Sj Onkruidzaad in bloemzaad een schadelijke verontreiniging C.V.Z. heeft taak voor groente-afzet TUINBOL! WKL AIMKEIM mt j Nog geen uitbreiding van substraat op Tholen Winterbloemkool weer bevrorèn??? We zitten nog steeds middenin een vorstperiode die weliswaar niet zo erg streng is maar die toch met de felle oostenwind heel wat kou meebrengt. Door de vele uren zon brengt het ech ter overdag ook een aangenaam kli maat in de kassen op Tholen. Het verschil tussen binnen en buiten is dan enorm groot. Het vele licht is toch wel gunstig voor de groei vooral radijs reageert hier erg goed op. 's Nachts' moet er behoorlijk wat gestookt worden om de gewenste tem peratuur van 5° C te handhaven, ter wijl de tomatentelers waarvan er ook hier al een paar gestart zijn alles no dig hebben om boven de 15° C te zit ten. Dit zijn substraattelers diein feite verplicht zijn om vroeg te starten om dat er géén sla of radijs meer geteeld wordt. Als heteluchtteler kan men bij na niet vroeger beginnen omdat deze verwarming geen stralingswarmte heeft zoals buizen. Wanneer eenmaal op substraat zit, is de ervaring in an dere streken zoals b.v. Brabant, dat er al vlug voor matverwarming of bui zenverwarming gekozen wordt. Dat vergt op zich een enorme investering zodat de totale aanpak voor de onder nemer in deze sektor een geweldige durf en ondernemerschap vereist. Dit heeft toch gezien de resultaten van zeer hoge opbrengsten een goede kans van slagen, maar het spreekt iedere Thoolse tuinder niet aan. De eento nigheid doordat men het gehele jaar meestal met één gewas bezig is, spreekt dan ook een woordje mee, terwijl dit voor anderen juist de aan leiding kan zijn. Gelukkig dat onder glas de mogelijkheden vrij groot zijn om met diverse gewassen een goed bestaan te verwerven. De aard van die gewassen is meestal streekgebonden, wat zijn voordelen heeft zodat er ken nis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden. Dit speelt ook in de volle- grond een grote rol en daar is ons eiland met z'n vroege aardappels en de zaadteelt een sprekend voorbeeld van. De basis van dit alles is hier nog steeds de grond. Ook een vorm van substraat, weliswaar geen steenwol maar de eisen die er aan gesteld wor den door plantenwortels, zijn eigen lijk dezelfde: de juiste verhouding van lucht en water met daarin voldoende voedingsstoffen. Dit laat jammerge- noeg weieens te wensen over. Soms veroorzaakt door weersomstandighe den hoewel het altijd zo is wat de na tuur vernielt dat knapt hij ook weer op. Ook nu geeft de vorst de grond weer een flinke opknapbeurt. Dat is met geen enkele grondbewerking te evenaren. Het is zelfs zo dat we met de meeste grondbewerkingen die tot doel hebben de grond te verbeteren, dikwijls meer schade dan goed doen het enkele jaren zo populaire diep- woelen is hier een voorbeeld van. Het opvoeren van het humusgetal is een van de belangrijkste dingen die men kan doen om de vruchtbaarheid van de grond te verbeteren. Het is jammer dat men in andere streken met grote hoeveelheden organische mestover schotten zit, terwijl we het hier op on ze overwegend schrale land- en tuinbouwgronden goed zouden kun nen gebruiken. Het is daarom over dreven om deze berg op een aantal voetbalvelden te zien liggen zoals men wel stelt om de grote daarmee tot uit drukking te brengen. Omdat er alle- wegen gezocht wordt naar een oplossing om deze berg weg te wer ken evt. in een bewerkte vorm zal er waarschijnlijk ook hier wel een deel van terecht komen waar het, indien de stank te vermijden is, milieu en bo dem meer goed dan kwaad doet. Elk jaar opnieuw doet zich het probleem voor, dat er partijen bloemzaad moeten worden afge keurd vanwege het onkruidzaad dat hierin voorkomt. Teleurstelling voor de teler, die hiervoor niets ontvangt en te leurstelling voor de kontraktfir- ma, die door het wegvallen van zo'n partij daardoor soms niet aan zijn kontraktuele verplichtingen met zijn afnemers kan voldoen. Uit veel partijen kan het onkruid zaad dankzij perfekte scho- ningsmachines en methodes goed tot redelijk verwijderd worden. Wanneer het onkruid slechts door toepassing van meerdere metho dieken kan worden verwijderd, gaat dit meestal wel ten koste van veel bloemzaad. Daar echter, waar de korrelgroot te en het soortelijk gewicht van het onkruidzaad gelijk is aan dat van de betreffende partij bloemzaad, houden de schoningsmogelijkhe- den op en dit leidt doorgaans tot afkeuring van de partij. Zwarte nachtschade Besmeurt zaad Eén van de meest gevreesde onkrui den voor diverse zaadgewassen is de Zwarte Nachtschade. Zoals bekend bevatten de bessen een plakkerig op inkt gelijkend zwart sap. Bij het dor sen worden de bessen kapot geslagen, waarbij het 'inkt' vrijkomt en de za den van het kuituurgewas ernstig kan besmeuren. Bij erwten en bonen, maar ook bij lichtgekleurde bloemza den zoals het zilverkleurig zaad van het IJsbloempje, kan dit de handels waarde van de partij aanmerkelijk verminderen. Daar dit vuil zich niet laat verwijderen, kunnen ernstig be smeurde partijen hiervoor worden af gekeurd. Zaadvermenging in Phlox Zwarte Nachtschade voorkomend in lage Phlox is op geen enkele manier uit de partij tcverwijderen. Het soor telijk gewicht en de korrelgrootte is van beide zaadsoorten vrijwel gelijk. Geen enkele schoningsmachine is in staat deze zaadsoorten van elkaar te scheiden. Ze verschillen alleen van el kaar in de kleur. De bleke zaadjes van de Zwarte Nachtschade tekenen zich duidelijk af van de donkerbruinge- kleurde zaadjes van de Phlox. Maar op kleurverschil kan bij zaad niet worden gesorteerd. Ernstig verontreinigde partijen zijn als zaaizaad en als handelszaad on bruikbaar en worden onvoorwaarde lijk afgekeurd. Het zaad van een goed ontwikkelde partij hoge Phlox heeft een iets gro tere korrel. Hieruit valt het nacht schadezaad beter te verwijderen. Dit gaat echter vrijwel altijd gepaard met veel zaadverlies. Er kan bovendien door de zaadfirma ekstra schonings- kosten in rekening worden gebracht. In dit geval geen afkeuring maar wel schade. Verontreinigende dorsmachine De kapotgeslagen bessen veroorzaken een moeilijk te verwijderen aange koekte laag sap met zaad, op de aan- voerband en de inwendige onderdelen van de dorsmachine. Indien deze aanslag, vóór het dorsen van een nieuwe partij Phlox niet nauwkeurig wordt verwijderd, kan dit vermenging veroorzaken in een van oorsprong zuivere partij. Op deze wij ze kunnen problemen ontstaan met partijen, die volgens het keuringsrap port van de selekteur vrij waren van Zwarte Nachtschade. In dit geval wordt de verkeerde ge troffen. Vochtgehalte Als er in een zaadgewas van welk soort of ras dan ook veel Nachtscha de voorkomt kan dit het vochtgehal te van de gedorste partij zaad aanmerkelijk verhogen. Zodanig zelfs, dat na korte tijd broei kan ontstaan. De stukgeslagen groene plantendelen inklusief de vele bessen, vermengen zich met het zaad waardoor het vocht gehalte binnen de partij snel oploopt. Wanneer men dit signaleert kan scha de aan het zaad worden voorkomen door de partij snel terug te drogen. Aantal zaadjes Volgens een waarnemer zitten er ca. 40 zaadjes in een volgroeide nacht schadebes. Hoeveel bessen zitten er gemiddeld aan een plant? Hoeveel planten had u in uw perceel? Hoeveel van deze zaadjes zitten er in de afge- kleurde of moeilijk schoon te maken partij? 't Zijn er meer dan u denkt. Bovengenoemde narigheden kunnen- worden voorkomen, door de nacht- schadeplanten tijdig te verwijderen. Tot volwassen planten uitgegroeide Nachtschade hebben echter zo'n wijdt vertakt wortelstelsel, dat ze niet meer kunnen worden uitgetrokken. Vlak boven de grond afknippen of -snijden is de enige mogelijkheid. Door de zware vertakking heeft de weekstaat energieverbruik Het waterverbruik van de gewassen stijgt snel nu er wat meer zon door komt. In de steenwolteelt is hét wa terverbruik 2,5 ltr/m2 per dag, waar van 15-20% uitdraint. De gedoseerde E.C. is hier 2,3, waarbij de gemeten EC tussen de 3 en 4 ligt en maar lang zaam omlaag gaat. In de grond wordt nu - naar behoefte - toch wel elke dag zo'n 2,5 Itr/m2 gedruppeld met een EC van 1,5, hetgeen de grond goed kan hebben. In de enkel glazen kas sen wordt dag en nacht een stooktem- peratuur van 17°C aangehouden. Wanneer het scherm bij een buiten temperatuur lager dan 9°C sluit, be tekent dat in feite dat de nachttemperatuur gemiddeld iets ho ger is dan de dagtemperatuur. In de acrylplatenkas wordt 19°C op de dag en 16°C in de nacht, wat gemiddeld dezelfde temperatuur geeft als in de andere kassen. Maar hoewel het ge was in de acrylplatenkas wat mooier beoordeeld wordt dan in de andere kassen (met uitzondering van het ras Visa) is de produktie wat lager, maar dat heeft meer te maken met licht- verlies. Op de ventilatie is nu een lichtverho- ging van 3°C (1,5°C in de acrylpla tenkas). De rest van de klimaatsinstellingen is niet veranderd. Het energieverbruik bedroeg deze week 16506 m3 gas bij een bedrijf somvang van 10.000 m2. Wat denk je van de winterbloemkool? Dat is de vraag die de WALCHER- SE telers elkaar stellen. De meeste antwoorden hierop zijn over het al gemeen niet hoopgevend. De gedach te dat ze toch nog zijn bevroren gaat steeds meer gestalte krijgen nu de vorst tot vermaak van schaatsend Ne derland maar aan blijft houden. Tem peraturen van - 10°C zijn voor onze kool toch wel het uiterste wat te ver dragen is. Er zijn enkele nachten ge weest die zelfs nog koudere pieken lieten registreren. Een geluk erbij zon der wind. We wachten wat dit betreft maar af en de dooi zal wel het definitief ant woord geven. Aan de prei zal de win ter nog niet zoveel schade hebben gedaan, maar de oogst is nu niet meer mogelijk op een redelijke manier. Wanneer we toch nog wat van dit produkt willen rooien zal de pikhou weel er aan te pas moeten komen. De prijs heeft de laatste week van prei nog geen sprongen in de hoogte ge maakt maar dit zal niet zoveel dagen meer duren, de voorraad die binnen is gereden voor de vorst raakt uitgeput. Hetzelfde geldt voor de spruiten, vlak voor de vorst is hiervan ook heel wat binnengereden en afgeleverd. 'k Zag bij een kollega die de weers verwachting goed ter harte had geno men, een idee wat nog niet veel wordt toegepast. Hij hakte namelijk 10 of 20 rijen spruiten af en legde ze op een lange rij op een hoop en dekte ze daarna af met plastiek. De spruiten die hij van het land haalde in de vorst waren nog niet door de vorst aange tast en in prima staat gebleven, zelfs tot 2 weken na het afkappen. Een goede manier die zeker meer toege past moet worden. Op de witlofbe- drijven heerst nog steeds een mineurstemming wat de prijs betreft, misschien komt de kou hier wel gelegen. Minder plezierig vinden de glasmen sen met bloemen de koude winter nachten. Boven die kassenkomplexen zie je bij avond een witte rookpluim hangen, de gasmeter draait dan op volle toeren. Hoewel die brandstof wel wat goedkoper is geworden is ze nog veel te duur om van voordelig te spreken. Over verlaging van de gasprijs die gekoppeld is aan ruwe olieprijs die al lang dalende is, moet nog gepraat worden tot het zomer is. We zullen er voor dit seizoen nog wei nig aan hebben. Anders is dit bij de brandstof die we nodig hebben voor auto en traktor. Er komen handela ren in dit produkt op de bedrijven met gasolie van beneden de 60 cent per li ter ekskl. btw. Deze prijs kennen jon ge ondernemers niet meer. Of dit op de lange duur goed is voor onze beurs kan ik niet overzien. Het zal wel zo zijn dat het kantoor in de Middel burgse Noordstraat het wel zal laten merken. En dan is het spreekwoord 'of je door de hond of de kat gebe ten wordt' weer volle waarheid. Nog maar enkele keren zal de veilingklok in de Braakmanstraat prijs en koper aanwijzen. Het doek gaat definitief vallen. Over dit onderwerp zal nog best heel wat gezegd en geschreven worden in de komende dagen. Wat mij in het verlengde hiervan toch van het hart moet betreft de uitlating van Lavo-direkteur Tacken, tijdens een voordracht voor de Vereniging van Bedrijfsvoorlichting te Meliskerke: 'Groenteafzet vanuit Walcheren werd voorzien en voorspeld met tegenval lende prijzen omdat wij met ons pro dukt niet mee kunnen met kwaliteit en sortering, zoals die bijv. in Baren- drecht wordt aangevoerd'. Jammer dat dit zo is voorzien door iemand van wie verwacht mag worden een hart onder de riem van de telers te ste ken. Ik wil u als kollega's oproepen, laat ginds eens zien wat wij aan kun nen bieden. Ook ons produkt mag gezien worden. Dan zal het geen verloren zaak zijn. Laat ons eens aan de bel trekken om ook hier zoet water te krijgen dat is meer ons probleem. Nachtschade zich echter doorgaans zodanig met het kuituurgewas ver ward, dat bij het verwijderen de met bessen beladen zijtakken gemakke lijk afbreken en in het gewas achter blijven. Dit vraagt derhalve grote nauwkeurigheid. Daarnaast worden vaak veel planten vergeten. Dit zijn niet alleen kleine, maar vooral die planten, die tijdens het seizoen zijn afgewied en op het bovengrondse deel zijn uitgelopen. Deze uitlopers ontwikkelen zich meestal horizontaal, waardoor de tak ken zich onder en tussen het gewas be vinden. Beter is m.i. om het gewas rondom de nachtschadeplanten met onkruid en al op te ruimen. Men neemt dan de minste risiko en de schade blijft beperkt. Maar nog beter is om ze in een jong stadium te verwijderen. Dit is uitein delijk toch goedkoper en bespaart veel narigheid. D.L. Koppenhol Zaadteeltstudieklub 'Eiland Tholen' De Centrale Tuinbouwveiling "Zeeland" (C.V.Z.) kan een belangrij ke taak vervullen bij de afzet van groente die in Zeeland worden ge teeld. Het bestuur van deze nieuwe Zeeuwse veilingvereniging heeft vastgesteld, dat het voor de Zeeuwse groenteteelt van groot belang kan zijn dat ze gebruik maakt van de diensten van de C.V.Z. voor de af zet van haar produkten. De C.V.Z. bouwt in Kapelle een nieuw vei- lingkomplex dat in de zomer van 1987 gereed moet komen en dat mede wordt ingericht voor de ontvangst van groenten, die gekonditioneerd kunnen worden, om vervolgens op die manier te worden verkocht. Het C.V.Z.-bestuur wil de groente- afzet nauwgezet begeleiden, zodat er voor de teler de prijs uitkomt die op dat moment, nationaal gezien, te ma ken is. Omdat de prijsvorming bij ge wone verkoop in Zeeland in de beginperiode misschien problemen kan geven, wil het C.V.Z.-bestuur voor deze groente-afzet samenwerken met de veilingen Z.H.Z. te Baren- drecht en/of de R.B.T. te Breda. De C.V.Z. is van oorsprong een fruit veiling, maar vanwege de toenemen de betekenis van de groenteteelt in Zeeland, en mede omdat de enige Zeeuwse groenteveiling (te Middel burg) gaat verdwijnen, wordt er in toenemende mate een beroep gedaan op deze veiling om zich ook in te zet ten voor de groente-afzet. Het bestuur meent hieraan niet voor bij te mogen gaan. In een nauw kon- takt met de telers zal worden bekeken wat de beste afzetmethode is. De Zeeuwse groentetelers en zij die er mee willen beginnen, hebben van de C.V.Z. het dringende advies gekregen om in gezamelijk overleg de afzetpro- blematiek aan te pakken. Er is daarbij gewezen op de enorme stimulerende werking die er van een dichtbij het teeltgebied gelegen afze- tapparaat kan uitgaan. Voor C.V.Z.- bestuur en direktie staat vast dat er mogelijkheden zijn voor de verdere ontwikkeling van de Zeeuwse groen teteelt, maar deze zal alleen tot goe de ontplooiing kunnen komen met behulp van de centrumfunktie van een afzetorgaan als de veiling. Vrijdag 21 februari 1986 15

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 15