Accountantsunie start systeem voor akkerbouw KNLC heeft begrip voor onvrede Werkgroep automatisering van start! Drs. H. Schelhaas: 'Los EG- landbouwproblemen op met geleend geld' Als eerste in ons land: met centraal bedrijfsregistratie Inschrijving nu al mogelijk De Accountantsunie der ZLM heeft haar bedrijfsregistratieprojekt voor de akkerbouw gereed. Er kan nu op grote schaal in de praktijk mee worden gewerkt. De Accountantsunie die het nieuwe registratie systeem samen met het PAGV en het Konsulentschap te Goes heeft ontwikkeld, biedt akkerbouwers daarmee als eerste in ons land een programma aan waarmee centraal financieel technische gegevens van het bedrijfsgebeuren op grote schaal kunnen worden verwerkt. De deel nemers aan het projekt zullen aan het eind van het jaar kunnen be schikken over gedetailleerde saldoberekeningen. De Accountantsunie vraagt in het Zuidwesten nu bedrijven die aan haar systeem mee wil len doen. Er moeten eigenlijk minstens 150 akkerbouwers deelnemen om tot gemiddelde cijfers te komen waarmee verantwoord individue le bedrijfsresultaten kunnen worden vergeleken. Deelname aan het be- drijfsregistratieprogramma van de Accountantsunie kost 300, fexkl. BTW). Direkteur B. Veerbeek van de Ac countantsunie is blij dat het projekt nu praktijkrijp is. De voorbereiding bleek moeilijker en heeft meer tijd ge kost dan was voorzien. In het nu voorliggende resultaat heeft hij erg veel vertrouwen. "Het programma is zo aantrekkelijk dat in feite alle ak kerbouwers er aan mee zouden moe ten doen. Bovendien is de prijs die onze klanten er voor moeten betalen gezien wat men er voor krijgt erg laag te noemen". Het programma, waar aan overigens ook niet-klanten van de Accountantsunie mee mogen doen, gaat over een aantal weken reeds van start zodat ook de voorjaarswerk zaamheden van dit teeltseizoen volle dig meegenomen kunnen worden. Saldoberekeningen Alle deelnemers kunnen wanneer ze alle (financiële) akties ten behoeve van de verschillende gewassen nauwgézet registreren op het eind van het teelt seizoen beschikken over een aantal saldoberekeningen per gewas, per per ceel en per hektare. Uitgangspunt is het bouwplan dat aan het begin van het seizoen aan de Accountantsunie moet worden opgegeven. Deze infor matie wordt dan onder nummer in de komputer gebracht. Een uitdraai met deze gegevens en met een normatieve kostenbegrotingdoorde Accountants unie danwel met een kostenbegroting die door de betreffende deelnemer zelf is opgesteld, wordt dan naar de deelnemer terug gezonden. Tevens ontvangt men een speciaal invulfor- mulier waarop alle werkelijk gedane uitgaven en eventuele ontvangen in komsten moeten worden gere gistreerd. Het registreren is in drie tijdseenheden verdeeld: de voorjaars werkzaamheden, de verpleging van de gewassen en de oogstwerkzaamheden (inkl. najaarswerkzaamheden). Op deze wijze kunnen de deelnemers ook tussentijds aflezen hoeveel hun werkelijke uitgaven voor bijvoorbeeld zaaizaad, kunstmest, of bescher mingsmiddelen zijn geweest en of die hoger of lager zijn vergeleken van de begrote kosten. Overzicht Telkens na zo'n tijdvak dienen de deelnemers de ingevulde lijsten naar de centrale verwerkingscomputer in Goes op te sturen. Na verwerking al daar wordt de bijgewerkte uitdraai met gedetailleerde overzichten per ge was, ras en ha. samen met een nieuw invulformulier voor de volgende pe riode weer naar de deelnemers terug gestuurd. De eerste periode loopt van begin februari tot 1 mei, de tweede van mei tot en met juli en de derde van augustus tot nieuwjaar. Na ver werking van het laatste invulformu lier beschikt de deelnemer dus over een kompleet overzicht van alle kosten van de verschillende gewassen, rassen per ha. en per perceel. Tevens staan erop vermeld de opbrengsten die ontvangen zijn bij verkoop van hoofd- en bijprodukten. Voorzover de produkten eind van het jaar nog niet zijn verkocht worden daarvan opbrengstramingen gemaakt. Om tot een totaal ondernemersoverschot te komen worden tenslotte door het Ac countantskantoor normatieve gege vens ingebracht mbt werktuigen, en gebruik van grond en gebouwen. Al le deelnemers kunnen dan beschikken over een financieel-technisch over zicht dat bestaat uit saldoberekenin gen en een berekening van het ondernemersoverschot. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat één en ander los staat van de normale finan ciële boekhouding. Toetsen Nadat alle formulieren op het eind van het jaar in de komputer zijn gestopt, komen niet alleen de uit komsten van de individuele deelne mers beschikbaar maar ook de gemiddelde cijfers van de groep als geheel. Thuis kan men dus zijn eigen "prestaties" toetsen aan die van de groep als geheel en dat is mogelijk per gewas, per ras, per perceel en per ha. Veerbeek: "Het belangrijkste is dat de deelnemers nu iets met die cijfers gaan doen. Het beste is om ze in een groep te gaan bespreken, want zo leer je van eikaars sterke en zwakke pun ten. De kracht van ons systeem is dat zo'n vergelijking met een of meer kol lega's mogelijk is". Het is een wens van Veerbeek dat ook de bestaande individuele systemen passend zouden worden gemaakt op zijn systeem zo dat de basis nog breder en het rende ment naar beide kanten toe nog groter zou kunnen worden. Interpretatie De Accountantsunie is niet van plan zelf kommentaar te geven bij de cij fers en uitkomsten. Dat wordt over gelaten aan de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst en aandeSEV-dienst.Omdeakkerbouw- ers bij de interpretatie van het cij fermateriaal adequaat van dienst te kunnen zijn heeft de Accountantsu nie voor deze diensten enige instruk- tiebijeenkomsten belegd. Op die wijze kan in het verlengde van het bedrijfs registratieprojekt een belangrijk stuk teelttechnische en mogelijk zelfs markttechnische voorlichting gestal te kunnen krijgen. De Accountantsunie die relatief veel tijd en geld in het projekt heeft gesto ken wil haar systeem nu landelijk gaan promoten en zo mogelijk verko pen. Van de zijde van de Vereniging van Landelijke Boekhoudbureaus is al belangstelling getoond. Een lande lijke toepassing van het komputerpro- gramma is mogelijk dank zij het feit dat er van begin af reeds overleg en samenwerking is geweest met het PAGV en later met de takorganisatie SIVAK De heer Veerbeek tenslotte: "We zijn met dit registratiesysteem bezig met een goede zaak, vooral ook gezien de tegenvallende opbrengsten in de ak kerbouw van de laatste jaren. Het is B. Veerbeek dus van het grootste belang dat we le ren omgaan met onze cijfers om zo doende meer inzicht te krijgen in eigen kosten/opbrengsten verhoudin gen van de verschillende gewassen". Hij heeft tegen deze achtergrond dan ook goede verwachtingen m.b.t. het aantal bedrijven dat zich op zal geven voor deelname aan dit projekt. Be langstellende akkerbouwers in het Zuidwesten kunnen zich opgeven bij de Accountantsunie ZLM tel. 01100-15710. J. Wierenga. In zijn vergadering op 17 februari jl. boog het dagelijks bestuur van het Koninklijk Nederlands Landbouw-Comité zich vooral over de voorstellen van de EG-kommissie voor 1986/87. Wat de uitwerking op het boeren-inkomen betreft, met name bij de granen, hele slechte voorstellen, zo was het oordeel. De prijsbevriezing geldt slechts het officiële nivo. In de praktijk gaat het naast de medeverantwoordelijkheidsheffing om de zeker gemid deld 10% prijsverlaging vanwege beperkingen en verscherpingen in de inleveringsregelingen en die is onaanvaardbaar. De heffing van 3% overigens ook als de eerste 25 ton per bedrijf uitgezonderd blijft. Een dergelijk 'marktkonform' beleid moet tot een verhoging van de even- wichtspremie voor aardappelzetmeel leiden en juist niet tot verlaging. Waarom moet de 'zelffinancierende' suikersektor weer een veer laten? Wat de melk betreft zinden enkele begelei dende maatregelen het dagelijks bestuur ook niet: de superheffing per half jaar opleggen, niet aanpassen van het steunkader voor mager poeder voor kalvermelk. En de gedwongen verdere vermindering van de kwota, waar de Kommissie aan denkt. Het ergste vindt het dagelijks bestuur nog dat geen enkel perspektief wordt ge boden naast maatregelen die de marktsituatie helaas eist. De vage plannen terzake, uit het Groenboek voortvloeiend, moeten eerst worden uitgewerkt en dan nog doelmatig de produktie-aanpassing blijken te kun nen opvangen. Kwalijk is ook dat nog verdere bespa ringen in het marktbeheer worden aangekondigd. Het dagelijks bestuur vindt dat van minister Braks mag worden verlangd dat hij krachtig stelling neemt tegen zo'n nog nooit vertoonde inkomens aantasting. Die is samen met de mest- maatregelen, WIR- premievermindering en andere bezui nigingsoperaties niet meer voor de Nederlandse boeren en hun gezinnen te verdragen. Verschijnselen van on vrede en onrust zijn al waar te nemen. Ze zullen zich vermeerderen en het dagelijks bestuur heeft er alle begrip en sympathie voor. Mest maatregelen Het dagelijks bestuur kan zich in gro te lijnen vinden in het kritische oor deel van het Landbouwschap over de ontwerp-mestmaatregelen. Nogmaals werd het voorgestelde uit- rijverbod verworpen en werd aange drongen op redelijke verschillen en ontheffingen in de overschotheffing, die overigens een algemeen dienstige bedoeling en bestemming moet hebben. De voorgestelde oprekking van be schikkingen superheffing werden te enen male onvoldoende gevonden om het knelgevallen-probleem op te los sen; alleen een 'LOF-plus' met indi viduele beoordeling is geboden. Het P.O.O.C. heeft in haar vergade ring van 14 januari j.l. besloten een werkgroep automatisering op te rich ten voor het opstellen van een leerplan voor een vervolg op de komputerkur- sus. In de werkgroep hebben zitting: het onderwijs: - L.A.S., - M.A.S., - de Landbouwpraktijkschool, de tak organisatie akkerbouw, het Konsu lentschap Akker- en Tuinbouw te Goes, de accountantsburo's van de landbouworganisaties, de sociaal eko- nomische voorlichtingsdiensten van de landbouworganisaties en het P.O.O.C. Maandag 17 februari j.l. is de werk groep voor het eerst bij elkaar ge weest. Deze eerste vergadering had een inventariserend karakter; welke kennis hebben we in huis, wat hebben we eventueel te bieden. Een belang rijk punt in de diskussie was: hoeveel kursisten kunnen we in het komend winterseizoen verwachten. Vooral voor het onderwijs is het belangrijk tijdig te weten voor hoeveel uur er een beroep op hen wordt gedaan. Dit i.v.m. de inroostering op het dag- schoolonderwijs. Opgave voor de kursussen Dm inzicht te krijgen in het aantal kursisten dat belangstelling heeft is het nu al mogelijk om u in te schrij ven voor de basiskursus- of de ver- volgkursus komputerkunde. Wat de vervolgkursus betreft is het nog niet geheel zeker dat we hem kunnen aan bieden, maar de kans is reeël aanwe zig. Voor ons is het in ieder geval belangrijk inzicht te hebben in het mogelijk aantal belangstellenden. De basiskursus zal weer op diverse plaatsen worden aangeboden, terwijl de vervolgkursus op een centrale plaats in de provincie zal worden gegeven. U kunt zich schriftelijk, zo spoedig mogelijk, aanmelden door een brief kaart te schrijven naar het P.O.O.C.- Zeeland, Westsingel 58, 4461 DM Goes. U krijgt dan van ons een in schrijfformulier waarop u zich defi nitief kunt aanmelden. Op de briefkaart dient u duidelijk aan te geven voor welke kursus u belang stelling heeft. Deelname aan de ver volgkursus kan alleen als u de basiskursus heeft gevolgd of ruime er varing heeft in de omgang met de komputer. Bij voldoende belangstelling in een bepaalde regio is het mogelijk een aparte basiskursus voor agrarische vrouwen te organiseren. De kursuskoördinator, J. Moggré De voorzitter van het Produktschap voor Zuivel, drs. H. Schelhaas, heeft in zijn openingswoord bij de aanvang van de openbare bestuursvergadering van het schap op woensdag 19 febru ari gepleit voor een krachtig Neder lands initiatief teneinde de Europese landbouwkrisis struktureel op te los sen. Naast oplossingen als het uit pro- duktie nemen van grond, een VUT-regeling voor boeren, vrijwilli ge produktiebeperking, inzetten van boeren voor natuurbeheer en gelijk tijdig opgeven van landbouwproduk- tie en het overschakelen op produkten of aktiviteiten waaraan een tekort is, droeg hij daartoe een nieuw element aan: 'Financier dit programma met geld geleend op de kapitaalmarkt, het zal een goed rendement opleveren. Met de huidige mi.' en, een beter marktbeheer en een juiaie aanwending van de medeverantwoordelijkheids- gelden kunnen dan met name de gro te voorraden worden bestreden'. Volgens de heer Schelhaas moet de landbouw in Europa op die wijze op een meer perspektief vol spoor kun nen worden gezet. De heer Schelhaas begon zijn ope ningswoord met vast te stellen dat de Europese landbouw zich in een krisis bevindt die minstens even ernstig is als de grote landbouwkrisis van 1880 en 1930. Het ziet er niet naar uit dat de- drs. H.Schelhaas ze krisis van korte duur zal zijn, met name ook omdat één van de oorza ken ervan, de sterke produktiegroei, gezien de technische mogelijkheden, nog niet uitgewerkt is. Deze grote pro blemen vragen om grote oplossingen gezien ook de ernst van de impasse waarin de europese landbouwpolitiek zich bevindt. Schelhaas noemde de door sommigen geuitte vrees dat het zwakke Europa aan de grote land bouwpolitiek ten onder zou gaan on waarschijnlijk maar goed mogelijk is wel dat Europa er vrij langdurig door zal worden verlamd. Vrijdag 21 februari 1986 7

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 7