1 1 1 s 9C BEDRIJFSBEGELEIDING DOEN WE NIET ZOMAAR TUSSEN DE BEDRIJVEN DOOR KLASSE APART LELY CENTERLINER CB 1600 HACK B.V. KUIKENMEST >j UI GEBR. THIELEN zlm BAKINHOUD 7801. Tel. 01670-63572-65350 H.H. LANDBOUWERS Wij bieden te koop aan voor een betaalbare prijs FOURAGE EN VEEHOUDERIJ DANKBETUIGING A.J. FOUDRAINE F. HENDRICKX CONSTRUCTIE te Ossendrecht Koel- en bewaarplaatsen Machinebergingen Allerlei soorten stallen, alsmede hekwerk/interieur. Ossendrecht tel.: 01647-4143, b.g.g. 2529 Fouragehandel J. v/d Wege VEILING BOUWLAND TE AAGTEKERKE Het "bol" doseersysteem staat borg voor het revolutionaire Centerliner systeem. Een "dubbel" overlapt strooibeeld wordt verkregen, dat altijd midden achter de trekker J ligt, ongeacht aard en soort kunstmest. Door de ronddraaiende bodem is de kunstmesttoevoer constant, j zonder verstoppingen. NATUURLIJK ÓÓK GESCHIKT VOOR OVERBEMESTING TOT24 METER! f WEVERSKADE 10 f I POSTBUS 26 3155 ZG MAASLAND TEL.01899-12644 TELEX 21617 Droge kippemest met garantie en analyse te leveren op afroep. Kippe- en varkensdrijfmest gespreid, afzet via mestbankregeling. 2e hands betonnen keerwanden, rijplaten 2x2 m2. Tegels 30 x 30 x 8 cm en ventilatoren. Hultenseweg 83 HULTEN Telefoon 01612-2796; 01612-4515 MET EEN -ertje OOGST U SNEL! V.mr vlechts enkele guldens ie dere ueek over de \'H«cr bi| .ik kerKumerv veehouders min ders truilk»ekcfs loele-ve- ringvhedrijven en landbouw - meehanisahebedrijven in Zee land en Noord-Brabant. Een goede bedrijfsvoering is bij de varkensfokker en varkensmester van het allergrootste belang. Een taak die heden ten dage bijna onmogelijk is zonder een overzichtelijke administratie en een daarop afgestemde bedrijfsbegeleiding. Bedrijfsbegeleiding doet Cehave daarom niet zomaar tussen de bedrijven door. Op het terrein van administratiesystemen biedt Cehave de volgende programma's: BAS: het eenvoudige Basis Administratie Systeem, voor fokkerij en mesterij. CBK: het zeugen-managementprogramma op een (Centrale) BedrijfsKomputer. De SIVA-administratiesystemen kenmerken zich door objektiviteit en uniformiteit: landelijk worden dezelfde begrippen gehanteerd en de kengetallen op uw bedrijf worden op dezelfde manier berekend als bij uw kollega- varkenshouders. Hierbij dank ik, mede narrmns mijn vrouw en kinderen, allen die bij mijn afscheid van de accountantsunie ZLM, in welke vorm dan ook, blijk van hun belangstelling hebben getoond. In het bijzonder danken wij het Bestuur en de Directie van de Accountantsunie ZLM, voor de wijze waarop zij aan dit afscheid gestalte hebben gegeven. Februari 1986 De Graaffstraat 23 4461 WN Goes Vraag vrijblijvend prijsopgave betreffen de uw: Doorlopend te koop gevraagd: ALLE SOORTEN HOOI EN STRO Wij betalen de hoogste prijs. Kontante betaling. Ruwvoeders Steenovens 2 r 4543 RM Zaamslag F°ura9es tel.01155- import - Export - groothandel 21 33-1 835 Dhr D. Nijssen, Yerseke, Inkoper voor tel. 01 1 31-3335 Zuid-Beveland Notaris Mr. R.A. Vegter te Middelburg zal op woensdag 26 februari 1986 om 14.00 uur in het ver enigingsgebouw Amicitia, Agathastraat 1 te Aagte- kerke ten verzoeke van zijn principaal in het openbaar verkopen: 1. Hel perceel bouwland gelegen aan de Aagte- kerkseweg te Aagtekerke, gemeente Mariekerke, kadastraal bekend gemeente Mariekerke, sectie H, nummer 228, groot 3.38.25 hectare; 2. Hel perceel bouwland gelegen aan de Hoge Du- vekotseweg te Aagtekerke gemeente Mariekerke, kadastraal bekend gemeente Mariekerke, sectie H, nummer 234, groot 2.06.40 hectare. Vri j van pacht te aanvaarden bij betaling der koop sommen. Betaling der kosten binnen acht dagen na de veiling. Betaling der koopsom binnen een maand na de veiling. Nadere inlichtingen ten kantore van voornoemde notaris, Korte Burg. 3 te Middelburg, tel. 01180-12132, alwaar tevens een kaartje verkrijgbaar is. Vrijdag 21 februari 1986 18

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 18