Hippisch nieuws Tetraploïde Engels raaigras voor groenbemesting Afdeling Zeeland van "Het Nederlandsche Trekpaard" verwacht 200e lid Veiligheid en verantwoord gebruik gewasbeschermingsmiddelen VERKOOP LANDBOUWWERKTUIGEN ETC. Met Lekkerlander als vroege aardappel altijd succes In de teelt een milieu-vrien delijk gewas. En bij de consument een feestmaal. inzaai gelijktijdig met zomergraan zeer intensieve beworteling gemakkelijk onder te ploegen geen zaadvorming en geen opslag snelle najaarsgroei vrij van kweek en duist Zaaizaadhoeveelheid 15-20 kg/ha CEBECO - Op de trekpaard-hengstenkeuring in Den Bosch was succes weggelegd voor stal Brooymans te Tholen, die met de late import van verleden jaar: Hora ce d'Opbrakel bij zijn eerste optreden in de Veemarkthallen reservekampi oen van het Zuiden werd. Hij liet zich best zien, mooi type en sprekend hoofd en daarbij een bloedvoering die voor de nodige verversing zorgt. Met Albion van 't Molenhof behaalde stal Brooymans de kopplaats bij de 6 en 7 jarigen grote maat. En een week eer der was Nico van Lengenberg, die verhuisd is naar het Noorden, in Gro ningen kampioen van het Noorden geworden. Ook stal de Buck uit Oostkapelle was succesvol. Ze kreeg de driejarige Ni co van 't Schoneveld goedgekeurd en bezette de kopplaats in de midden maat. Voor de variatie een typische zwartschimmel, kleinzoon van Hori zon Tersaet. Zijn Gamin van Begij nenhof werd in het Keurstamboek opgenomen met een eerste premie. Met de driejarige Haflinger liep het minder goed af, maar toen moet de jury een vuiltje in het oog gehad hebben. De nieuwe trekpaardhengsteneigenaar G.M. van der Meyden te Terneuzen kreeg het Domburgse fokprodukt Robby van de Noordduin ook inge schreven in het Keurstamboek met eveneens een eerste premie. Teleurstelling voor C. Maurice te Wolphaartsdijk, die zijn fokprodukt Baccardi d'Haciënda niet goedge keurd kreeg en dus een illusie armer werd. Diverse Brabantse hengsten- houders waren ook zeer succesvol. Marco van de Noorweegsekaai van H. v.d. Heyden, Veghel werd tot kampioen uitgeroepen en Alexander van de Droste Hoeve van N.C. Wou- Vroeg rooibaar, lang houdbaar, hoge opbrengsten. Sterk tegen alle ziekten en knol- gebreken (zelfs mis vormde knollen zijn onbekend). ye]d Een Lekkerlander- peft u niet te sproeien tegen phytophthora-rot (de z.g.n. aardappelziekte). Groeit op alle grondsoorten, op natte en droge percelen, snel en gezond. Want ze zijn werkelijk overheerlijk van smaak (de Lekkerlander erfde die smaak van het 'Botergeeltje"). Schilt gemakkelijk zonder pitten. Bloemiq en toch vast in de kook, bakt prachtia geeL Is ook erg geliefd bij volkstuinders om z'n probleemloze teelt zonder bestrijdingsmiddelen en z'n geringe eisen aan de grond soort, ontwatering etc Ligt op veiling en aan de deur steeds in de hoogste prijsklasse. Pootgoed, in iedere maat is nü beschikbaar bij uw pootgoedleverancier. ^aardappelen als traktatie! J ters, Alphen was derde op tal. Beide eigenaren kregen ieder 5 hengsten goedgekeurd, de laatste hierbij 3 drie jarigen. Ongekend grote deelname aan de warmbloedhengstenkeuring maakte voorkeuringen in Arnhem en Zuidla ren noodzakelijk, alvorens tot de 2e en 3e bezichtiging te Utrecht te wor den toegelaten. Een monster zesdaag se met 700 driejarige hengsten. Hiervan zijn uiteindelijk 3 basispaard- 7 tuigpaard- en 39 rijpaardhengsten aangewezen om in Ermelo getest te worden op de verrichtingen. In totaal is 7% de exterieurselektie gepasseerd. In Ermelo zal er nog wel een paar pro cent afvallen. Vanuit Zeeland pro beerden 14 jonge hengsten hun geluk, helaas zonder succes. Hieronder een 6 tal zonen van Ursus, die gelukkig voor Zeeland behouden blijft. Enke le Brabanders hadden meer succes o.a. H.J. Layser uit Someren, die zelfs 3 hengsten voor Ermelo kreeg aangewezen, terwijl G.J. van Olst uit Raamsdonk er ook een bij had, even als stal Goedhart uit Asch, voorheen uit Grijpskerke. Topleveranciers wa ren A. Geessink uit Zevenaar en E. Schap, Berkenwoude met 5 aangewe zen hengsten. Het opfokken van rij paardhengsten is specialistenwerk geworden. Er was veel handel in de niet-aangewezen hengsten tegen on verwacht hoge prijzen, ƒ20.000 ktvam nogal eens voor, zodat men er op den duur niets bijzonders meer aan vond. Voorwaarde was wel, dat de hengst aanleg tot springen kon tonen. Voor het Zuiden wachten we nog op de keuring in Den Bosch op 21 maart, waarna direkt al de Zeeuwse hengstenshows gepland zijn: 25 maart Rolo stallen, Hulst en 27 maart ma nege de Eendracht, Serooskerke. Als bijzonder te memoreren feit moe ten we ook noemen de ontvangst, die de Zeeuse Bond van Landelijke Rij- verenigingen mevrouw M. van den Bosch heeft aangeboden ter gelegen heid van haar 80e verjaardag. Ze is een begrip in de landelijke ruitersport, waarvoor ze veel gedaan heeft in di verse kwaliteiten als bestuurs- en ju rylid en instruktrice van verschillende verenigingen. Het was een weerzien van vele oude bekenden, die elkaar soms in jaren niet gezien hadden. Een dezer dagen stond in een aantal dagbladen dat rijpaarden in Knokke- Heist voortaan van een nummerplaat moeten worden voorzien. Het zijn plastik plaatjes die aan het hoofdstel moeten worden bevestigd. In Neder land wil men nog veel verder gaan. Men studeert op een identifikatie- en registratieregeling (I en R) in analo gie met de varkens, o.a. om fraude te gen te gaan en om bij uitbraak van besmettelijke ziekte snel de ziekte- haard te kunnen opsporen. Nu is er een groot verschil in het houden van varkens en paarden. Paarden komen niet zo gekoncentreerd per bedrijf of streek voor als varkens. Een varken verandert hooguit éénmaal in zijn le ven van stal en gaat niet of uiterst zeldzaam naar keuringen en zeker niet naar wedstrijden. Daarom komt er bij een paard - als een en ander doorgaat - een soort kentekenbewijs I en II, dat altijd bij het paard moet zijn als het verplaatst wordt. Bovendien krijgt het een nummer in zijn hals. Dat is bij lang winterhaar wel niet te lezen, maar die plaats kan dan wel even ge schoren worden. Zelfs veulens, die geslacht worden, moeten eerst ge merkt worden. We vragen ons af of ze zonder merk dan niet geslacht wor den. Over de kosten is nog niets be kend. Voor veel pony's en paarden zal het te duur zijn. Maar Laadbouw stelt startsubsidie in het vooruitzicht. We vragen ons af of dit geld zijn ren dement op zal brengen en of een der gelijke regeling wel praktisch sluitend kontroleerbaar is. De A.I.D. zal hier bij worden ingeschakeld, maar die doet nu ook niets aan de wilde hengstenhouderij Vrijdag 7 februari 1986 hield de Af deling Zeeland van de Koninklijke Vereniging "Het Nederlandsche Trekpaard" haar jaarlijkse algemene ledenvergadering onder voorzitter schap van B.E.A.M. IJsebaert. De vergadering werd o.m. bijge woond door de heer W.J. Lokhorst, In 1985 minder runderen aangevoerd op veemarkten In 1985 zijn op de Nederlandse vee markten minder runderen aangevoerd dan in 1984. In dit laatste jaar was er een grotere uitstoot als gevolg van de superheffing, hetgeen onherroepelijk een negatieve uitwerking zou hebben op de cijfers van 1985. Uiteindelijk is dit uitgekomen op een lagere aanvoer in 1985 van ruim 60.000 dieren oftewel 8%. Vergelijken wij de aanvoeren in 1985 met de situatie voor de superheffing, dus in 1983, dan zijn er ruim 42.000 dieren in 1985 meer aangevoerd dan in 1983 oftewel ruim 6 1 /297o Als konklusie mag hieraan verbonden worden, dat de aanvoersituatie goed in evenwicht is. Ook bij de nuchtere kalveren kan van een zelfde lijn gesproken worden als bij de runderen, zij het op duidelijk lager nivo. Bij schapen en lammeren is er na een terugval van 1983 op 1984 in 1985 weer een herstel opgetreden-met een stijging van 3%. e AGRESSO Afdeling Zaaizaad en Pootgoed algemeen voorzitter van de Konink lijke Vereniging, alsmede door de ere voorzitter en ere-lid van onze Afde ling, resp. de heren A.L.C. Brooij- mans en M.L.M. IJsebaert. Voorts waren 29 leden aanwezig. De sekretaris dhr. J.J. Cappon kon in zijn jaarverslag over 1985 een po sitief geluid laten horen. Het leden tal gaat - zij het zeer bescheiden - vooruit. Met een ledental per 31 de cember 1985 van 197 wordt nu met spanning uitgezien naar het 200e lid. Financieel verliep 1985 naar tevreden heid en het boekjaar kon met een po sitief resultaat worden afgesloten. Op het Hoofdkantoor van de K.V.N.T. werden in het afgelopen jaar voor de Afdeling Zeeland 22 trekpaard-, 9 Haflinger- en 3 Haflo Arabe merries in het Keurstamboek ingeschreven. In 1984 bedroegen de ze aantallen resp. 15-4 en 0. De geboorteregisters werden aange vuld met 37 hengst- en 25 merrieveu lens, totaal dus 62 tegen 71 in 1984. De Haflingerleden stuurden 19 ge boortekaartjes naar Den Haag van 12 hengst- en 7 merrieveulens, tegen 20 in 1984. De Haflo Arabes lieten het afweten, geen veulens dus. Het "Hulpboek", verzamelplaats voor merries, waardevol voor de fokkerij maar met een wat onduidelijke af stamming werd met 3 merries aan gevuld. De merriepremiekeuring voor merries van 2 jaar en ouder, zoals gewoonlijk gehouden op de laatste zaterdag in ju ni te Serooskerke verliep naar tevre denheid. Het Afdelingsbestuur bleef ongewij zigd aangezien dhr. M.J. Mol, te Waarde, periodiek aan de beurt van aftreden zijnde werd herkozen. De eveneens aan de beurt van aftreden zijnde heren Iz. de Buck te Melisker- ke en B.E.A.M. IJsebaert te Axel, resp. lid en plaatsvervangend lid van het. Hoofdbestuur van de Koninklij ke Vereniging werden evenzo herko zen. Tijdens deze algemene vergadering werd afscheid genomen van de heer W.J. Lokhorst, algemeen voorzitter van de Kon. Vereniging in verband met het bereiken van de sta tutair vastgestelde leeftijdsgrens. Tenslotte werd na de mededeling dat de grote Nationale Tentoonstelling te 's Hertogenbosch gehouden zal wor den op 11-12 en 13 september 1986 nog een ruim 1 uur durende videofilm vertoond van de Nationale Ten toonstelling 1984. Onoplettendheid en onzorgvuldigheid zijn er de oorzaak van dat er steeds weer ongelukken gebeuren bij liet ge bruik van gewasbeschermingsmidde len. Vandaar dat als derde deelthema van het N.T.S.-thema gewasbescher ming gekozen is: "Veiligheid en ver antwoord gebruik". Het milieu waarin we leven is er voor ons allemaal. Zeker als tuinders heb ben we veel met dat milieu te maken. Schoon water en een gezonde bodem hebben we hard nodig. Denk daar eens aan als u werkt met gewasbe- schermingsmidd?len. Nu kan het nog. We moeten oppassen dat dit op vrij willige basis kan en niet dat we met nog meer wetgevingen te maken krijgen. Veiligheid en verantwoord gebruik, daar moeten we over praten en mee aan de slag. Wist u dat u voor zo'n ƒ100,veel veiliger kan werken. U koopt dan een speciale overall voor ƒ20,—, plastik handschoenen voor ƒ5,een paar laarzen ƒ20,en een eenvoudig masker ƒ50, De komende maanden zouden studie- klubs, gewaskommissies en vooral de werkgroepen eens stil moeten staan bij het veilig en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Praat er eens met elkaar over en pro beer van elkaar te leren. Voor de he le tuinbouw zijn we verplicht dit deel thema heel serieus te nemen. Gewasbeschermingskommissie N.T.S. De Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders is van plan diverse landbouwmachines en materialen te verkopen w.o.: wieltrekkers, tuinbouwtrekkers, een bulldozer, maaidorsers (New Holland 8080), hydrauli sche graafmachines, trilapparatuur, grond- bew. machines, zaai- en plantmachines, grondboren, div. maaiapp., landbouwwagens, kantoor- en schaftwagens, aggregaten, diverse onderdelen en kleinmateriaal etc. Kijkdagen 4, 5, 6, 7, 8 en 10 maart a.s. bij de Werktuigkundige Dienst, Bedrijventerrein "Noordersluis", Vaartweg 83, te Lelystad van 09.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur. De inschrijvingstermijn sluit op 12 maart a.s. om 12.00 uur. Kavellijsten schriftelijk aan te vragen bij voornoemde Rijksdienst, Postbus 600, 8200 AP Lelystad of ter plaatse af te ha len bij de Werktuigkundige Dienst, Bedrijven terrein "Noordersluis", Vaartweg 83 te Lelystad. 14 Vrijdag 21 februari 1986

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 14