nieuws uit brussel EG-landbouwbeleid dreigt vast te lopen 53e Westfriese Flora officieel geopend Brussel keurt vorstschaderegeling goed jan werts Landbouwschap: Uniforme richtlijnen voor plantegezondheid noodzakelijk Andriessen daagt landbouwwereld uit tot tegenvoorstellen Noodplan Rol Nederland NAJK: melkbank moet er snel komen Als nu niet wordt gesleuteld aan het Europees landbouwbeleid, dan loopt het vast. Want ondanks de eerder genomen maatregelen (melk- kwotering, graanprijsverlaging) is er nu 2,5 miljard gulden tekort. Twee miljard is het gevolg van de daling van de dollarkoers. Toch blijven de overschotten met de dag aangroeien. Mijn voorstellen tot ingrij pende wijziging van de graanpolitiek en algehele prijsbevriezing zijn uitermate kritisch ontvangen. Waar het om gaat is dat het Europese landbouwbeleid steeds meer geld zal vragen. Dat is een katastrofaal perspektief voor de agrarische bevolking. Daarom nodig ik alle kriti- ci dringend uit om, als zij andere oplossingen hebben, die op tafel te leggen. Dat verklaarde Europees landbouw- kommissaris mr. Frans Andriessen tijdens een uitvoerig onderhoud met leden van de Nederlandse Vereniging van Landbouwjournalisten, op be zoek bij de Europese instellingen in Brussel. In datzelfde onderhoud zei Andriessen ook dat hij het liefst een lening van vier miljard gulden, voor een periode van driejaar, zou sluiten om de overschotten versneld weg te werken. Daarvoor is evenwel nog geen steun te krijgen van de ministers van Financiën. Van diverse kanten is de Europese Kommissie (dagelijks bestuur EG) be kritiseerd, omdat zij wel bezuinigin gen op de landbouwpolitiek voorstelt, maar de bijpassende sociale maatre gelen nog niet klaar heeft. Het gaat hier onder andere om financiële toeslagen voor oudere boeren die met pensioen willen gaan; toeslagen voor agrariërs die het milieu verbeteren en voor omschakeling naar bosbouw. Andriessen zegt hard aan deze zaak te trekken. Hij moet echter 1. de fi nanciën zien te vinden, 2. de techni sche uitwerking op papier krijgen. Komende maand worden hier aanvul lende voorstellen verwacht. Andriessen toonde zich overigens vastbesloten om bij de uitwerking van zijn beleid onderscheid te gaan maken tussen de grote en de kleinere boeren bedrijven. 'Want het Europese land bouwbeleid is veel meer ten goede gekomen aan de efficiënte bedrijven, dan aan de boeren die toch al niet zo goed meekunnen', aldus Andriessen. Voor de vaak gehoorde Nederlandse opvatting dat het niet aangaat om kleine bedrijven vrij te stellen van de medeverantwoordelijkheidsheffing en andere lasten is noch bij de Europese ministers van landbouw, noch bij de Europese boerenbevolking een meer derheid te krijgen. Andriessen zegt dit te konkluderen uit de recente diskus- sie over zijn Groenboek, de befaam de katalogus met maatregelen om het landbouwbeleid bij te stellen. 'Als je in dit opzicht van diskriminatie spreekt, dan wijs ik er op dat tot nu toe juist de grote boerenbedrijven ge weldig van dit Europese beleid heb ben geprofiteerd', aldus Andriessen. Hij kritiseerde hierbij met name de Britse protesten tegen zijn nieuwste aanpak. Wat de Europese Kommis sie nu aan sociaal beleid in de land bouwpolitiek wil gaan inbouwen tast de specifieke beginselen daarvan ook niet aan, aldus Andriessen. Volgens de landbouwkommissaris zal de Europese Kommissie ook dit jaar weer haar verantwoordelijkheid ne men wanneer zou blijken dat de land bouwministers (net als vorig jaar) niet tot besluiten kunnen komen. Vorig jaar dwong Brussel aldus een unieke, zij het nog beperkte, verlaging van de graanprijs af, die de teler minimaal ontvangt. Duidelijk werd wel dat in de visie van de Europese Kommissie het onvermijdelijk kan worden om na de melkveehouderij ook de hele ak kerbouw in kwota vast te leggen. Nie mand wil dat nu, maar als je geen andere maatregelen neem om de pro- duktie te beperken, dan zal die hele akkerbouwsektor blijvend gekwo- teerd moeten worden, aldus An driessen. Andriessen dreigt ermee zijn plan om hogere kwaliteitseisen te stellen aan het graan en tegelijk de mogelijkheid tot inlevering van overschotten te be perken, in te trekken als de ministers dit nieuwe medeverantwoordelijk heidsstelsel niet zouden overnemen. Brussel valt dan terug op het vroege re beleid. Dat zou neerkomen op een prijsverlaging voor de granen over de hele lijn met vijl procent (wat voor veel akkerbouwers overigens dit jaar dan toch nog financieel gunstiger zou uitpakken). Voor de rundvleesektor ligt een soortgelijk noodplan klaar. Weigeren de ministers de huidige roy ale interventie (mogelijkheid tot inle vering overschotten) in sterke mate te beperken, dan zou de Europese Kom missie zelf tot dergelijke maatregelen overgaan. Maar de bijpassende voor gestelde toeslag van vijftig gulden per jaar per rund voor bedrijven zonder melkvee blijft dan uit. Want Brussel is zelfstandig niet bevoegd tot zo'n nieuwe maatregel. Het gaat er vandaag om dat niet al leen bij de granen, het vlees en de ta bak de voorraden - 'die je met de beste wil van de wereld nauwelijks aan de straatstenen kwijt raakt' - groeien. Dit leidt momenteel tot een onkontroleerbare stijging van de uit gaven. Tenslotte komt de Europese Gemeenschap als landbouwekspor- teur elders in-de wereld in het geding, nu de Amerikanen hun landbouwpo litieke uitgaven gaan verlagen. Volgens mr. Andriessen is het nu al niet meer mogelijk om de voorraden af te komen, zonder dat dit bij de pu blieke opinie felle kritiek zal uitlok ken. In de zuivelsektor overweegt hij levering van ekstra boter aan Oost bloklanden; als boterolie aan India en het verwerken van de alleroudste bo ter in zeeppoeder (in vloeibare vorm is deze boter voor kalveren bestemd). Intussen loopt het programma om banketbakkers goedkope roomboter te leveren en de huishoudens braad boter heel redelijk en overweegt men ook hier nog een verdere verruiming van de afzet. Het probleem van de overschotten is nog verergerd door de recente daling van de dollarkoers, plus het Amerikaanse voornemen om hun overschotten met gigantische sub sidies op de wereldmarkt te gooien. Washington heeft laten weten daar bij 'uiteraard in de eerste plaats de EG te willen treffen'. In een helder betoog schetste de Ne derlandse Permanente vertegenwoor diger bij de Europese Gemeenschappen, mr. Ch. Rutten, hoe ons land de nationale belangen in Brussel bewaakt en tegelijk streeft naar Europese eenwording. Volgens Rutten zou een EG die doorgaat met agrarische overschotten te produceren de politieke stabiliteit kunnen gaan aantasten in verre agrarische land- bouwstaten en derde wereld landen. Hij onderstreept bovendien dat de miljoenen projekten van de Europe se Kommissie om een technologische en werkgelegenheid scheppend Euro pa van de grond te krijgen, gevaar lo pen wanneer de uitgaven op landbouwpolitiek terrein onbeheers baar blijken te zijn. Deze week hebben negen van de twaalf regeringen in Luxemburg de akte getekend voor een soepeier besluitvorming in de EG. De andere wachten nog op de Denen, waar eerst een volksstemming wordt gehouden over de kwestie. Ambassa deur Rutten onderstreept dat aldus voor het vestigen van de broodnodi ge ene Europese markt de regel zou vervallen dat alleen besluiten worden genomen, wanneer alle twaalf mi nisters daarmee willen instemmen. De zogenaamde gekwalificeerde (ekstra hoge) meerderheid van de ministers gaat dan de doorslag geven bij de besluitvorming op dit terrein. Hij acht het onduldbaar wanneer Kopenhagen zo'n besluit zou gaan blokkeren. Het Landbouwschap heeft er bij mi nister Braks van Landbouw en Visse rij opnieuw op aangedrongen om binnen de EG te komen tot uniforme richtlijnen voor de plantegezondheid. De fytosanitaire maatregelen moeten volgens het Landbouwschap evenals het gebruik van gewasbescher mingsmiddelen en de normering van de residu-toleranties binnen de EG op één lijn worden gebracht. Dit is nodig voor de voltooiing van de interne EG-markt. Gezien de toezeg gingen gegaan in de begroting 1986 en in het kader van het Nederlandse voorzitterschap verwacht het Land bouwschap dat de overheid tot initia tief neemt in deze zaak. De trage besluitvorming in de Euro pese Gemeenschap en de ontwikke ling in de gewasbescherming zijn er de oorzaak van dat op dit moment een 30-tal middelen beschikbaar is waar voor de harmonisatie van residu toleranties voor de groente- en fruit- sektor dringend noodzakelijk is. De residurichtlijn voor granen en pro- dukten van dierlijke oorsprong is daarentegen nog steeds niet vast gesteld. De residu-tolerantie is de grenswaarde voor de hoeveelheid van een bestrijdingsmiddel die mag wor den aangetroffen in het eindprodukt. Steeds vaker krijgt het eksporterend bedrijfsleven te maken met een uit eenlopend toelatingsbeleid voor ge wasbeschermingsmiddelen van verschillende lidstaten. Wat in het ene land wordt toegestaan is in het ande re land verboden. Het Landbouw schap acht dit zeer onbevredigend. Donderdag 13 februari werd door slaatssekretaris A. Ploeg de 53e Westfriese Flora officieel geopend. Hij deed dit, na de gebruikelijke toespraken, met het rooien van een aantal bloembollen die voor deze gelegenheid onder de aarde waren verstopt, (foto Ab Westerbeek). De quota moeten los van de grond en niet langer verhandelbaar zijn; Er moet snel een nationale melkbank komen die alle vrijkomende quo ta in handen krijgt en weer toedeelt aan bedrijven. Dat is de mening van het NAJK. De koppeling van quota aan grond blijkt, zoals het NAJK al in 1984 voorspelde, een sterk bedrijfsopdrijvend effekt heb ben. In de huidige praktijk blijken quota 2 tot 3 gulden per liter waard te zijn. Kostprijsverhoging door de hoge grondprijzen is het gevolg, de bedrijfsovername wordt duurder en de opkoopregeling van de mi nister werkt niet meer. Door de koppeling van quota aan de grond is de superheffingsregeling onnodig ingewikkeld geworden. Door de hoge prijzen van grond met quota hebben kleinere bedrijven en be- drijfsopvolgers nauwelijks kansen op bedrijfsontwikkeling. Melkbank broodnodig Uit cijfers blijkt dat een grote groep bedrijven uit oogpunt van bestaanszekerheid nog zal moeten groeien. Naast kleinere bedrijven met een jong bedrijfshoofd, gaat het om ongeveer 10.000 bedrijfsop- volgers. Zonder extra melk is er voor veel bedrijven op termijn geen toekomst. Onlangs heeft Brussel goedkeuring verleend aan de 'vorstschaderegeling fruitteelt en boomkwekerij'. Inmiddels is ook een besluit genomen inzake de franchisekorting, die in de regeling is opgenomen. Het staat vast dat de in de regeling genoemde mini mumpercentages korting van 10 en 20% voor resp. fruitteelt en boom teelt niet verhoogd worden. Dit betekent dat er voor de fruitteelt een franchisekorting van 10% zal gel den bij een aanvraag om rentesubsi die, als minder dan 50% van de oppervlakte van de niet verouderde aanplant. Het ziet er derhalve naar uit dat de in behandeling zijnde aanvragen op korte termijn kunnen worden afge handeld. Voor aanvragen om rente subsidie kan dat zijn binnen enkele maanden. Voor de uitkering ineens zal dat van geval tot geval worden be zien en vindt de eventuele uitkering ook later plaats. Overigens vindt de uitbetaling van de rentesubsidie alleen op korte termijn plaats wanneer men geen. gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om zgn. twijfelpercelen op te geven. Is dat wel het geval, dan ontvangt men spoedig een briefje van de dis- triktsburohouder (dhb) waarin men verzocht wordt schriftelijk vóór 1 augustus a.s. definitief op te geven of twijfelpercelen wel of niet zullen wor den gerooid en heringeplant. Pas als deze definitieve bevestiging ontvangen is zal de aanvraag worden afgehandeld. Het blijft wel mogelijk Toewijzen quota Het NAJK vindt dat quota van grond losgekoppeld moeten worden. Het NAJK wil dat alle vrijkomende quo ta (b.v. bij bedrijfsbeëindiging) bij een in te stellen melkbank terecht moet komen. Via een opkoopregeling (b.v. 65 per kg. melk) wil het NAJK de melk in de melkbank krijgen. Ook vindt het NAJK dat onderschrij- dersmelk ter beschikking komt van de melkbank. Op deze wijze kan door de melkbank vervolgens de melk worden toegewezen aan kleinere bedrijven en aan jongeren bij bedrijfsovername, die extra melk voor het voortbestaan het hardst nodig hebben. De melk moet naar bedrijven met een quotum lager dan 250.000 kg. per volwaardi ge arbeidskracht (350.000 kg. per be drijf). Het NAJK wil dat voor toewijzen van extra quotum een be- drijfsverbeteringsplan wordt op gesteld, waaruit de kontinuïteit van het bedrijf op langere termijn blijkt. Het idee van de melkbank lijkt op het Belgisch systeem, de quota zijn daar gebonden aan de bedrijven en niet verhandelbaar. Quota hebben geen waarde. De opkoopregeling in België loopt goed. Men kan het quotum al leen verkopen aan de minister of via verkoop van het totale bedrijf aan een derde (b.v. de bedrijfsopvolger). Ver koop van losse percelen heeft geen ge volgen voor het quotum. De herverdeling van-quotum gebeurt op basis van redelijkheid en billijkheid en er wordt melk toegewezen aan opvol gers. Bovendien is de grondprijs zelfs gedaald. de vervanging te doen, uiterlijk 1 mei 1986. De ZLM is van mening dat het uit stellen van de uitkering in geval men twijfelpercelen heeft opgegeven on juist is. De uitkering over het deel dat zeker is dient niet te worden uit gesteld. Over het twijfeldeel kan dan later nog een uitkering plaatsvinden. Vrijdag 21 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 5