gropatax Sociaal Ekonomische Voorlichting (SEV) van de ZLM afd. waarde afd. grijpskerke afd. wolfaartsdijk afd. nieuwf:rkerk Kleinfruitavond Inhoudsopgave: 9Czlm Accountantsunie (boekhoudburo) der ZLM tel.01100- 15710 (Goes tel.01180- 11451 (Middelburg) tel.01170- 4285 (Oostburg) tel. 01640 - 43350 (Bergen op Zoom) tel. 01665 - 2604 (S.t. Annaland) tel.01110- 6051 (Zierikzee) FIJNAART: vrijdag 28 februari a.s. 11.30 - 13.00 uur, Hotel de Graanbeurs. In de week van 24 februari t/m 28 februari geen zitdagen. Onderlinge Verzekering Maatschappij van de ZLM Pb. 70 - F. den Hollanderlaan 10 4460 BA Goes O.V.M. tel.no.: 01100-38000 Polisafdeling: 01100-38880 Schademeldine: 01100 - 38888 m Landbouw huis - Grote Markt 28 - Goes Dinsdagmiddag van 14.00 - 17.00 uur de heren J. Zuidweg en J. van Nispen. Landbouwhuis - Stationslaan 4 - Zevenbergen Donderdagmorgen van 09.00 - 12.00 uur de heer J. Vroegop. De heer Markusse is met vakantie van 17 t/m 28 februari. G.E. Stap, tel. 01117-1782, rayon Schouwen-Duiveland en Tholen en St. Philipsland. Telefonisch bereikbaar tussen 08.00 en 09.00 uur. A.W.de Landgraaf, tel. 01100 - 23473, rayon Noord-en Zuid-Beveland en Walcheren J. Kikkert, tel. (voorlopig) 01100-21010, rayon Zeeuws-Vlaanderen. A. Lindenbergh. tel. 01651 - 2082, rayon Brabant Mevr. G.T. Middelkoop - v.d. Ploeg. tel. 01685 - 2338, rayon Brabant De hierboven vermelde telefoonnummers zijn privénummers van de voorlicht(st)ers. Overdag kunt u hen het beste proberen te bereiken op ons kantoor te Goes^tel. 01100 - 21010 of in Zevenbergen, tel. 01680 - 27921. AFI). AAGTEKERKF Jaarvergadering en gezinsavond op maandag 24 februari a.s. om 19.30 uur in zaal Kodde te Aagtekerke. Pie- ter de Visser hoopt tijdens deze ver gadering iets te vertellen en te laten zien over zijn reis naar Amerika. AFI). COLIJNSPLAAT Alg. verg. op 24 februari om 19.30 uur in hotel "Zeelandia" te Co- lijnsplaat. Drs. R. Dijkema, hoofd van de dependance van het R1VO te Yerseke, zal een inleiding houden over schelpdierenkülturen en vis- kweek in de Zeeuwse wateren. AFD. OOSTKAPELLE Jaarvergadering op dinsdag 25 fe bruari a.s. om 19.30 uur in hotel "Zeelandia" te Oostkapelle. De heer D.L. Koppenhol, sekretaris van de studieklub bloemzadenteelt in Tholen zal een lezing houden over de bloem zadenteelt. AFD. YERSEKE/WEMELDINGE Alg. ledenverg. op dinsdag 25 februa ri a.s. om 19.30 uur in het dorpshuis "De Zaete", te Yerseke. Tijdens de ze vergadering zal, na afhandeling van een aantal huishoudelijke zaken w.o. bestuursverkiezingen, dhr. P.C. Remijnse van Faunabeheer een lezing houden over wildschade- en ganzen- beleid, toegelicht met dia's. Ook de dames en evt. andere huisgenoten zijn hartelijk welkom. AFD. DREISCHOR Alg. verg. op woensdag 26 februari a.s. om 20.00 uur in "De Drie Scha pen" te Dreischor. Ing. L.E. Blikman zal een inleiding houden over aktue- le zaken in teelt en afzet van uien. AFD. POORTVLIET Alg. ledenverg. op donderdag 27 fe bruari om 19.30 uur in café "De Tol". Ir. M.A. Geuze zal een lezing houden over het ontstaan van Tholen en omstreken waarna de heer M.D. Geuze een reisverslag zal houden over zijn bezoek aan Egypte. AFD. OUD VOSSEMEER v. ZLM en Plattelandsvrouwen Gezinsekskursie op donderdag 27 fe bruari a.s. naar de Verenigde Bier brouwerijen Breda-Rotterdam te Breda. Verder staat op het program ma een goed uur bowlen en gourmet ten in het Schuttershof. Opgeven vóór 20 februari: 01667-2558 of 01667-2401. AFD. ST. MAARTENSDIJK Alg. jaarvergadering op donderdag 27 februari a.s. om 19.30 uur in café P.J. van Houdt te St. Maartensdijk. De heer W.N. Lablans, medewerker van het KNMI te De Bilt zal een inleiding met dia's houden over hoe het weer bericht tot stand komt en waarbij het aksent zal worden gelegd bij het weer bericht in de toekomst. afd. valkenisse-west Middag-ekskursie naar het Land- bouwhuis te Goes op vrijdag 28 fe bruari a.s. om 14.30 uur. Na de ontvangst door alg. sekretaris, mr. J. Oggel zal er gelegenheid zijn te spre ken met medewerkers van de SEV, Gropatax en Landbouwschap. Na af loop koffietafel in "Hotel Haga" te Zoutelande. Alg. verg. op vrijdag 28 februari a.s. om 19.30 uur in het Hervormd Cen trum te Waarde. Na het huishoude lijk gedeelte zal de heer Wouterse uit Halsteren een film laten zien van zijn rondreis door de Volksrepubliek China. Een gezinsavond op vrijdag 28 fe bruari 1986 om 19.30 uur in de ont moetingsruimte van de Gereformeerde Kerk te Grijpskerke. Op deze vergadering zal de heer Corstanje van de afdeljng Voorlich ting van de PZEM spreken over ener gie in woning en bedrijf. Tevens wordt het ZLM-journaal vertoond. afd. willemstad Alg. vergadering op vrijdag 28 fe bruari a.s. om 16.00 uur in hotel "Bellevue" te Willemstad. In de avond zullen de heer en mevrouw Roelse verhalen over hun reis naar Rusland. Alg. jaarvergadering op maandag 3 maart a.s. om 19.30 uur in hotel "Royal" te Wolfaartsdijk. De heer L.C. Korstanje, medewerker Van de PZEM zal een inleiding houden over energie in de landbouw. Alg. vergadering/gezinsavond op maandag 3 maart a.s. om 19.30 uur in "Ons Dorpshuis" te Nieuwerkerk. De heer F. Beekman, leraar aardrijks kunde aan de Rijksscholengemeen schap te Zierikzee zal een inleiding houden met als titel: "Schouwen Dui- veland landschappelijk bekeken". afd. dussen/hank Algemene Ledenvergadering op dins dag 4 maart 1986 om 19.30 uur in "De Koppelpaarden" te Dussen. Sprekers zijn de heren A. Lindenberg, sev-er bij de ZLM over: Provinciale Mestverordening en eventuele ande re aktualiteiten; verder dijkgraaf A.B. Snoek van het Waterschap Alm en Biesbosch met als onderwerp: "Wa- terschapaktualiteiten". Ook de dames zijn van harte welkom. afd. koudekerke Alg. verg. op woensdag 5 maart a.s. om 19.45 uur in Hotel "Walcheren" te Koudekerke. De heer W.J. Pomp, burgemeester van Valkenisse zal een inleiding houden over "De burge meester en de agrarische inwoner", waarna de heer J. Scheele het ZLM- journaal 1985 zal vertonen. Natuur lijk worden ook de dames op deze vergadering verwacht. afd. kerkwerve Reis naar de bloemenveiling te Hon- selersdijk op 7 maart a.s. waarna een bezoek zal worden gebracht aan een tweetal glastuinbouwbedrijven. Op gaven en inlichtingen bij J. Rent meester, tel. 01119-1573 of J. van de Velde, tel. 01119-1286. afd. souburg e.o. Alg. vergadering op 7 maart om 20.00 uur in "Ons Dorpsleven" te Ritthem. Voorafgaand aan de vergadering zal, gezamenlijk met de dames, een kof fiemaaltijd worden georganiseerd (om 18.00 uur) waarna, tijdens de verga dering, de heer Bal een inleiding zal houden over verkeersveiligheid. radio - t.v. Dinsdag 25 februari a.s., Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'Het perspektief voor de Nederland se akkerbouw', een vraaggesprek met dr.ir. M.P.M. Vos, voorzitter van het Hoofdproduktschap voor Akker- bouwprodukten. Donderdag 27 februari a.s.. Radio 5 (298 meter), 1008 kHz, 17.46 - 17.56 uur 'Aktuele zuivelzaken', een vraag gesprek met drs. H. Schelhaas, voor zitter van het Produktschap voor Zuivel. AFI). FIJ NAART-HEIJNINGEN Toneelstuk op vrijdag 7 maart a.s. om 19.30 uur in 'De Witte Roos' te Fijnaart. De titel van het toneelstuk is 'Gevaarlijk snoepgoed'. Deze avond wordt in samenwerking met de plattelandsvrouwen georganiseerd. AFD. ST. ANNALAND VAN DE ZLM EN DE PLATTELANDS VROUWEN Bowlingavond op woensdag 12 maart a.s. in Familyland te Hoogerheide en dineetje in Non Plus Ultra te Woens- drecht. Vertrek om 18.00 uur vanaf de Brugstraat. Kosten ƒ25,— p.p. Opgeven voor 2 maart: 01665-2109 of 01663-2434. AFD. DE PEEL Exkursie naar de Waiboerhoeve te Lelystad op woensdag 12 maart. Ver trek per bus (bij voldoende deelname) om 08.30 uur vanuit Deurne, terug om 18.00 uur. Kosten (inkl. ont vangst met koffie en lunchpakket) ƒ20,p.p. Opgaven bij het sekreta- riaat: tel. 04936-4100; H. Gerritsen. AFD. NW. EN ST. JOOSLAND Gezinsavond op donderdag 13 maart om 19.30 uur in "Het Dorpshuis" te Nw. en St. Joosland. De heer J. Goe- degebuure zal reisindrukken met dia's weergeven van buitenlandse fruitteelt gebieden. Kring West Zuid-Beveland van de ZLM Algemene ledenvergadering op maan dag 24 februari a.s. om 14.00 uur in "De Prins van Oranje" le Goes. Na afhandeling van verschillende huishoudelijke zaken zal de heer ir. A. Tiktak, direkteur van de PZEM, een inleiding houden over de toekom stige ontwikkelingen bij de PZEM. Kring Walcheren van de ZLM Algemene ledenvergadering op dins dag 4 maart a.s. om 19.30 uur in ho tel "Walcheren" te Koudekerke. Naast de afhandeling van diverse huishoudelijke zaken zal ir. M.C. Geuze, beleidsmedewerker bij het Landbouwschap Den Haag, een inlei ding houden over aktualiteiten rond het Groenboek. Kring Oost Midden Brabant Algemene LedenVergadering op dins dag 4 maart 1986 om 20.00 uur in de zaal van de ZON te Eindhoven. Inleider is ir. Hol van het Konsulent- schap voor de Rundveehouderij uit Gouda over: "Automatisering in de Land- en Tuinbouw". Ook huisgenoten zijn van harte wel kom op deze avond. Ver. v. Bedrijfsvoorlichting Tholen en St. Philipsland Bijeenkomst op donderdag 27 februa ri a.s. om 09.30 uur in café "Tolrust" te Poortvliet. De heer P. Verhage, specialist gewasbescherming bij het CAT te Goes, zal een inleiding hou den met als onderwerp: Veertig jaar gewasbescherming; een terugblik... en verder... Deze bijeenkomst zal een wat speciaal karakter dragen i.v.m. het feit dat de heer Verhage in 1986 zal stoppen met zijn werk bij de voor lichtingsdienst. Ook dit jaar organiseert de C.V.Z. in samenwerking met N.F.O. afdeling Kapeile, de vereniging van oud leerlingen en de studieklub kleinfruit, weer een voorlichtingsavond voor de kleinfruittelers. Deze avond zal gehouden worden op donderdag 6 maart in de kantine van de C.V.Z. te Goes. Aanvang: 19.30 uur. In het programma staat o.m. een inleiding over de mogelijkheden van de kleinfruitteelt voor verbetering van de resultaten op het bedrijf door de heer J. Ruissen Bedrijfsdeskundige bij het Konsulentschap Akkerbouw Tuinbouw te Goes en inleidingen over de rassen en teeltmaatregelen van bes sen door J. de Schipper medewerker P.F.W. te Wilhelminadorp en over proefresultaten frambozen en bramen door A.A. van Oosten, onderzoeker kleinfruit P.F.W. te Wilhelminadorp. Er is uiteraard tijd voor diskussie. Installatie landinrichtingskommissie rvk Oostburg De installatie van de landinrichtings kommissie voor de ruilverkaveling Sluis-Oostburg zal plaatsvinden tij dens de installatievergadering op don derdag 27 februari a.s. om 15.00 uur in hotel 'De Eendracht' te Oostburg. De kommissieleden zullen worden geïnstalleerd door gedeputeerde drs. R.C.E. Barbé. In de kommissie zul len vanaf dan zitting hebben: voorzitter: J. Ramondt, Schoondijke - Statenlid - boer - voorz. CBTB WZ Vlaanderen; plv. voorz. C.J. Alme- kinders, Retranchement - boer - raadslid Sluis; lid E. Wijffels, Aar denburg - boer - hoofdingeland Wa terschap; adv. leden: L. D'Hoore, Sluis - bestuurslid Zeeuwse Milieufe deratie - sekr. 't Duumpje; J.J. du Fossé, Sluis - namens de gemeenten Oostburg, Sluis en Aardenburg - wet houder Sluis; dir. PPD ir. M.Th Adriaanssens; HID Prov. Waterstaat ir. T.G. van der Meer. Ruilverkaveling Walcheren De ZLM- en CBTB-kringen op Wal cheren houden een gezamenlijke voorlichtingsbijeenkomst voor hun le den over de in voorbereiding zijnde Ruilverkaveling Walcheren. Deze zal worden gehouden op maandag 10 maart a.s. in het Verenigingsgebouw De Zandput te Serooskerke. Aanvang 19.30 uur. De heren M.R. Bos van de Landinrichtingsdienst en R. Krijger van Strukturele zaken Lavo zullen een inleiding houden. Na de pauze is er volop de gelegenheid om vragen te stellen. Gezien de mogelijkheden die deze avond biedt om voorgelicht te worden over de stand van zaken m.b.t. de toekomstige plannen voor Walcheren rekenen de beide besturen op een grote belangstelling. Voorlichtingsavond Fruitteelt De CZAV organiseert op maandag 3 maart a.s. een voorlichtingsavond voor de fruitteelt. De inleider deze avond is de heer J.M. Lenssens, tech nisch adviseur Luxan B.V. te Eist. Onderwerp: Aktualiteiten spuitsche- ma 1986. Centrale Keuring Roodbonte stieren Brabant Limburg De provinciale Bonden voor de Rund veeverbetering en Rundveehouderij in Noord Brabant en Limburg organi seren op dinsdag 4 maart a.s. een cen trale keuring van roodbonte stieren uit Brabant en Limburg die tevens ver koopdag van stieren zal zijn. De keuring begint om 10.00 uur en zal worden gehouden in de Brabanthal len te 's Hertogenbosch. pag. 5 Nieuws uit Brussel: EG Landbouwbeleid dreigt vast telo- pen; Brussel keurt vorstschadere- geling goed. pag. 6 Noord-Brabant start met uitvoering mestverordening. pag. 7 Accountants Unie start met centraal bedrijfsregistratiesysteem voor akkerbouw, pag. 8 Onkruidbestrijding in win tertarwe; Nieuwe alg. voorwaar den kontraktteelt zaaiuien. pag. 9 Mogelijkheden voor meer milieuvriendelijkeonkruidbeheer- sing in de bietenteelt, pag. 10 De teelt van Teunisbloe men voor de oliewinning, pag. 11 N-bemesting voor konsumptie-aardappelen; Groen- bemesting: benut de moge lijkheden. pag. 12 Brouwgerst en peulvruch ten: mogelijkheden voor bouw planverbetering, pag. 13 Nieuws van de RAL pag. 15 Tuinbouwklanken pag. 17 Betere huisvesting van jongvee: minder kalversterfte. pag. 19 PJZ/Voor de Vrouw. Land- en tuinbouwblad Officieel orgaan van de Zuidelijke Landbouw Maatschappij Grote Markt 28, 4461 AJ Postbus 21 16, 4460 MC Goes (01100)(21010), tst 20. 21, 22 Telecopier (01 100) 31189 Stationslaan 4, 4761 BG Postbus 17, 4760 AA Zevenbergen 01680-27921 Redactie Mr. J. Oggel, hoofdredactie tel huis 01 100-20228 J. Wierenga, eindredactie tel. huis 01 102-3993 Marijke Schipper de Ruyter red. assistente Adressering en abonnementen: Secretariaat ZLM -Goes telefoon 01100-21010 tst. 36 Technische verzorging, advertentie-exploitatie en administratie over advertenties: DRUKKERIJ VINK B.V. Nassaustraat 13 4571 BK Axel Postbus 16 457QAA Axel Postgiro 206991 2 Tel 01155-2020 Telecopier 2951 Telex 55230 2 Vrijdag 21 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 2