Birlane, Allivin en Ramrod beschermen uw uiengewas landbouwers en tuinders kiezen de zekerheid van Shell Produktschap Veevoeder voorziet moeilijkheden bij overhaast uitvoeren meststoffenwet Landbouwhogeschool en Utrechtse Faculteit Diergeneeskunde gaan samenwerken met pluimveefokker Euribrid Biotechnologisch projekt gericht op verbetering van natuurlijke weerstand bij kippen Voorlichtings bijeenkomst geitenhouderij In de bestuursvergadering van 12 fe bruari 1986 uitte liet Produktschap voor Veevoeder kritiek op de voor stellen van de Ministers Braks en Winsemius over de mestproble matiek. Het bestuur onderkent de noodzaak om een oplossing te vinden voor de mestproblematiek, maar stelt dat de voorstellen van de Ministers in de praktijk op korte termijn niet uitvoer baar zijn. Het produktschapsbestuur is van mening dat de mestwetgeving gefaseerd dient te worden ingevoerd. In de eerste fase zou de regelgeving dienen te worden gericht op het bestrijden van eksessen door middel van globale en eenvoudig te kontro- leren maatregelen. Verdergaande re gels zouden pas ingevoerd kunnen worden, als technische en financiële voorzieningen zijn getroffen voor de bedrijven, die door de voorstellen in ernstige problemen zouden raken. Volgens het Produktschapsbestuur zal een al te strikte hantering van de voorgestelde normen bij vestiging of uitbreiding, leiden tot een ongewenste verstarring van de struktuur van de intensieve veehouderij. Verder is het bestuur van mening dat door het stimuleren van partikulier in- titiatief de doelstellingen van de wet gever sneller gerealiseerd kunnen worden. Daarom wordt voorgesteld de zg. overschotheffing naar evenre digheid te verlagen voor bedrijven die hun mestoverschot afzetten buiten het eigen bedrijf. Hetzelfde geldt ook voor bedrijven, die erin geslaagd zijn het fosfaatgehalte in de mest te verlagen. Het door de Minister voorgestelde uit- rijverbod is als praktisch onhaalbaar gekwalificeerd. Hoewel met de instelling van een al gemene heffing kan worden in gestemd, bestaan tegen de inning daarvan door het Produktschap voor Veevoeder een aantal praktische be zwaren. Aansluitend aan de bestaan de systematiek zou deze heffing gelegd moeten worden op veevoeder grondstoffen. Inning van jaarlijks ƒ6 miljoen zal meer dan een verdubbe ling van de bestaande heffing beteke nen; een dergelijke verhoging zal zowel voor importeurs als voor de ne- derlandse havens ongewenste gevol gen kunnen hebben voor de konkurrentiepositie. Het Bestuur vraagt zich af of het door de Minister genoemde bedrag niet te hoog is en of een andere wijze van innen niet meer voor de hand ligt. De Landbouwhogeschool te Wageningen en de Faculteit der Dierge neeskunde van de Rijksuniversiteit Utrecht hebben een samenwerkings overeenkomst gesloten met Euribrid B.V. te Boxmeer, een internationaal opererend pluimvee- en varkensfokbedrijf. Deze samen werking, die met steun van het ministerie van ekonomische zaken tot stand is gekomen, behelst een (voorlopig) vierjarig onderzoek waarin geavanceerde biotechnologische technieken een belangrijke rol zullen spelen. Met het projekt is ca. 25 mensjaar onderzoek gemoeid, waar van 20 bij de Landbouwhogeschool. Doel van het onderzoek is ken nis te ontwikkelen voor fokprogramma's die erop gericht zijn kippen te krijgen met een hoge natuurlijke weerstand tegen veel voorkomen de ziekten. Het is namelijk bekend dat de vatbaarheid voor bepaalde ziekten en een goede immuunrespons eigenschappen zijn die erfelijk vastliggen. Infektiedruk Omdat in pluimveebedrijven grote aantallen kippen dicht bij elkaar zit ten, is de kans op overdracht van ziekten (infektiedruk) groot. Dit is de reden waarom het fokken van dieren met een natuurlijke weerstand voor de toekomst van de pluimveehouderij hoge prioriteit heeft. De kosten voor Uievlieg en stengelaaltjes zijn gevreesde plagen. Tegen de uievlieg alleen is Birlane een doeltreffend middel. De zeer langdurige en bed rijf szekere werking staan garant voor een effectieve bestrijding en dus voor een prima oogst. Indien ook stengelaaltjes worden verwacht is Allivin het aangewezen middel. Allivin bevat de werkzame stoffen van Birlane en Vydate. Allivin heeft een langdurige werking, zowel door de contactwerking in de bodem als via opname door de plant. Toe te passen als rijenbehandeling in één arbeidsgang met het zaaien. Onkruiden in uien kunnen worden voor komen met Ramrod*. Ramrod dient te worden gespoten met grove druppel en lage druk, vanaf het zaaien tot uiterlijk 3 dagen voor de opkomst. Maar ook daarna, als de uien zo'n 6 cm hoog zijn en 2 echte pijpjes hebben, kan Ramrod veilig en doel treffend worden toegepast. Een goede gewasbescher ming biedt een hogere opbrengst en I betere kwaliteit. Dat is zeker. Daarom is het beter voor zekerheid kiezen. •Ramrod is het gedeponeerde handelsmerk van Monsanto technieken zal in het Wagenings- Utrechtse onderzoek daarom getracht worden kippen met hoge, erfelijk vastgelegde weerstand te herkennen en te selekteren. Wanneer meer bekend zal zijn over de wijze waarop de ziekteweerstand pre cies is vastgelegd, zal een vervolgon derzoek plaatsvinden dat erop gericht is erfelijk materiaal, dat voor de ziek teweerstand kodeert, in de kip 'in te bouwen'. Wordt dit projekt met suk- ses afgerond dan zullen daarmee op langere termijn de fokprogramma's aanzienlijk gerichter en in versneld tempo uitgevoerd kunnen worden. vaccinaties en de risiko's van uitbraak van ziekten kunnen op die manier be perkt worden. De gangbare fokpro gramma's, die op de oplossing van dit probleem gericht zijn, kosten echter veel tijd. Immunologische technieken Met behulp van immunologische Dinsdagochtend 25 februari organi seert de koöperatieve vereniging van Brabantse melkgeitenhouders 'Amal- thea' u.a. een voorlichtingsbijeen komst voor personen die informatie willen hebben over de geitenhouderij in het algemeen en de koöperatie in het bijzonder. De bijeenkomst is voor een ieder toe gankelijk en wordt gehouden in café De Beurs, Heuvel 44 te Sint Oeden- rode en begint om 9.30 uur. De kosten bedragen ƒ5,per persoon. Dinsdagmiddag 25 februari organi seert dezelfde koöperatie een studie middag voor praktiserende geitenhouders. Deze middag valt in drie blokken uiteen: - melkwinning en kwaliteitszorg; - voedingen verzorging; - gezondheidszorg. De studiemiddag is uitsluitend toe gankelijk voor leden van de koöpera tie en voor praktiserende geitenhouders die zich vooraf schrif telijk hebben aangemeld bij de koö peratie. Hij wordt gehouden in Aristo Zalencentrum, Vestdijk 16a te Eind hoven en vangt aan om 13.30 uur. De kosten van de middag bedragen ƒ10,voor leden en ƒ15,voor niet-leden. Het korrespondentieadres van de koöperatie is: Koöperatieve vereni ging van Brabantse melkgeitenhou ders 'Amalthea' u.a., Postbus 68, 5680 AB Vught. Verloop van de temperatuursom in 1986 Datum tot 13 februari Weerstation Zierikzee Volkel Gilze-Rijen Vlissingen Eindhoven Zuid-Limburg 97 106 81 90 89 100 103 114 89 102 79 86 Schatting van de datum waarop een bepaalde waarde van de T-som wordt bereikt. 16 Schatting Datum 28/2 13/2 T-som 180° 180° Weerstation Zierikzee 28/2 8/3 Volkel '11/3 15/3 Gilze-Rijen 8/3 15/3 Vlissingen 27/2 6/3 Eindhoven 6/3 11/3 Zuid-Limburg 7/3 15/3 Vrijdag 21 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 16