over geld en goed Bram uit de Slikhoek", 60 jaar getrouwd Privatisering van het Kadaster Landbouwvrijstelling en voorbehoud stille reserves Bij goed ondernemerschap hoort een goede financiering! IV J. de Veer nieuwe voorzitter Stichting Gezondheidszorg voor Dieren De financiering van de landbouwbedrijven geschiedt met eigen ver mogen, met vreemd vermogen en met verpachtersvermogen. Verpachtersvermogen is specifiek voor "de Landbouw". Het verte genwoordigt de waarde van de verpachte grond en de gebouwen. Het is dan ook erg dat de oppervlakte van de gepachte grond voortdurend afneemt. Dat dit de financieringsbehoefte met vreemd vermogen doet toenemen is een feit. Iemand die 10 ha grond moet kopen uit een pacht- kontrakt, stel voor ƒ15.000,per ha, betaalt ƒ150.000,a 7% ƒ1.050,ƒ150,polderlasten ƒ1.200,per ha. Iemand die dezelfde grond kan pachten betaalt ƒ550,a ƒ650,per ha. Zoals u al wist een groot verschil. Het verpachtersvermogen is voor "de Landbouw" van grote betekenis. Laten we dit in de landbouw niet vergeten, opdat wij door de verpachters niet vergeten worden. Eigen vermogen "De Landbouw" wordt voor een groot gedeelte met eigen vermogen ge financierd. Vanzelfsprekend zijn er van bedrijf tot bedrijf grote verschil len. Gemiddelden zeggen wat dit be treft weinig of niets. Toch dient men goed te beseffen dat het eigen vermo gen de basis vormt voor iedere finan ciering. De vermogensbehoefte voor en op een landbouwbedrijf stijgt, daarom moet vermogensvorming plaatsvinden om de kontinuïteitsba- sis van het bedrijf te waarborgen. Het eigen vermogen dient dan ook als buf fer om de risiko's die nu eenmaal ver bonden zijn aan de onderneming,, aan het ondernemen te kunnen opvangen. Bedrijven met relatief veel eigen ver mogen hebben minder financierings verplichtingen en komen bij tegenslag minder snel in financiële moeilijkhe den. In feite bepaalt het eigen vermo gen samen met de rentabiliteit de leenkapaciteit van het bedrijf. Eigen vermogen kan worden gevormd door de rentabiliteit (winst) van het bedrijf en de besparingen die daar door mogelijk zijn. Hierbij letten op het privéverbruik van het gezin is noodzakelijk en van grote invloed. Ook van invloed op het eigen vermo gen kan zijn de waardestijging of waardedaling van grond en ge bouwen. Vreemd vermogen Het vreemde vermogen nam sterk toe in de laatste 10 a 15 jaar. De vermo gensverschaffers zijn de familie, dé banken, de verzekeringsmaatschap pijen, niet tot de familie behorende partikulieren, de overheid (ruilverka velingsrente e.d.) de leveranciers. Bij het verstrekken van kredieten zul len u en de bankier moeten bezien in samenwerking met de SEV: a. hoe de rentabiliteit is van het be drijf en daarmee samenhangend de mogelijkheid; b. hoeveel rente en aflossing dan be taald kam worden; c. hoe de eigen-vermogenspositie is; d. hoe de kapaciteiten van uzelf als ondernemer zijn. Generatiewisseling Bij de generatiewisseling wordt ver mogen onttrokken aan de onderne ming. De jonge ondernemer moet vermogen vormen, zo vroeg mogelijk, om het bedrijf in stand te houden. Bij aanvaarding van een bedrijf heeft de jonge ondernemer een beginvermogen nodig (ouders, denk erom op ieder le vensvatbaar bedrijf met een zoon be- drijfsopvolger hoort een maatschap of loon). Sommigen verkrijgen nog wat eigen vermogen door schenkingen of erfenissen. Zij zullen verder door besparingen vermogen moeten vor men. Of dat mogelijk is, is van bedrijf tot bedrijf zeer verschillend. Het ligt niet alleen aan het aantal ha of het aantal stuks vee. j. Markllsse Is er bij de inbreng van bepaalde za ken, bijvoorbeeld bij de inbreng van gebouwen, in een maatschap of ven nootschap onder firma een verschil tussen de boekwaarde en de werkelij ke waarde, dat wordt voorbehouden aan degene die inbrengt, dan spreekt men over inbreng met voorbehoud van stille reserves. Het belang bij de stille reserves van de ingebrachte za ken wordt in dat geval niet gedeelte lijk overgedragen. De overeengekomen winstverhouding geldt dan niet voor de meerwaarde van de ingebrachte zaken, maar alleen voor de lopende winst. Het gevolg van zo 'n voorbehoud is verder dat de inbrenger, dikwijls de vader, op het moment van inbreng niet wordt be last voor de waarde van de stille re serves. Pas wanneer de betreffende zaken worden verkocht, wordt de waarde van de stille reserves bij de in brenger belast, omdat dan de meer waarde wordt gerealiseerd! Dat men met de bepalingen van over eenkomsten van maatschap en ven nootschap onder firma en de vrij veelvuldig daarin opgenomen clausule van voorbehoud van de stille reserves voorzichtig om moet gaan, moge uit het volgende blijken. Een vader ging een vennootschap on der firma met twee zoons aan. Hij bracht grond en gebouwen in met voorbehoud van stille reserves. Daar bij ging het wat de stille reserves be- 'refl om een groot bedrag. De overeengekomen winstverhouding was zodanig dat de vader 20% toe kwam; het bedrag van de voorbehou den stille reserves kwam uiteraard alleen de inbrenger, dus de vader, toe. Binnen twee jaar na het tot stand ko men van de firma werd alle inge brachte grond als bouwgrond, bestemd voor woningbouw, verkocht. De door de vader voorbehouden stil le reserves in de opstallen gingen ge heel verloren aangezien de koper alleen voor de grond wilde betalen. Daarom werd de bij de oprichting van de firma overeengekomen winstver houding zodanig veranderd dat het percentage van de vader werd gesteld op 30 percent in plaats van 20 percent. Van de winst behaald bij de verkoop van de grond kwam hem nu 30 per cent toe. Uiteindelijk werd het groter De heer J. de Veer (49) uit Schagen is de nieuwe voorzitter geworden van de Stichting Gezondheidszorg voor Dieren in Den Haag. Het bestuur van de stichting benoemde hem op don derdag 13 februari jl. in Utrecht met algemene stemmen tot opvolger van de heer W.J. Lokhorst, die wegens het bereiken van de pensioengerech tigde leeftijd is teruggetreden. De Veer is lid van de kommissie Ver- edelingslandbouw van het KNLC en van de afdeling Varkenshouderij van het Landbouwschap. Hij is tevens ad viserend lid van de hoofdafdeling Veehouderij van het Landbouw schap. Voorts is De Veer onder meer bestuurslid van het Produktschap voor Vee en Vlees en voorzitter van het bestuur van de koöperatie Cove- 'co; in deze koöperatie vervult bij nog enkele andere funkties. Bij zijn benoeming zei de heer De Veer dat het streven erop gericht zal moeten blijven te zorgen voor een zo efficiënt mogelijke aanpak van de ge organiseerde gezondheidszorg voor dieren. PNEM gaat mest drogen De Provinciale Noordbrabantse Elektriciteits Maatschappij (PNEM) wil verspreid over de provincie een aantal mestverwer kingsfabrieken bouwen. Daartoe is een samenwerkingsverband aange gaan met de Noordbrabantse Christelijke Boerenbond en met de mengvoederkoöperatie CHV. Dat heeft PNEM-direkteur ir. J. van Rooij vorige week vrijdag gezegd in Den Bosch, tijdens een verga dering van de Brabantse staten- kommissie voor Ekonomische Zaken. De voorbereidende werkzaamhe den zijn volgens Van Rooij gericht op mestdroging. Daarbij kan goed gebruik worden gemaakt van de restwarmte van de Amercentrale in Geertruidenberg en van een warmtekrachtcentrale in Hel mond. De PNEM denkt op korte termijn te starten met twee proef fabrieken in Geertruidenberg en Helmond waarin pluimveemest zal worden gedroogd. Een ander eksperiment van de PNEM heeft betrekking op het ge bruik van warmtepompen voor het verwarmen van interieurs. Volgens de PNEM kan dat in gro tere gebouwen konkurrerend zijn met gasverwarming. bestemmings plannen Oostburg Bestemmingsplan 'Buitengebied, 4e planverandering' De burgemeester van Oostburg maakt ter voldoening aan het bepaalde in ar tikel 23, lid 2 van de Wet op de Ruim telijke Ordening bekend, dat met ingang van 12 februari 1986 geduren de een maand ter gemeentesekretarie (sektie ruimtelijke ordening), Raad huisplein 1 te Oostburg voor een ieder ter inzage zal liggen het ontwerp- bestemmingsplan 'Buitengebied, 4e planverandering' met bijbehorende voorschriften en toelichting. Gedurende deze termijn kan door een ieder bezwaren tegen het ontwerp plan ingediend worden bij de gemeen teraad, Postbus 27 te 4500 AA Oostburg. Oostburg, 11 februari 1986 99 In memoriam S. Simonse Met verslagenheid hebben wij ken nis genomen van het droeve be richt dat op de terugweg van de vergadering van de Provinciale Raad voor Bedrijfsontwikkeling om het leven is gekomen, de heer S. Simonse. Hij vertegenwoordigde in de Pro vinciale Raad de veehouderij als afgevaardigde van de C.B.T.B. Wij hebben Simonse leren kennen als integer en kollegiaal. Hij was zeer deskundig op zijn vakgebied als ondernemer, maar ook bij de behartiging van de be langen van de rundveehouderij. Wij wensen zij die achterblijven, in het bijzonder zijn vrouw en kin deren, de kracht toe dit verlies te dragen. Voorzitter Provinciale Raad voor Bedrijfsontwikkeling Zeeland, A.J.G. Doeleman. aandeel in de winst, zijnde 10 percent, dat de vader dus toekwam als vergoe ding voor het door de verkoop van de grond waardeloos worden van de hem toekomende stille reserves in de opstallen, belast met inkomstenbelas ting. Er werd op die wijze inkomsten belasting geheven van een gedeelte van de winst behaald bij de verkoop van de grond, dat onbelast zou zijn geweest wanneer de overeengekomen winstverhouding niet zou zijn veran derd. De ontvangen meerwaarde van de grond kon namelijk als vrijgestel de winst worden aangemerkt omdat de landbouwvrijstelling hierop van toepassing was. Hoewel de bij de vader op die wijze belaste post bij de zonen werd aan gemerkt als een investering waarop kon worden afgeschreven, zal er toch sprake geweest zijn van een teleurstel ling. Het omzetten van een onbelaste - in een belaste bate zal men toch wil len voorkomen! j §pjjk "Bram uit de Slikhoek", het pseudo niem van de heer C. Burger uit de Wilhelminapolder die jaren lang bin nen ons Z.L.M.-blad een gewaar deerd praktijkschrijver was, herdacht zaterdag j.l. onder grote belangstel ling dat hij met mevr. Burger-Felius 60 jaar lief en leed deelde. Kam. Bur ger vanuit de Z.L.M. van harte gefe liciteerd met dit heugelijke feit. Met dank voor al datgene dat U in die 60 jaar W.P. voor de Z.L.M. hebt ge daan willen wij in herinnering roepen dat u 60 jaar terug startte als jonge boer in de W.P.: Hij tooide zich tij dens de bruiloftsdagen met een ge schonden neus. Dit schoonheidsfoutje was veroorzaakt door een ongelukki ge "landing". Wat was er gebeurd. Wel de heer Burger stond bekend als een zeer sportief persoon. Het ging hem gemakkelijk af om een paard met één greep aan de staart en een juiste sprong te bestijgen. Bij zijn sol- licitatiebezoek aan de W.P. bleek dat bij de direkteur en mede boeren be kend te zijn, ze wilden Wel een de monstratie. Zo gezegd, zo gedaan. Paard voor de schuur. Burger in de starthouding. Op het moment van de sprong buigt het paard heet hoofd wat naar beneden en de heer Burger belandt over het paard met zijn neus pardoes tegen de schuur- Fam. Bur ger na deze kleine herinnering, nog vele jaren in goede gezondheid toe gewenst. Langs deze weg meent onze vereni ging haar ongenoegen te moeten uit spreken over de ongenuanceerde wijze waarop in uw blad wordt geschreven over de privatisering van de dienst van het Kadaster (Rubriek uit de praktijk ZLM-blad 17/1/86). Ten eerste: Het is wat al te eenvou dig om de schuld van het lange du ren van de ruilverkaveling Z.A.K.-Beneden-Donge uitsluitend bij het Kadaster te leggen. De tervi- sielegging van het plan van wegen en waterlopen (een voorwaarde voor de tervisielegging van het plan van toe deling). Ten tweede: Het is niet aantoonbaar, en zeer twijfelachtig, dat de procedure van een ruilverkaveling sneller zou lo pen indien het kadastrale werk ver richt zou worden door een partikulier bedrijf (over het kostenaspekt en rechtszekerheid maar niet gesproken). Ten derde: Het Kadaster heeft door de bezuinigingspolitiek (o.a. 2% kor ting per jaar op personeel gedurende 4 jaar) meer dan 2°7o per jaar aan per- ingezonden soneel moeten inleveren). Daarnaast heeft herplaatsing t.g.v. arbeidsduur verkorting nauwelijks plaatsge vonden. Ten vierde: De tijd die nodig zal zijn voor de behandeling van de bezwaren tegen het plan van toedeling wordt in hoofdzaak bepaald door het aantal bezwaren en de opstelling van de be langhebbenden. Al met al ware het beter geweest uw leden erop te wijzen bewuster om te gaan met het indienen van bezwaren en zich reëel op te stellen bij de be handeling, dan privatisering van het Kadaster als oplossing aan te dragen. Vele leden van onze vereniging zijn te leurgesteld over uw artikel en wij ho pen dat u in de toekomst zich beter laat informeren alvorens een dergelijk artikel te plaatsen. V.T.A.K. afd. Brabant-West de voorzitter C.J. Pellis Lentsebaan 5 4884 MN Wernhout Standsorganisaties peilen steun voor ruilverkaveling Woensdrecht en Ossendrecht De standsorganisaties van de NCB, ZLM en CBTB gaan peilen of er reë le mogelijkheden aanwezig zijn en of er voldoende steun te verkrijgen is voor een ruilverkaveling. In de streek spelen verschillende pro blemen die een herbezinning over in deling van dit gebied rechtvaardigen. Daarbij kan onder andere op de ge plande Zoom weg worden gewezen. Een daartoe belegde vergadering zal worden gehouden in zaal "Polder- zicht" van de fam. Van der Poel, Dorpsstraat 68 te Woensdrecht op 3 maart 1986 aanvang 19.30 uur pre cies. Daar zal o.m. een inleiding wor den gehouden doorir. L. Vollebregt, hoofd Dienst Grondgebruik der NCB over de Ruilverkavelingswet in zijn al gemeenheid en in het bijzonder voor dit gebied en door ing. J. Markusse, hoofd van de Sociaal Ekonomische Voorlichtingsdienst der ZLM over: Wat betekent ruilverkaveling voor de boer. Aansluitend is er een gedachten- wisseling. Korrektie Zeeuwse pluimveehouders In het verslag van de bijeenkomst van de Zeeuwse pluimveehouders - d.d. 7 februari j.l., hebben we voorzitter D. Louwerse laten zeggen, dat waar in de pluimveehouderij technisch goed is gedraaid, de financiële gevolgen schrijnend zijn. Dit is niet juist weer gegeven. De heer Louwerse heeft ge zegd, dat waar technisch goed is gedraaid, de financiële gevolgen wel minder schrijnend zijn. Vrijdag 21 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 3