Over mest nog veel onduidelijkheden Hagelschade, een Kort verslag van de onberekenbaar risiko veehouderijkommissie Geen handelsmonopolie voor dierenartsen EG Zetmeel Algemene Vergadering Onderlinge Zuidelijke Hagelverzekering Het Landbouwschap en de ministers Braks en Winsemius gaan op korte termijn een gezamenlijke bespreking wijden aan de mestplannen van de overheid. Dat is op 12 februari af gesproken tijdens het maandelijks overleg tussen minister Braks en het dagelijks bestuur van het Land bouwschap. Het bestuur van het Landbouwschap konkludeerde eerder deze maand dat de mestplannen van de overheid in de praktijk in hun huidige vorm niet uit- De algemene ledenvergadering van de Onderlinge Zuidelijke Hagelverzeke- ring u.a. te Goes zal worden gehou den op woensdag 5 maart 1986 om 14.00 uur in hotel-restaurant "Het Pannenhuis", Antwerpsestraat 100 te Hoogerheide. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen van de algemene ledenvergadering, gehou den op 29 maart 1985. 3. Mededelin gen inzake: a. onderbrenging van de administratie van de O.Z.H.; b. de samenwerking in Hafimij-verband; c. de reassurantie 1986. 4. Ingekomen stukken. 5. Rekening en balans over het jaar 1985 met verslag van de ac- countantskontrole en van de financië le kommissie. 6. Bestemming batig saldo. Het bestuur stelt voor aan de reserve het statutaire percentage (10%) zijnde een bedrag van ƒ4.547,toe te voegen en het overig Via dit blad heeft u al eerder kunnen vernemen dat de administratie van de Onderlinge Zuidelijke Hagelverzeke- ring vanaf 1 januari 1986 is onderge bracht bij de O.V.M. van de Z.L.M. te Goes. Voor een goed begrip zij hier nog eens met nadruk vermeld dat dit niet betekent dat deze hagelverzeke- ring nu ook gevoerd wordt door de O.V.M. DeO.Z.H. blijft uitdrukke lijk een zelfstandige maatschappij met een eigen bestuur en een geheel eigen signatuur. Het betekent wel dat de be langen van de leden nu ook worden behartigd door medewerk(st)ers van de O.V.M., zodat ook zij nu kunnen profiteren van de service van de O.V.M. En dan nu het hagelrisiko op zich. Zoals de kop van het artikel aangeeft, een volkomen onberekenbaar risiko. Jaren achtereen valt er in een bepaald gebied geen hagel en dan in één fikse bui is alles platgehageld. Nauwelijks voerbaar zijn. In het gesprek met mi nister Braks vatte voorzitter Schouten de bezwaren nog eens uitgebreid sa men. Het door de overheid voor gestelde uitrijverbod en de overschotheffing wijst het Land bouwschap af. Schouten pleitte voor een aanpak van het mestprobleem, die in het begin vooral gericht is op eksesbestrijding. Het Landbouw schap vindt dat de verantwoordelijk heid voor de mestaanpak zoveel mogelijk bij het agrarische bedrijfsle- batig saldo te bestemmen als belasting reserve. 7. Aanvulling van de finan ciële kommissie. Deze kommissie wordt thans gevormd door de heren: J.M. Geluk te Noordgouwe, J. Mid delkoop te Lage Zwaluwe en W.J. van Nieuwenhuyzen te Den Heen. De heer Geluk is aftredend en niet her kiesbaar. 8. Begroting voor het jaar 1986. 9. Jaarverslag. 10. Bestuursver kiezing. Periodiek aftredend zijn de heren A.C. Boudelingen M. Meulen- berg (sekretaris). In de vakature J.J. Timmers wordt voorgedragen de heer C. Nooteboom te Klundert. 11. Vaststelling lijst van schatters. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. Na afloop van de vergadering zal on der het genot van een hapje en een drankje afscheid worden genomen van de heer A. Korteweg, die sinds de oprichting in 1966 direkteur„van de O.Z.H. is geweest. nog herstel mogelijk, en dan....? Ja, wat dan. Er zijn mensen die zeggen de bespaarde premie gereserveerd te hebben voor dit soört kalamiteiten, maar zou dat waar zijn? Wij hebben onze twijfels. Tot diegenen richten wij ons in het bijzonder, niet met goed kope bangmakerij maar wel met de vraag of de premie die men meent te besparen, opweegt tegen de strop van een totale hagelschade. In deze tijd van moderne bedrijfsvoering met nuchtere kostprijs en opbrengstbere keningen, past naar onze mening een dergelijke houding totaal niet. Een moderne ondernemer, ook de agrari sche, stelt zijn inkomen zoveel moge lijk veilig en zekert zijn risiko's voldoende af. In dit blad vindt u een advertentie met de nodige informatie. Onderaan be vindt zich een bon. Wilt u meer in lichtingen stuur dan de bon op en wij zullen u graag te woord staan. Denk er nog maar eens over na. ven moet worden gelegd. De verede- lingslandbouw mag niet teruggedrongen worden naar een vorm van grondgebondenheid. In een uitvoerige reaktie op de kritiek van het Landbouwschap gaf minister Braks toe, dat er ook voor de over heid rond de uitwerking van de mest- voorstellen nog onduidelijkheden zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de benodigde opslagkapaciteit en de transport-infrastruktuur. Ook ondui delijk is hoe in de veehouderij be drijfsontwikkeling mogelijk kan blijven zonder het mestprobleem te vergroten. Op deze en andere zaken wordt door de overheid nog gestudeerd. Minister Braks is nadrukkelijk bereid om de mestplannen, die volgende maand door de Tweede Kamer wor den behandeld, in nauw overleg met de landbouw uit te werken. Schouten zette in het gesprek met mi nister Braks ook kritische kantteke ningen bij de recente prijsvoorstellen van de Europese Kommissie. Een prijsdaling bij de granen van tien pro cent of meer wijst het Landbouw schap af, evenals de volledige afschaffing van de interventie bij het rundvlees. De introduktie van een me deverantwoordelijkheidsheffing voor de granen is voor het Landbouwschap akseptabel, al maakte Schouten wel bezwaar tegen de door de Kommissie voorgestelde uitzonderingen. Hij wees er onder meer op dat de vrijstelling van 25 ton graan per bedrijf in feite De heer J. Geluk, voorzitter van het Nederlands Schapenstamboek, gaf een uiteenzetting over de gang van za ken m.b.t. een centralisatie van rele vante stamboek- en management-gegevens in de schapen- sektor. Na aanvraag voor ooipremies zal het aantal schapen behoudens overmacht niet mogen worden veran derd, op straffe van weigering van de premieverstrekking. Via het Land bouwblad zal dit onder de aandacht worden gebracht. Inzake de mestproblematiek hebben de ministers van VROM en van Land bouw voorstellen gedaan o.a. voor de aanwending van mest. De veehoude rijkommissie is van mening dat uitrij den van mest een normaal bedrijfsmatig gebeuren is. Gezien de vele slappe gronden en de klimatolo gische omstandigheden in Nederland is een beperking van de toepassing in bepaalde periodes niet mogelijk. De veehouderijkommissie vindt dan ook dat een uitrijdverbod, mede omdat er een maximale hoeveelheid mest per ha is vastgesteld, onaanvaardbaar is. Een overschotheffing voor de bedrijven met een bepaald overschot acht de kommissie aanvaardbaar, met dien verstande dat de kommissie wenst vast te houden aan het standpunt dat deze heffing niet wordt toegepast. Met de voorgestelde kilogram- fosfaatnormering kan worden in gestemd voor grasland (250 kg) en snijmaispercelen (350 kg). De norm voor bouwland (125 kg) kan ver hoogd worden, waarbij gedacht wordt aan 200 kg per ha per jaar voor bedrijven die zelf een verantwoorde oplossing voor hun mestoverschot hebben. De/veehouderijkommissie kan zich vinden in de standpunten die de Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders inneemt ten aanzien van de mestproblematiek. De pluim- veesektor kent thans geen problemen bij de afzet van mest doch wordt wel zwaar belast door de voorgestelde betekent dat de heffing veel hoger uit valt dan strikt noodzakelijk is. Superheffing Het Landbouwschap heeft in het ge sprek met minister Braks vraagtekens gezet achter een aantal cijfers in de vorige maand naar de Tweede Kamer gestuurde evaluatienota over de su perheffing. Schouten zei dat de ruim te om probleemgevallen onder de melkveehouders tegemoet te komen aanzienlijk groter is dan de 400.000 ton die in de nota worden genoemd. Het Landbouwschap verwacht verder dat ook dit jaar weer een groot aan tal melkveehouders zijn kwotum niet zal volmaken. Die ruimte zou moeten worden gebruikt om melkveehouders in moeilijkheden te helpen en om al le overschrijders een kleine uitloop mogelijkheid op hun kwotum te geven. Volgens minister Braks is met zg. onderschrijding in de evaluatieno ta al rekening gehouden. Hij zei dat eventuele ekstra ruimte in de eerste plaats voor zogenaamde knelgevallen zal worden gebruikt. De bewindsman kondigde aan dat het O. en S.-fonds een voorstel in behan heffingen. In het kader van de super heffingen blijkt er voor de Europese opkoopregeling weinig animo te bestaan. De veehouderijkommissie acht het een kwalijke zaak dat be roepsprocedures inzake het toewijzen van een quotum dusdanig lang duren dat er totaal geen zicht meer op is. De veehouderijkommissie verzoekt het hoofdbestuur van de ZLM op versnel ling van de procedure aan te dringen. Wat de keuze van het superheffings- vereveningssysteem betreft zal zo dicht mogelijk bij het zogenaamde B- systeem (fabrieksquotum) moeten worden aangesloten met handhaving "Als de verstrekking van gekanali seerde diergeneesmiddelen door de dierenarts een pure handelsaangele genheid wordt, waarbij het diploma de veterinair het "alleenvertonings recht" geeft, dan wordt het kanalisa tieregime van de Diergeneesmiddelenwet misbruikt". Dit onder meer zei staatssekretaris A. Ploeg ter gelegenheid van het sympo sium "Diergeneesmiddelen" te Utrecht op 12 februari j.I. "Het is duidelijk niet de bedoeling van deze wet de veterinairen een han delsmonopolie te geven", aldus de be windsman, "want er dient altijd een koppeling te blijven tussen de behan deling van zieke dieren en het gebruik van diergeneesmiddelen". Diergeneesmiddelenwet Het kanalisatieregime maakt deel uit van de toekomstige Diergeneesmidde lenwet. Deze wet gaat ervan uit, dat een groot aantal diergeneesmiddelen onder dit regime gebracht worden. deling zal nemen voor een nieuwe op koopregeling, waarin een ekstra uitkering is voorzien voor boeren van 55 jaar en ouder die stoppen met de melkproduktie. Op verzoek van het Landbouwschap gaat minister Braks ook opnieuw met de staatssekretaris van Financiën praten over de fiskale kant van de opkoopregeling. De toe zeggingen die vorig jaar op dit punt zijn gedaan staan nog steeds niet zwart op wit. Het Landbouwschap heeft minister Braks opnieuw gewezen op het grote belang van de EG-evenwichtspremie voor aardappelzetmeel. Volgens mi nister Braks zal de landbouwraad eind deze maand hierover besluiten nemen. Hij zei dat alleen West-Duitsland en Denemarken de Nederlandse ziens wijze steunen. Het Landbouwschap heeft tot slot op heldering gevraagd over de eksakte besteding van het bedrag (ƒ80 mil joen) dat vorig jaar beschikbaar was als lastenverlichting voor het agra risch bedrijfsleven. Volgens staatsse kretaris Ploeg is dit geld volledig gebruikt. van het A-systeem voor bedrijven die zelf een verantwoorde oplossing voor hun mestoverschot hebben. Het in het in voorbereiding zijnde EG- landbouwbeleid 1986-1987 genoemd beëindigingsbeleid voor ouderen, eventueel gekoppeld aan opkooprege ling melk, acht de kommisie een aan vaardbare sanering. In het kader van de toepassing van de Hinderwet bij melkveehouderijbedrijven ligt er een voorstel voor een Algemene Maatre gel van Bestuur, waarbij de mogelijk heid bestaat om voor een gebied algemene voorwaarden te stellen. De veehouderijkommissie ziet hierin be zwaren. De gemeente kan zich beter naar de specifieke situatie van het be drijf richten, terwijl een algemene maatregel van bestuur, uit kan gaan van de meest kwetsbare situatie. De veehouderijkommissie is zeer on gerust over de situatie in de roodvlees- sektor. De grote interventievoorraden zullen tot aanpassing van het beleid leiden, waarbij een grote prijsval moet worden voorkomen. Het Hoofdbestuur zal worden verzocht zich in te zetten voor een geleidelijke aanpassing van de EG-interventie voor de roodvleessektor. Daarbij is het de bedoeling, dat de deskundigheid van de veterinair wordt ingeschakeld om te beoordelen of de verstrekking van deze middelen noodzakelijk is en of de daaraan ver bonden risiko's acceptabel zijn. De Diergeneesmiddelenwet omvat een aantal nieuwe elementen: Nieuw voor Nederland is bijvoor beeld, dat diergeneesmiddelen gere gistreerd zullen moeten gaan worden, en dat voor het produceren en verhan delen ervan een vergunning nodig is. Ook nieuw in de wet zijn de regelin gen ten behoeve van het gebruik van gemedicineerde voeders en smetstoffen. Misstanden De Diergeneesmiddelenwet is vooral gericht op misstanden, die zouden kunnen ontstaan, te voorkomen. Het gevaar van misstanden, die kunnen optreden in de interaktie tussen die renarts, samenleving en dier, is name lijk wel degelijk aanwezig, aldus de heer Ploeg. Onderlinge Zuidelijke Hagelverzekering u.a. Goes Hagelschade, een onberekenbaar risiko! Zeker dat risiko af bij de O.Z.H. Wij bieden u: lage premies vlotte schade-afwikkeling financiële zekerheid Overtuig u van onze premies en voorwaarden; stuur onderstaande bon in. Aan de Onderlinge Zuidelijke Hagelverzekering u.a. Postbus 72, 4460 BA GOES (01100-38000) Ondergetekende Adres Woonplaats verzoekt nadere inlichtingen over verzekeringen van zijn gewassen tegen hagelschade bij de O.Z.H. handtekening: Door het hoofdbestuur is steun gegeven van het schrijven van de Rood- vleesproducenten van het Zeeuws Rundveesyndicaat aan de minister van landbouw, waarin wordt gepleit om de dikbilfokkerij in stand te houden. Door een juiste selektie in uitgangsmateriaal stellen de Zeeuw se fokkers zich gebruikskruisingen voor die een grotere geschiktheid hebben voor de vleesproduktie. Ook de veehouderijkommissie on dersteunt dit standpunt. 4 Vrijdag 21 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 4