Algemeen en akkerbouwnieuws op de Landbouw RAI Ruim 140.000 belangstellenden bezochten in de derde week van januari de Landbouw RAI in Am sterdam. Velen hebben het nieuws en de nieuwtjes zelf kunnen aan schouwen. In het navolgende overzicht zal in kort bestek verslag van een aantal interessante nieuw tjes worden gedaan. Trekkers en toebehoren Geheel nieuw voor ons land is het trekkermerk Torpedo uit Joegoslavië, bij Gebr. de Vor. De serie bestaat uit zes typen van 36 tot 88 kW, met dui delijke verwantschap aan Deutz- trekkers. Een hernieuwde kennisma king met de zware Shibauratrekkers was mogelijk bij BV Techno Import. Met de Generatie Il-trekkers heeft Ford een serie trekkers op de markt gebracht met een zeer laag geluidsni veau in de kabine. Alle typen blijven onder de 80 dB(A). Nieuw was uiteraard ook de presen tatie van de Case International- trekkerlijn bij Boeke-Heesters. Daarnaast hebben diverse fabrikan ten hun trekker series gekompleteerd en uitgebouwd, dan wel op details ge wijzigd. Opvallend daarbij is wel het toepassen van de turbocompressor bij zowel lichte als zware modellen. De Pegolama, een kombinatie van een bladenfrees en een zaaimachine. kopeggen waren er van Lemken (de Zirkon), van Celli en Van Ransomes, terwijl bij Kurstjens en Anema voren- pakkerkombinaties met kultivator- tanden met een speciale tandvorm en -stand stonden tentoongesteld. Het aantal rollen voor het aandrukken van de grond neemt nog steeds toe. Zeer zware modellen waren te zien bij Lely en Rau. De flexicoil-spiraal- De grootste Welgerpers heeft een opraapbreedte van 205 cm, voldoende voor het strozwad uit de grootste maaidorsers. Een aparte vermelding verdient de Bos-Hydrotrac, een volledig hy drostatisch aangedreven trekker van Nederlands fabrikaat met een motor van 36 kW. Dat elektronika ook bij de bewaking van verschillende funk- ties bij de trekkers een plaats heeft ge kregen is al voldoende bekend. Nieuw is het optimaliseren van het brandstofverbruik, zoals bij Agrolang (Steyr Infomat) en Renault (Ecocon- trol) was te zien. Het meest interessante nieuws bij het trekker toebehoren was te zien bij Frans Pateer (gemakkelijk in hoogte verstelbare trekhaken) Walter- scheid. Bij laatstgenoemde firma was een geheel nieuwe universele pla- tenslipkoppeling te zien en een drie- puntshefinrichting met automatische blokkering van de trekstangen in ge heven stand. Grondbewerkingswerktuigen Diverse ploegfabrikanten hebben stel mogelijkheden voor het aanpassen van ploegen aan uiteenlopende spoor breedtes. Nieuw in deze is de Varimax van Rumptstad. Nieuwe series en typen ploegen waren er verder te zien bij Cebeco (Kongskilde-Skjold) PZ (Goudland) Cappon, Boeke Heesters (Kverne- land), Lemken en Louis Nagel (Hu- ard). Door steeds meer fabrikanten worden gedeelde scharen gebruikt, om het deel, dat het snelst slijt, apart te kunnen vervangen. Nieuwe typen Vrijdag 21 februari 1986 rollen zijn vooral geschikt voor het aandrukken van de toplaag. Zaai-, poot- en plantmaehines De nieuwe Isariazaaimachine (bij Kloppenburg) valt op door de bijzon dere forse kooirol achter de pijpen. Voor breedwerpig zaaien stond bij Gebr. de Vor de Horizon- zaaikombinatie, bestaande uit een Terranova kopeg en een Amazone zaaimachine met slangen in plaats van pijpen tentoongesteld. De spuitmachine van Hardi met luchtondersteuning. Nieuwe precisiezaaimachines waren er van Hassia (de Betasem voor pillen- zaad), van Miniair Super (voor zowel grove als fijne zaden), van Kongskil- de (de pneumatische Preci-Sem). Op het terrein van plantmaehines was bij Vlogtman de Finse Lannen een nieuwe verschijning met een geleiding van de kluitplanten tot in de grond. De Accord plantmachine is op dit punt ook drastisch gewijzigd. Bij de pootmachines was de tweerijige Struc tural met hydraulisch kipbare voor- raadbak (van 650 kg) nieuw. Spuitmachines Op het terrein van de spuittechniek was er veel en interessant nieuws te zien. De Holder-Platz-spuiten (bij Motrac en van Bekkum) bezitten veel vernieu wingen. Een extra watertank voor het verdunnen van de hoeveelheid rest- vloeistof, een voorraadtank voor vloeibare middelen, een mengtankje, een spuitpistool van het aanmengen en schoonspuiten zijn allemaal acces soires voor het zorgvuldig omgaan met chemische middelen. Douven heeft thans de zeer slijtvaste Alumax doppen in het programma. Om het plastik fust goed schoon te kunnen krijgen heeft Douven een spuitpistool met een scherpe punt voor het doorboren van de bodem in het programma opgenomen. Nieuw bij deze fabrikant was ook de Econo my serie veldspuiten. Voor het tegen gaan van horizontale boombeweging heeft zowel Douven (Horizon-plus) als Cebeco een konstruktie ontwik keld waarbij de zwiepbewegingen worden opgevangen door rubber- blokken. Cebeco toonde daarnaast een draai- dophouder met speciale bevestiging voor de Raindropdop (30° naar ach teren) en een grote getrokken spuit met een fusee-bestuurde as. Deze kan voor transport op de weg in neutraal worden vastgesteld. Diverse fabrikan ten van aanbouwspuiten hebben de tankvorm en het frame zo gewijzigd, dat de tank dichter achter de trekker komt. Verschillende fabrikanten heb ben de inhoud van de tank vergroot (tot 1300 1). De spuitboom is nu bij vrijwel alle merken in zoveel sekties verdeeld, dat de toegang tot de trekkerkabine niet meer worden belemmerd. Nieuwe merken en type spuiten wa ren verder te zien van Allaeys (Kamps de Wild), Caruelle (Agrolang), Ur gent (PZ), Delvano (Gebr. Weststra- te), Irridelta (Thoma), M. Beyne (van Gemert) en Yes (Techno Import). Aparte vermelding verdient de Hardi spuit met luchtondersteuning. De waaiervormige hoeveelheid vloeistof wordt na ca. 15 cm ondersteund door een eveneens waaiervormige luchtstroom, waardoor de indringing in het gewas wordt vergroot. Dit geldt met name wanneer met een fijne druppel wordt gespoten. Het onder zoek aan dit projekt wordt door de diverse instellingen voortgezet. Graan- en graszaadoogslmachines Graszaad maaien gebeurt als vanouds nog veel met de (dubbele) messen- balk. Busatis heeft een speciale ma chine met veel vrije ruimte (om het gemaaide zwad te laten passeren) ge- konstrueerd. Vicon heeft voor het maaien van graszaad een schijven- maaier aangepast. Voor het opnemen uit het zwad heeft. Quaak de RAB-doekopraper 85 S op de markt gebracht. Deze opraper is voor veel typen maaidorsers le verbaar. Bij de maaidorsers was de New Hol land TF46 te zien. Deze zeer grote maaidorser zonder schudders heeft een dorstrommel van 155 cm breedte bij een diameter van 60 cm en een tank van 9150 1. Kamps de Wild toonde de Claas Commander 115 CS, een van de ma chines met cilinders als scheidingsme chanisme en de Dominator 98. Deze laatste machine is t.o.v. zijn voorgan ger vooral verbeterd op het terrein van het bedieningskomfort. Nieuwe en gewijzigde konventionele machines waren er bovendien te zien bij Deutz Fahr en Laverda. Op het terrein van persen was er een aantal nieuwe grote persen te zien De snel in hoogte verstelbare trekhaak bij en van Frans Pateer. dat in verstek kan werken neemt nog steeds toe. Dit type rooimachines is er nu van Wühlmaus, Hassia, Grim- me, Hagedorn, Bergmann en AVR. De tweèrijige Hassia-verzamelrooier is geheel nieuw. Deze heeft 1,62 m brede zeefkettingen, die gemakkelijk verwisselbaar zijn. De machine wordt verder bediend met elektromagneti sche stuurventielen. Bij de oogst van bieten is er een ont wikkeling gaande naar geduwde zes- rijige systemen. Voorbeelden hiervan waren te zien. Kleine (Cebeco), Stoll (Hoegen Dijk hof), Holmer (Steenber gen) en Vervaet-Heyens. Nieuwe laders met verzamelbak wa ren aanwezig bij WKM (met drie zeef- raderen), bij van Gemeren en Troost (met twee achter elkaar liggende zeef- Het geduwde zesrijige systeem voor het rooien van bieten bij Vervaet- Heyens. met een opraapbreedte van 2,00 m of meer; daarmee zijn ook de zwaden van grote maaidorsers geheel (zonder verlies) op te nemen. Naast de groot pakkers van Weiger, de Delta 5000, was de Riverre Casalis RC 8080 een nieuwe verschijning. Met deze pers worden pakken gemaakt van 80 x 80 cm bij een lengte van 80-250 cm. De ze pers vraagt een vermogen van mi nimaal 80 kW. Aardappel- en bietenoogstmachines Het aantal eenrijige aardappelrooiers raderen), bij Cebeco (Kleine, met keuze uit twee opraapsystemen) en Steenbergen (Tim). Het hiervoor beschreven nieuwsover zicht van de RAI is onvolledig. Er is slechts een greep gedaan uit het nieuws, dat voor het eerst op een Ne derlandse tentoonstelling was te zien. Ing. J.T. Andringa en ir. J.A. Hoenderken. Konsulentschap voor Bedrijfsuit- rusting in de Akker- en Tuinbouw (CAI) BAT) De AMAC-aardappelrooier met drievoudig wielstel (hydraulisch in hoogte verstelbaar). 13

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 13