Idllll" Gil r\< A-'C. vanuit de Z.L.M. gezien Kommissie-voorstellen landbouwprijzen voor C.O.P.A. onaanvaardbaar zuidelijke landbouw maatschappij DTTD rn VRIJDAG 21 FEBRUARI 1986 74e JAARGANG NO. 3815 tuinbouwblad De tijd is weer aangebroken om stikstof te strooien. Hier en daar zijn landbouwers al volop bezig over de bevroren akkers te rijden. Blijf echter wel op de hoogte van de ontwikkelingen en de uitslagen van stikstofbemonsteringen op praktijkpercelen, welke door de bodemspecialisten van het Consulentschap Akkerbouw verwerkt worden in algemene richtlijnen (meer hierover op pag. 11). Onrust neemt toe In ons vorig kommentaar zijn wij ingegaan op de (on redelijke) prijsvoorstellen van landbouwkommissaris Andriessen en de mestproblematiek. Problemen waar de akkerbouw en de veehouderij mee te maken krijgen en die de onzekerheid en de onrust doen toenemen. Vergaderingen in Brabant waar minister Braks het woord voerde zijn uitgelopen op protestbijeenkomsten tegen de maatregelen van het gebruik van dierlijke meststoffen. De Kring Langstraat heeft in een brief aan de leden van de Tweede Kamer haar zorg kenbaar ge maakt over de dreigende maatregelen. In deze brief zijn vooral de bezwaren tegen het uitrijverbod kenbaar ge maakt. In Groningen hebben boeren met trekkers de toegangswegen naar de gaswinningsterreinen ge blokkeerd. Het protest richtte zich tegen het landbouw beleid van de Nederlandse regering en de graanvoorstellen van de Europese Gemeenschap. "Wanneer de voorgestelde maatregelen uitgevoerd worden zullen we geen ruimte meer hebben voor het plegen van investeringen met als gevolg dat bedrijven in grote problemen zullen komen", is de zorg die door de protesterende kollega's in Groningen is verwoord. De zorg en de bezwaren die zich manifesteren in de brief van de kring Langstraat en in de Groningse aktie willen wij duidelijk onderstrepen. De besturen van de landbouworganisaties dienen die signalen zeer serieus te nemen. Wij weten dat onze leden zeer genuanceerd denken over akties zoals die in Groningen hebben plaatsgevonden. Naar onze mening is het belangrijk dat de georganiseerde landbouw zoveel mogelijk eensge zind optreedt. De vraag dient daarbij centraal te staan in hoeverre onze eisen redelijk en haalbaar zijn tegen over de voorstellen van het ministerie van Landbouw en de Europese Gemeenschap. Wanneer wij minister Braks aangehoord hebben op de algemene vergadering van de Gelderse Maatschappij van Landbouw vinden wij dat hij teveel rugdekking zoekt bij maatschappelij ke opvattingen in onze samenleving bij de verdediging van zijn beleid t.a.v. de mestproblematiek. Teveel ont breekt het aan visie hoe individuele bedrijven de pro blemen van de voorliggende maatregelen moeten opvangen. Aandacht besteden aan de bezwaren van de georganiseerde landbouw is des te meer nodig om dat de minister zijn beleid niet kan verdedigen met be hulp van duidelijke onderzoekgegevens. Daartegenover worden wel problemen, veroorzaakt door excessen die helaas plaatsvinden, misbruikt om de noodzaak van de maatregelen te motiveren. Wij mis sen een voldoende evenwichtige benadering bij de mi nister van Landbouw tussen de problemen, veroorzaakt door excessen en het normale gebruik van mest zoals dat in de praktijk plaatsvindt. Over de graanvoorstellen van de Europese Kommissie zegt minister Braks dat via de medeverantwoordelijk heidsheffingen en een aangepast interventiebeleid de problemen van de overschotten gedeeltelijk kunnen worden opgelost. Wel heeft de minister zorgen over de differentiatie van de medeverantwoordelijkheidshef fing en deze wordt door hem afgewezen. De minister heeft grote zorg over de verdeeldheid die er bestaat in de EG. Ook wij onderkennen dat dit voor de Nederland se land- en tuinbouw een gevaarlijke situatie is. Ook de akkerbouw heeft belangen bij een open markt in de EG o.a. voor pootgoed en konsumptieaardappelen. Maar ook hier ontbreekt een visie hoe de akkerbouw de drastische prijsverlaging op moet vangen en hoe het probleem van de graanoverschotten daadwerkelijk op gelost kan worden. Wij noemen dan nogmaals het tijdelijk uit produktie nemen van de grond. Dat is een andere maatregel dan De Kommissie-voorstellen voor de E.G.- landbouwprijzen en daarmee samenhangende maat regelen voor 1986/1987 zijn totaal onaanvaardbaar voor de boeren en hun koöperaties in de E.G., ge let op de dramatische daling van het boereninkomen en de reële eis voor een gemiddelde stijging van de landbouwprijzen van 4,7%, zo luidde de eerste reak- tie van de heren Sir Richard Butler en Croll, voor zitters van C.O.P.A. en COGECA. Door haar voorstellen als een prijsbevriezing te presenteren maakt de Europese Kommissie zich schuldig aan grove misleiding van de boeren en van de publieke opinie en worden de koöperaties in een uiterst moei lijke situatie ten aanzien van hun leden gebracht. De Kommissie stelt niet alleen een verlaging voor van de gemeenschappelijke landbouwprijzen voor met name Mid dellandse Zeeprodukten, maar ook een aantal daarmee samenhangende maatregelen (vermindering van marktsteun, restriktief marktbeheer en tijdelijke beper king van de financiering van de openbare interventie ge durende het gehele jaar), die, in kombinatie met een bevriezing van de vastgestelde prijzen, onvermijdelijk een aanzienlijke daling van de opbrengsten van de boeren voor een aantal produkten tot gevolg zullen hebben. Voor wat bijvoorbeeld de granen betreft, zullen de prijzen die de producenten ontvangen bijna 15% dalen en in het geval van vee en vlees zal het systeem van marktondersteuning helemaal worden afgebroken. Zo'n pakket van drakonische maatregelen kan en mag niet aan de boeren worden opgelegd in een tijd dat hun inko mens de laagste stand sinds 10 jaar hebben bereikt. De koopkracht van de boeren in de EG is nu ongeveer 30% lager dan die in het midden van de zeventiger jaren (1973/74/75), terwijl de inkomens in de gehele ekonomie in dezelfde periode met 20% zijn toegenomen. In deze ekstreem zorgwekkende inkomenssituatie, die de Europese Kommissie onderkent, en bij gebrek aan alter natieve werkgelegenheid in andere sektoren van de eko nomie, kunnen de voorstellen van de Kommissie het risiko van een renationalisatie van het gemeenschappelijk land bouwbeleid een stap dichterbij brengen. Verder heeft de Kommissie opnieuw alleen maar voorstel len gedaan die de boeren bestraffen. C.O.P.A. en CO GECA betreuren het, dat voor wat betreft de meer positieve ideeën, zoals verwoord in het Groenboek - socio- strukturele maatregelen, meest-benadeelde gebieden, milieu-aspekten, biotechnologie, alternatieve produkties en kommunautaire preferentie - de Kommissie zich in stil zwijgen hult of zichzelf beperkt heeft tot een intentiever klaring, dan vooruit te willen lopen op specifieke maatregelen die zouden kunnen bijdragen tot een beter marktevenwicht en tot een verbetering van de positie van de boeren en van de werkgelegenheid op het platteland. wat de minister bedoeit met een ander beleid bij ruil verkaveling en landinrichting. Tegenover meer grond brengen onder de relatienotagebieden moet dan wel staan dat er voor de landbouw een perspektief biedend struktuurbeleid gevoerd blijft worden. Daar hoort bij de inpoldering van de Markerwaard. Dit struktuurverbe- terend beleid is noodzakelijk willen wij onze konkurren- tiepositie kunnen behouden. Een visie hierover hebben wij helaas gemist bij het betoog dat minister Braks in Gelderland heeft gehouden. De akkerbouw zal nog meer dan in het verleden onder optimale omstandig heden moeten kunnen produceren. Produkten telen waarbij onze konkurrentiepositie het sterkst is. Granen blijven ondanks alle problemen daarbij een belangrijk gewas voor de vruchtwisseling in het bouwplan. De kwetsbare positie die Nederland inneemt door de grote eksportbelangen mag niet tot gevolg heb ben dat de graanteelt opnieuw de dupe wordt. Het zou niet de eerste keer zijn dat het graanbeleid als wisselgeld bij de onderhandeling wordt gebruikt. Minister Braks heeft dat enige jaren geleden open lijk toegegeven. Nu kan en mag dat zeker niet plaatsvinden. De akkerbouw heeft de laatste jaren al te veel moeten inleveren op de graanprijs. Als het nu om prioriteiten gaat bij de belangenbehar tiging dient de akkerbouw duidelijk bovenaan de lijst te staan. Doeleman

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1986 | | pagina 1