gaan met 1 omhoog. - voor tomaten, perziken, citroenen, peren, tafeldruiven, appelen, manda rijnen, sinaasappelen en abrikozen stelt de commissie voor de basisprij zen ("minimumprijs") te bevriezen op het niveau van 1985/86. Een uit zondering is gemaakt voor tomaten en perziken uit Griekenland. In het kader van de aanpassingsmaatregelen zal de basisprijs van tomaten en per ziken in Griekenland met resp. 6,47 a 5,28% worden verhoogd. - voor sommige produkten stelt de commissie voor de aankoopprijzen ("vergoedingsprijs") te verlagen d.m.v. het hanterên van andere aan passingscoëfficiënten. Dit moet ruw weg neerkomen op de volgende verlagingen van de aankoopprijzen: - 2,5% voor citrusfruit; - 5% voor tomaten en abrikozen; - 10% voor perziken. Voor appelen, peren en ta feldruiven acht de commissie het niet noodzakelijk tot een aanpassing van de coëfficiënten te komen, zodat voor deze produkten de aankoopprijzen op hetzelfde niveau zullen blijven als in het seizoen 1985/86. - voor de verwerkte produkten heeft de commissie geen voorstellen gedaan. Door het volgens het ruststroomprin- cipe werkende kontrolesysteem DEUTZ-FAHR-Agrotronic wordt de bestuurder in de op silentblokken ge monteerde kabine tijdens het werken belangrijk ontlast. De geweldige graantankinhoud en de snellosvijzel met hoge uitlaatopening, die traploos in een zwenkbereik van 110° lossen, verkleinen de overlaad- tijd tot een minimum. Het bewezen tandem-maaisysteem met planetaire aandrijving voorkomt verstoppingen, reduceert de aandrijf- kracht en verhoogt de levensduur van de maaibalk tot 100%. De planetaire aandrijving zorgt voor een trillingvrije loop ondanks het hoge aantal slagen. De maaitafel-balancering is met in stelbare veren te regelen en de bo- demoplegdruk afleesbaar in de kabi ne. De strohakselaar is bij deze nieu we maaidorsers geintegreerd en vanuit de kanine in- en uitscha- kelbaar. Via een grote geperforeerde schacht wordt nu de koel- en verbran dingslucht aangezogen. Het luchtfil- ter van de verbrandingslucht is voorzien van een ekstra ejektorrei- niging. Meer informatie: Sieberg Ede bv., tel. 08380 - 14345. Gasgestookte konvektoren Eshuis energie- en milieutechniek BV is o.a. fabrikant van gasgestookte konvektoren, en heeft haar program ma uitgebreid met enkele kleinere uit voeringen. Deze uitbreiding betekent dat Eshuis energie- en milieutechniek BV nu een twintigtal type's kan leve ren. Deze kleinere gaskonvektoren kompleteren, samen met de grotere, het assortiment, waardoor nu ook de kleinere afdelingen van de stal effek- tief verwarmd kunnen worden. Al deze konvektoren kunnen zowel 220 Volt als 24 Volt gestuurd worden. Tevens kunnen ze allemaal uitgevoerd worden met een ingebouwde ther mostaat (modulerend). Alle type's zijn Giveg gekeurd. Levering via de handel. Voor nadere inlichtingen kunt u kontakt opnemen met Eshuis energie- en milieutechniek BV, Han delsweg 7, 7641 AC Wierden, tel. 05496 - 71717. Veemarkt 's Hertogenbosch Op de markt van Den Bosch werden 20 februari 162 stuks paarden aan gevoerd. De prijzen waren als volgt (per stuk): Luxe paarden van ƒ1.475,tot ƒ2.525,Voljarigen van ƒ1.375, tot ƒ2.175,2-jarigen luxe (merries) van ƒ1.175,tot ƒ1.975,2-jarigen luxe (hengsten) van ƒ1.075,tot ƒ1.975,1-jarigen luxe (merries) van ƒ525,— tot ƒ1.275,1-jarigen luxe (hengsten) van ƒ475,tot ƒ1.275,Veulens (merries) van ƒ375,— tot ƒ975,—; Veulens (hengsten) van ƒ325,— tot ƒ975, Hitten van ƒ525,tot ƒ1.475, Shetland pony's (merries) van ƒ175, tot ƒ425,Shetland pony's (ruins) van ƒ175,— tot ƒ375,—; Jonge slachtpaarden van ƒ3,95 tot ƒ5,45, kg. gesl. gew.; Oude slachtpaarden van ƒ3,95 tot ƒ5,55, kg. gesl. gew. De handel verliep redelijk, prijzen gelijk. Marktbericht graszaden 1986.1 De graszaadmarkt vertoont een af wachtende houding. De afzet van grassen in de voedersektor is vorig na jaar enigszins tegengevallen. De prijsstijging, die men mocht verwach ten na de slechte graszaadoogst in Ne derland, Duitsland en ten dele Britse eilanden en Denemarken is uitgeble ven. Dit duidt erop, dat stagnatie in de vraag is opgetreden, waarschijnlijk mede door de natte omstandigheden en aanhoudende droogte in het najaar in Zuid-Europa waardoor inzaai veel al onmogelijk was. Daarnaast heb ben de aanwezige voorraden het slechte oogstresultaat goed kunnen kompenseren. Van een voorjaarsvraag is nog geen sprake, zodat het huidige prijsnivo ongeveer vergelijkbaar is aan dat van herfst 1985. Enige druk op de prijzen kan ook worden verklaard uit de verwachting dat het graszaadvermeerderingsare- aal fors wordt uitgebreid. De dalende graanprijzen stimuleren de bereidheid bij akkerbouwers om graszaad te pro duceren. Dit is voor de graszaadfir ma's reden om meer areaal in Nederland onder te brengen, al zijn niet alle aanvragen van boeren geho noreerd. Een stimulans voor de graszaadmarkt kan nog verwacht worden van het landbouwbeleid in de Verenigde Sta- Lely Centerliner model 1986 Lely Industries N.V. te Maasland brengt het model 1986 Centerliner uit. Zowel de Centerliner CB 1600 als de CB 2400 met bakinhouden van respektievelijk ca. 780 liter en ca. 1.200 liter zullen worden voorzien van een nieuwe doseerinrichting en een nieuw gekonstrueerde werpschijf. De bijzondere vorm van de doseerrin- gen in kombinatie met de ronddraai ende bodem garanderen een konstante toevoer van de kunstmest, wat de nauwkeurigheid van het strooibeeld ten goede komt. De demontabele schoepen hebben een andere vorm gekregen, waardoor een nog betere geleiding van de kunstmest wordt gewaarborgd. Door roestvrijstaal te gebruiken wordt de levensduur aanzienlijk verlengd. Speciale schermkappen voorkomen dat spatkorrels op de trekker terecht komen. Het ongeëvenaarde strooibeeld van de Centerliner ligt symetrisch ten opzich te van de hartlijn, altijd midden ach ter de trekker, of dit nu op een effektieve werkbreedte van ca. 12 me ter of ca. 24 meter gerealiseerd moet worden. De bruto verkoopprijs voor 1986 is vastgesteld op ƒ4.995,— voor de CBM 1600 en op ƒ6.040,ekskl. btw voor de CBM 2400. Meer informatie: Lely Industries N.V., tel. 01899 - 12644. Volgens mededelingen van de Euro pese Commissie is de produktie van varkensvlees in de Gemeenschap in 1985 met 1,5% gestegen tot 10,72 mil joen ton. Het hoofdelijk verbruik in de Gemeenschap van de Tien steeg met 0,4 kg tot 38,4 kg. Dat betekent een totaal-verbruik van 10,47 miljoen ton of 1,2% meer dan in 1984. De uit voer naar derde landen bedroeg on geveer 250.000 ton, een gelijke hoeveelheid als in 1984. De Commis sie verwacht dat de Produktie zal toe nemen tot 11,7 miljoen ton in 1992, als het hoofdelijk verbruik in de Ge meenschap van de Tien zal toenemen tot 41,6 kg. ten. Een onderdeel hiervan is een sub sidie op de inzaai met gras op marginale grond teneinde daar mini maal 10 jaar geen graan te produce ren. Van een ekstra vraag naar graszaad uit de VS is nog niet veel te merken. De enige dure soort is veldbeemdgras. Deze soort is nagenoeg uitverkocht. De prijsindikaties met de kantteke ning dat het groothandelsprijzen be treft, soms per ras sterk variërend, gemiddeld voor de in het algemeen meest verkochte rassen, vrij van kweek en duist, geldend medio febru ari 1986 luiden volgens het produkt- schap voor landbouwzaaizaden als volgt: Engels raaigras: - weidetype ƒ2,90 a ƒ3,10; - vroeg hooitype ƒ2,30 a ƒ2,80; - laat hooity- pe ƒ2,80 a ƒ3,20; - tetraploïde rassen ƒ2,25 a ƒ3,—; - grasveidtype (bijna uitverkocht) ƒ3,50 a ƒ4,25; Italiaans raaigras ƒ2,20 a ƒ2,40; Westerwolds raaigras ƒ2,05 a ƒ2,25; Veldbeemd gras (bijna uitverkocht) ƒ6,50 a ƒ7,50; Roodzwenkgras: - gewoon ƒ4,40 a ƒ5,15; - met fijne uitlopers ƒ4,65 a ƒ5,15; - met forse uitlopers ƒ2,75 a ƒ3,50; Rietzwenkgras ƒ3,50 a ƒ4, Rietzwenkgras grasveldtype ƒ4,50 a ƒ5,-. Vrijdag 28 februari 1986 21

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 17