VOOR in: VROIIW "Verantwoordelijkheid, invloed en macht" Duidelijkheid over het agraries werk van de P.J.Z. Kursus Relatie Bedrijfsinkomsten- Gezinsbesteding p.j. zuid geluid onder redaktie van de Reaktiekommissie Bond van Plattelandsvrouwen voor Zee land en Brabant Redaktieadres: Mevr. P.J. de Roov-Janse Chezeeweg 18, 4424 ZG Wemeldinge Dit was het thema van een training welke op 27 en 28 januari jl. werd georganiseerd voor leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, in het vormingscentrum "de Guldenberg" te Helvoirt. Het Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant wil hiermede haar leden inzicht geven in de struktuur en werkwijze van de Bond, en hun verantwoordelijkheid in dit geheel. De leiding berustte bij Yvonne van Daalen-Stevens, kadervrouw in Noord-Brabant en Madelein Staarmans, vrouwenwerkster van "de Gul denberg". Ik heb met veel plezier aan deze studiedagen deelgenomen en maakte hierover het volgende verslag: Deze kursus werd in okt.-nov.'85 gegeven in Eindhoven in het gebouw van de Z.O.N. door de Sociaal Ekonomische Voorlichtingsdienst van de Z.L.M. In het begin was de titel mij nog al vaag, ik wist niet goed wal ik er mee moest doen. Maar al meteen, de eerste kursusavond veranderde dat snel en merkte ik hoe zinvol het is stil te staan bij de relatie bedrijfsinkomsten-gezinsbesteding. Het is een groot verschil of je maandelijks een vast salaris hebt of dat je inkomen uit eigen bedrijf komt. Rond half tien druppelden wij, de 17 deelneemsters, de ontmoetingsruim te van "de Guldenberg" binnen, waar we Yvonne en Madelein op ons von den wachten en we met elkaar ken nismaakten. Na een kopje koffie installeerden we ons in een studiezaal waar Yvonne ons officieel verwelkomde en het doel van deze training uiteenzette. Hierna volgde een "kennismakings rondje" waarbij ieder gelegenheid kreeg te vertellen waarom zij voor de ze studiedagen had ingeschreven en wat haar verwachtingen waren. Die redenen verschillen nogal, nl. van "geïnformeerd worden omdat ik voor het bestuur ben gevraagd" tot: "be hoefte om weer met een groep vrou wen te werken aan mezelf". De deelneemsters bleken in enkele geval len oud-bestuursleden, maar voor het grootste deel "gewoon" aktieve leden te zijn. Dit kennismakingsrondje werd ge volgd door een opdracht, nl. met een woord of een korte zin aan te geven wat het woord "verantwoordelijk heid" voor jou betekent. Op de flap kwam o.a. te staan: me demens, samen, zorg voor de ander, aanspreekbaarheid, maar ook: zorg vuldig omgaan met jezelf, afwegen van keuzes, konflikt, afspraken nakomen. Uit de hierop volgende diskussie kwam naar voren dat verantwoorde lijkheid beslist grenzen heeft! Verantwoordelijkheid - macht Gesterkt door een smakelijke maal tijd en opgefrist door een boswande ling begonnen we aan het middagprogramma. We trokken ons in kleine groepjes terug in de door Madelein met het fraaie woord "sub groepcabines" aangeduide ruimten (wij vereenvoudigden dit woord tot "nis"!) We waren door Yvonne en Madelein voorzien van hoofdbrekende vragen nl. de volgende: "Waarvoor neem je wél en waarvoor géén verantwoorde lijkheid" en "Wat heeft dit met je vrouw-zijn te maken". Ondanks de hoofdbrekens kregen we toch weer enkele uitspraken op een flap, waaruit bleek dat over het alge meen onze verantwoordelijkheden vooral in het gezin of de direkte om geving lagen (gezin, familie, sociale kontakten, burenhulp). Al pratend kwamen we tot de ontdek king dat dat met ons vrouw-zijn te maken had. Het begon ons inmiddels wel wat te duizelen, maar na de Met veel plezier en interesse heb ik de 4 kursusavonden gevolgd. Het aantal deelnemers aan de kursus was niet zo groot, wat voor de organisatie wel jammer was. Maar ikzelf vond het wel prettig een kleine groep. De hele kursus heeft voor mij veel duidelijk gemaakt: een aantal boekhoudkundi ge termen, maar zeker ook veel prak-, tijk gerichte mogelijkheden, b.v. het berekenen van het beschikbare inko men (dat is niet. hetzelfde als de be drijfswinst). En hoe zinvol het is om op tijd een begroting te maken en hoe je dat doet. Ook binnen het gezin: wat geef je uit en waaraan. Door dit nauwkeurig te bekijken word je je be wuster van wat er in je bedrijf, maar zeker ook in je gezin omgaat. De richtlijnen van de S.E.V. "Wat kost een gezin?" vond ik heel fijn. Ik wil dan ook graag mevrouw Middelkoop- v.d. Ploeg en dhr. Lindenbergh be danken voor de enthousiaste en dui delijke manier waarop zij de kursus hebben gegeven. Ook mevr. van Steenbergen die de kursus mee geor ganiseerd had wil ik graag bedanken, vooral voor haar inzet en de manier waarop ze interesse heeft proberen op te wekken bij mij en vele anderen. Ook was heel plezierig dat iedereen al les kon vragen, ook andere dingen die we niet goed begrepen, maar die niet direkt met de kursus te maken had den. Daar werd duidelijk en helder op ingegaan. De kursus was goed opge zet en bevatte erg veel stof die ik ze ker zal gebruiken binnen mijn eigen gezin en bedrijfsgebeuren. Sjan Vervoort-Frijkers, Bladel broodmaaltijd en een uiteenzetting over gegroeide verschillen tussen mannen en vrouwen (socialisatie) vie len alle stukjes van de puzzel op zijn plaats en zagen we duidelijk dat er verschillende soorten macht zijn. Lange tijd heeft er nogal wat onduidelijkheid bestaan over een rege ling met betrekking tot het agraries jongerenwerk in Zeeland en West Brabant, het werkgebied van het Z.A.J.K. Dit agraries werk wordt samen georganiseerd door de P.J.Z., de K.P.J. en de C.P.J., kort weg de 3 P.J.O.'s (Plattelands Jongeren Organisaties) genoemd. De P.J.Z. heeft het afgelopen jaar, in eigen kring en daarna in 3 C.J.O.-verband, de diskussie over deze onduidelijkheid aangezwen geld en getracht te komen tot een gezamenlijk standpunt van de 3 bo vengenoemde P.J.O.'s. Inmiddels is met alle betrokken partijen overeenstemming bereikt, waardoor er nu meer duidelijkheid bestaat over de organisatie van het werk van het ZA.J.K. Deze overeenstemming is neergelegd in een aantal standpunten die hier onder zijn weergegeven. 1Het agraries werk moet één van de poten blijven waar elk van de 3 P.J.O.'s op rust. 2. De organisatie van het agraries werk van de 3 P.J.O.'s moet op de huidige wijze voortgezet worden; dat wil zeggen: ondergebracht in het 3 C.J.O.-Zeeland en uitgevoerd door het Z.A.J.K./de R.A.K.'s. 3. De K.P.J. en de P.J.Z. richten géén eigen agrariese kommissie op. De C.P.J. heeft op dit moment een eigen provinciale agrariese werk groep, waarbij nauw omschreven is wat deze werkgroep wel en niet doet. De agraries geïnteresseerde leden van de 3 P.J.O.'s brengen hun mening over agrariese onderwerpen in de R.A.K.'s. Daar wordt een gezamenlij ke mening/standpunt ingenomen, dat weer ingebracht wordt in het Z.A.J.K. enz. Wanneer de leden van een P.J.O. het niet eens zijn met de standpunten, die ingenomen worden door de R.A.K.'s en/of het Z.A.J.K., dan moet allereerst getracht worden om intern tot overeenstemming te ko men. Als dit niet lukt en het hoofd- provinciale bestuur van de betreffen de organisatie na goed overleg toch een afwijkend standpunt inneemt, wordt dit standpunt als minder heidsstandpunt van het Z.A.J.K. ken baar gemaakt. 4. Wanneer van buiten af (b.v. door standsorganisaties, landelijke organi saties e.d.) bij één van de P.J.O.'s een agraries tema ter bespreking aange dragen wordt, wordt dat tema aan het Z.A.J.K. of de R.A.K.'s voorgelegd. Deze bekijkt dan of het betreffende tema al of niet besproken wordt. De Vrijdag 21 februari 1986 redaktie Henk tegela leden van de eigen P.J.O. kunnen hierop natuurlijk hun invloed uitoefe nen. De P.J.O.'s zullen deze tema's niet alleen in hun eigen gelederen aan de orde stellen. 5. De besturen van de 3 P.J.O.'s moeten aan het begin van het seizoen september) bij de leden van hun afdeling/kring nagaan wie er agraries geïnteresseerd zijn. Deze namen moe ten doorgegeven worden aan de R.A.K. in hun gebied. Deze geïnteres seerden krijgen vervolgens de uitno digingen van de R.A.K. De R.A.K. geeft een namenlijst van alle onder haar vallende agraries geïnteresseer den door aan het afdelings-/kring- bestuur met vermelding van de organisatie waar ze bij aangesloten zijn. Personen, die niet aangesloten zijn bij een van de P.J.O.'s kunnen niet deelnemen aan R.A.K./Z.A.J.K.-aktiviteiten. 6. -als een van de P.J.O.'s in een be paald gebied geen afdeling heeft, en iemand wil toch lid worden van die P.J.O., dan kan deze persoon recht streeks lid worden van de provincie of kring en zo toch aansluiting krijgen bij de R.A.K. Dit is niet mogelijk bij de C.P.J. 7. Nieuwe leden, die nog niet goed weten wat ze willen, kunnen ten hoog ste 1 jaar meedraaien binnen de R.A.K. Daarna moeten ze lid van een P.J.O. worden. Deze leden worden "aspirant leden" genoemd. 8. Alle agraries geïnteresseerde leden van de 3 P.J.O.'s scharen zich onder de R.A.K. in hun gebied. Zij betalen géén aparte agrariese kontributie. 9. De P.J.O.'s zijn verantwoordelijk voor de financiering van het agraries werk; de afdelingen/kringen voor het werk van de R.A.K.'s en de provin ciale/gewestelijke organisaties voor het werk van het Z.A.J.K. Dit moet bij voorkeur gebeuren naar verhouding van het aantal agraries geïnteresseerde leden. Hierover dient van te voren overleg te zijn tussen de R.A.K.'s/Z.A.J.K. en de participe rende P.J.O.'s. Dit kan b.v. aan de hand van begrotingen per aktiviteit of per seizoen. 10. De afdelings-/kring-besturen van de 3 P.J.O.'s zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor een afvaardi ging van hun bestuur in het bestuur van de R.A.K. Als dit niet lukt, kan er ook andersom gekeken worden. 11In een R.A.K.-bestuur moeten al le deelnemende P.J.O.'s vertegen woordigd zijn. Deze P.J.O.'s dragen de mensen voor het R.A.K.-bestuur voor. In onderling overleg wordt besloten wie er in het R.A.K.-bestuur zitting nemen. Er moet minstens één persoon per deelnemende P.J.O. zijn, die zowel in het R.A.K.-bestuur als in het afdelings-/kringbestuur van die P.J.O. zit. Tevens zou deze persoon in het kringbestuur van de verwante standsorganisatie moeten zitten. 12. De agrariese aktiviteiten worden georganiseerd door de R.A.K.'s en Z.A.J.K.; de algemene aktiviteiten door de P.J.O.'s. Agrariese aktiviteiten zijn die aktivi teiten, die gericht zijn op: - de vorming van de agrariese jongeren; - de belangenbehartiging van de agra riese jongeren, gericht op verbetering van de sociale- en ekonomiese. positie; - het verhogen van de techniese en ekonomiese vakbekwaamheid van de agrariese jongeren. Algemene aktiviteiten zijn alle ande re aktiviteiten; dus die aktiviteiten, die gericht zijn op ontspanning en alge mene vorming/ontwikkeling. Wan neer er onduidelijkheid bestaat over wat voor soort aktiviteit iets is, dan dient in gezamenlijk overleg naar een oplossing gestreefd te worden. Een oplossing hierbij kan zijn dat men een dergelijke aktiviteit, zoals b.v. een .trekkerbehendigheidswedstrijd, geza menlijk organiseert. Nu deze overeenstemming en duide lijkheid er gekomen is, zal alles in het werk gesteld moeten worden om bo venstaande standpunten ook ten uit voer te brengen. Tussen de betrokken partijen zal hierover nog goed over leg gevoerd moeten worden. Dit zal niet altijd even gemakkelijk zijn. Maar "waar een wil is, is een weg". De "wil" is er, en daarom zal de weg er ook komen. Henk Tegels P.J.Z.-agenda 22 febr. - Afd. Fijnaart viert haar 50-jarig bestaan met een groots opge zet feest. Om 19.30 uur wordt een re vue op de planken gebracht, verzorgd door leden en oud-leden. Plaats van handeling is in "De Witte Roos" te Fijnaart. 22 febr. - Afd. Schouwen-Duiveland houdt weer de grote avond. Hier zal de klucht "Met fantasten is het op passen geblazen" opgevoerd worden. Aanvang is om 19.30 uur precies. Bal na met de "Reserveband". 22 febr. - Afd. Tholen denkt weer eens aan de versterking van het in wendige van de mens. Er is namelijk een barbecue in Achtmaal. Opgeven bij Petra tel.: 01666-2937. Vervoer kan eventueel geregeld worden. 28 febr. - Afd. Zevenbergen houdt de algemene ledenvergadering in spor thal "De Molenberg". Aanvang 19.45 uur. Omdat enkele belangrijke zaken aan de orde zijn zoals agrarisch werk, bestuursverkiezing is het nodig, dat zoveel mogelijk mensen aanwezig zijn. Tevens nieuwe bestuursleden ge vraagd. 1 mrt. - Afd. Oost-Zeeuws- Vlaanderen voetbalt in de sporthal te Axel tegen het korfbal-team uit Zaamslag. Hiervoor zijn nog enkele spelers nodig. Bel even naar Chiel tel.: 01153-2257. 7 mrt. - Afd. Oost en West-Zeeuws- Vlaanderen organiseren een info- avond. Hier zal dan een heleboel ver teld worden over de aanstaande uit wisseling met Denemarken. Hier zijn alle leden, ouders van leden, be langstellenden e.d. van harte welkom. Het begint om 19.30 uur in hotel "De Roode Leeuw" te Zuidzande. 8 mrt. - 3 C.J.O.-volleybaltoernooi in "De Kruitmolen" te Middelburg. Ook ontdekten we dat macht overal is, dat het vanzelfsprekend is, dat het zowel positief als negatief kan zijn (en dus niet beladen hoeft te zijn). En waar de macht ligt wordt bepaald door machtsverhoudingen. Vrouwen hebben meestal macht in de privésfeer en mannen in de maat schappelijke sfeer, terwijl een ideale situatie zou zijn wanneer dit gelijk verdeeld was! Zichtbaar Na deze theorie, die we wel aangereikt kregen, maar ons eigen moesten ma ken door er over te diskussiëren, moesten we het geleèrde zichtbaar maken. En natuurlijk moest dat ge beuren d.m.v. de "grote drie" van de N.B.P.V. nl.: edukatie, rekreatie en emanciperende vorming. We trokken ons weer terug in onze "nissen" waar we de volgende situa tie moesten uitwerken: "Kind 10 jaar moet naar school aan de overkant van een drukke weg; welke macht kan er aangewend wordem om die situatie te verbeteren en welke belemmeringen komen we daarbij tegen". Eén groep verwerkte dit gegeven in een fraai gedicht terwijl 2 groepen dit in de vorm van een kort toneelstukje hadden gegoten, waarbij zij de ouders macht lieten gebruiken voor het be werken van buurtgroepen, onderwij zend personeel, medezeggenschapsraad, pers, ge meenteraad en burgemeester. Begeleid door lachsalvo's en lachtra- nen werd e.e.a. ten tonele gevoerd, waarbij vooral het recalcitrante jon getje Hildebrand(Ippel) groot succes had! Na de inspanningen van deze dag was dit een ideale - manier om bij te komen! De tweede ochtend brachten we het geleerde in de praktijk door op te schrijven hoe we onze verantwoorde lijkheid als leden, in de Bond kunnen gebruiken. Dit bewustzijn van verant woordelijkheid bleek tot grote krea- tiviteit te leiden! De afdelingsbesturen kunnen vol ver wachting uitzien naar de frisse ideeën en nieuwe impulsen, die vanuit hun hier getrainde leden naar hun toe zul len stromen! Uit de evaluatie bleek dat de trai ningsmethode als prettig was ervaren, de leiding bijzonder werd gewaar deerd en de groep gezellig was. Kortom, het was een echte Platte landsvrouwentraining: kreatief, emanciperend, bijzonder leerzaam, en van harte aan te bevelen. Bedankt Yvonne en Madelein! Marry Visser-van Doorn afd. Biesbosch-Werkendam 19

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 19